Показалец 
Протокол
XML 210kPDF 341kWORD 88k
Сряда, 6 юли 2022 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Използване на националното вето за подкопаване на Глобалното данъчно споразумение (внесени предложения за резолюция)
 4.Представяне на програмата за дейностите на чешкото председателство (разискване)
 5.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 6.Представяне на програмата за дейностите на чешкото председателство (продължeние на разискването)
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 23 и 24 юни 2022 г. (разискване)
 9.Приветствие с добре дошли
 10.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 23 и 24 юни 2022 г. (продължeние на разискването)
 11.Време за гласуване
  
11.1.Изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент във връзка с член 216 относно заседанията на комисиите (гласуване)
  
11.2.Възражение въз основа на член 112, параграф 2 и параграф 3: Изменение на делегирания акт за таксономията в областта на климата и делегирания акт за оповестяване на информация за устойчивостта (гласуване)
  
11.3.Възражение въз основа на член 112, параграф 3: Технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите, свързани със стокови деривати, и за установяване на процедури за подаване на заявление за освобождаване от ограниченията на позициите (гласуване)
  
11.4.Руското нашествие в Украйна: Кризисни мерки в секторите на рибарството и аквакултурите ***I (гласуване)
  
11.5.Доклад за Босна и Херцеговина за 2021 г. (гласуване)
  
11.6.Доклад за Сърбия за 2021 г. (гласуване)
  
11.7.Доклад за Косово за 2021 г. (гласуване)
  
11.8.ЕС и защитата на многостранното сътрудничество (гласуване)
  
11.9.Справяне с продоволствената сигурност в развиващите се страни (гласуване)
  
11.10.План за действие на ЕС за социалната икономика (гласуване)
  
11.11.Комбинирана дискриминация в ЕС: социално-икономическо положение на жените от африкански, близкоизточен, латиноамерикански и азиатски произход (гласуване)
  
11.12.Използване на националното вето за подкопаване на Глобалното данъчно споразумение (гласуване)
 12.Едностранно въвеждане от правителството на Обединеното кралство на законопроекта за протокола за Северна Ирландия и зачитане на международното право (разискване)
 13.Улесняване на износа на украински селскостопански продукти: значение за икономиката на Украйна и за глобалната продоволствена сигурност (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Инициативата „Три морета“: предизвикателства и възможности (разискване по актуални въпроси)
 17.Финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2021 г. - Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2020 г. (разискване)
 18.Отношенията на руското правителство и руската дипломатическа мрежа с екстремистки, популистки, антиевропейски и някои други европейски политически партии в контекста на войната (разискване)
 19.Данъчно облагане на неочакваните печалби на енергийните компании (разискване)
 20.Споразумение, заменящо Споразумението от Котону (разискване)
 21.Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите – Годишен доклад за 2020 г. (разискване)
 22.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
22.1.Задържането на кардинал Дзен и на попечителите на фонда за подпомагане 612 в Хонконг
  
22.2.Положението на местното население и защитниците на околната среда в Бразилия, включително убийството на Дом Филипс и Бруно Перейра
  
22.3.Положението в Горнобадахшанската автономна област на Таджикистан
 23.Обяснения на вот
 24.Поправки на вот и намерения за гласуване
 25.Внасяне на документи
 26.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 27.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 28.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.03 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Следните членове на Парламента или политически групи са представили искания, внесени в съответствие с член 144 от Правилника за дейността, за организиране на такова разискване на следните предложения за резолюция:

I.   Задържането на кардинал Дзен и на попечителите на фонда за подпомагане 612 в Хонконг (2022/2751(RSP))

- Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Hannah Neumann, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė и Henrike Hahn, от името на групата Verts/ALE, относно задържането на кардинал Дзен и на попечителите на фонда за подпомагане 612 в Хонконг (B9-0358/2022);

- Bernard Guetta, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne, Hilde Vautmans и Engin Eroglu, от името на групата Renew, относно задържането на кардинал Дзен и на попечителите на фонда за подпомагане 612 в Хонконг (B9-0360/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos и René Repasi, от името на групата S&D, относно задържането на кардинал Дзен и на попечителите на фонда за подпомагане 612 в Хонконг (B9-0361/2022);

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Antonio Tajani, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Vladimír Bilčík, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Isabel Wiseler Lima, Tom Vandenkendelaere, Vangelis Meimarakis, Benoît Lutgen и Radosław Sikorski, от името на групата PPE, относно задържането на кардинал Дзен и на попечителите на фонда за подпомагане 612 в Хонконг (B9-0362/2022);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Dominik Tarczyński, Alexandr Vondra, Zbigniew Kuźmiuk, Hermann Tertsch, Vincenzo Sofo и Nicola Procaccini, от името на групата ECR, относно задържането на кардинал Дзен и на попечителите на фонда за подпомагане 612 в Хонконг (B9-0364/2022).

II.   Положението на местното население и защитниците на околната среда в Бразилия, включително убийството на Дом Филипс и Бруно Перейра (2022/2752(RSP))

- José Manuel Fernandes, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere и Isabel Wiseler Lima, от името на групата PPE, относно положението на местното население и защитниците на околната среда в Бразилия, включително убийството на Дом Филипс и Бруно Перейра (B9-0347/2022);

- Miguel Urbán Crespo и Marisa Matias, от името на групата The Left, относно положението на местното население и защитниците на околната среда в Бразилия, включително убийството на Дом Филипс и Бруно Перейра (B9-0348/2022);

- Anna Cavazzini, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Michèle Rivasi, Grace O‘Sullivan, Claude Gruffat, Marie Toussaint и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно положението на местното население и защитниците на околната среда в Бразилия, включително убийството на Дом Филипс и Бруно Перейра (B9-0351/2022);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuţă, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно положението на местното население и защитниците на околната среда в Бразилия, включително убийството на Дом Филипс и Бруно Перейра (B9-0354/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Javi López и Maria Manuel Leitão Marques, от името на групата S&D, относно положението на местното население и защитниците на околната среда в Бразилия, включително убийството на Дом Филипс и Бруно Перейра (B9-0355/2022);

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Eugen Jurzyca, Nicola Procaccini и Vincenzo Sofo, от името на групата ECR, относно положението на местното население и защитниците на околната среда в Бразилия, включително убийството на Дом Филипс и Бруно Перейра (B9-0357/2022).

III.   Положението в Горнобадахшанската автономна област на Таджикистан (2022/2753(RSP))

- Emmanuel Maurel, от името на групата The Left, относно положението в Горнобадахшанската автономна област на Таджикистан (B9-0350/2022);

- Viola von Cramon Taubadel, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Jordi Solé, Bronis Ropė, Heidi Hautala и Ignazio Corrao, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Горнобадахшанската автономна област на Таджикистан (B9-0352/2022);

- Engin Eroglu, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно положението в Горнобадахшанската автономна област на Таджикистан (B9-0353/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino и Karsten Lucke, от името на групата S&D, относно положението в Горнобадахшанската автономна област на Таджикистан (B9-0356/2022);

- Željana Zovko, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis и Isabel Wiseler Lima, от името на групата PPE, относно положението в Горнобадахшанската автономна област на Таджикистан (B9-0359/2022);

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Alexandr Vondra, Zbigniew Kuźmiuk, Carlo Fidanza и Nicola Procaccini, от името на групата ECR, относно положението в Горнобадахшанската автономна област на Таджикистан (B9-0363/2022).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 171 от Правилника за дейността.


3. Използване на националното вето за подкопаване на Глобалното данъчно споразумение (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Използване на националното вето за подкопаване на Глобалното данъчно споразумение (2022/2734(RSP))

Разискването се състоя на 23 юни 2022 г. (точка 3 от протокола от 23.6.2022 г.)

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, относно налагането на национално вето с цел подкопаване на глобалното данъчно споразумение (2022/2734(RSP)) (B9-0339/2022);

- Gilles Boyer, от името на групата Renew, относно налагането на национално вето с цел накърняване на глобалния данъчен пакт (2022/2734(RSP)) (B9-0340/2022);

- José Gusmão, Manon Aubry и Martin Schirdewan, от името на групата The Left, относно налагането на национално вето с цел подкопаване на глобалното данъчно споразумение (2022/2734(RSP)) (B9-0341/2022);

- Kira Marie Peter-Hansen, Claude Gruffat, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen и Damien Carême, от името на групата Verts/ALE, относно налагането на национално вето за подкопаване на глобалното данъчно споразумение (2022/2734(RSP)) (B9-0342/2022);

- Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Patryk Jaki, Zdzisław Krasnodębski и Jacek Saryusz-Wolski, от името на групата ECR, относно налагането на национално вето с цел накърняване на глобалния данъчен пакт (2022/2734(RSP)) (B9-0343/2022);

- Aurore Lalucq, Jonás Fernández и Paul Tang, от името на групата S&D, относно налагането на национално вето с цел подкопаване на глобалното данъчно споразумение (2022/2734(RSP)) (B9-0344/2022).

Гласуване: точка 11.12 от протокола от 6.7.2022 г.


4. Представяне на програмата за дейностите на чешкото председателство (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Представяне на програмата за дейностите на чешкото председателство (2022/2708(RSP))

Председателят направи изказване, за да представи разискването.

Petr Fiala (действащ председател на Съвета) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направиха изявления.

(Продължение на разискването: точка 6 от протокола от 6.7.2022 г.)


5. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Решенията на комисиите IMCO и ECON за започване на междуинституционални преговори бяха обявени на 4 юли 2022 г. (точка 5 от протокола от 4.7.2022 г.).

Тъй като не беше внесено искане за пристъпване към гласуване съгласно член 71, параграф 2 от Правилника за дейността, компетентните комисии можаха да започнат преговори след изтичането на определения срок.


6. Представяне на програмата за дейностите на чешкото председателство (продължeние на разискването)

Изявления на Съвета и на Комисията: Представяне на програмата за дейностите на чешкото председателство (2022/2708(RSP))

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 6.7.2022 г.)

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата Renew, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата ID, Veronika Vrecionová, от името на групата ECR, Kateřina Konečná, от името на групата The Left, и Balázs Hidvéghi, независим член на ЕП.

Изказа се Petr Fiala (действащ председател на Съвета).

Изказаха се Michaela Šojdrová, Radka Maxová, Marie-Pierre Vedrenne, Daniel Freund, Dominik Tarczyński, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Nicola Beer, Marcel Kolaja, Dolors Montserrat, Marek Belka, Guy Verhofstadt, Gwendoline Delbos-Corfield, Luděk Niedermayer и Sophia in 't Veld.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stelios Kympouropoulos, Domènec Ruiz Devesa, Jordi Cañas, Joachim Stanisław Brudziński и Maria Grapini.

Изказаха се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) и Petr Fiala.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberts ZĪLE
Заместник-председател

7. Състав на комисиите и делегациите

Групата Renew съобщи на председателя следното решение за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия ECON: Georgios Kyrtsos на мястото на Dragoş Pîslaru

Това решение влиза в сила днес.


8. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 23 и 24 юни 2022 г. (разискване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 23 и 24 юни 2022 г. (2022/2707(RSP))

Charles Michel (председател на Европейския съвет) направи изявление.

(Продължение на разискването: точка 10 от протокола от 6.7.2022 г.)


9. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на парламента на Нова Зеландия, които заеха място на официалната трибуна.


10. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 23 и 24 юни 2022 г. (продължeние на разискването)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 23 и 24 юни 2022 г. (2022/2707(RSP))

(Начало на разискването: точка 8 от протокола от 6.7.2022 г.)

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, Simona Bonafè, от името на групата S&D, Valérie Hayer, от името на групата Renew, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Jordan Bardella, от името на групата ID, Beata Szydło, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата The Left, Kinga Gál, независим член на ЕП, Angelika Niebler, Pedro Marques, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Robert Roos, Andrea Bocskor, Antonio Tajani, Gabriele Bischoff, Nicola Danti, Marcel de Graaff, Nicola Procaccini и Tonino Picula.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Juozas Olekas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini и Costas Mavrides.

Изказа се Maroš Šefčovič.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Председател

11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към настоящия протокол.

Резултатите от поименните гласувания, приложени към настоящия протокол, се намират на интернет сайта на Парламента.


11.1. Изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент във връзка с член 216 относно заседанията на комисиите (гласуване)

Доклад относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент във връзка с член 216 относно заседанията на комисиите [2022/2069(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022)

(За приемане на измененията в текста на Правилника за дейността е необходимо мнозинство от членовете на Парламента, а за предложението за решение е необходимо обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТА НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
Вж. Приложение „Резултати от гласуването“, точка 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0281)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 1)

Промените ще влязат в сила в деня, следващ деня на приемането им.

Изказвания

Преди гласуването, Gabriele Bischoff (докладчик) направи изявление съгласно член 159, параграф 4 от Правилника за дейността.


11.2. Възражение въз основа на член 112, параграф 2 и параграф 3: Изменение на делегирания акт за таксономията в областта на климата и делегирания акт за оповестяване на информация за устойчивостта (гласуване)

Предложение за резолюция B9-0338/2022

(необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)

Парламентът не представи възражения относно делегирания регламент на Комисията.


11.3. Възражение въз основа на член 112, параграф 3: Технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите, свързани със стокови деривати, и за установяване на процедури за подаване на заявление за освобождаване от ограниченията на позициите (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността, относно делегиран регламент на Комисията от 20 април 2022 г. за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите, свързани със стокови деривати, и за установяване на процедури за подаване на заявление за освобождаване от ограниченията на позициите (C(2022)02314 ; 2022/2640(DEA)) (B9-0345/2022) - Компетентни членове на ЕП: Ernest Urtasun и Benoît Biteau, от името на групата Verts/ALE

(необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

Парламентът не представи възражения относно делегирания регламент на Комисията.


11.4. Руското нашествие в Украйна: Кризисни мерки в секторите на рибарството и аквакултурите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на специални мерки за смекчаване на последиците от военната агресия на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване на въздействието от сътресението на пазара, причинено от тази военна агресия, върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури [COM(2022)0179 - C9-0149/2022 - 2022/0118(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Nuno Melo (A9-0182/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0282)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Gabriel Mato (в качеството на заместник на докладчика), преди гласуването.


11.5. Доклад за Босна и Херцеговина за 2021 г. (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията за Босна и Херцеговина за 2021 г. [2021/2245(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0283)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)


11.6. Доклад за Сърбия за 2021 г. (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията за Сърбия за 2021 г. [2021/2249(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0284)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Изказвания

Vladimír Bilčík (докладчик), за да представи устно изменение с цел добавяне на нов параграф след параграф 78. Парламентът не прие да се подложи на гласуване устното изменение, като повече от 38 членове на ЕП се противопоставиха на това.


11.7. Доклад за Косово за 2021 г. (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията за Косово за 2021 г. [2021/2246(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Viola von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0285)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)


11.8. ЕС и защитата на многостранното сътрудничество (гласуване)

Доклад относно ЕС и защитата на многостранното сътрудничество [2020/2114(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Javi López (A9-0172/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0286)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)


11.9. Справяне с продоволствената сигурност в развиващите се страни (гласуване)

Доклад относно справянето с продоволствената сигурност в развиващите се страни [2021/2208(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Beata Kempa (A9-0195/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2022)0287)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)


11.10. План за действие на ЕС за социалната икономика (гласуване)

Доклад относно плана за действие на ЕС за социалната икономика [2021/2179(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (група ID)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0288)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)


11.11. Комбинирана дискриминация в ЕС: социално-икономическо положение на жените от африкански, близкоизточен, латиноамерикански и азиатски произход (гласуване)

Доклад относно комбинираната дискриминация в Европейския съюз: социално-икономическото положение на жените от африкански, близкоизточен, латиноамерикански и азиатски произход [2021/2243(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0289)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Изказвания

Alice Kuhnke (докладчик), преди гласуването.


11.12. Използване на националното вето за подкопаване на Глобалното данъчно споразумение (гласуване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Използване на националното вето за подкопаване на Глобалното данъчно споразумение (2022/2734(RSP))

Разискването се състоя на 23 юни 2022 г. (точка 3 от протокола от 23.6.2022 г.).

Предложенията за резолюции са обявени на 6 юли 2022 г. (точка 3 от протокола от 6.7.2022 г.)

Предложения за резолюция RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022 и B9-0344/2022

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0339/2022

(за замяна на B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-0342/2022 и B9-0344/2022)

относно налагането на национално вето с цел подкопаване на глобалното данъчно споразумение (2022/2734(RSP)) (RC-B9-0339/2022)

внесенo от следните членове на ЕП:

- Luděk Niedermayer и Markus Ferber, от името на групата PPE;

- Aurore Lalucq, Jonás Fernández и Paul Tang, от името на групата S&D;

- Gilles Boyer, от името на групата Renew;

- Kira Marie Peter Hansen и Claude Gruffat, от името на групата Verts/ALE;

- José Gusmão, Manon Aubry и Martin Schirdewan.

Приема се (P9_TA(2022)0290)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

(Предложенията за резолюции B9-0341/2022 и B9-0343/2022 отпадат.)

След гласуването, Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) направи изявление относно доклада на Nuno Melo (A9-0182/2022).


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

12. Едностранно въвеждане от правителството на Обединеното кралство на законопроекта за протокола за Северна Ирландия и зачитане на международното право (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Едностранно въвеждане от правителството на Обединеното кралство на законопроекта за протокола за Северна Ирландия и зачитане на международното право (2022/2744(RSP))

Mikuláš Bek (действащ председател на Съвета) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Pedro Marques, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Geert Bourgeois, от името на групата ECR, Chris MacManus, от името на групата The Left, David McAllister, Thijs Reuten, Barry Andrews, Ciarán Cuffe, Anna Fotyga, Pernando Barrena Arza, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Frances Fitzgerald и Katarina Barley.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Željana Zovko, Inma Rodríguez-Piñero и Billy Kelleher.

Изказаха се Maroš Šefčovič и Mikuláš Bek.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.


13. Улесняване на износа на украински селскостопански продукти: значение за икономиката на Украйна и за глобалната продоволствена сигурност (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Улесняване на износа на украински селскостопански продукти: значение за икономиката на Украйна и за глобалната продоволствена сигурност (2022/2745(RSP))

Mikuláš Bek (действащ председател на Съвета) и Kadri Simson (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Norbert Lins, от името на групата PPE, Inma Rodríguez-Piñero, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Angelo Ciocca, от името на групата ID, Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата The Left, Tiziana Beghin, независим член на ЕП, Herbert Dorfmann, Carmen Avram, Petras Auštrevičius, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Zbigniew Kuźmiuk, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Петър Витанов, Jérémy Decerle, Benoît Biteau, Daniel Buda, Clara Aguilera и Elsi Katainen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Jahr, Isabel Carvalhais, Isabel García Muñoz, Izaskun Bilbao Barandica, Janina Ochojska, Billy Kelleher и Maria Grapini.

Изказаха се Kadri Simson и Mikuláš Bek.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 14.35 ч.)


14. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


16. Инициативата „Три морета“: предизвикателства и възможности (разискване по актуални въпроси)

Инициативата „Три морета“: предизвикателства и възможности (2022/2750(RSP))

Patryk Jaki откри разискването, предложено от групата ECR.

Изказаха се Mikuláš Bek (действащ председател на Съвета) и Kadri Simson (член на Комисията).

Изказаха се Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Alex Agius Saliba, от името на групата S&D, Ivars Ijabs, от името на групата Renew, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Henna Virkkunen, Łukasz Kohut, Илхан Кючюк, Izabela-Helena Kloc, Željana Zovko, Matjaž Nemec и Valter Flego.

Изказаха се Kadri Simson и Mikuláš Bek.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Eva KAILI
Заместник-председател

17. Финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2021 г. - Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2020 г. (разискване)

Доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2021 г. [2021/2203(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: David Cormand (A9-0165/2022)

Доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2020 г. [2021/2235(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Corina Crețu (A9-0173/2022)

David Cormand и Corina Crețu представиха докладите.

Изказаха се Werner Hoyer (президент на ЕИБ) и Věra Jourová (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Angelika Winzig, от името на групата PPE, Maria Grapini, от името на групата S&D, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата The Left, Andor Deli, независим член на ЕП, Sirpa Pietikäinen, Margarida Marques, Alin Mituța, Matteo Adinolfi, Andżelika Anna Możdżanowska, Luke Ming Flanagan, Mislav Kolakušić, Janusz Lewandowski, Vlad Gheorghe и Tomislav Sokol.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказаха се José Manuel Fernandes и Seán Kelly.

Изказаха се Věra Jourová, Werner Hoyer, David Cormand и Corina Crețu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 7.7.2022 г и точка 9.9 от протокола от 7.7.2022 г.


18. Отношенията на руското правителство и руската дипломатическа мрежа с екстремистки, популистки, антиевропейски и някои други европейски политически партии в контекста на войната (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Отношенията на руското правителство и руската дипломатическа мрежа с екстремистки, популистки, антиевропейски и някои други европейски политически партии в контекста на войната (2022/2743(RSP))

Mikuláš Bek (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Pierfrancesco Majorino, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Marco Dreosto, от името на групата ID, Charlie Weimers, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата The Left, Milan Uhrík, независим член на ЕП, Javier Zarzalejos, Raphaël Glucksmann, Nicola Danti, Markéta Gregorová, Peter Kofod, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Francesca Donato, Geoffroy Didier, Evin Incir, който отказа също така изказване „синя карта“ на Charlie Weimers, Jordi Cañas, Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Elżbieta Kruk, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, който отговори също така на изказване „синя карта“ на Clare Daly, Brando Benifei, Anna Júlia Donáth, Bernhard Zimniok, Eugen Tomac, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Dragoş Tudorache, Marcel de Graaff и Michal Šimečka.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Łukasz Kohut.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberts ZĪLE
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Mick Wallace.

Изказаха се Věra Jourová и Mikuláš Bek.

Разискването приключи.


19. Данъчно облагане на неочакваните печалби на енергийните компании (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Данъчно облагане на неочакваните печалби на енергийните компании (2022/2747(RSP))

Mikuláš Bek (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Markus Ferber, от името на групата PPE, Aurore Lalucq, от името на групата S&D, Rasmus Andresen, от името на групата Verts/ALE, Paolo Borchia, от името на групата ID, Marc Botenga, от името на групата The Left, Antoni Comín i Oliveres, независим член на ЕП, Isabel Benjumea Benjumea (председателят прикани ораторите да се придържат към темата на дебата), Nicolás González Casares, Engin Eroglu, Ernest Urtasun, Mathilde Androuët, Nikolaj Villumsen, Fabio Massimo Castaldo, Biljana Borzan, Eleonora Evi, Robert Hajšel, Claude Gruffat, Paul Tang, Jutta Paulus и Erik Bergkvist.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Manon Aubry, Mick Wallace и João Pimenta Lopes.

Изказаха се Věra Jourová и Mikuláš Bek.

Изказа се Antoni Comín i Oliveres по личен въпрос, след изказването на Isabel Benjumea Benjumea.

Разискването приключи.


20. Споразумение, заменящо Споразумението от Котону (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Споразумение, заменящо Споразумението от Котону (2022/2715(RSP))

Mikuláš Bek (Действащ председател на Съвета) и Virginijus Sinkevičius (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Tomas Tobé, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew, Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, Beata Kempa, от името на групата ECR, João Pimenta Lopes, от името на групата The Left, Hildegard Bentele, Hannes Heide, Pierrette Herzberger-Fofana, Janina Ochojska, Evin Incir, Eric Andrieu и Pierfrancesco Majorino.

Изказа се Virginijus Sinkevičius.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Изказа се Mikuláš Bek.

Разискването приключи.


21. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите – Годишен доклад за 2020 г. (разискване)

Доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – Борба с измамите – Годишен доклад за 2020 г. [2021/2234(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

Katalin Cseh представи доклада.

Изказа се Virginijus Sinkevičius (член на Комисията).

Изказаха се Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, Caterina Chinnici, от името на групата S&D, Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Daniel Freund, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Luke Ming Flanagan, от името на групата The Left, Ivan Vilibor Sinčić, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Lara Wolters, Eugen Jurzyca, Andor Deli (председателят припомни разпоредбите на член 10 от Правилника за дейността) и Dorien Rookmaker.

Изказаха се Virginijus Sinkevičius и Katalin Cseh.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 7.7.2022 г.


22. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 6.7.2022 г.)


22.1. Задържането на кардинал Дзен и на попечителите на фонда за подпомагане 612 в Хонконг

Предложения за резолюция B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-0362/2022 и B9-0364/2022 (2022/2751(RSP))

Miriam Lexmann, Evin Incir, Bernard Guetta, Reinhard Bütikofer и Anna Fotyga представиха предложенията за резолюция на своите групи.

Изказаха се Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Raphaël Glucksmann, от името на групата S&D, Engin Eroglu, от името на групата Renew, Joachim Kuhs, от името на групата ID, и Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR.

Изказа се Virginijus Sinkevičius (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 7.7.2022 г.


22.2. Положението на местното население и защитниците на околната среда в Бразилия, включително убийството на Дом Филипс и Бруно Перейра

Предложения за резолюция B9-0347/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-0354/2022, B9-0355/2022 и B9-0357/2022 (2022/2752(RSP))

María Soraya Rodríguez Ramos, Anna Cavazzini, Isabel Santos, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský и Hermann Tertsch представиха предложенията за резолюция на своите групи.

Изказаха се Andrea Cozzolino, от името на групата S&D, Jordi Cañas, от името на групата Renew, Eleonora Evi, от името на групата Verts/ALE, Younous Omarjee, от името на групата The Left, Pedro Marques и Javi López.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Sandra Pereira.

Изказа се Virginijus Sinkevičius (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 7.7.2022 г.


22.3. Положението в Горнобадахшанската автономна област на Таджикистан

Предложения за резолюция B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-0356/2022, B9-0359/2022 и B9-0363/2022 (2022/2753(RSP))

Christian Sagartz, Karsten Lucke, Engin Eroglu и Ryszard Czarnecki представиха предложенията за резолюция на своите групи.

Изказа се Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE.

Изказа се Virginijus Sinkevičius (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 7.7.2022 г.


23. Обяснения на вот

Устни обяснения на вот

Възражение въз основа на член 112, параграф 2 и параграф 3: Изменение на делегирания акт за таксономията в областта на климата и делегирания акт за оповестяване на информация за устойчивостта – B9-0338/2022

Cristian Terheş и Jessica Stegrud

Доклад Vladimír Bilčík - A9-0178/2022

Cristian Terheş

Доклад Javi López - A9-0172/2022

Mick Wallace и Clare Daly

Доклад Beata Kempa - A9-0195/2022

Mick Wallace

Писмени обяснения на вот

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.


24. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


25. Внасяне на документи

Внесени са следните документи:

- Трансфер на бюджетни кредити INF 2/2022 – Раздел VII – Комитет на регионите (N9-0032/2022 - C9-0209/2022 - 2022/2070(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Трансфер на бюджетни кредити INF 3/2022 – Раздел VII – Комитет на регионите (N9-0033/2022 - C9-0210/2022 - 2022/2071(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 1-INF/2022 – раздел ІV – Съд на Европейския съюз (N9-0034/2022 - C9-0211/2022 - 2022/2072(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 15/2022 – Раздел III – Kомисия (N9-0035/2022 - C9-0212/2022 - 2022/2073(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2022 – Европейски икономически и социален комитет (N9-0036/2022 - C9-0217/2022 - 2022/2074(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG


26. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения I, II, IV и V към Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите изисквания за превозни средства, произвеждани в неограничени серии, превозни средства, произвеждани в малки серии, напълно автоматизирани превозни средства, произвеждани в малки серии, и превозни средства със специално предназначение, както и по отношение на актуализирането на софтуера (C(2022)03823 - 2022/2732(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 юни 2022 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор и за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията (C(2022)04237 - 2022/2738(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 юни 2022 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на небиологични протеинови фуражи за биологично животновъдство поради руската инвазия в Украйна (C(2022)04275 - 2022/2737(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 юни 2022 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/1139 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури по отношение на началните дати и сроковете на недопустимост на заявленията за подпомагане (C(2022)04292 - 2022/2740(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 29 юни 2022 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегирана директива на Комисията за изменение на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета с оглед на оттеглянето на определени освобождавания по отношение на тютюневите изделия с нагряване (C(2022)04367 - 2022/2739(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 29 юни 2022 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удължаването на референтния период (C(2022)04477 - 2022/2741(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 29 юни 2022 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2021/1077 на Европейския парламент и на Съвета с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка (C(2022)04488 - 2022/2757(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 4 юли 2022 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO


27. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои ароматични вещества (D080850/03 - 2022/2733(RPS) - срок: 22 август 2022 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заличаването на някои ароматични вещества от списъка на Съюза (D080851/03 - 2022/2736(RPS) - срок: 23 август 2022 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI.


28. Одобряване на протокола от настоящото заседание

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следобедната част на следващото заседание.


29. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 734.014/OJ).


30. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.19 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Михайлова Искра, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Радев Емил, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Слабаков Андрей, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Станишев Сергей, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Йончева Елена, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Извинени:

Číž Miroslav, Collard Gilbert, Fest Nicolaus, Hölvényi György, Lange Bernd, Nart Javier, Patriciello Aldo, Pelletier Anne-Sophie, Polčák Stanislav, Saryusz-Wolski Jacek, Uspaskich Viktor, Wiener Sarah, Yon-Courtin Stéphanie

Последно осъвременяване: 16 ноември 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност