Zoznam 
Zápisnica
XML 162kPDF 276kWORD 80k
Utorok, 4. októbra 2022 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Zmena programu rokovania
 3.Smernica o rádiových zariadeniach: spoločná nabíjačka pre elektronické zariadenia ***I (rozprava)
 4.Centrum AccessibleEU na podporu politík prístupnosti na vnútornom trhu EÚ (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Hlasovanie
  
6.1.Využívanie prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava ***I (článok 163 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ***I (hlasovanie)
  
6.3.Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I (hlasovanie)
  
6.4.Úsilie o udržateľnú a konkurencieschopnú akvakultúru EÚ: ďalší postup (hlasovanie)
  
6.5.Vplyv nových technológií na zdaňovanie: kryptomeny a blockchain (hlasovanie)
  
6.6.Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti pôsobnosti Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) ***I (hlasovanie)
  
6.7.Flexibilná pomoc územiam (FAST – CARE) ***I (hlasovanie)
  
6.8.Smernica o rádiových zariadeniach: spoločná nabíjačka pre elektronické zariadenia ***I (hlasovanie)
  
6.9.Centrum AccessibleEU na podporu politík prístupnosti na vnútornom trhu EÚ (hlasovanie)
  
6.10.Centrálny elektronický priečinok EÚ pre colníctvo ***I (hlasovanie)
  
6.11.Štatistika poľnohospodárskych vstupov a výstupov ***I (hlasovanie)
  
6.12.Zmena príloh IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach ***I (hlasovanie)
 7.Situácia Rómov žijúcich v osadách v EÚ (rozprava)
 8.Kľúčové ciele pre zasadnutie COP 19 dohovoru CITES v Paname (rozprava)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Hodina otázok pre Komisiu – Boj proti vyľudňovaniu prostredníctvom nástroja politiky súdržnosti
 12.Návrh Komisie pre opatrenia v rámci nariadenia o podmienenosti právnym štátom v prípade Maďarska (rozprava)
 13.Smrť Mahsy Amíníovej a represie voči protestujúcim za práva žien v Iráne (rozprava)
 14.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 15.Hodina otázok s podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku – Zvýšenie napätia medzi Arménskom a Azerbajdžanom po nedávnej vojenskej eskalácii
 16.Situácia v Burkine Faso po štátnom prevrate (rozprava)
 17.Strategické vzťahy a partnerstvo EÚ s Africkým rohom (rozprava)
 18.Prístup k vode ako ľudské právo – vonkajší rozmer (rozprava)
 19.Vysvetlenia hlasovania
 20.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a programu nasledujúceho rokovania
 21.Skončenie rokovania
 ZOZNAM DOKUMENTOV, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA USKUTOČŇUJÚ ROZPRAVY A PRIJÍMAJÚ ROZHODNUTIA PARLAMENTU
  
1.Situácia Rómov žijúcich v osadách v EÚ (predložené návrhy uznesení)
  
2.Kľúčové ciele pre zasadnutie COP 19 dohovoru CITES v Paname (predložené návrhy uznesení)
  
3.Ďalší postup na základe uznesení Parlamentu
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Pina PICIERNO
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.01 h.


2. Zmena programu rokovania

Predsedníčka navrhla tieto zmeny programu:

So súhlasom politických skupín a v súlade s článkom 158 ods. 2 rokovacieho poriadku bude dnešné rokovanie predĺžené do 23.00 h.

Parlament schválil tento návrh. Program rokovania je týmto zmenený..


3. Smernica o rádiových zariadeniach: spoločná nabíjačka pre elektronické zariadenia ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu [COM(2021)0547 - C9-0366/2021 - 2021/0291(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Alex Agius Saliba (A9-0129/2022)

Alex Agius Saliba uviedol správu.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (výkonná podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrey Kovatchev v mene skupiny PPE, Biljana Borzan v mene skupiny S&D, Róża Thun und Hohenstein v mene skupiny Renew, Anna Cavazzini v mene skupiny Verts/ALE, Virginie Joron v mene skupiny ID, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná, v mene skupiny The Left, Edina Tóth – nezaradená poslankyňa, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Kim Van Sparrentak, Angelo Ciocca, Adam Bielan, Anne-Sophie Pelletier, Ivan Štefanec, Brando Benifei, Sandro Gozi, Marcel Kolaja, Beata Mazurek, Chris MacManus, Deirdre Clune, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Thomas Waitz, Bert-Jan Ruissen, Krzysztof Hetman, René Repasi, Vlad-Marius Botoş, Sara Matthieu, Tomislav Sokol, Adriana Maldonado López, Engin Eroglu, David Cormand, Antonius Manders, Maria Grapini, Hilde Vautmans, Malte Gallée, Maria Walsh, Miapetra Kumpula-Natri, Maria da Graça Carvalho a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Gabriel Mato, Maria Spyraki, Marc Tarabella a Mick Wallace.

V rozprave vystúpili: Margrethe Vestager a Alex Agius Saliba.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.8 zápisnice zo dňa 4.10.2022.


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

4. Centrum AccessibleEU na podporu politík prístupnosti na vnútornom trhu EÚ (rozprava)

Správa o centre AccessibleEU na podporu politík v oblasti prístupnosti na vnútornom trhu EÚ [2022/2013(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

Katrin Langensiepen uviedla správu.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Salvatore De Meo v mene skupiny PPE, Tsvetelina Penkova v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny Renew, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Alessandra Basso v mene skupiny ID, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Anne-Sophie Pelletier, v mene skupiny The Left, Ádám Kósa – nezaradený poslanec, Andreas Schwab, Leszek Miller, Vlad-Marius Botoş, Laura Huhtasaari, Geert Bourgeois, Ivan Štefanec, Brando Benifei, Susanna Ceccardi, Beata Mazurek, Seán Kelly, Mónica Silvana González, Miriam Lexmann, Marc Angel a Erik Bergkvist.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Rosa Estaràs Ferragut a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Helena Dalli a Katrin Langensiepen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 4.10.2022.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.28 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
predsedníčka

5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.00 h.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach ...) sa nachádzajú v prílohe Výsledky hlasovania priloženej k tejto zápisnici.

Výsledky hlasovaní podľa mien, uvedené v prílohe k tejto zápisnici, sú k dispozícii na webovom sídle Parlamentu.


6.1. Využívanie prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava ***I (článok 163 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Využívanie prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava [COM(2022)0334 - C9-0225/2022 - 2022/0214(COD)] – Výbor pre dopravu a cestovný ruch

ŽIADOSŤ O POUŽITIE POSTUPU PRE NALIEHAVÉ PRÍPADY

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Hlasovanie: 6. októbra 2022.

Boli stanovené tieto lehoty:
– pozmeňujúce návrhy: 5. októbra 2022 o 12 h.
– žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: 5. októbra 2022 o 19 h.


6.2. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb [COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2022)0332)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 1)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.3. Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ [COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2022)0333)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 2)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.4. Úsilie o udržateľnú a konkurencieschopnú akvakultúru EÚ: ďalší postup (hlasovanie)

Správa o úsilí o udržateľnú a konkurencieschopnú akvakultúru EÚ: ďalší postup [2021/2189(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Clara Aguilera (A9-0215/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2022)0334)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 3)


6.5. Vplyv nových technológií na zdaňovanie: kryptomeny a blockchain (hlasovanie)

Správa o vplyve nových technológií na zdaňovanie: kryptomeny a blockchain [2021/2201(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Lídia Pereira (A9-0204/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2022)0335)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 4)


6.6. Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti pôsobnosti Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti pôsobnosti Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 [COM(2021)0113 - C9-0095/2021 - 2021/0058(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A9-0312/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2022)0336)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.7. Flexibilná pomoc územiam (FAST – CARE) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) 2021/1060, pokiaľ ide o dodatočnú flexibilitu na riešenie dôsledkov vojenskej agresie Ruskej federácie FAST (Flexibilná pomoc územiam) – CARE [COM(2022)0325 - C9-0218/2022 - 2022/0208(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Niklas Nienaß (A9-0232/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2022)0337)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)


6.8. Smernica o rádiových zariadeniach: spoločná nabíjačka pre elektronické zariadenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu [COM(2021)0547 - C9-0366/2021 - 2021/0291(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Alex Agius Saliba (A9-0129/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2022)0338)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


6.9. Centrum AccessibleEU na podporu politík prístupnosti na vnútornom trhu EÚ (hlasovanie)

Správa o centre AccessibleEU na podporu politík v oblasti prístupnosti na vnútornom trhu EÚ [2022/2013(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Katrin Langensiepen (A9-0209/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2022)0339)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)


6.10. Centrálny elektronický priečinok EÚ pre colníctvo ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie centrálneho elektronického priečinka Európskej únie pre colníctvo a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 [COM(2020)0673 - C9-0338/2020 - 2020/0306(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Ivan Štefanec (A9-0279/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2022)0340)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Po hlasovaní Rainer Wieland k fungovaniu svojho hlasovacieho zariadenia a Helena Dalli (členka Komisie), ktorá vystúpila s vyhlásením.


6.11. Štatistika poľnohospodárskych vstupov a výstupov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike poľnohospodárskych vstupov a výstupov, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009, (ES) č. 1185/2009 a smernica 96/16/ES [COM(2021)0037 - C9-0009/2021 - 2021/0020(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Petros Kokkalis (A9-0285/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2022)0341)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE PARLAMENTU A RADY a VYHLÁSENIE KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2022)0341)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)


6.12. Zmena príloh IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach [COM(2021)0656 - C9-0396/2021- 2021/0340(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Rozprava sa uskutočnila 2. mája 2022 (bod 14 zápisnice zo dňa 2.5.2022).
Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 3. mája 2022 (bod 8.3 zápisnice zo dňa 3.5.2022).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2022)0342)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

VYHLÁSENIE KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2022)0342)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

7. Situácia Rómov žijúcich v osadách v EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000022/2022, ktorú položili Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta Rafalska a Eugenia Rodríguez Palop, v mene výboru výbor EMPL, pre Radu: Situácia Rómov žijúcich v osadách v EÚ (B9-0018/2022);

Otázka na ústne zodpovedanie O-000023/2022 ktorú položil Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta Rafalska a Eugenia Rodríguez Palop, v mene výboru výbor EMPL, pre Komisiu: Situácia Rómov žijúcich v osadách v EÚ (B9-0019/2022).

Lucia Ďuriš Nicholsonová rozvinula otázky.

Mikuláš Bek (úradujúci predseda Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Miriam Lexmann v mene skupiny PPE, Estrella Durá Ferrandis v mene skupiny S&D, Dragoş Pîslaru v mene skupiny Renew, Dominique Bilde v mene skupiny ID, Elżbieta Rafalska v mene skupiny ECR, Lívia Járóka – nezaradená poslankyňa, Maria Walsh, Ilan De Basso, Atidzhe Alieva-Veli, Younous Omarjee, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tomáš Zdechovský, Pierfrancesco Majorino, Abir Al-Sahlani, Monika Vana, Peter Kofod, Clare Daly, Peter Pollák, Evin Incir, Karin Karlsbro, Stelios Kympouropoulos, Stanislav Polčák, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Ladislav Ilčić a Eugenia Rodríguez Palop.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Susanna Ceccardi, Mick Wallace a Mónica Silvana González.

V rozprave vystúpili: Helena Dalli a Mikuláš Bek.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy: bod 1 zoznamu dokumentov, na základe ktorých sa uskutočňujú rozpravy a prijímajú rozhodnutia Parlamentu, zápisnice zo dňa 4.10.2022.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 5.10.2022.


8. Kľúčové ciele pre zasadnutie COP 19 dohovoru CITES v Paname (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000038/2022, ktorú položil Pascal Canfin, v mene výboru výbor ENVI, pre Radu: Kľúčové ciele pre zasadnutie COP 19 dohovoru CITES v Paname (B9-0023/2022);

Otázka na ústne zodpovedanie O-000039/2022, ktorú položil Pascal Canfin, v mene výboru výbor ENVI, pre Komisiu: Kľúčové ciele na zasadnutie COP 19 dohovoru CITES v Paname (B9-0024/2022).

Anja Hazekamp rozvinula otázky v mene výboru ENVI.

Mikuláš Bek (úradujúci predseda Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Lídia Pereira v mene skupiny PPE, César Luena v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Ville Niinistö v mene skupiny Verts/ALE, Catherine Griset v mene skupiny ID, Pietro Fiocchi v mene skupiny ECR a Younous Omarjee, v mene skupiny The Left.

PREDSEDNÍCTVO: Eva KAILI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon, Martin Hojsík, Anna Deparnay-Grunenberg, Aurélia Beigneux, Jadwiga Wiśniewska, Agnès Evren, Anna Zalewska a Peter van Dalen.

V rozprave vystúpili: Helena Dalli a Mikuláš Bek.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy: bod 2 zoznamu dokumentov, na základe ktorých sa uskutočňujú rozpravy a prijímajú rozhodnutia Parlamentu, zápisnice zo dňa 4.10.2022.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 5.10.2022.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.28 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.02 h.


10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Hodina otázok pre Komisiu – Boj proti vyľudňovaniu prostredníctvom nástroja politiky súdržnosti

Predseda stručne pripomenul pravidlá priebehu hodiny otázok pre Komisiu.

Elisa Ferreira (členka Komisie) odpovedala na otázky, ktoré položili títo poslanci: Tomislav Sokol, Rovana Plumb, Irène Tolleret, Álvaro Amaro, Isabel Carvalhais, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Marcos Ros Sempere, Rosanna Conte a Ladislav Ilčić.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Elisa Ferreira odpovedala na otázky, ktoré položili títo poslanci: Franc Bogovič, Juozas Olekas, Susana Solís Pérez, Laura Ferrara, José Manuel Fernandes, Isabel García Muñoz, Niklas Nienaß a Vincenzo Sofo.

Hodina otázok sa skončila.


12. Návrh Komisie pre opatrenia v rámci nariadenia o podmienenosti právnym štátom v prípade Maďarska (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Návrh Komisie pre opatrenia v rámci nariadenia o podmienenosti právnym štátom v prípade Maďarska (2022/2853(RSP))

Mikuláš Bek (úradujúci predseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D a Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyn REGNER
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Daniel Freund v mene skupiny Verts/ALE, Nicolaus Fest v mene skupiny ID, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Malin Björk, v mene skupiny The Left, Balázs Hidvéghi – nezaradený poslanec, Jeroen Lenaers, Csaba Molnár, Moritz Körner, ktorý odpovedal na vyjadrenie Ernő Schallera-Barossa zdvihnutím modrej karty, Gwendoline Delbos-Corfield, Paolo Borchia, Jorge Buxadé Villalba, Younous Omarjee, ktorý odpovedal na vyjadrenie Bogdana Rzońcu, Antoni Comín i Oliveres, José Manuel Fernandes, Katarina Barley, ktorý odpovedal okrem iného na vyjadrenie Enikő Győriovej zdvihnutím modrej karty, Katalin Cseh, Damian Boeselager, Joachim Stanisław Brudziński, Milan Uhrík, ktorý reagoval na vyjadrenie Sophie in 't Veldovej, Tomáš Zdechovský, Eero Heinäluoma, Michal Šimečka, Tineke Strik, ktorá reagovala okrem iného na vyjadrenie Lívie Járókovej, Isabel Wiseler-Lima, Margarida Marques, Valérie Hayer, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Stanislav Polčák, Isabel Santos a Pedro Silva Pereira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Łukasz Kohut, Irena Joveva, Clare Daly, Isabel García Muñoz a Mick Wallace.

V rozprave vystúpili: Johannes Hahn a Mikuláš Bek.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Rozprava sa skončila.


13. Smrť Mahsy Amíníovej a represie voči protestujúcim za práva žien v Iráne (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Smrť Mahsy Amíníovej a represie voči protestujúcim za práva žien v Iráne (2022/2849(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Paul Garraud v mene skupiny ID (predsedajúci pripomenul rečníkovi ustanovenia rokovacieho poriadku týkajúce sa správania poslancov), Assita Kanko v mene skupiny ECR, Manon Aubry, v mene skupiny The Left, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Frances Fitzgerald, Evin Incir, Katalin Cseh, Diana Riba i Giner, Anna Bonfrisco, Charlie Weimers, Cornelia Ernst, Carles Puigdemont i Casamajó, Javier Zarzalejos, Maria Arena, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, Anna Fotyga, Jörg Meuthen, Željana Zovko, Robert Biedroń, Bernard Guetta, Yannick Jadot, Isabella Tovaglieri, Veronika Vrecionová, Clara Ponsatí Obiols, Radosław Sikorski, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Terry Reintke, Jordan Bardella, Dorien Rookmaker, Jérôme Rivière, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria-Manuel Leitão-Marques, Abir Al-Sahlani, Markéta Gregorová, Simona Baldassarre, Hermann Tertsch, David Lega, Pierfrancesco Majorino, Salima Yenbou, Isabel Wiseler-Lima a Evelyn Regner.

PREDSEDNÍCTVO: Roberts ZĪLE
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Samira Rafaela, José Manuel Fernandes, Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White, Maria Walsh, François-Xavier Bellamy a Ivan Štefanec.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Margarida Marques a Jordi Solé.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 6.10.2022.


14. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandáty poslancov: Patricie Chagnonovej, Marie Dauchyovej, Mariny Mesureovej a Erica Minardiho s účinnosťou od 29. júla 2022, Any Mirandovej s účinnosťou od 5. septembra 2022 a Joãa Albuquerque s účinnosťou od 13. septembra 2022.


15. Hodina otázok s podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku – Zvýšenie napätia medzi Arménskom a Azerbajdžanom po nedávnej vojenskej eskalácii

Predseda pripomenul v krátkosti pravidlá priebehu hodiny otázok s podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) odpovedal na otázky, ktoré položili títo poslanci: Stelios Kympouropoulos, Marina Kaljurand, Nathalie Loiseau, Andrey Kovatchev, Nacho Sánchez Amor, Jordi Solé, Peter van Dalen, Costas Mavrides, Jordan Bardella, Charlie Weimers, Emmanuel Maurel a Karen Melchior.

V rozprave vystúpil Fabio Massimo Castaldo k priebehu rokovania (predseda poskytol spresňujúce informácie).

Hodina otázok sa skončila.


16. Situácia v Burkine Faso po štátnom prevrate (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Burkine Faso po štátnom prevrate (2022/2865(RSP))

Jutta Urpilainen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: György Hölvényi v mene skupiny PPE, Hannes Heide v mene skupiny S&D, Nathalie Loiseau v mene skupiny Renew, François Alfonsi v mene skupiny Verts/ALE, Assita Kanko v mene skupiny ECR, Marc Botenga, v mene skupiny The Left, Carlos Zorrinho a Karsten Lucke.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joachim Stanisław Brudziński a Mick Wallace.

V rozprave vystúpila Jutta Urpilainen.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


17. Strategické vzťahy a partnerstvo EÚ s Africkým rohom (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k strategickým vzťahom a partnerstvu EÚ s Africkým rohom [2021/2206(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Fabio Massimo Castaldo (A9-0207/2022)

Fabio Massimo Castaldo uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Jutta Urpilainen (členka Komisie) v mene podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Katrin Langensiepen v mene skupiny Verts/ALE, Mick Wallace, v mene skupiny The Left, Kinga Gál – nezaradená poslankyňa, György Hölvényi, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere a Janina Ochojska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Karsten Lucke, Joachim Stanisław Brudziński, Juozas Olekas, Clare Daly a Isabel Santos.

V rozprave vystúpili: Jutta Urpilainen a Fabio Massimo Castaldo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 5.10.2022.


18. Prístup k vode ako ľudské právo – vonkajší rozmer (rozprava)

Správa o prístupe k vode ako ľudskom práve – vonkajší rozmer [2021/2187(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Miguel Urbán Crespo (A9-0231/2022)

Miguel Urbán Crespo uviedol správu.

V rozprave vystúpil Stéphane Bijoux (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Jutta Urpilainen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Janina Ochojska v mene skupiny PPE, Samira Rafaela v mene skupiny Renew, Mounir Satouri v mene skupiny Verts/ALE, André Rougé v mene skupiny ID, Beata Kempa v mene skupiny ECR, Clare Daly, v mene skupiny The Left, Peter Pollák, Maria Noichl a Bernhard Zimniok.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juozas Olekas, Mick Wallace a Demetris Papadakis.

V rozprave vystúpili: Jutta Urpilainen a Miguel Urbán Crespo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.4 zápisnice zo dňa 5.10.2022.


19. Vysvetlenia hlasovania

Ústne vysvetlenia hlasovania

Správa: Véronique Trillet-Lenoir - A9-0247/2021
Seán Kelly

Správa: Clara Aguilera - A9-0215/2022
Seán Kelly

Správa: Alex Agius Saliba - A9-0129/2022
Seán Kelly

Písomné vysvetlenie hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.


20. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a programu nasledujúceho rokovania

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku popoludňajšej časti budúceho rokovania.

Týmto bol stanovený program nasledujúcej plenárnej schôdze (dokument Program schôdze PE 736.182/OJ).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.24 h.

Klaus Welle

Othmar Karas

generálny tajomník

podpredseda


ZOZNAM DOKUMENTOV, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA USKUTOČŇUJÚ ROZPRAVY A PRIJÍMAJÚ ROZHODNUTIA PARLAMENTU

1. Situácia Rómov žijúcich v osadách v EÚ (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000022/2022, ktorú položili Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta Rafalska a Eugenia Rodríguez Palop, v mene výboru výbor EMPL, pre Radu: Situácia Rómov žijúcich v osadách v EÚ (B9-0018/2022);

Otázka na ústne zodpovedanie O-000023/2022, ktorú položili Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, Elżbieta Rafalska a Eugenia Rodríguez Palop, v mene výboru výbor EMPL, pre Komisiu: Situácia Rómov žijúcich v osadách v EÚ (B9-0019/2022).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Dragoş Pîslaru, v mene výboru EMPL, o situácii Rómov žijúcich v osadách v EÚ (2022/2662(RSP)) (B9-0413/2022).


2. Kľúčové ciele pre zasadnutie COP 19 dohovoru CITES v Paname (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000038/2022, ktorú položil Pascal Canfin, v mene výboru výbor ENVI, pre Radu: Kľúčové ciele pre zasadnutie COP 19 dohovoru CITES v Paname (B9-0023/2022);

Otázka na ústne zodpovedanie O-000039/2022 ktorú položil Pascal Canfin, v mene výboru výbor ENVI, pre Komisiu: Kľúčové ciele na zasadnutie COP 19 dohovoru CITES v Paname (B9-0024/2022).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Lídia Pereira, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Pietro Fiocchi a Anja Hazekamp, v mene výboru ENVI, o strategických cieľoch EÚ na 19. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktoré sa uskutoční 14. až 25. novembra 2022 v Paname (2022/2681(RSP)) (B9-0414/2022).


3. Ďalší postup na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o ďalšom postupe na základe uznesení prijatých Parlamentom na plenárnej schôdzi v apríli 2022 sa nachádza na internetovej stránke Parlamentu.


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Hervé, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Minardi Eric, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Číž Miroslav, Collard Gilbert, Corrao Ignazio, Donáth Anna Júlia, Franssen Cindy, Limmer Sylvia, Maydell Eva, Radev Emil, Toom Yana

Posledná úprava: 21. marca 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia