Märksõnaregister 
Protokoll
XML 162kPDF 264kWORD 79k
Teisipäev, 4. oktoober 2022 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Päevakorra muutmine
 3.Raadioseadmete direktiiv: elektroonikaseadmete ühtne laadija ***I (arutelu)
 4.Keskus „AccessibleEU“ ligipääsetavuse poliitika toetamiseks ELi siseturul (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Hääletused
  
6.1.Teenindusaegade kasutamise nõuded liidu lennujaamades: ajutine vabastus ***I (kodukorra artikkel 163) (hääletus)
  
6.2.Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ***I (hääletus)
  
6.3.Tõsised piiriülesed terviseohud ***I (hääletus)
  
6.4.Edasised sammud ELi vesiviljeluse kestlikuks ja konkurentsivõimeliseks muutmisel (hääletus)
  
6.5.Uute tehnoloogiate mõju maksustamisele: krüpto- ja plokiahela tehnoloogia (hääletus)
  
6.6.India Ookeani Tuunikomisjoni (IOTC) pädevusalasse kuuluval alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (hääletus)
  
6.7.Paindlik abi territooriumidele (FAST–CARE) ***I (hääletus)
  
6.8.Raadioseadmete direktiiv: elektroonikaseadmete ühtne laadija ***I (hääletus)
  
6.9.Keskus „AccessibleEU“ ligipääsetavuse poliitika toetamiseks ELi siseturul (hääletus)
  
6.10.ELi tollivaldkonna ühtne teeninduskeskkond ***I (hääletus)
  
6.11.Põllumajanduse sisendite ja väljundite statistika ***I (hääletus)
  
6.12.Püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitleva määruse (EL) 2019/1021 IV ja V lisa muutmine ***I (hääletus)
 7.ELi asundustes elavate roma kogukondade olukord (arutelu)
 8.Panamas toimuva CITESi CoP19 kohtumise põhieesmärgid (arutelu)
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Infotund (Euroopa Komisjon) – Rahvastikukaoga tegelemine ühtekuuluvuspoliitika vahendi abil
 12.Komisjoni ettepanek võtta õigusriigi tingimuslikkuse määruse kohaseid meetmeid Ungari suhtes (arutelu)
 13.Mahsa Amini surm ja naisõiguslastest meeleavaldajate represseerimine Iraanis (arutelu)
 14.Volituste kontrollimine
 15.Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja infotund – Kasvav pinge Armeenia ja Aserbaidžaani vahel pärast hiljutist sõjalist eskaleerumist
 16.Riigipöörde järgne olukord Burkina Fasos (arutelu)
 17.ELi strateegilised suhted ja partnerlus Aafrika Sarvega (arutelu)
 18.Veele juurdepääs kui inimõigus – välismõõde (arutelu)
 19.Selgitused hääletuse kohta
 20.Käesoleva istungi protokolli ja järgmise istungi päevakorra kinnitamine
 21.Istungi lõpp
 EUROOPA PARLAMENDI ARUTELUDE JA OTSUSTE ALUSEKS OLEVATE DOKUMENTIDE LOETELU
  
1.ELi asundustes elavate roma kogukondade olukord (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
  
2.Panamas toimuva CITESi CoP19 kohtumise põhieesmärgid (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
  
3.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Pina PICIERNO
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.01.


2. Päevakorra muutmine

Juhataja tegi ettepaneku muuta päevakorda järgmiselt:

Fraktsioonide nõusolekul ja vastavalt kodukorra artikli 158 lõikele 2 pikendatakse käesolevat istungit kella 23ni.

Parlament oli ettepanekuga nõus. Päevakord on seega muudetud..


3. Raadioseadmete direktiiv: elektroonikaseadmete ühtne laadija ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [COM(2021)0547 - C9-0366/2021 - 2021/0291(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Alex Agius Saliba (A9-0129/2022)

Alex Agius Saliba tutvustas raportit.

Sõna võttis Margrethe Vestager (juhtiv asepresident).

Sõna võtsid Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel, Biljana Borzan fraktsiooni S&D nimel, Róża Thun und Hohenstein fraktsiooni Renew nimel, Anna Cavazzini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Virginie Joron fraktsiooni ID nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni The Left nimel, Edina Tóth (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Kim Van Sparrentak, Angelo Ciocca, Adam Bielan, Anne-Sophie Pelletier, Ivan Štefanec, Brando Benifei, Sandro Gozi, Marcel Kolaja, Beata Mazurek, Chris MacManus, Deirdre Clune, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Thomas Waitz, Bert-Jan Ruissen, Krzysztof Hetman, René Repasi, Vlad-Marius Botoş, Sara Matthieu, Tomislav Sokol, Adriana Maldonado López, Engin Eroglu, David Cormand, Antonius Manders, Maria Grapini, Hilde Vautmans, Malte Gallée, Maria Walsh, Miapetra Kumpula-Natri, Maria da Graça Carvalho ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Gabriel Mato, Maria Spyraki, Marc Tarabella ja Mick Wallace.

Sõna võtsid Margrethe Vestager ja Alex Agius Saliba.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2022 protokollipunkt 6.8.


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

4. Keskus „AccessibleEU“ ligipääsetavuse poliitika toetamiseks ELi siseturul (arutelu)

Raport keskuse „AccessibleEU“ kohta ligipääsetavuse poliitika toetamiseks ELi siseturul [2022/2013(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

Katrin Langensiepen tutvustas raportit.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Salvatore De Meo fraktsiooni PPE nimel, Tsvetelina Penkova fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni Renew nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Alessandra Basso fraktsiooni ID nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Anne-Sophie Pelletier fraktsiooni The Left nimel, Ádám Kósa (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andreas Schwab, Leszek Miller, Vlad-Marius Botoş, Laura Huhtasaari, Geert Bourgeois, Ivan Štefanec, Brando Benifei, Susanna Ceccardi, Beata Mazurek, Seán Kelly, Mónica Silvana González, Miriam Lexmann, Marc Angel ja Erik Bergkvist.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rosa Estaràs Ferragut ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Katrin Langensiepen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2022 protokollipunkt 6.9.

(Istung katkestati kell 11.28.)


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
president

5. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.00.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud käesolevale protokollile lisatud dokumendis „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused lisatakse käesoleva istungi protokollile ja nendega on võimalik tutvuda parlamendi veebisaidil.


6.1. Teenindusaegade kasutamise nõuded liidu lennujaamades: ajutine vabastus ***I (kodukorra artikkel 163) (hääletus)

Teenindusaegade kasutamise nõuded liidu lennujaamades: ajutine vabastus [COM(2022)0334 - C9-0225/2022 - 2022/0214(COD)] - transpordi- ja turismikomisjon

KIIRELOOMULISE MENETLUSE KOHALDAMISE TAOTLUS

Kiirmenetluse taotlus kiideti heaks.

Hääletus: 6. oktoober 2022.

Määrati järgmised dokumentide esitamise tähtajad:
– muudatusettepanekud: 5. oktoober 2022 kell 12.00.
– taotlused eraldi hääletamiseks ja taotlused osade kaupa hääletamiseks: 5. oktoober 2022 kell 19.00.


6.2. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus [COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0332)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.3. Tõsised piiriülesed terviseohud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL [COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0333)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.4. Edasised sammud ELi vesiviljeluse kestlikuks ja konkurentsivõimeliseks muutmisel (hääletus)

Raport edasiste sammude kohta ELi vesiviljeluse kestlikuks ja konkurentsivõimeliseks muutmisel [2021/2189(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Clara Aguilera (A9-0215/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0334)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)


6.5. Uute tehnoloogiate mõju maksustamisele: krüpto- ja plokiahela tehnoloogia (hääletus)

Raport uute tehnoloogiate mõju kohta maksustamisele: krüpto- ja plokiahela tehnoloogia [2021/2201(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Lídia Pereira (A9-0204/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0335)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)


6.6. India Ookeani Tuunikomisjoni (IOTC) pädevusalasse kuuluval alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse India Ookeani Tuunikomisjoni (IOTC) pädevusalasse kuuluval alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EÜ) nr 1984/2003 ja (EÜ) nr 520/2007 [COM(2021)0113 - C9-0095/2021 - 2021/0058(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A9-0312/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0336)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.7. Paindlik abi territooriumidele (FAST–CARE) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 ja määrust (EL) 2021/1060 seoses täiendava paindlikkusega Venemaa Föderatsiooni sõjalise agressiooni tagajärgedega tegelemiseks – FAST (paindlik abi territooriumidele) – CARE [COM(2022)0325 - C9-0218/2022 - 2022/0208(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Niklas Nienaß (A9-0232/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2022)0337)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)


6.8. Raadioseadmete direktiiv: elektroonikaseadmete ühtne laadija ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [COM(2021)0547 - C9-0366/2021 - 2021/0291(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Alex Agius Saliba (A9-0129/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0338)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


6.9. Keskus „AccessibleEU“ ligipääsetavuse poliitika toetamiseks ELi siseturul (hääletus)

Raport keskuse „AccessibleEU“ kohta ligipääsetavuse poliitika toetamiseks ELi siseturul [2022/2013(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0339)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)


6.10. ELi tollivaldkonna ühtne teeninduskeskkond ***I (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Liidu tollivaldkonna ühtne teeninduskeskkond ja muudetakse määrust (EL) nr 952/2013 [COM(2020)0673 - C9-0338/2020 - 2020/0306(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Ivan Štefanec (A9-0279/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0340)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Pärast hääletust võttis sõna Rainer Wieland oma hääletusseadme toimimise teemal ja Helena Dalli (komisjoni liige), kes tegi ühe avalduse.


6.11. Põllumajanduse sisendite ja väljundite statistika ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb põllumajanduse sisendite ja väljundite statistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1165/2008, (EÜ) nr 543/2009 ja (EÜ) nr 1185/2009 ning nõukogu direktiiv 96/16/EÜ [COM(2021)0037 - C9-0009/2021 - 2021/0020(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Petros Kokkalis (A9-0285/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0341)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISAVALDUS ning KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P9_TA(2022)0341)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)


6.12. Püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitleva määruse (EL) 2019/1021 IV ja V lisa muutmine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1021 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) IV ja V lisa [COM(2021)0656 - C9-0396/2021- 2021/0340(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Arutelu toimus 2. mail 2022 (2.5.2022 protokollipunkt 14).
Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 3. mail 2022 (3.5.2022 protokollipunkt 8.3).

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2022)0342)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P9_TA(2022)0342)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

7. ELi asundustes elavate roma kogukondade olukord (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000022/2022, mille esitas(id) Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta Rafalska ja Eugenia Rodríguez Palop EMPL-komisjoni nimel nõukogule: ELi asundustes elavate roma kogukondade olukord (B9-0018/2022)

Suuliselt vastatav küsimus O-000023/2022, mille esitas(id) Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta Rafalska ja Eugenia Rodríguez Palop EMPL-komisjoni nimel komisjonile: ELi asundustes elavate roma kogukondade olukord (B9-0019/2022)

Lucia Ďuriš Nicholsonová esitas küsimused.

Mikuláš Bek (nõukogu eesistuja) ja Helena Dalli (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Miriam Lexmann fraktsiooni PPE nimel, Estrella Durá Ferrandis fraktsiooni S&D nimel, Dragoş Pîslaru fraktsiooni Renew nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ID nimel, Elżbieta Rafalska fraktsiooni ECR nimel, Lívia Járóka (fraktsioonilise kuuluvuseta), Maria Walsh, Ilan De Basso, Atidzhe Alieva-Veli, Younous Omarjee, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tomáš Zdechovský, Pierfrancesco Majorino, Abir Al-Sahlani, Monika Vana, Peter Kofod, Clare Daly, Peter Pollák, Evin Incir, Karin Karlsbro, Stelios Kympouropoulos, Stanislav Polčák, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Ladislav Ilčić ja Eugenia Rodríguez Palop.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Susanna Ceccardi, Mick Wallace ja Mónica Silvana González.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Mikuláš Bek.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek: 4.10.2022 protokolli1 parlamendi arutelude ja otsuste aluseks olevate dokumentide loetelu punkt 1.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.10.2022 protokollipunkt 4.1.


8. Panamas toimuva CITESi CoP19 kohtumise põhieesmärgid (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000038/2022, mille esitas(id) Pascal Canfin ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Panamas toimuva CITESi osaliste 19. kohtumise põhieesmärgid (B9-0023/2022)

Suuliselt vastatav küsimus O-000039/2022, mille esitas(id) Pascal Canfin ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Panamas toimuva CITESi osaliste 19. kohtumise põhieesmärgid (B9-0024/2022)

Anja Hazekamp esitas küsimused ENVI-komisjoni nimel.

Mikuláš Bek (nõukogu eesistuja) ja Helena Dalli (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Lídia Pereira fraktsiooni PPE nimel, César Luena fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Ville Niinistö fraktsiooni Verts/ALE nimel, Catherine Griset fraktsiooni ID nimel, Pietro Fiocchi fraktsiooni ECR nimel, ja Younous Omarjee fraktsiooni The Left nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Eva KAILI
asepresident

Sõna võtsid Francisco José Millán Mon, Martin Hojsík, Anna Deparnay-Grunenberg, Aurélia Beigneux, Jadwiga Wiśniewska, Agnès Evren, Anna Zalewska ja Peter van Dalen.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Mikuláš Bek.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek: 4.10.2022 protokolli dokumentide loetelu punkt 2.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.10.2022 protokollipunkt 4.2.

(Istung katkestati kell 14.28.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.02.


10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Infotund (Euroopa Komisjon) – Rahvastikukaoga tegelemine ühtekuuluvuspoliitika vahendi abil

Juhataja tuletas lühidalt meelde Euroopa Komisjoni infotunni korraldust.

Elisa Ferreira (komisjoni liige) vastas küsimustele, mille esitasid järgmised parlamendiliikmed: Tomislav Sokol, Rovana Plumb, Irène Tolleret, Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Marcos Ros Sempere, Rosanna Conte ja Ladislav Ilčić.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Elisa Ferreira vastas küsimustele, mille esitasid järgmised parlamendiliikmed: Franc Bogovič, Juozas Olekas, Susana Solís Pérez, Laura Ferrara, José Manuel Fernandes, Isabel García Muñoz, Niklas Nienaß ja Vincenzo Sofo.

Infotund lõppes.


12. Komisjoni ettepanek võtta õigusriigi tingimuslikkuse määruse kohaseid meetmeid Ungari suhtes (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Komisjoni ettepanek võtta õigusriigi tingimuslikkuse määruse kohaseid meetmeid Ungari suhtes (2022/2853(RSP))

Mikuláš Bek (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, ja Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyn REGNER
asepresident

Sõna võtsid Daniel Freund fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicolaus Fest fraktsiooni ID nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Malin Björk fraktsiooni The Left nimel, Balázs Hidvéghi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jeroen Lenaers, Csaba Molnár, Moritz Körner, kes vastas muu hulgas sõnavõtule, mille tegi sinist kaarti tõstes Ernő Schaller-Baross, Gwendoline Delbos-Corfield, Paolo Borchia, Jorge Buxadé Villalba, Younous Omarjee, kes vastas muu hulgas sõnavõtule, mille tegi sinist kaarti tõstes Bogdan Rzońca, Antoni Comín i Oliveres, José Manuel Fernandes, Katarina Barley, kes vastas muu hulgas sõnavõtule, mille tegi sinist kaarti tõstes Enikő Győri, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Joachim Stanisław Brudziński, Milan Uhrík, kes vastas muu hulgas sõnavõtule, mille tegi sinist kaarti tõstes Sophia in 't Veld, Tomáš Zdechovský, Eero Heinäluoma, Michal Šimečka, Tineke Strik, kes vastas muu hulgas sõnavõtule, mille tegi sinist kaarti tõstes Lívia Járóka, Isabel Wiseler-Lima, Margarida Marques, Valérie Hayer, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Stanislav Polčák, Isabel Santos ja Pedro Silva Pereira.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Łukasz Kohut, Irena Joveva, Clare Daly, Isabel García Muñoz ja Mick Wallace.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Mikuláš Bek.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Arutelu lõpetati.


13. Mahsa Amini surm ja naisõiguslastest meeleavaldajate represseerimine Iraanis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Mahsa Amini surm ja naisõiguslastest meeleavaldajate represseerimine Iraanis (2022/2849(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jean-Paul Garraud fraktsiooni ID nimel (juhataja tuletas sõnavõtjale meelde kodukorra sätteid, mis käsitlevad parlamendiliikmete käitumist), Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel, Manon Aubry fraktsiooni The Left nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Frances Fitzgerald, Evin Incir, Katalin Cseh, Diana Riba i Giner, Anna Bonfrisco, Charlie Weimers, Cornelia Ernst, Carles Puigdemont i Casamajó, Javier Zarzalejos, Maria Arena, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Anna Fotyga, Jörg Meuthen, Željana Zovko, Robert Biedroń, Bernard Guetta, Yannick Jadot, Isabella Tovaglieri, Veronika Vrecionová, Clara Ponsatí Obiols, Radosław Sikorski, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Terry Reintke, Jordan Bardella, Dorien Rookmaker, Jérôme Rivière, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria-Manuel Leitão-Marques, Abir Al-Sahlani, Markéta Gregorová, Simona Baldassarre, Hermann Tertsch, David Lega, Pierfrancesco Majorino, Salima Yenbou, Isabel Wiseler-Lima ja Evelyn Regner.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberts ZĪLE
asepresident

Sõna võtsid Samira Rafaela, José Manuel Fernandes, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White, Maria Walsh, François-Xavier Bellamy ja Ivan Štefanec.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Margarida Marques ja Jordi Solé.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.10.2022 protokollipunkt 5.5.


14. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepaneku alusel otsustas parlament kinnitada parlamendiliikmete Patricia Chagnon, Marie Dauchy, Marina Mesure ja Eric Minardi mandaadid alates 29. juulist 2022, parlamendiliikme Ana Miranda mandaadi alates 5. septembrist 2022 ja parlamendiliikme João Albuquerque mandaadi alates 13. septembrist 2022.


15. Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja infotund – Kasvav pinge Armeenia ja Aserbaidžaani vahel pärast hiljutist sõjalist eskaleerumist

Juhataja tuletas lühidalt meelde komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja infotunni korraldust.

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) vastas küsimustele, mille esitasid järgmised parlamendiliikmed: Stelios Kympouropoulos, Marina Kaljurand, Nathalie Loiseau, Andrey Kovatchev, Nacho Sánchez Amor, Jordi Solé, Peter van Dalen, Costas Mavrides, Jordan Bardella, Charlie Weimers, Emmanuel Maurel ja Karen Melchior.

Sõna võttis Fabio Massimo Castaldo istungi käigu kohta (juhataja andis selgitusi).

Infotund lõppes.


16. Riigipöörde järgne olukord Burkina Fasos (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Riigipöörde järgne olukord Burkina Fasos (2022/2865(RSP))

Jutta Urpilainen (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid György Hölvényi fraktsiooni PPE nimel, Hannes Heide fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Loiseau fraktsiooni Renew nimel, François Alfonsi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel, Marc Botenga fraktsiooni The Left nimel, Carlos Zorrinho ja Karsten Lucke.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joachim Stanisław Brudziński ja Mick Wallace.

Sõna võttis Jutta Urpilainen.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


17. ELi strateegilised suhted ja partnerlus Aafrika Sarvega (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi strateegiliste suhete ja partnerluse kohta Aafrika Sarvega [2021/2206(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Fabio Massimo Castaldo (A9-0207/2022)

Fabio Massimo Castaldo tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võttis Jutta Urpilainen (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Katrin Langensiepen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mick Wallace fraktsiooni The Left nimel, Kinga Gál (fraktsioonilise kuuluvuseta), György Hölvényi, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere ja Janina Ochojska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Karsten Lucke, Joachim Stanisław Brudziński, Juozas Olekas, Clare Daly ja Isabel Santos.

Sõna võtsid Jutta Urpilainen ja Fabio Massimo Castaldo.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.10.2022 protokollipunkt 4.3.


18. Veele juurdepääs kui inimõigus – välismõõde (arutelu)

Raport veele juurdepääsu kui inimõiguse kohta – välismõõde [2021/2187(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Miguel Urbán Crespo (A9-0231/2022)

Miguel Urbán Crespo tutvustas raportit.

Sõna võttis Stéphane Bijoux (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Jutta Urpilainen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Janina Ochojska fraktsiooni PPE nimel, Samira Rafaela fraktsiooni Renew nimel, Mounir Satouri fraktsiooni Verts/ALE nimel, André Rougé fraktsiooni ID nimel, Beata Kempa fraktsiooni ECR nimel, Clare Daly fraktsiooni The Left nimel, Peter Pollák, Maria Noichl ja Bernhard Zimniok.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juozas Olekas, Mick Wallace ja Demetris Papadakis.

Sõna võtsid Jutta Urpilainen ja Miguel Urbán Crespo.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.10.2022 protokollipunkt 4.4.


19. Selgitused hääletuse kohta

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Véronique Trillet-Lenoir - A9-0247/2021
Seán Kelly

Raport: Clara Aguilera - A9-0215/2022
Seán Kelly

Raport: Alex Agius Saliba - A9-0129/2022
Seán Kelly

Kirjalikud hääletuse selgitused

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.


20. Käesoleva istungi protokolli ja järgmise istungi päevakorra kinnitamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungipäeva pärastlõunase istungi algul.

Kinnitati järgmise istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 736.182/OJ).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.24.

Klaus Welle

Othmar Karas

peasekretär

asepresident


EUROOPA PARLAMENDI ARUTELUDE JA OTSUSTE ALUSEKS OLEVATE DOKUMENTIDE LOETELU

1. ELi asundustes elavate roma kogukondade olukord (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus O-000022/2022, mille esitas(id) Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta Rafalska ja Eugenia Rodríguez Palop EMPL-komisjoni nimel nõukogule: ELi asundustes elavate roma kogukondade olukord (B9-0018/2022)

Suuliselt vastatav küsimus O-000023/2022, mille esitas(id) Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta Rafalska ja Eugenia Rodríguez Palop EMPL-komisjoni nimel komisjonile: ELi asundustes elavate roma kogukondade olukord (B9-0019/2022)

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Dragoş Pîslaru EMPL-komisjoni nimel ELi asundustes elavate roma kogukondade olukorra kohta (2022/2662(RSP)) (B9-0413/2022).


2. Panamas toimuva CITESi CoP19 kohtumise põhieesmärgid (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus O-000038/2022, mille esitas(id) Pascal Canfin ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Panamas toimuva CITESi osaliste 19. kohtumise põhieesmärgid (B9-0023/2022)

Suuliselt vastatav küsimus O-000039/2022, mille esitas(id) Pascal Canfin ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Panamas toimuva CITESi osaliste 19. kohtumise põhieesmärgid (B9-0024/2022)

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Lídia Pereira, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Pietro Fiocchi ja Anja Hazekamp ENVI-komisjoni nimel ELi strateegiliste eesmärkide kohta ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 19. istungiks, mis toimub 14.–25. novembril 2022. aastal Panamas (2022/2681(RSP)) (B9-0414/2022).


3. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2022. aasta aprilli osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav parlamendi veebisaidil.


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Hervé, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Minardi Eric, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Číž Miroslav, Collard Gilbert, Corrao Ignazio, Donáth Anna Júlia, Franssen Cindy, Limmer Sylvia, Maydell Eva, Radev Emil, Toom Yana

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika