Показалец 
Протокол
XML 154kPDF 292kWORD 82k
Четвъртък, 20 октомври 2022 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Позиция на Съвета на първо четене (член 63 от Правилника за дейността)
 3.Солидарност с Украйна в областта на културата и съвместен механизъм за реагиране при извънредни ситуации за културното възстановяване в Европа (разискване)
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1614 на Комисията от 15 септември 2022 г. за определяне на съществуващите дълбоководни риболовни зони и за съставяне на списък на зоните на местонахождение или евентуално местонахождение на уязвими морски екосистеми (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Време за гласуване
  
8.1.Специални разпоредби за програмите за сътрудничество за периода 2014–2020г. след прекъсване на изпълнението на програмите ***I (гласуване)
  
8.2.Непризнаване на руски документи за пътуване, издадени в окупирани чуждестранни региони ***I (гласуване)
  
8.3.Зачитане на принципите на правовата държава в Малта пет години след убийството на Дафне Каруана Галиция (гласуване)
  
8.4.Нарастване на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИК лицата в Европа в контекста на хомофобското убийство в Словакия (гласуване)
  
8.5.Конференция на ООН по изменението на климата за 2022 г. в Шарм Ел Шейх, Египет (COP27) (гласуване)
  
8.6.Солидарност с Украйна в областта на културата и съвместен механизъм за реагиране при извънредни ситуации за културното възстановяване в Европа (гласуване)
  
8.7.Положението в Буркина Фасо след държавния преврат (гласуване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Европейска помощ за украинската научноизследователска общност (разискване)
 12.Обяснения на вот
 13.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 14.График на следващите заседания
 15.Закриване на заседанието
 16.Прекъсване на сесията
 СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА ОСНОВА НА РАЗИСКВАНИЯТА И РЕШЕНИЯТА НА ПАРЛАМЕНТА
  
1.Внесени предложения за резолюция
  
2.Петиции
  
3.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
  
4.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
  
5.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
  
6.Процедура на одобрение (член 105 от Правилника за дейността)
  
7.Внесени документи
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyn REGNER
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.02 ч.


2. Позиция на Съвета на първо четене (член 63 от Правилника за дейността)

Позиция на Съвета на първо четене, обявена в съответствие с член 63, параграф 1 от Правилника за дейността:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, допуснати до борсова търговия, и за свързаните с това мерки - Приета от Съвета на 17 октомври 2022 г. (10521/1/2022 - COM(2022)0534 - C9-0354/2022 - 2012/0299(COD))
Разглеждане в комисия: водещи: JURI, FEMM

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага за приемането на своята позиция съгласно член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз, следователно започва да тече от утре, 21 октомври 2022 г.


3. Солидарност с Украйна в областта на културата и съвместен механизъм за реагиране при извънредни ситуации за културното възстановяване в Европа (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000030/2022, зададен от Sabine Verheyen, от името на комисия CULT, към Комисията: Солидарност с Украйна в областта на културата и съвместен механизъм за реагиране при извънредни ситуации за културно възстановяване в Европа (B9-0026/2022)

Sabine Verheyen разви въпроса.

Helena Dalli (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Tomasz Frankowski, от името на групата PPE, Petra Kammerevert, от името на групата S&D, Laurence Farreng, от името на групата Renew, Viola von Cramon-Taubadel, от името на групата Verts/ALE, Christine Anderson, от името на групата ID, Elżbieta Kruk, от името на групата ECR, Niyazi Kizilyürek, от името на групата The Left, Dace Melbārde, Massimiliano Smeriglio, Vlad-Marius Botoş, Diana Riba i Giner, Ryszard Czarnecki, Martina Michels, Kostas Papadakis, Seán Kelly, Hannes Heide, Salima Yenbou, Piernicola Pedicini, Joachim Stanisław Brudziński, Arba Kokalari, Marcos Ros Sempere, Engin Eroglu, Maria Walsh, Vilija Blinkevičiūtė, Nathalie Loiseau, Jiří Pospíšil, Domènec Ruiz Devesa, Liudas Mažylis и Łukasz Kohut.

Изказа се Helena Dalli.

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията: точка 1 от списъка на документите, които служат за основа на разискванията и решенията на Парламента, от протокола от 20.10.2022 г.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 20.10.2022 г.


4. Състав на комисиите и делегациите

Групата PPE съобщи на председателя следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Luisa Regimenti

Делегация за връзки с Панафриканския парламент : Luisa Regimenti вече не е член

Тези решения влизат в сила днес.


5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1614 на Комисията от 15 септември 2022 г. за определяне на съществуващите дълбоководни риболовни зони и за съставяне на списък на зоните на местонахождение или евентуално местонахождение на уязвими морски екосистеми (разискване)

Изявление на Комисията: Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1614 на Комисията от 15 септември 2022 г. за определяне на съществуващите дълбоководни риболовни зони и за съставяне на списък на зоните на местонахождение или евентуално местонахождение на уязвими морски екосистеми (2022/2879(RSP))

Helena Dalli (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Изказаха се Gabriel Mato, от името на групата PPE, Clara Aguilera, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата Renew, Caroline Roose, от името на групата Verts/ALE, Rosanna Conte, от името на групата ID, Jorge Buxadé Villalba, от името на групата ECR, João Pimenta Lopes, от името на групата The Left, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, Maria da Graça Carvalho, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Ska Keller, France Jamet, която отговори също така на изказване по процедурата „синя карта“ на Caroline Roose, Manu Pineda, Francisco José Millán Mon, който отговори също така на изказване по процедурата „синя карта“ на Bogdan Rzońca, O'Sullivan, която отговори също така на изказване по процедурата „синя карта“ на Nicolás González Casares, Younous Omarjee, който отговори също така на изказване по процедурата „синя карта“ на Clara Aguilera, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ana Miranda и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mick Wallace и Clare Daly.

Изказа се Catherine Chabaud по процедурата „синя карта“ с въпрос към Seán Kelly, на който той отговори.

Изказа се Helena Dalli.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 11.35 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.02 ч.


7. Състав на комисиите и делегациите

Групата ID съобщи на председателя следното решение за промяна на състава на комисиите и делегациите:

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Marcel de Graaff вече не е член

Това решение влиза в сила днес.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към настоящия протокол.

Резултатите от поименните гласувания, приложени към настоящия протокол, се намират на интернет сайта на Парламента.


8.1. Специални разпоредби за програмите за сътрудничество за периода 2014–2020г. след прекъсване на изпълнението на програмите ***I (гласуване)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални разпоредби за програмите за сътрудничество за периода 2014—2020 г., подкрепяни от Европейския инструмент за съседство и по цел „Европейско териториално сътрудничество“, след прекъсване на изпълнението на програмите [COM(2022)0362 - C9-0289/2022 - 2022/0227(COD)] - комисия AFET

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA(2022)0369)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 1)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.2. Непризнаване на руски документи за пътуване, издадени в окупирани чуждестранни региони ***I (гласуване)

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно непризнаването на руски документи за пътуване, издадени в окупирани чуждестранни региони [COM(2022)0662 - C9-0302/2022 - 2022/0274(COD)] - комисия LIBE

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P9_TA(2022)0370)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

С ПГ, поискано от групата PPE, (552 „за“, 10 „против“, 21 „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Изказвания

След гласуването на предложението на Комисията, Juan Fernando López Aguilar (председател на комисията LIBE), с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността.


8.3. Зачитане на принципите на правовата държава в Малта пет години след убийството на Дафне Каруана Галиция (гласуване)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0470/2022

Приема се (P9_TA(2022)0371)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

(Предложението за резолюция B9-0471/2022 отпада.)


8.4. Нарастване на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИК лицата в Европа в контекста на хомофобското убийство в Словакия (гласуване)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0477/2022

Приема се (P9_TA(2022)0372)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

(Предложението за резолюция B9-0476/2022 отпада.)


8.5. Конференция на ООН по изменението на климата за 2022 г. в Шарм Ел Шейх, Египет (COP27) (гласуване)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0461/2022

Приема се (P9_TA(2022)0373)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)


8.6. Солидарност с Украйна в областта на културата и съвместен механизъм за реагиране при извънредни ситуации за културното възстановяване в Европа (гласуване)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0473/2022

Приема се (P9_TA(2022)0374)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)


8.7. Положението в Буркина Фасо след държавния преврат (гласуване)

Разискването се състоя на 4 октомври 2022 г. (точка 16 от протокола от 4.10.2022 г).

Предложения за резолюция и предложение за обща резолюция, внесени в съответствие с член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността: точка 1 от списъка на документите, които служат за основа на разискванията и решенията на Парламента, от протокола от 20.10.2022 г.

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0464/2022

Приема се (P9_TA(2022)0375)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

(Предложението за резолюция B9-0465/2022 отпада.)

(Заседанието беше прекъснато в 12.33 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.01 ч.


10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Европейска помощ за украинската научноизследователска общност (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000044/2022, зададен от Cristian-Silviu Buşoi, от името на комисията ITRE, към Комисията: Подкрепа от страна на ЕС за украинската научноизследователска общност (B9-0029/2022)

Maria da Graça Carvalho разви въпроса.

Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата ECR, Liudas Mažylis и Ангел Джамбазки.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Clare Daly, Juozas Olekas и Mick Wallace.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


12. Обяснения на вот

Устни обяснения на вот

Зачитане на принципите на правовата държава в Малта пет години след убийството на Дафне Каруана Галиция - B9-0470/2022
Seán Kelly, Vlad Gheorghe, Ангел Джамбазки

Нарастване на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИК лицата в Европа в контекста на хомофобското убийство в Словакия - B9-0477/2022
Seán Kelly, Ангел Джамбазки, Андрей Слабаков

Конференция на ООН по изменението на климата за 2022 г. в Шарм Ел Шейх, Египет (COP27) - B9-0461/2022
Seán Kelly, Ангел Джамбазки

Солидарност с Украйна в областта на културата и съвместен механизъм за реагиране при извънредни ситуации за културното възстановяване в Европа - B9-0473/2022
Clare Daly, Mick Wallace

Положението в Буркина Фасо след държавния преврат - RC-B9-0464/2022
Clare Daly

Писмени обяснения на вот

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.


13. Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, вече могат да бъдат предадени на получателите им.


14. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 9 ноември 2022 г. и 10 ноември 2022 г.


15. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.46 ч.


16. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Roberta Metsola

Генерален секретар

Председател


СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА ОСНОВА НА РАЗИСКВАНИЯТА И РЕШЕНИЯТА НА ПАРЛАМЕНТА

1. Внесени предложения за резолюция

Зачитане на принципите на правовата държава в Малта пет години след убийството на Дафне Каруана Галиция

Предложения за резолюция, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- David Casa
от името на групата PPE
Thijs Reuten, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume
от името на групата S&D
Sophia in ’t Veld, Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
от името на групата Renew
Gwendoline Delbos Corfield
от името на групата Verts/ALE
Patryk Jaki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Beata Kempa, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Dominik Tarczyński, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Joachim Stanisław Brudziński, Vincenzo Sofo
от името на групата ECR
Konstantinos Arvanitis
от името на групата The Left
относно зачитането на принципите на правовата държава в Малта пет години след убийството на Дафне Каруана Галиция (2022/2866(RSP)) (B9-0470/2022);

- Nicolaus Fest, Annalisa Tardino
от името на групата ID
относно зачитането на принципите на правовата държава в Малта пет години след убийството на Дафне Каруана Галиция (2022/2866(RSP)) (B9-0471/2022).

Солидарност с Украйна в областта на културата и съвместен механизъм за реагиране при извънредни ситуации за културното възстановяване в Европа

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Sabine Verheyen
от името на комисията CULT
относно солидарността с Украйна в областта на културата и съвместен механизъм за реагиране при извънредни ситуации за културното възстановяване в Европа (2022/2759(RSP)) (B9-0473/2022).

Конференция на ООН по изменението на климата за 2022 г. в Шарм Ел Шейх, Египет (COP27)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Petros Kokkalis
от името на комисията ENVI
относно Конференцията на ООН по изменението на климата през 2022 г. в Шарм Ел Шейх, Египет (COP 27) (2022/2673(RSP)) (B9-0461/2022).

Положението в Буркина Фасо след държавния преврат

Предложения за резолюция, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Jan Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans
от името на групата Renew
относно положението в Буркина Фасо след държавния преврат (2022/2865(RSP)) (B9-0464/2022);

- Marc Botenga
от името на групата The Left
относно положението в Буркина Фасо след държавния преврат (2022/2865(RSP)) (B9-0465/2022);

- François Alfonsi, Hannah Neumann, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Malte Gallée, Mounir Satouri, Pierrette Herzberger-Fofana, Francisco Guerreiro
от името на групата Verts/ALE
относно положението в Буркина Фасо след държавния преврат (2022/2865(RSP)) (B9-0466/2022);

- Željana Zovko, David McAllister
от името на групата PPE
относно положението в Буркина Фасо след държавния преврат (2022/2865(RSP)) (B9-0467/2022);

- Pedro Marques, Hannes Heide, Maria Arena
от името на групата S&D
относно положението в Буркина Фасо след държавния преврат (2022/2865(RSP)) (B9-0468/2022);

- Anna Fotyga, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Joachim Stanisław Brudziński, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Angel Dzhambazki, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza
от името на групата ECR
относно положението в Буркина Фасо след държавния преврат (2022/2865(RSP)) (B9-0469/2022).

Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността:

Željana Zovko, David McAllister, Michael Gahler
от името на групата PPE
Pedro Marques, Hannes Heide, Maria Arena
от името на групата S&D
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans
от името на групата Renew
François Alfonsi, Malte Gallée
от името на групата Verts/ALE
Anna Fotyga, Assita Kanko, Joachim Stanisław Brudziński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Carlo Fidanza
от името на групата ECR
относно положението в Буркина Фасо след държавния преврат (2022/2865(RSP)) (RC-B9-0464/2022) (за замяна на B9-0464/2022, B9-0466/2022, B9-0467/2022, B9-0468/2022 и B9-0469/2022).

Нарастване на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИК лицата в Европа в контекста на хомофобското убийство в Словакия

Предложения за резолюция, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Annalisa Tardino
от името на групата ID
относно нарастващите престъпления от омраза срещу ЛГБТИК в Европа в контекста на неотдавнашното хомофобско убийство в Словакия (2022/2894(RSP)) (B9-0476/2022);

- Vladimír Bilčík, Frances Fitzgerald
от името на групата PPE
Cyrus Engerer, Gabriele Bischoff, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Marc Angel, Pina Picierno, Evin Incir, Sylvie Guillaume, Thijs Reuten, Brando Benifei, Katarina Barley, Pierfrancesco Majorino, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, Javier Moreno Sánchez, Massimiliano Smeriglio
от името на групата S&D
Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martin Hojsík, Sophia in ’t Veld, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Michal Wiezik
от името на групата Renew
Terry Reintke
от името на групата Verts/ALE
Malin Björk
от името на групата The Left
относно нарастващите престъпления от омраза срещу ЛГБТИК+ в Европа в контекста на неотдавнашното хомофобско убийство в Словакия (2022/2894(RSP)) (B9-0477/2022).


2. Петиции

Петиции от № 0832-22 до № 0888-22 са вписани в регистъра на 14 октомври 2022 г. и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 226, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността.

Председателят е отправила на 14 октомври 2022 г. към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 226, параграф 15 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или чието седалище не е в държава членка.


3. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 септември 2022 г.)

комисия AFET

- Капацитет на ЕС за бързо разгръщане, бойни групи на ЕС и член 44 от ДЕС: по-нататъшни действия (2022/2145(INI))

комисия CONT

- Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2021 г. (2022/2153(INI))

- Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2021 г. (2022/2152(INI))

комисия CULT

- Системата на европейските училища: актуално състояние, предизвикателства и перспективи (2022/2149(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия ECON

- Европейски семестър за координация на икономическите политики 2023 г. (2022/2150(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 57 от Правилника за дейността))

- Продължаване на реформата на правилата за корпоративното данъчно облагане (2022/2146(INI))
(подпомагаща: BUDG)

комисия EMPL

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: социални приоритети и приоритети в областта на заетостта за 2023 г. (2022/2151(INI))

комисия PECH

- Последици от риболовните дейности на Китай за риболова на ЕС и перспективи (2022/2148(INI))

комисия REGI

- Оценка на новото съобщение на Европейската комисия относно най-отдалечените региони (2022/2147(INI))
(подпомагащи: BUDG, TRAN, AGRI)

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 118 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 септември 2022 г.)

комисия AFET

- Укрепване на правото на участие: легитимност и устойчивост на изборните процеси в нелиберални политически системи и авторитарни режими (2022/2154(INI))


4. Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисия CONT

- Предложения на Европейския парламент за изменение на Договорите (2022/2051(INL))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагащи: AFET, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, CULT, LIBE, FEMM, PETI


5. Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 29 септември 2022 г.)

комисия AGRI

- Географски означения на Европейския съюз за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти и схеми за качество на селскостопанските продукти, изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) 2017/1001 и (ЕС) 2019/787 и отмяна на Регламент (ЕС) № 1151/2012 (COM(2022)0134 - C9-0130/2022 - 2022/0089(COD))
(подпомагащи: INTA, ENVI, IMCO, JURI (член 57 от Правилника за дейността))

комисия ECON

- Европейски семестър за координация на икономическите политики 2023 г. (2022/2150(INI))
(подпомагаща: BUDG (член 57 от Правилника за дейността))

комисия ENVI

- Изменение на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (COM(2022)0156 - C9-0144/2022 - 2022/0104(COD))
(подпомагащи: ITRE (член 57 от Правилника за дейността), AGRI (член 57 от Правилника за дейността), JURI)

комисия LIBE

- Статутът на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (преработен текст) (COM(2022)0650 - C9-0162/2022 - 2022/0134(COD))
(подпомагащи: EMPL (член 57 от Правилника за дейността), JURI (член 110 от Правилника за дейността))

- Единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка (преработен текст) (COM(2022)0655 - C9-0163/2022 - 2022/0131(COD))
(подпомагащи: EMPL (член 57 от Правилника за дейността), JURI (член 110 от Правилника за дейността))


6. Процедура на одобрение (член 105 от Правилника за дейността)

Доклади, съдържащи предложение за незаконодателна резолюция относно процедура на одобрение

(Вследствие на уведомяването на Съвета на председателите на комисии от 29 септември 2022 г.)

комисия INTA

- Сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Кооперативна република Гвиана относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с изделия от дървен материал за Европейския съюз (2022/0142M(NLE) - 2022/0142(NLE))
(подпомагаща: DEVE)


7. Внесени документи

Внесени са следните документи

- Решение на Европейския омбудсман за приемане на Разпоредби за прилагане (N9-0065/2022 - C9-0338/2022 - 2022/0903(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

PETI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на уменията (2023 г.) (COM(2022)0526 - C9-0344/2022 - 2022/0326(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (N9-0067/2022 - C9-0351/2022 - 2022/0904(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Назначаване на председател на Единния съвет за преструктуриране (N9-0068/2022 - C9-0352/2022 - 2022/0905(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Grant Valentino, Gregorová Markéta, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Hervé, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Михайлова Искра, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Minardi Eric, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Bielowski Theresa, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nemec Matjaž, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Радев Емил, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Слабаков Андрей, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zahradil Jan, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Извинени:

Albuquerque João, Beňová Monika, Braunsberger-Reinhold Karolin, Buschmann Martin, Číž Miroslav, Donáth Anna Júlia, Garraud Jean-Paul, Griset Catherine, Hahn Henrike, Lalucq Aurore, Майдел Ева, Patriciello Aldo, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa

Последно осъвременяване: 27 април 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност