Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0210(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0233/2022

Debatter :

PV 17/10/2022 - 14
CRE 17/10/2022 - 14
PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Omröstningar :

PV 19/10/2022 - 7.4
CRE 19/10/2022 - 7.4
Röstförklaringar
PV 11/07/2023 - 8.13

Antagna texter :

P9_TA(2022)0367
P9_TA(2023)0262

Protokoll
XML 7k
Måndagen den 17 oktober 2022 - Strasbourg

14. Hållbara bränslen för sjötransport (initiativet FuelEU Maritime) ***I - Utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransport och ändring av direktiv 2009/16/EG [COM(2021)0562 - C9-0333/2021 - 2021/0210(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörgen Warborn (A9-0233/2022)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU [COM(2021)0559 - C9-0331/2021 - 2021/0223(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A9-0234/2022)

Jörgen Warborn och Ismail Ertug redogjorde för betänkandena.

Talare: Christel Schaldemose (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Rasmus Andresen (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Adina-Ioana Vălean (ledamot av kommissionen).

Talare: Michael Bloss (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Bronis Ropė (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Jens Gieseke för PPE-gruppen, Vera Tax för S&D-gruppen, Elsi Katainen för Renew-gruppen, Jutta Paulus för Verts/ALE-gruppen, Roman Haider för ID-gruppen, Carlo Fidanza för ECR-gruppen, João Pimenta Lopes, för The Left-gruppen, Andor Deli, grupplös, Petar Vitanov, Caroline Nagtegaal, Anna Deparnay-Grunenberg, Philippe Olivier, Beata Mazurek, Elena Kountoura, Maxette Pirbakas, Henna Virkkunen, Eva Kaili, José Ramón Bauzá Díaz, Karima Delli, Sylvia Limmer, Maria Spyraki, Alessandra Moretti, Nicola Danti, Aurélia Beigneux, Radan Kanev, Catherine Chabaud, Ljudmila Novak, Jan-Christoph Oetjen, Cláudia Monteiro de Aguiar, Izaskun Bilbao Barandica, Benoît Lutgen och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mick Wallace, Pierre Karleskind och Clare Daly.

Talare: Adina-Ioana Vălean, Jörgen Warborn och Ismail Ertug.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 19.10.2022.

Senaste uppdatering: 26 januari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy