Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0322(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0247/2021

Debatter :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Omröstningar :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Röstförklaringar
PV 04/10/2022 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Protokoll
XML 9k
Måndagen den 3 oktober 2022 - Strasbourg

9. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ***I - Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar [COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

En första debatt hade ägt rum den 13 september 2021 (punkt 15 i protokollet av den 13.9.2021 och punkt 17 i protokollet av den 13.9.2021).

En första omröstning hade hållits den 15 september 2021, och ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen(punkt 12 i protokollet av den 15.9.2021).

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

En första debatt hade ägt rum den 13 september 2021 (punkt 15 i protokollet av den 13.9.2021 och punkt 17 i protokollet av den 13.9.2021).

En första omröstning hade hållits den 15 september 2021, och ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 12 i protokollet av den 15.9.2021).

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 11 november 2021 (punkt 6.7 i protokollet av den 11.11.2021).

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Véronique Trillet-Lenoir och Joanna Kopcińska redogjorde för betänkandena.

Talare: Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Kim Van Sparrentak (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Radan Kanev för PPE-gruppen, Sara Cerdas för S&D-gruppen, Nicolae Ştefănuță för Renew-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Mathilde Androuët för ID-gruppen, Margarita de la Pisa Carrión för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för The Left-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Irena Joveva, Tilly Metz, Joachim Kuhs, Antoni Comín i Oliveres, Peter Liese och Günther Sidl.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stelios Kympouropoulos, Domènec Ruiz Devesa, João Pimenta Lopes, Clare Daly och Maria Spyraki.

Talare: Stella Kyriakides, Véronique Trillet-Lenoir och Joanna Kopcińska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 4.10.2022 och punkt 6.3 i protokollet av den 4.10.2022.

Senaste uppdatering: 8 februari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy