Indeks 
Protokol
XML 148kPDF 279kWORD 79k
Torsdag den 6. oktober 2022 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.En EU-tilgang til rumtrafikstyring - Et EU-bidrag til en løsning på en global udfordring (forhandling)
 3.Det presserende behov for en EU-strategi for gødning for at sikre fødevaresikkerheden i Europa (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  
5.1.Reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse (afstemning)
  
5.2.Menneskerettighedssituationen i Haiti, navnlig hvad angår bandevold (afstemning)
  
5.3.Undertrykkelsen af mediefriheden i Myanmar, navnlig sagerne om Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint og Nyein Nyein Aye (afstemning)
  
5.4.Den aktuelle humanitære situation og menneskerettighedssituation i Tigray, Etiopien, navnlig for så vidt angår børn (afstemning)
  
5.5.Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (afstemning)
  
5.6.Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine (afstemning)
  
5.7.Resultatet af Kommissionens kritiske gennemgang af 15-punktshandlingsplanen om handel og bæredygtig udvikling (afstemning)
  
5.8.En EU-tilgang til rumtrafikstyring - Et EU-bidrag til en løsning på en global udfordring (afstemning)
  
5.9.Momentum for havet til at styrke havforvaltning og biodiversitet (afstemning)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Covid-19 – Opretholdelse af EU's beredskab og indsats: vejen frem (forhandling)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 11.Tidspunkt for næste mødeperiode
 12.Hævelse af mødet
 13.Afbrydelse af sessionen
 FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER, DER DANNER GRUNDLAG FOR PARLAMENTETS FORHANDLINGER OG AFGØRELSER
  
1.En EU-tilgang til rumtrafikstyring - Et EU-bidrag til en løsning på en global udfordring (indgivne beslutningsforslag)
  
2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (indgivne fælles beslutningsforslag)
  
3.Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (indgivne beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag)
  
4.Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine (beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag déposées)
  
5.Momentum for havet til at styrke havforvaltning og biodiversitet (indgivne beslutningsforslag)
  
6.Andragender
  
7.Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)
  
8.Afgørelse om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58)
  
9.Modtagne dokumenter
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. En EU-tilgang til rumtrafikstyring - Et EU-bidrag til en løsning på en global udfordring (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000035/2022 af Cristian-Silviu Buşoi, for ITRE, til Kommissionen: En EU-tilgang til rumtrafikstyring – Et EU-bidrag til en løsning på en global udfordring (B9-0022/2022)

Marian-Jean Marinescu begrundede spørgsmålet.

Janusz Wojciechowski (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Angelika Niebler for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Susana Solís Pérez for Renew-Gruppen, Niklas Nienaß for Verts/ALE-Gruppen, Paolo Borchia for ID-Gruppen, Maria da Graça Carvalho, Robert Hajšel, Christophe Grudler, Henrike Hahn og Gilles Lebreton.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Niklas Nienaß.

Taler: Janusz Wojciechowski.

Beslutningsforslag fremsat på grundlag af forretningsordenens artikel 136, stk. 5, som afslutning på forhandlingen: punkt 1 i fortegnelsen over dokumenter, som Parlamentets forhandlinger og afgørelser er baseret på i protokollen af 6.10.2022.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 6.10.2022.


3. Det presserende behov for en EU-strategi for gødning for at sikre fødevaresikkerheden i Europa (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Det presserende behov for en EU-strategi for gødning for at sikre fødevaresikkerheden i Europa (2022/2855(RSP))

Janusz Wojciechowski (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, Clara Aguilera for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Benoît Biteau for Verts/ALE-Gruppen, Alexandr Vondra for ECR-Gruppen, Petros Kokkalis, for The Left-Gruppen, Maxette Pirbakas, løsganger, Norbert Lins, Paolo De Castro, Asger Christensen, Martin Häusling, Gilles Lebreton, Bert-Jan Ruissen, Sandra Pereira, Daniela Rondinelli, Colm Markey, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Bronis Ropė, Paolo Borchia, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, Isabel Carvalhais og Juan Ignacio Zoido Álvarez.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Jan Huitema, Anna Deparnay-Grunenberg, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sander, Eric Andrieu, Irène Tolleret, Thomas Waitz, Joachim Stanisław Brudziński, Marlene Mortler, Robert Hajšel, Hilde Vautmans, Beata Kempa, Salvatore De Meo, Günther Sidl, Martin Hojsík, Michaela Šojdrová, Billy Kelleher, Tom Vandenkendelaere, Franc Bogovič, Alexander Bernhuber og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Antonius Manders, Juozas Olekas, Gunnar Beck, Anna Zalewska, Mick Wallace og Peter Jahr.

Taler: Janusz Wojciechowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 11.25.)


FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.59.


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt denne protokol.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedlagt denne protokol, er tilgængelige på Parlamentets websted.


5.1. Reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår midlertidig lempelse af reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne som følge af covid-19-pandemien [COM(2022)0334 - C9-0225/2022 - 2022/0214(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P9_TA(2022)0348)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


5.2. Menneskerettighedssituationen i Haiti, navnlig hvad angår bandevold (afstemning)

Forslag til beslutning RC-B9-0427/2022, B9-0427/2022, B9-0449/2022, B9-0450/2022, B9-0451/2022, B9-0452/2022 og B9-0453/2022 (punkt 2 i fortegnelsen over dokumenter, som Parlamentets forhandlinger og afgørelser er baseret på i protokollen af 6.10.2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0427/2022

Vedtaget (P9_TA(2022)0349)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)


5.3. Undertrykkelsen af mediefriheden i Myanmar, navnlig sagerne om Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint og Nyein Nyein Aye (afstemning)

Forslag til beslutning RC-B9-0431/2022, B9-0428/2022, B9-0431/2022, B9-0447/2022, B9-0448/2022, B9-0456/2022 og B9-0457/2022 (punkt 2 i fortegnelsen over dokumenter, som Parlamentets forhandlinger og afgørelser er baseret på i protokollen af 6.10.2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0431/2022

Vedtaget (P9_TA(2022)0350)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

(Forslag til beslutning B9-0428/2022 bortfaldt).


5.4. Den aktuelle humanitære situation og menneskerettighedssituation i Tigray, Etiopien, navnlig for så vidt angår børn (afstemning)

Forslag til beslutning RC-B9-0429/2022, B9-0424/2022, B9-0429/2022, B9-0437/2022, B9-0441/2022, B9-0444/2022 og B9-0445/2022 (punkt 2 i fortegnelsen over dokumenter, som Parlamentets forhandlinger og afgørelser er baseret på i protokollen af 6.10.2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0429/2022

Vedtaget (P9_TA(2022)0351)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

(Forslag til beslutning B9-0424/2022 og B9-0445/2022 bortfaldt).


5.5. Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (afstemning)

Forslag til beslutning RC-B9-0434/2022, B9-0425/2022, B9-0434/2022, B9-0435/2022, B9-0436/2022, B9-0439/2022, B9-0442/2022 og B9-0455/2022 (punkt 3 i fortegnelsen over dokumenter, som Parlamentets forhandlinger og afgørelser er baseret på i protokollen af 6.10.2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0434/2022

Vedtaget (P9_TA(2022)0352)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

(Forslag til beslutning B9-0425/2022 bortfaldt).

Indlæg

François-Xavier Bellamy, for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 22. Parlamentet godtog ikke at sætte det mundtlige ændringsforslag under afstemning, da mere end 38 medlemmer havde gjort indsigelse imod det.


5.6. Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine (afstemning)

Forslag til beslutning RC-B9-0430/2022/REV, B9-0430/2022, B9-0432/2022, B9-0433/2022, B9-0438/2022 og B9-0446/2022 (punkt 4 i fortegnelsen over dokumenter, som Parlamentets forhandlinger og afgørelser er baseret på i protokollen af 6.10.2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0430/2022/REV

Vedtaget (P9_TA(2022)0353)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

Indlæg

Petras Auštrevičius for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 15. Parlamentet godtog at sætte det mundtlige ændringsforslag under afstemning.


5.7. Resultatet af Kommissionens kritiske gennemgang af 15-punktshandlingsplanen om handel og bæredygtig udvikling (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0415/2022 (punkt 1 i fortegnelsen over dokumenter, som Parlamentets forhandlinger og afgørelser er baseret på i protokollen af 5.10.2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0354)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)


5.8. En EU-tilgang til rumtrafikstyring - Et EU-bidrag til en løsning på en global udfordring (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0423/2022 (punkt 1 i fortegnelsen over dokumenter, som Parlamentets forhandlinger og afgørelser er baseret på i protokollen af 6.10.2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0355)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)


5.9. Momentum for havet til at styrke havforvaltning og biodiversitet (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0426/2022 (punkt 5 i fortegnelsen over dokumenter, som Parlamentets forhandlinger og afgørelser er baseret på i protokollen af 6.10.2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0356)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

(Mødet udsat kl. 12.23.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.01.


7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Covid-19 – Opretholdelse af EU's beredskab og indsats: vejen frem (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000024/2022 af Kathleen Van Brempt på vegne af Det Særlige Udvalg om Covid-19-pandemien: Indhøstede Erfaringer og Anbefalinger for Fremtiden, og Pascal Canfin, for ENVI, til Kommissionen: Covid-19 ‑ Opretholdelse af EU's beredskab og indsats: vejen frem (B9-0020/2022)

Stelios Kympouropoulos på vegne af Det Særlige Udvalg om Covid-19-pandemien: Indhøstede Erfaringer og Anbefalinger for Fremtiden og Véronique Trillet-Lenoir på vegne af ENVI begrundede forespørgslen.

Janusz Wojciechowski (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Tomislav Sokol for PPE-Gruppen, Sara Cerdas for S&D-Gruppen, Billy Kelleher for Renew-Gruppen, Katrin Langensiepen for Verts/ALE-Gruppen, Virginie Joron for ID-Gruppen, Joanna Kopcińska for ECR-Gruppen, Dino Giarrusso, løsgænger, Deirdre Clune, Karsten Lucke, Max Orville, Marco Campomenosi, Andrey Slabakov og Petar Vitanov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eugen Tomac, Juozas Olekas, Angel Dzhambazki, Mick Wallace, Seán Kelly, Clare Daly og Stanislav Polčák.

Taler: Janusz Wojciechowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


9. Stemmeforklaringer

Mundtlige stemmeforklaringer

Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran - RC-B9-0434/2022
Billy Kelleher, Mick Wallace, Eugen Tomac, Clare Daly, Ana Miranda og Stanislav Polčák

Skriftlige stemmeforklaringer

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, er tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.


10. Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel __[A240033]__,stk. __[A240034]__, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af det følgende møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


11. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 17. oktober 2022 - 20. oktober 2022.


12. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.58.


13. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Roberta Metsola

generalsekretær

formand


FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER, DER DANNER GRUNDLAG FOR PARLAMENTETS FORHANDLINGER OG AFGØRELSER

1. En EU-tilgang til rumtrafikstyring - Et EU-bidrag til en løsning på en global udfordring (indgivne beslutningsforslag)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

- Cristian-Silviu Buşoi, for ITRE, En EU-tilgang til rumtrafikstyring – Et EU-bidrag til en løsning på en global udfordring (2022/2641(RSP)) (B9-0423/2022).


2. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (indgivne fælles beslutningsforslag)

I.    Menneskerettighedssituationen i Haiti, navnlig hvad angår bandevold (2022/2856(RSP))

Fælles forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, om menneskerettighedssituationen i Haiti, navnlig hvad angår bandevold (2022/2856(RSP)) (RC-B9-0427/2022) (erstatter B9-0427/2022, B9-0449/2022, B9-0450/2022, B9-0451/2022, B9-0452/2022 og B9-0453/2022):

- Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Sara Skyttedal, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Peter Pollák, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, David Lega, Vangelis Meimarakis, Paulo Rangel, José Manuel Fernandes, Christian Sagartz, Ivan Štefanec, Magdalena Adamowicz, Luděk Niedermayer, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu og Loucas Fourlas, for PPE-Gruppen

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino og Nacho Sánchez Amor, for S&D-Gruppen

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen:

- Caroline Roose, for Verts/ALE-Gruppen

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński og Beata Kempa, for ECR-Gruppen

- Marisa Matias, for The Left-Gruppen

- Fabio Massimo Castaldo.

II.   Undertrykkelsen af mediefriheden i Myanmar, navnlig sagerne om Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint og Nyein Nyein Aye (2022/2857(RSP))

Fælles forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, om undertrykkelsen af mediefriheden i Myanmar, navnlig sagerne om Htet Htet Khine, Sithu Aung Myint og Nyein Nyein Aye (2022/2857(RSP)) (RC-B9-0431/2022) (erstatter B9-0431/2022, B9-0447/2022, B9-0448/2022, B9-0456/2022 og B9-0457/2022):

- Željana Zovko, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Peter Pollák, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Adam Jarubas, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, David Lega, Vangelis Meimarakis, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Tom Vandenkendelaere, José Manuel Fernandes, Christian Sagartz, Ivan Štefanec, Magdalena Adamowicz, Luděk Niedermayer, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Traian Băsescu og Loucas Fourlas, for PPE-Gruppen

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Karsten Lucke og Marianne Vind, for S&D-Gruppen

- Georgios Kyrtsos, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen

- Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Joachim Stanisław Brudziński, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Beata Kempa, Patryk Jaki og Tomasz Piotr Poręba, for ECR-Gruppen

- Fabio Massimo Castaldo

III.   Den aktuelle humanitære situation og menneskerettighedssituation i Tigray, Etiopien, navnlig for så vidt angår børn (2022/2858(RSP))

Fælles forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, om den aktuelle humanitære situation og menneskerettighedssituation i Tigray, Etiopien, navnlig for så vidt angår børn (2022/2858(RSP)) (RC-B9-0429/2022) (erstatter B9-0429/2022, B9-0437/2022, B9-0441/2022 og B9-0444/2022):

- Željana Zovko, Sara Skyttedal, Isabel Wiseler-Lima, Peter Pollák, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, David Lega, Vangelis Meimarakis, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, José Manuel Fernandes, Tom Vandenkendelaere, Christian Sagartz, Ivan Štefanec, Magdalena Adamowicz, Luděk Niedermayer, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Vladimír Bilčík, Loránt Vincze, Traian Băsescu og Loucas Fourlas, for PPE-Gruppen

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino og Maria Arena, for S&D-Gruppen

- Jan-Christoph Oetjen, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen

- Katrin Langensiepen og Malte Gallée, for Verts/ALE-Gruppen

- Fabio Massimo Castaldo og Assita Kanko.


3. Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (indgivne beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag)

Beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2, som afslutning på drøftelsen:

- Marco Campomenosi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Joachim Kuhs og Bernhard Zimniok, for ID-Gruppen, om Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (2022/2849(RSP)) (B9-0425/2022)

- Pedro Marques, Tonino Picula, Eva Kaili, Evin Incir og Thijs Reuten, for S&D-Gruppen, om Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (2022/2849(RSP)) (B9-0434/2022)

- María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Frédérique Ries, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen, om Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (2022/2849(RSP)) (B9-0435/2022)

- Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Kira Marie Peter-Hansen, Anna Cavazzini, Hannah Neumann, Jordi Solé, Francisco Guerreiro, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Tineke Strik, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Saskia Bricmont, Tilly Metz, Yannick Jadot og Sylwia Spurek, for Verts/ALE-Gruppen, om Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (2022/2849(RSP)) (B9-0436/2022)

- Cornelia Ernst, for The Left-Gruppen, om Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (2022/2849(RSP)) (B9-0439/2022)

- David Lega, Michael Gahler, Željana Zovko, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima og Arba Kokalari, for PPE-Gruppen, om Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (2022/2849(RSP)) (B9-0442/2022)

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Beata Mazurek, Ladislav Ilčić, Nicola Procaccini og Alexandr Vondra, for ECR-Gruppen, om Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (2022/2849(RSP)) (B9-0455/2022).

Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4, om Mahsa Jina Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (2022/2849(RSP)) (RC-B9-0434/2022) (erstatter B9-0434/2022, B9-0435/2022, B9-0436/2022, B9-0439/2022, B9-0442/2022 og B9-0455/2022):

- David Lega, Michael Gahler, Željana Zovko, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Antonio López Istúriz White, Isabel Wiseler Lima, Arba Kokalari og Javier Zarzalejos, for PPE-Gruppen

- Pedro Marques, Tonino Picula, Eva Kaili, Evin Incir og Thijs Reuten, for S&D-Gruppen

- María Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen

- Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Dominik Tarczyński, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Ladislav Ilčić, Beata Mazurek og Joachim Stanisław Brudziński, for ECR-Gruppen

- Manon Aubry og Cornelia Ernst, for The Left-Gruppen

- Fabio Massimo Castaldo og Marco Campomenosi.


4. Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine (beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag déposées)

Beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2, som afslutning på drøftelsen:

- Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Mounir Satouri, Viola von Cramon-Taubadel, Michèle Rivasi, Claude Gruffat og Yannick Jadot, for Verts/ALE-Gruppen, om Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine (2022/2851(RSP)) (B9-0430/2022);

- Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Dragoş Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans og Frédérique Ries, for Renew-Gruppen, om Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine (2022/2851(RSP)) (B9-0432/2022);

- Pedro Marques og Tonino Picula, for S&D-Gruppen, om Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine (2022/2851(RSP)) (B9-0433/2022);

- Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Siegfried Mureşan, Paulo Rangel, Jerzy Buzek, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Daniel Buda, Daniel Caspary, Peter van Dalen, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Mircea-Gheorghe Hava, Sandra Kalniete, Arba Kokalari, Ewa Kopacz, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Francisco José Millán Mon, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Alexander Alexandrov Yordanov og Milan Zver, for PPE-Gruppen, om Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine (2022/2851(RSP)) (B9-0438/2022);

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Zbigniew Kuźmiuk, Kosma Złotowski, Alexandr Vondra, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Carlo Fidanza, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Beata Mazurek og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine (2022/2851(RSP)) (B9-0446/2022).

Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4, om Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine (2022/2851(RSP)) (RC-B9-0430/REV/2022) (erstatter B9-0430/2022, B9-0432/2022, B9-0433/2022, B9-0438/2022 og B9-0446/2022):

- Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Siegfried Mureşan, Paulo Rangel, Jerzy Buzek, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Daniel Buda, Daniel Caspary, Peter van Dalen, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Mircea Gheorghe Hava, Sandra Kalniete, Arba Kokalari, Ewa Kopacz, Andrey Kovatchev, David Lega, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Marian Jean Marinescu, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Francisco José Millán Mon, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Loránt Vincze, Isabel Wiseler Lima, Alexander Alexandrov Yordanov, Milan Zver, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz White og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, for PPE-Gruppen;

- Pedro Marques og Tonino Picula, for S&D-Gruppen;

- Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bart Groothuis, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Dragoş Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Frédérique Ries, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen;

- Sergey Lagodinsky, for Verts/ALE-Gruppen;

- Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Roberts Zīle, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Dominik Tarczyński, Kosma Złotowski, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz Wolski, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers, Zbigniew Kuźmiuk, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Beata Kempa, Elżbieta Kruk og Beata Mazurek, for ECR-Gruppen;

- Fabio Massimo Castaldo.


5. Momentum for havet til at styrke havforvaltning og biodiversitet (indgivne beslutningsforslag)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Pernille Weiss og François-Xavier Bellamy, for PPE-Gruppen, Cyrus Engerer, for S&D-Gruppen, Catherine Chabaud, for Renew-Gruppen, Grace O’Sullivan, for Verts/ALE-Gruppen, Pietro Fiocchi, for ECR-Gruppen og Anja Hazekamp, for The Left-Gruppen, om momentum for havet til at styrke havforvaltning og biodiversitet (2022/2836(RSP)) (B9-0426/2022).


6. Andragender

Andragenderne fra nr. 0792-22 til nr. 0831-22 var blevet optaget i registret den 30. september 2022 og var blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.

Formanden havde den 30. september 2022 i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 226, stk. 15, fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, til det kompetente udvalg.


7. Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 56)

IMCO

- Gennemførelsesrapport om aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (2020/2202(INI))
henvist til kor. udv.: AFCO
rådg. udv.: AFET (forretningsordenens artikel 57), INTA (forretningsordenens artikel 57), BUDG, EMPL, IMCO, TRAN, LIBE (forretningsordenens artikel 57), PETI


8. Afgørelse om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 30. juni 2022)

- Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (omarbejdning) (COM(2022)0223 - C9-0179/2022 - 2022/0162(COD))
udvalg: BUDG, CONT (forretningsordenens artikel 58)
(rådg.udv.: AFET, DEVE, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, PECH, JURI (forretningsordenens artikel 110), JURI, LIBE)


9. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, ændring af forordning (EU) 2021/1153 og forordning (EU) nr. 913/2010 og ophævelse af forordning (EU) nr. 1315/2013 (COM(2022)0384 - C9-0295/2022 - 2021/0420(COD))
En conformité avec les articles 145, paragraphe 1, et 146, paragraphe 1, du règlement, la Présidente consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.
henvist til kor. udv.: TRAN
rådg.udv.: BUDG, ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde på EU-markedet (COM(2022)0453 - C9-0307/2022 - 2022/0269(COD))
En conformité avec l'article 145, paragraphe 1, du règlement, la Présidente consultera le Comité économique et social européen sur cette proposition.
henvist til kor. udv.: IMCO
rådg.udv.: AFET, INTA, EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilpasning af reglerne om civilretligt ansvar uden for kontraktforhold til kunstig intelligens (Direktivet om AI-ansvar) (COM(2022)0496 - C9-0320/2022 - 2022/0303(COD))
En conformité avec l'article 145, paragraphe 1, du règlement, la Présidente consultera le Comité économique et social européen sur cette proposition.
henvist til kor. udv.: JURI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/148/EF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (COM(2022)0489 - C9-0321/2022 - 2022/0298(COD))
En conformité avec les articles 145, paragraphe 1, et 146, paragraphe 1, du règlement, la Présidente consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.
henvist til kor. udv.: EMPL
rådg.udv.: ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til stabiliserings- og associeringsprocessen (kodifikation) (COM(2022)0503 - C9-0323/2022 - 2022/0304(COD))
henvist til kor. udv.: JURI

2) fra medlemmerne

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om innovationspotentialet hos unge fra landdistrikterne (B9-0378/2022)
henvist til kor. udv.: EMPL
rådg.udv.: CULT

- Gianantonio Da Re. Forslag til beslutning om gennemførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af menneskehandel og øget brug af teknologi til at rekruttere og udnytte ofrene for denne lovovertrædelse (B9-0379/2022)
henvist til kor. udv.: LIBE
rådg.udv.: FEMM

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om bekæmpelse af høje energipriser i landbrugsfødevarekæden (B9-0380/2022)
henvist til kor. udv.: ITRE
rådg.udv.: AGRI

- Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Dominique Bilde og Annika Bruna. Forslag til beslutning om de miljømæssige, sundhedsmæssige og humanitære konsekvenser af udvinding af sjældne metaller (B9-0381/2022)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Charles Goerens. Forslag til beslutning om tilbagelevering af ulovligt erhvervet ejendom til ofre for holocaust og jødiske samfund (B9-0382/2022)
henvist til kor. udv.: LIBE


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buschmann Martin, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gál Kinga, Gallée Malte, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Hervé, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Minardi Eric, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nemec Matjaž, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Fritaget:

Braunsberger-Reinhold Karolin, Číž Miroslav, Collard Gilbert, Corrao Ignazio, Donáth Anna Júlia, Franssen Cindy, Limmer Sylvia, Maydell Eva, Radev Emil, Toom Yana

Seneste opdatering: 9. februar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik