Märksõnaregister 
Protokoll
XML 181kPDF 302kWORD 82k
Kolmapäev, 6. juuli 2022 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavad riikide vetod (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Eesistujariik Tšehhi tegevusprogrammi tutvustus (arutelu)
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 6.Eesistujariik Tšehhi tegevusprogrammi tutvustus (arutelu jätkamine)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Euroopa Ülemkogu 23.–24. juunil 2022 toimuva kohtumise järeldused (arutelu)
 9.Tervitus
 10.Euroopa Ülemkogu 23.–24. juunil 2022 toimuva kohtumise järeldused (arutelu jätkamine)
 11.Hääletused
  
11.1.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine seoses komisjonide koosolekuid käsitleva artikliga 216 (hääletus)
  
11.2.Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: taksonoomia kliimaalase delegeeritud õigusakti ja taksonoomia avalikustamisalase delegeeritud õigusakti muutmine (hääletus)
  
11.3.Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: tehnilised standardid, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist ning positsioonipiirangutest erandi tegemise taotlemise korda (hääletus)
  
11.4.Kalandus- ja vesiviljelussektori kriisimeetmed seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse ***I (hääletus)
  
11.5.Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlev 2021. aasta aruanne (hääletus)
  
11.6.Serbiat käsitlev 2021. aasta aruanne (hääletus)
  
11.7.Kosovot käsitlev 2021. aasta aruanne (hääletus)
  
11.8.EL ja mitmepoolsuse kaitse (hääletus)
  
11.9.Toiduga kindlustatuse tagamine arengumaades (hääletus)
  
11.10.ELi sotsiaalmajanduse tegevuskava (hääletus)
  
11.11.Läbipõimunud diskrimineerimine Euroopa Liidus: Aafrika, Lähis-Ida, Ladina-Ameerika ja Aasia päritolu naiste sotsiaal-majanduslik olukord (hääletus)
  
11.12.Ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavad riikide vetod (hääletus)
 12.Ühendkuningriigi valitsuse ühepoolne otsus esitada Põhja-Iirimaa protokolli muutmise eelnõu ja rahvusvahelise õiguse järgimine (arutelu)
 13.Ukraina põllumajandustoodete ekspordi lihtsustamine: oluline Ukraina majandusele ja ülemaailmseks toiduga kindlustatuseks (arutelu)
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Kolme mere algatus: probleemid ja võimalused (temaatiline arutelu)
 17.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2021. aasta aruanne - Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2020. aasta aruanne (arutelu)
 18.Venemaa valitsuse ja diplomaatilise võrgustiku suhted äärmuslike, populistlike ja Euroopa-vastaste erakondadega ja teatavate muude Euroopa erakondadega sõja kontekstis (arutelu)
 19.Energiafirmade juhusliku kasumi maksustamine (arutelu)
 20.Cotonou jätkuleping (arutelu)
 21.Euroopa Liidu finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2020. aasta aruanne (arutelu)
 22.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
22.1.Kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamine Hongkongis
  
22.2.Põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukord Brasiilias, sh Dom Phillipsi ja Bruno Pereira tapmine
  
22.3.Olukord Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas
 23.Selgitused hääletuse kohta
 24.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 25.Esitatud dokumendid
 26.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 27.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 28.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.03.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmistel teemadel:

I.   Kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamine Hongkongis (2022/2751(RSP))

- Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Hannah Neumann, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė ja Henrike Hahn fraktsiooni Verts/ALE nimel kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamise kohta Hongkongis (B9-0358/2022);

- Bernard Guetta, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenne, Hilde Vautmans ja Engin Eroglu fraktsiooni Renew nimel kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamise kohta Hongkongis (B9-0360/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Isabel Santos ja René Repasi fraktsiooni S&D nimel kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamise kohta Hongkongis (B9-0361/2022);

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Antonio Tajani, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Vladimír Bilčík, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Isabel Wiseler Lima, Tom Vandenkendelaere, Vangelis Meimarakis, Benoît Lutgen ja Radosław Sikorski fraktsiooni PPE nimel kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamise kohta Hongkongis (B9-0362/2022);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Dominik Tarczyński, Alexandr Vondra, Zbigniew Kuźmiuk, Hermann Tertsch, Vincenzo Sofo ja Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamise kohta Hongkongis (B9-0364/2022).

II.   Põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukord Brasiilias, sh Dom Phillipsi ja Bruno Pereira tapmine (2022/2752(RSP))

- José Manuel Fernandes, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Leopoldo López Gil, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere ja Isabel Wiseler Lima fraktsiooni PPE nimel põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sh Dom Philipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (B9-0347/2022);

- Miguel Urbán Crespo ja Marisa Matias fraktsiooni The Left nimel põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sh Dom Philipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (B9-0348/2022);

- Anna Cavazzini, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Gwendoline Delbos-Corfield, Mounir Satouri, Michèle Rivasi, Grace O‘Sullivan, Claude Gruffat, Marie Toussaint ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sh Dom Philipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (B9-0351/2022);

- María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuţă, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sh Dom Philipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (B9-0354/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos, Javi López ja Maria Manuel Leitão Marques fraktsiooni S&D nimel põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sh Dom Philipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (B9-0355/2022);

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Eugen Jurzyca, Nicola Procaccini ja Vincenzo Sofo fraktsiooni ECR nimel põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukorra kohta Brasiilias, sh Dom Philipsi ja Bruno Pereira tapmise kohta (B9-0357/2022).

III.   Olukord Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (2022/2753(RSP))

- Emmanuel Maurel fraktsiooni The Left nimel olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (B9-0350/2022);

- Viola von Cramon Taubadel, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Jordi Solé, Bronis Ropė, Heidi Hautala ja Ignazio Corrao fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (B9-0352/2022);

- Engin Eroglu, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (B9-0353/2022);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Karsten Lucke fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (B9-0356/2022);

- Željana Zovko, Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, José Manuel Fernandes, Sandra Kalniete, Seán Kelly, David Lega, Traian Băsescu, Adam Jarubas, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Jiří Pospíšil, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Sara Skyttedal, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis ja Isabel Wiseler Lima fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (B9-0359/2022);

- Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Alexandr Vondra, Zbigniew Kuźmiuk, Carlo Fidanza ja Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas (B9-0363/2022).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.


3. Ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavad riikide vetod (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavad riikide vetod (2022/2734(RSP))

Arutelu toimus 23. juunil 2022 (23.6.2022 protokollipunkt 3)

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavate riikide vetode kohta (2022/2734(RSP)) (B9-0339/2022);

- Gilles Boyer fraktsiooni Renew nimel ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavate riikide vetode kohta (2022/2734(RSP)) (B9-0340/2022);

- José Gusmão, Manon Aubry ja Martin Schirdewan fraktsiooni The Left nimel ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavate riikide vetode kohta (2022/2734(RSP)) (B9-0341/2022);

- Kira Marie Peter-Hansen, Claude Gruffat, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen ja Damien Carême fraktsiooni Verts/ALE nimel riikliku veto kohta ülemaailmse maksukokkuleppe ohustamiseks (2022/2734(RSP)) (B9-0342/2022);

- Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Patryk Jaki, Zdzisław Krasnodębski ja Jacek Saryusz-Wolski fraktsiooni ECR nimel ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavate riikide vetode kohta (2022/2734(RSP)) (B9-0343/2022);

- Aurore Lalucq, Jonás Fernández ja Paul Tang fraktsiooni S&D nimel ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavate riikide vetode kohta (2022/2734(RSP)) (B9-0344/2022).

Hääletus: 6.7.2022 protokollipunkt 11.12.


4. Eesistujariik Tšehhi tegevusprogrammi tutvustus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eesistujariik Tšehhi tegevusprogrammi tutvustus (2022/2708(RSP))

President juhatas arutelu sisse.

Petr Fiala (nõukogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

(Arutelu jätk: 6.7.2022 protokollipunkt 6)


5. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)

IMCO- ja ECON-komisjoni otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi tehti teatavaks 4. juulil 2022 (4.7.2022 protokolli punkt 5).

Kuna ühtegi kodukorra artikli 71 lõike 2 kohast hääletuselepaneku taotlust ei esitatud, võisid pädevad komisjonid pärast ettenähtud tähtaja möödumist alustada läbirääkimisi.


6. Eesistujariik Tšehhi tegevusprogrammi tutvustus (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eesistujariik Tšehhi tegevusprogrammi tutvustus (2022/2708(RSP))

(Arutelu algus: 6.7.2022 protokollipunkt 4)

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni Renew nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Veronika Vrecionová fraktsiooni ECR nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni The Left nimel ja Balázs Hidvéghi (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Petr Fiala (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Michaela Šojdrová, Radka Maxová, Marie-Pierre Vedrenne, Daniel Freund, Dominik Tarczyński, Ioan-Rareş Bogdan, Heléne Fritzon, Nicola Beer, Marcel Kolaja, Dolors Montserrat, Marek Belka, Guy Verhofstadt, Gwendoline Delbos-Corfield, Luděk Niedermayer ja Sophia in 't Veld.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stelios Kympouropoulos, Domènec Ruiz Devesa, Jordi Cañas, Joachim Stanisław Brudziński ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Petr Fiala.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Roberts ZĪLE
asepresident

7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioon Renew on teavitanud parlamendi presidenti järgmisest komisjonide ja delegatsioonide koosseisu muutmise otsusest:

ECON-komisjon: Georgios Kyrtsos Dragoş Pîslaru asemel

Otsus jõustus selle teatavakstegemise päeval.


8. Euroopa Ülemkogu 23.–24. juunil 2022 toimuva kohtumise järeldused (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 23.–24. juunil 2022 toimuva kohtumise järeldused (2022/2707(RSP))

Charles Michel (Euroopa Ülemkogu eesistuja) esines avaldusega.

(Arutelu jätk: 6.7.2022 protokollipunkt 10)


9. Tervitus

President tervitas parlamendi nimel ametlike külaliste rõdul viibinud Uus-Meremaa parlamendi delegatsiooni.


10. Euroopa Ülemkogu 23.–24. juunil 2022 toimuva kohtumise järeldused (arutelu jätkamine)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 23.–24. juunil 2022 toimuva kohtumise järeldused (2022/2707(RSP))

(Arutelu algus: 6.7.2022 protokollipunkt 8)

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Siegfried Mureşan fraktsiooni PPE nimel, Simona Bonafè fraktsiooni S&D nimel, Valérie Hayer fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jordan Bardella fraktsiooni ID nimel, Beata Szydło fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni The Left nimel, Kinga Gál (fraktsioonilise kuuluvuseta), Angelika Niebler, Pedro Marques, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Robert Roos, Andrea Bocskor, Antonio Tajani, Gabriele Bischoff, Nicola Danti, Marcel de Graaff, Nicola Procaccini ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Juozas Olekas, Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini ja Costas Mavrides.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
president

11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud käesolevale protokollile lisatud dokumendis „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused lisatakse käesoleva istungi protokollile ja nendega on võimalik tutvuda parlamendi veebisaidil.


11.1. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine seoses komisjonide koosolekuid käsitleva artikliga 216 (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta seoses komisjonide koosolekuid käsitleva artikliga 216 [2022/2069(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022)

(Kodukorra muutmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus, otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav lihthäälteenamus.)

MUUDATUSETTEPANEKUD KODUKORRA KOHTA
Vt lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0281)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)

Muudatused jõustuvad vastuvõtmisele järgneval päeval.

Sõnavõtud

Gabriele Bischoff (raportöör) tegi enne hääletust avalduse kodukorra artikli 159 lõike 4 alusel.


11.2. Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: taksonoomia kliimaalase delegeeritud õigusakti ja taksonoomia avalikustamisalase delegeeritud õigusakti muutmine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B9-0338/2022

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)

Parlament ei esitanud komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid.


11.3. Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: tehnilised standardid, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist ning positsioonipiirangutest erandi tegemise taotlemise korda (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 111 lõikele 3 komisjoni 20. aprilli 2022. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist ning positsioonipiirangutest erandi tegemise taotlemise korda (C(2022)02314; 2022/2640(DEA)) (B9-0345/2022) - Vastutavad parlamendiliikmed Ernest Urtasun ja Benoît Biteau fraktsiooni Verts/ALE nimel

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)

Parlament ei esitanud komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid.


11.4. Kalandus- ja vesiviljelussektori kriisimeetmed seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega, millega leevendatakse Ukraina vastu suunatud Venemaa sõjalise agressiooni tagajärgi püügitegevusele ning selle sõjalise agressiooni põhjustatud turuhäirete mõju kalandus- ja vesiviljelustoodete tarneahelale [COM(2022)0179 - C9-0149/2022 - 2022/0118(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Nuno Melo (A9-0182/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0282)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Gabriel Mato (raportööri nimel) enne hääletust.


11.5. Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlev 2021. aasta aruanne (hääletus)

Raport komisjoni Bosniat ja Hertsegoviinat käsitleva 2021. aasta aruande kohta [2021/2245(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0283)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)


11.6. Serbiat käsitlev 2021. aasta aruanne (hääletus)

Raport komisjoni Serbiat käsitleva 2021. aasta aruande kohta [2021/2249(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0284)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

Sõnavõtud

Vladimír Bilčík (raportöör) esitas suulise muudatusettepaneku uue lõike lisamiseks lõike 78 järele. Parlament ei nõustunud suulise muudatusettepaneku hääletusele panekuga, kuna selle vastu oli üle 38 parlamendiliikme.


11.7. Kosovot käsitlev 2021. aasta aruanne (hääletus)

Raport komisjoni Kosovot käsitleva 2021. aasta aruande kohta [2021/2246(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Viola von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0285)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)


11.8. EL ja mitmepoolsuse kaitse (hääletus)

Raport EL ja mitmepoolsuse kaitse kohta [2020/2114(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Javi López (A9-0172/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0286)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)


11.9. Toiduga kindlustatuse tagamine arengumaades (hääletus)

Raport toiduga kindlustatuse tagamise kohta arengumaades [2021/2208(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Beata Kempa (A9-0195/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2022)0287)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)


11.10. ELi sotsiaalmajanduse tegevuskava (hääletus)

Raport ELi sotsiaalmajanduse tegevuskava kohta [2021/2179(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (fraktsioon ID)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0288)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)


11.11. Läbipõimunud diskrimineerimine Euroopa Liidus: Aafrika, Lähis-Ida, Ladina-Ameerika ja Aasia päritolu naiste sotsiaal-majanduslik olukord (hääletus)

Raport läbipõimunud diskrimineerimise kohta Euroopa Liidus: Aafrika, Lähis-Ida, Ladina-Ameerika ja Aasia päritolu naiste sotsiaal-majanduslik olukord [2021/2243(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0289)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)

Sõnavõtud

Alice Kuhnke (raportöör) enne hääletust.


11.12. Ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavad riikide vetod (hääletus)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavad riikide vetod (2022/2734(RSP))

Arutelu toimus 23. juunil 2022 (23.6.2022 protokolli punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 6. juulil 2022 (6.7.2022 protokollipunkt 3)

Resolutsiooni ettepanekud RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022 ja B9-0344/2022

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0339/2022

(asendades B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-0342/2022 ja B9-0344/2022)

ülemaailmset maksukokkulepet kahjustavate riikide vetode kohta (2022/2734(RSP)) (RC-B9-0339/2022),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Luděk Niedermayer ja Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel;

- Aurore Lalucq, Jonás Fernández ja Paul Tang fraktsiooni S&D nimel;

- Gilles Boyer fraktsiooni Renew nimel;

- Kira Marie Peter Hansen ja Claude Gruffat fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- José Gusmão, Manon Aubry ja Martin Schirdewan.

Vastu võetud (P9_TA(2022)0290)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0341/2022 ja B9-0343/2022 muutusid kehtetuks.)

Hääletuse järel tegi Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) avalduse Nuno Melo raporti (A9-0182/2022) kohta.


ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

12. Ühendkuningriigi valitsuse ühepoolne otsus esitada Põhja-Iirimaa protokolli muutmise eelnõu ja rahvusvahelise õiguse järgimine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ühendkuningriigi valitsuse ühepoolne otsus esitada Põhja-Iirimaa protokolli muutmise eelnõu ja rahvusvahelise õiguse järgimine (2022/2744(RSP))

Mikuláš Bek (nõukogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Loiseau fraktsiooni Renew nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geert Bourgeois fraktsiooni ECR nimel, Chris MacManus fraktsiooni The Left nimel, David McAllister, Thijs Reuten, Barry Andrews, Ciarán Cuffe, Anna Fotyga, Pernando Barrena Arza, Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira, Frances Fitzgerald ja Katarina Barley.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Željana Zovko, Inma Rodríguez-Piñero ja Billy Kelleher.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Mikuláš Bek.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


13. Ukraina põllumajandustoodete ekspordi lihtsustamine: oluline Ukraina majandusele ja ülemaailmseks toiduga kindlustatuseks (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ukraina põllumajandustoodete ekspordi lihtsustamine: oluline Ukraina majandusele ja ülemaailmseks toiduga kindlustatuseks (2022/2745(RSP))

Mikuláš Bek (nõukogu eesistuja) ja Kadri Simson (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Norbert Lins fraktsiooni PPE nimel, Inma Rodríguez-Piñero fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

Sõna võtsid Angelo Ciocca fraktsiooni ID nimel, Bert-Jan Ruissen fraktsiooni ECR nimel, Eugenia Rodríguez Palop fraktsiooni The Left nimel, Tiziana Beghin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Herbert Dorfmann, Carmen Avram, Petras Auštrevičius, Tilly Metz, Gilles Lebreton, Zbigniew Kuźmiuk, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Jérémy Decerle, Benoît Biteau, Daniel Buda, Clara Aguilera ja Elsi Katainen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Jahr, Isabel Carvalhais, Isabel García Muñoz, Izaskun Bilbao Barandica, Janina Ochojska, Billy Kelleher ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Kadri Simson ja Mikuláš Bek.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 14.35.)


14. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16. Kolme mere algatus: probleemid ja võimalused (temaatiline arutelu)

Kolme mere algatus: probleemid ja võimalused (2022/2750(RSP))

Patryk Jaki alustas arutelu, mille algatas fraktsioon ECR.

Sõna võtsid Mikuláš Bek (nõukogu eesistuja) ja Kadri Simson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Alex Agius Saliba fraktsiooni S&D nimel, Ivars Ijabs fraktsiooni Renew nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Henna Virkkunen, Łukasz Kohut, Ilhan Kyuchyuk, Izabela-Helena Kloc, Željana Zovko, Matjaž Nemec ja Valter Flego.

Sõna võtsid Kadri Simson ja Mikuláš Bek.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Eva KAILI
asepresident

17. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2021. aasta aruanne - Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2020. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2021. aasta aruande kohta [2021/2203(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: David Cormand (A9-0165/2022)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2020. aasta aruanne [2021/2235(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Corina Crețu (A9-0173/2022)

David Cormand ja Corina Crețu tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Werner Hoyer (Euroopa Investeerimispanga president) ja Věra Jourová (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Angelika Winzig fraktsiooni PPE nimel, Maria Grapini fraktsiooni S&D nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni The Left nimel, Andor Deli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sirpa Pietikäinen, Margarida Marques, Alin Mituța, Matteo Adinolfi, Andżelika Anna Możdżanowska, Luke Ming Flanagan, Mislav Kolakušić, Janusz Lewandowski, Vlad Gheorghe ja Tomislav Sokol.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võtsid José Manuel Fernandes ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Věra Jourová, Werner Hoyer, David Cormand ja Corina Crețu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2022 protokollipunkt 9.8 ja 7.7.2022 protokollipunkt 9.9.


18. Venemaa valitsuse ja diplomaatilise võrgustiku suhted äärmuslike, populistlike ja Euroopa-vastaste erakondadega ja teatavate muude Euroopa erakondadega sõja kontekstis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Venemaa valitsuse ja diplomaatilise võrgustiku suhted äärmuslike, populistlike ja Euroopa-vastaste erakondadega ja teatavate muude Euroopa erakondadega sõja kontekstis (2022/2743(RSP))

Mikuláš Bek (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Frances Fitzgerald fraktsiooni PPE nimel, Pierfrancesco Majorino fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Loiseau fraktsiooni Renew nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Dreosto fraktsiooni ID nimel, Charlie Weimers fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry, fraktsiooni The Left nimel, Milan Uhrík (fraktsioonilise kuuluvuseta), Javier Zarzalejos, Raphaël Glucksmann, Nicola Danti, Markéta Gregorová, Peter Kofod, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Francesca Donato, Geoffroy Didier, Evin Incir, kes keeldus vastamast kommentaarile, mille sinist kaarti tõstes tegi Charlie Weimers, Jordi Cañas, Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Elżbieta Kruk, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radosław Sikorski, kes vastas ühtlasi kommentaarile, mille sinist kaarti tõstes tegi Clare Daly, Brando Benifei, Anna Júlia Donáth, Bernhard Zimniok, Eugen Tomac, Maite Pagazaurtundúa, Teuvo Hakkarainen, Dragoş Tudorache, Marcel de Graaff ja Michal Šimečka.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Łukasz Kohut.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberts ZĪLE
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Mick Wallace.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Mikuláš Bek.

Arutelu lõpetati.


19. Energiafirmade juhusliku kasumi maksustamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Energiafirmade juhusliku kasumi maksustamine (2022/2747(RSP))

Mikuláš Bek (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Aurore Lalucq fraktsiooni S&D nimel, Rasmus Andresen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paolo Borchia fraktsiooni ID nimel, Marc Botenga fraktsiooni The Left nimel, Antoni Comín i Oliveres (fraktsioonilise kuuluvuseta), Isabel Benjumea Benjumea (president palus sõnavõtjal teemast mitte kõrvale kalduda), Nicolás González Casares, Engin Eroglu, Ernest Urtasun, Mathilde Androuët, Nikolaj Villumsen, Fabio Massimo Castaldo, Biljana Borzan, Eleonora Evi, Robert Hajšel, Claude Gruffat, Paul Tang, Jutta Paulus ja Erik Bergkvist.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Manon Aubry, Mick Wallace ja João Pimenta Lopes.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Mikuláš Bek.

Antoni Comín i Oliveres tegi isikliku avalduse Isabel Benjumea Benjumea sõnavõtu kohta.

Arutelu lõpetati.


20. Cotonou jätkuleping (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Cotonou jätkuleping (2022/2715(RSP))

Mikuláš Bek (nõukogu eesistuja) ja Virginijus Sinkevičius (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Tomas Tobé fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel, Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beata Kempa fraktsiooni ECR nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni The Left nimel, Hildegard Bentele, Hannes Heide, Pierrette Herzberger-Fofana, Janina Ochojska, Evin Incir, Eric Andrieu ja Pierfrancesco Majorino.

Sõna võttis Virginijus Sinkevičius.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võttis Mikuláš Bek.

Arutelu lõpetati.


21. Euroopa Liidu finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus – 2020. aasta aruanne (arutelu)

Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kohta – pettustevastane võitlus – 2020. aasta aruanne [2021/2234(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

Katalin Cseh tutvustas raportit.

Sõna võttis Virginijus Sinkevičius (komisjoni liige).

Sõna võtsid Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Caterina Chinnici fraktsiooni S&D nimel, Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Daniel Freund fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Luke Ming Flanagan fraktsiooni The Left nimel, Ivan Vilibor Sinčić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Lara Wolters, Eugen Jurzyca, Andor Deli (president tuletas meelde kodukorra artiklit 10) ja Dorien Rookmaker.

Sõna võtsid Virginijus Sinkevičius ja Katalin Cseh.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2022 protokollipunkt 9.10.


22. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 6.7.2022 protokollipunkt 2.)


22.1. Kardinal Zeni ja "hädaabifond 612" haldurite vahistamine Hongkongis

Resolutsiooni ettepanekud B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-0362/2022 ja B9-0364/2022 (2022/2751(RSP))

Miriam Lexmann, Evin Incir, Bernard Guetta, Reinhard Bütikofer ja Anna Fotyga tutvustasid oma fraktsiooni resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Raphaël Glucksmann fraktsiooni S&D nimel, Engin Eroglu fraktsiooni Renew nimel, Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, ja Bert-Jan Ruissen fraktsiooni ECR nimel.

Sõna võttis Virginijus Sinkevičius (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2022 protokollipunkt 9.1.


22.2. Põlisrahvaste ja keskkonnakaitsjate olukord Brasiilias, sh Dom Phillipsi ja Bruno Pereira tapmine

Resolutsiooni ettepanekud B9-0347/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-0354/2022, B9-0355/2022 ja B9-0357/2022 (2022/2752(RSP))

María Soraya Rodríguez Ramos, Anna Cavazzini, Isabel Santos, Miguel Urbán Crespo, Tomáš Zdechovský ja Hermann Tertsch tutvustasid oma fraktsiooni resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Andrea Cozzolino fraktsiooni S&D nimel, Jordi Cañas fraktsiooni Renew nimel, Eleonora Evi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni The Left nimel, Pedro Marques ja Javi López.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Sandra Pereira.

Sõna võttis Virginijus Sinkevičius (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2022 protokollipunkt 9.2.


22.3. Olukord Tadžikistani Mägi-Badahšani autonoomses piirkonnas

Resolutsiooni ettepanekud B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-0356/2022, B9-0359/2022 ja B9-0363/2022 (2022/2753(RSP))

Christian Sagartz, Karsten Lucke, Engin Eroglu ja Ryszard Czarnecki tutvustasid oma fraktsiooni resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Sõna võttis Virginijus Sinkevičius (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.7.2022 protokollipunkt 9.3.


23. Selgitused hääletuse kohta

Suulised selgitused hääletuse kohta

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: taksonoomia kliimaalase delegeeritud õigusakti ja taksonoomia avalikustamisalase delegeeritud õigusakti muutmine – B9-0338/2022

Cristian Terheş ja Jessica Stegrud

Raport: Vladimír Bilčík - A9-0178/2022

Cristian Terheş

Raport: Javi López - A9-0172/2022

Mick Wallace ja Clare Daly

Raport: Beata Kempa - A9-0195/2022

Mick Wallace

Kirjalikud hääletuse selgitused

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.


24. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi.

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


25. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamine INF 2/2022 – VII jagu – Regioonide Komitee (N9-0032/2022 - C9-0209/2022 - 2022/2070(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamine INF 3/2022 – VII jagu – Regioonide Komitee (N9-0033/2022 - C9-0210/2022 - 2022/2071(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1-INF/2022 – IV jagu – Euroopa Kohus (N9-0034/2022 - C9-0211/2022 - 2022/2072(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamine – DEC 15/2022 – III jagu – Komisjon (N9-0035/2022 - C9-0212/2022 - 2022/2073(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamine INF 1/2022 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N9-0036/2022 - C9-0217/2022 - 2022/2074(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG


26. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile edastatud delegeeritud õigusaktide eelnõud

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/858 I, II, IV ja V lisa seeriaviisiliselt piiranguteta toodetavate sõidukite, väikeseeriana toodetavate sõidukite, väikeseeriana toodetavate täielikult automatiseeritud sõidukite ja eriotstarbeliste sõidukite tehniliste nõuete osas ning seoses tarkvara uuendamisega (C(2022)03823 - 2022/2732(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. juunist 2022

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2016/1149 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 veinisektori riiklike toetusprogrammide osas ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 555/2008) teatavaid keeleversioone (C(2022)04237 - 2022/2738(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. juunist 2022

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses mittemahepõllumajandusliku valgusööda kasutamisega mahepõllumajanduslikus loomakasvatuses tulenevalt Venemaa sissetungist Ukrainasse (C(2022)04275 - 2022/2737(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. juunist 2022

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/1139 Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta seoses toetustaotluste vastuvõetamatuse alguskuupäevade ja ajavahemikega (C(2022)04292 - 2022/2740(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. juunist 2022

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40/EL seoses teatavate erandite tühistamisega kuumutatud tubakatoodete puhul (C(2022)04367 - 2022/2739(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. juunist 2022

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2020/1429 vaatlusperioodi osas (C(2022)04477 - 2022/2741(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 29. juunist 2022

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/1077 seire- ja hindamisraamistiku kehtestamist käsitlevate sätetega (C(2022)04488 - 2022/2757(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 4. juulist 2022

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO


27. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Euroopa Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lõhna- ja maitseühendite osas (D080850/03 - 2022/2733(RPS) - tähtaeg: 22. august 2022)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses teatavate lõhna- ja maitseühendite väljajätmisega liidu loetelust (D080851/03 - 2022/2736(RPS) - tähtaeg: 23. august 2022)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.


28. Käesoleva istungi protokolli kinnitamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungipäeva pärastlõunase istungi algul.


29. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 734.014/OJ).


30. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.19.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Číž Miroslav, Collard Gilbert, Fest Nicolaus, Hölvényi György, Lange Bernd, Nart Javier, Patriciello Aldo, Pelletier Anne-Sophie, Polčák Stanislav, Saryusz-Wolski Jacek, Uspaskich Viktor, Wiener Sarah, Yon-Courtin Stéphanie

Viimane päevakajastamine: 16. november 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika