Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 29k
Mandag den 12. september 2022 - Strasbourg

12. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (COM(2022)0209 - C9-0174/2022 - 2022/0155(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
henvist til kor. udv.: LIBE
rådg.udv.: BUDG, IMCO, CULT, FEMM

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (omarbejdning) (COM(2022)0223 - C9-0179/2022 - 2022/0162(COD))
henvist til kor. udv.: BUDG
rådg.udv.: AFET, DEVE, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, PECH, JURI (forretningsordenens artikel 110), LIBE
I overensstemmelse med traktatens artikel 322, stk. 1, ville formanden høre Revsionsretten om dette forslag.

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 691/2011 for så vidt angår indførelse af nye moduler for miljøøkonomiske regnskaber (COM(2022)0329 - C9-0223/2022 - 2022/0210(COD))
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ECON

- Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringen af Unionens liste over specifikke forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) med henblik på at inkorporere bilag 1 til erklæringen om afslutning af forhandlingerne om indenlandsk regulering af tjenesteydelser (09982/2022 - C9-0224/2022 - 2022/0174(NLE))
henvist til kor. udv.: INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår midlertidig lempelse af reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne som følge af covid-19-pandemien (COM(2022)0334 - C9-0225/2022 - 2022/0214(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
henvist til kor. udv.: TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for substanser af menneskelig oprindelse bestemt til anvendelse i mennesker og om ophævelse af direktiv 2002/98/EF og 2004/23/EF (COM(2022)0338 - C9-0226/2022 - 2022/0216(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
henvist til kor. udv.: ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (COM(2022)0349 - C9-0287/2022 - 2022/0219(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
henvist til kor. udv.: ITRE
rådg.udv.: AFET, BUDG, CONT, IMCO

- Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union på den ene side og New Zealand på den anden side om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (10092/2022 - C9-0288/2022 - 2022/0157(NLE))
henvist til kor. udv.: LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for de samarbejdsprogrammer for 2014-2020, der støttes af det europæiske naboskabsinstrument og under målet om europæisk territorialt samarbejde, i tilfælde af forstyrrelser af programgennemførelsen (COM(2022)0362 - C9-0289/2022 - 2022/0227(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
henvist til kor. udv.: AFET
rådg.udv.: BUDG, REGI

- Forslag til Rådets forordning om anvendelse af artikel 93, 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for statsstøtte inden for sektorerne jernbanetransport, transport ad indre vandveje og multimodal transport (COM(2022)0327 - C9-0290/2022 - 2022/0209(NLE))
henvist til kor. udv.: ECON
rådg.udv.: TRAN

- Rådets afgørelse om bemyndigelse af Polen til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere ændringen af konventionen om bevarelse og forvaltning af sejbestandene i det centrale Beringshav (10918/2022 - C9-0293/2022 - 2022/0177(NLE))
henvist til kor. udv.: PECH

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 om indførelse af bogføring af de udgifter, der er forbundet med infrastrukturerne for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje, og Kommissionens forordning (EF) nr. 851/2006 vedrørende fastlæggelsen af indholdet af de forskellige poster i bogføringsskemaerne i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70 (COM(2022)0381 - C9-0294/2022 - 2022/0232(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
henvist til kor. udv.: TRAN
rådg.udv.: CONT

- Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (07910/2022 - C9-0296/2022 - 2022/0098(NLE))
henvist til kor. udv.: INTA
rådg.udv.: AGRI

- Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2022: opførelse af overskuddet for regnskabsåret 2021: Rådets holdning af 18. juli 2022 (11467/2022 - C9-0297/2022 - 2022/0119(BUD))
henvist til kor. udv.: BUDG

- Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om vejgodstransport (11050/2022 - C9-0299/2022 - 2022/0200(NLE))
henvist til kor. udv.: TRAN
rådg.udv.: INTA

- Delvis fornyelse af Den Europæiske Revisionsret (2022) – LT-kandidat (11410/2022 - C9-0301/2022 - 2022/0807(NLE))
henvist til kor. udv.: CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine, styrkelse af den fælles hensættelsesfond med garantier fra medlemsstaterne og ved specifik hensættelse til visse finansielle forpligtelser i forbindelse med Ukraine, som er garanteret i henhold til afgørelse 466/2014/EU, og om ændring af afgørelse (EU) 2022/1201 (COM(2022)0557 - C9-0303/2022 - 2022/0281(COD))
henvist til kor. udv.: INTA

- Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om vejgodstransport (11052/2022 - C9-0304/2022 - 2022/0201(NLE))
henvist til kor. udv.: TRAN
rådg.udv.: INTA

- Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2023: Rådets holdning af 6. september 2022 (12108/2022 - C9-0306/2022 - 2022/0212(BUD))
henvist til kor. udv.: BUDG
rådg.udv.: AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktsikkerhed i almindelighed, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (COM(2021)0346 - C9-0245/2021 - 2021/0170(COD)) - IMCO - Ordfører: Dita Charanzová (A9-0191/2022)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/760 for så vidt angår omfanget af investerbare aktiver og investeringer, porteføljesammensætning og diversificeringskrav, lån af kontanter samt andre fondsregler og for så vidt angår krav vedrørende godkendelse af og investeringspolitikker og driftsbetingelser for europæiske langsigtede investeringsfonde (COM(2021)0722 - C9-0435/2021 - 2021/0377(COD)) - ECON - Ordfører: Michiel Hoogeveen (A9-0196/2022)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/833 om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (COM(2022)0051 - C9-0046/2022 - 2022/0035(COD)) - PECH - Ordfører: Isabel Carvalhais (A9-0198/2022)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 549/2013 og om ophævelse af 11 retsakter på området nationalregnskaber (COM(2021)0776 - C9-0461/2021 - 2021/0407(COD)) - ECON - Ordfører: Irene Tinagli (A9-0202/2022)

- Betænkning om nye teknologiers indvirkning på beskatning: krypto- og blockchainteknologi (2021/2201(INI)) - ECON - Ordfører: Lídia Pereira (A9-0204/2022)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1025/2012 for så vidt angår beslutninger truffet af europæiske standardiseringsorganisationer vedrørende europæiske standarder og europæiske standardiseringspublikationer (COM(2022)0032 - C9-0033/2022 - 2022/0021(COD)) - IMCO - Ordfører: Svenja Hahn (A9-0205/2022)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 for så vidt angår begrænsning af adgangen til EU-farvande (COM(2021)0356 - C9-0254/2021 - 2021/0176(COD)) - PECH - Ordfører: Pierre Karleskind (A9-0206/2022)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om EU's strategiske forbindelser til og partnerskab med Afrikas Horn (2021/2206(INI)) - AFET - Ordfører: Fabio Massimo Castaldo (A9-0207/2022)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF for så vidt angår fremme af energi fra vedvarende energikilder og om ophævelse af Rådets direktiv (EU) 2015/652 (COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD)) - ITRE - Ordfører: Markus Pieper (A9-0208/2022)

- Betænkning om AccessibleEU-center til støtte for tilgængelighedspolitikker på EU's indre marked (2022/2013(INI)) - IMCO - Ordfører: Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

- Betænkning om økonomisk, social og territorial samhørighed i EU: den 8. samhørighedsrapport 2022/2032(INI)) - REGI - Ordfører: Constanze Krehl (A9-0210/2022)

- *** Indstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (05657/2022 - C9-0166/2022 - 2022/0014(NLE)) - PECH - Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0211/2022)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerkredit (COM(2021)0347 - C9-0244/2021 - 2021/0171(COD)) - IMCO - Ordfører: Kateřina Konečná (A9-0212/2022)

- Betænkning om det nye europæiske Bauhaus (2021/2255(INI)) - ITRE - CULT - Ordfører: Christian Ehler - Ordfører: Marcos Ros Sempere (A9-0213/2022)

- Betænkning om gennemførelse af den ajourførte nye industristrategi for Europa: tilpasning af udgifterne til politikken (2022/2008(INI)) - ITRE - Ordfører: Tom Berendsen (A9-0214/2022)

- Betænkning om en indsats for en bæredygtig og konkurrencedygtig EU-akvakultur: vejen frem (2021/2189(INI)) - PECH - Ordfører: Clara Aguilera (A9-0215/2022)

- Betænkning om indvirkningen af covid-19 lukninger af uddannelses-, kultur-, ungdoms- og sportsaktiviteter på børn og unge i EU (2022/2004(INI)) - CULT - Ordfører: Hannes Heide (A9-0216/2022)

- Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om på grundlag af artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union at fastslå, at der er en klar fare for, at Ungarn groft overtræder de værdier, som Unionen er grundlagt på (2018/0902R(NLE)) - LIBE - Ordfører: Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0217/2022)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om ansvarlig privat finansiering af retssager (2020/2130(INL)) - JURI - Ordfører: Axel Voss (A9-0218/2022)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilgængeliggørelse på EU-markedet og eksport fra Unionen af visse råvarer og produkter, der er forbundet med skovrydning og skovforringelse, og om ophævelse af forordning (EU) nr. 995/2010 (COM(2021)0706 - C9-0430/2021 - 2021/0366(COD)) - ENVI - Ordfører: Christophe Hansen (A9-0219/2022)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om fornyet partnerskab med de sydlige nabolande – en ny dagsorden for Middelhavsområdet (2022/2007(INI)) - AFET - Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A9-0220/2022)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet (omarbejdning) (COM(2021)0558 - C9-0330/2021 - 2021/0203(COD)) - ITRE - Ordfører: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

- Betænkning om EU's grænseregioner: levende laboratorier for europæisk integration (2021/2202(INI)) - REGI - Ordfører: Younous Omarjee (A9-0222/2022)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (omarbejdning) (COM(2021)0734 - C9-0432/2021 - 2021/0375(COD)) - AFCO - Ordførere: Rainer Wieland, Charles Goerens (A9-0223/2022)

- Betænkning om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2020 og 2021 (2021/2186(INI)) - LIBE - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0224/2022)

- Betænkning om en ny EU-skovstrategi for 2030 – bæredygtig skovforvaltning i Europa (2022/2016(INI)) - AGRI - Ordfører: Ulrike Müller (A9-0225/2022)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2022 til det almindelige budget for 2022 – Opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2021 (11467/2022 - C9-0297/2022 - 2022/0119(BUD)) - BUDG - Ordfører: Karlo Ressler (A9-0226/2022)

- Interimsbetænkning om forslaget fra 2021 om revision af den flerårige finansielle ramme (2021/0429R(APP)) - BUDG - Ordførere: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0227/2022)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (kodifikation) (COM(2021)0483 - C9-0347/2021 - 2021/0275(COD)) - JURI - Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0228/2022)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ændringerne af den internationale sukkeroverenskomst af 1992 (07978/2022 - C9-0181/2022 - 2022/0082(NLE)) - INTA - Ordfører: Bernd Lange (A9-0229/2022)

Seneste opdatering: 25. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik