Märksõnaregister 
Protokoll
XML 137kPDF 271kWORD 78k
Neljapäev, 20. oktoober 2022 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (kodukorra artikkel 63)
 3.Kultuurialane solidaarsus Ukrainaga ja ühine erakorraline reageerimismehhanism kultuurielu taastamiseks Euroopas (arutelu)
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Komisjoni 15. septembri 2022. aasta rakendusmäärus (EL) 2022/1614, millega määratakse kindlaks olemasolevad süvamerepüügipiirkonnad ja koostatakse loetelu piirkondadest, kus ohualtid mereökosüsteemid teadaolevalt või tõenäoliselt esinevad (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Hääletused
  
8.1.Erisätted 2014.–2020. aasta koostööprogrammide jaoks programmi rakendamise häire korral ***I (hääletus)
  
8.2.Välisriikide aladel, mille Venemaa on okupeerinud, väljaantud Venemaa reisidokumentide mittetunnustamine ***I (hääletus)
  
8.3.Õigusriik Maltal viis aastat pärast Daphne Caruana Galizia mõrvamist (hääletus)
  
8.4.LGBTIQ-inimeste vastu suunatud vaenukuritegude sagenemine kogu Euroopas, arvestades hiljutist homofoobset mõrva Slovakkias (hääletus)
  
8.5.ÜRO kliimamuutuste konverents 2022 Egiptuses Sharm el Sheikhis (COP27) (hääletus)
  
8.6.Kultuurialane solidaarsus Ukrainaga ja ühine erakorraline reageerimismehhanism kultuurielu taastamiseks Euroopas (hääletus)
  
8.7.Riigipöörde järgne olukord Burkina Fasos (hääletus)
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Euroopa toetus Ukraina teaduskogukonnale (arutelu)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungi lõpp
 16.Istungjärgu vaheaeg
 EUROOPA PARLAMENDI ARUTELUDE JA OTSUSTE ALUSEKS OLEVATE DOKUMENTIDE LOETELU
  
1.Esitatud resolutsiooni ettepanekud
  
2.Petitsioonid
  
3.Otsused algatusraportite koostamiseks
  
4.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
  
5.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)
  
6.Nõusolekumenetlus (kodukorra artikkel 105)
  
7.Esitatud dokumendid
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyn REGNER
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.02.


2. Nõukogu esimese lugemise seisukoht (kodukorra artikkel 63)

Kodukorra artikli 63 lõike1 kohaselt teatavaks tehtud nõukogu esimese lugemise seisukoht:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute juhtkonna liikmete seas ja sellega seotud meetmeid - Vastu võetud nõukogu poolt 17. oktoobril 2022 (10521/1/2022 - - COM(2022)0534 - C9-0354/2022 - 2012/0299(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI, FEMM

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 294 ette nähtud kolme kuu pikkust tähtaega, mille jooksul parlament peab oma seisukoha vastu võtma, hakatakse arvestama järgmisest päevast (21. oktoober 2022).


3. Kultuurialane solidaarsus Ukrainaga ja ühine erakorraline reageerimismehhanism kultuurielu taastamiseks Euroopas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000030/2022, mille esitas(id) Sabine Verheyen CULT-komisjoni nimel komisjonile: Kultuuriline solidaarsus Ukrainaga ja ühine hädaolukordadele reageerimise mehhanism kultuurielu taastamiseks Euroopas (B9-0026/2022)

Sabine Verheyen esitas küsimuse.

Helena Dalli (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Tomasz Frankowski fraktsiooni PPE nimel, Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel, Laurence Farreng fraktsiooni Renew nimel, Viola von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Christine Anderson fraktsiooni ID nimel, Elżbieta Kruk fraktsiooni ECR nimel, Niyazi Kizilyürek fraktsiooni The Left nimel, Dace Melbārde, Massimiliano Smeriglio, Vlad-Marius Botoş, Diana Riba i Giner, Ryszard Czarnecki, Martina Michels, Kostas Papadakis, Seán Kelly, Hannes Heide, Salima Yenbou, Piernicola Pedicini, Joachim Stanisław Brudziński, Arba Kokalari, Marcos Ros Sempere, Engin Eroglu, Maria Walsh, Vilija Blinkevičiūtė, Nathalie Loiseau, Jiří Pospíšil, Domènec Ruiz Devesa, Liudas Mažylis ja Łukasz Kohut.

Sõna võttis Helena Dalli.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek: 20.10.2022 protokolli1 parlamendi arutelude ja otsuste aluseks olevate dokumentide loetelu punkt 1.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.10.2022 protokollipunkt 8.6.


4. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioon PPE on teavitanud parlamendi presidenti järgmistest komisjonide ja delegatsioonide koosseisu muutmise otsustest:

delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Luisa Regimenti

delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks: Luisa Regimenti ei ole enam liige

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.


5. Komisjoni 15. septembri 2022. aasta rakendusmäärus (EL) 2022/1614, millega määratakse kindlaks olemasolevad süvamerepüügipiirkonnad ja koostatakse loetelu piirkondadest, kus ohualtid mereökosüsteemid teadaolevalt või tõenäoliselt esinevad (arutelu)

Komisjoni avaldus: komisjoni 15. septembri 2022. aasta rakendusmäärus (EL) 2022/1614, millega määratakse kindlaks olemasolevad süvamerepüügipiirkonnad ja koostatakse loetelu piirkondadest, kus ohualtid mereökosüsteemid teadaolevalt või tõenäoliselt esinevad (2022/2879(RSP))

Helena Dalli (komisjoni liige) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võtsid Gabriel Mato fraktsiooni PPE nimel, Clara Aguilera fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni Renew nimel, Caroline Roose fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosanna Conte fraktsiooni ID nimel, Jorge Buxadé Villalba fraktsiooni ECR nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni The Left nimel, Dino Giarrusso (fraktsioonilise kuuluvuseta), Maria da Graça Carvalho, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Ska Keller, France Jamet, kes vastas muu hulgas sõnavõtule, mille sinist kaarti tõstes tegi Caroline Roose, Manu Pineda, Francisco José Millán Mon, kes vastas muu hulgas sõnavõtule, mille sinist kaarti tõstes tegi Bogdan Rzońca, O'Sullivan, kes vastas muu hulgas sõnavõtule, mille sinist kaarti tõstes tegi Nicolás González Casares, Younous Omarjee, kes vastas muu hulgas sõnavõtule, mille sinist kaarti tõstes tegi Clara Aguilera, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ana Miranda ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mick Wallace ja Clare Daly.

Sõna võttis Catherine Chabaud, et vastata sõnavõtule, mille sinist kaarti tõstes tegi Seán Kelly, kes vastas sellele.

Sõna võttis Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 11.35.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

6. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.02.


7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioon ID on teavitanud parlamendi presidenti järgmisest komisjonide ja delegatsioonide koosseisu muutmise otsusest:

delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis: Marcel de Graaff ei ole enam liige

Otsus jõustus selle teatavakstegemise päeval.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud käesolevale protokollile lisatud dokumendis „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused lisatakse käesoleva istungi protokollile ja nendega on võimalik tutvuda parlamendi veebisaidil.


8.1. Erisätted 2014.–2020. aasta koostööprogrammide jaoks programmi rakendamise häire korral ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette erisätted Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendist ja Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames toetatavate 2014.–2020. aasta koostööprogrammide jaoks programmi rakendamise häire korral [COM(2022)0362 - C9-0289/2022 - 2022/0227(COD)] - AFET-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2022)0369)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


8.2. Välisriikide aladel, mille Venemaa on okupeerinud, väljaantud Venemaa reisidokumentide mittetunnustamine ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus välisriikide aladel, mille Venemaa on okupeerinud, väljaantud Venemaa reisidokumentide mittetunnustamise kohta [COM(2022)0662 - C9-0302/2022 - 2022/0274(COD)] - LIBE-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2022)0370)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Parlament kiitis taotluse PPE nõudmisel toimunud nimelisel hääletusel heaks (552 poolt, 10 vastu, 21 erapooletut).

Sõnavõtud

Juan Fernando López Aguilar (LIBE-komisjoni esimees) taotles kodukorra artikli 59 lõike 4 kohaselt pärast komisjoni ettepaneku hääletusele panekut küsimuse edasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil.


8.3. Õigusriik Maltal viis aastat pärast Daphne Caruana Galizia mõrvamist (hääletus)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0470/2022

Vastu võetud (P9_TA(2022)0371)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0471/2022 muutus kehtetuks.)


8.4. LGBTIQ-inimeste vastu suunatud vaenukuritegude sagenemine kogu Euroopas, arvestades hiljutist homofoobset mõrva Slovakkias (hääletus)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0477/2022

Vastu võetud (P9_TA(2022)0372)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0476/2022 muutus kehtetuks.)


8.5. ÜRO kliimamuutuste konverents 2022 Egiptuses Sharm el Sheikhis (COP27) (hääletus)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0461/2022

Vastu võetud (P9_TA(2022)0373)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)


8.6. Kultuurialane solidaarsus Ukrainaga ja ühine erakorraline reageerimismehhanism kultuurielu taastamiseks Euroopas (hääletus)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0473/2022

Vastu võetud (P9_TA(2022)0374)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)


8.7. Riigipöörde järgne olukord Burkina Fasos (hääletus)

Arutelu toimus 4. oktoobril 2022 (4.10.2022 protokollipunkt 16).

Resolutsiooni ettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanek, mis esitati vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4: 20.10.2022 protokolli1 parlamendi arutelude ja otsuste aluseks olevate dokumentide loetelu punkt 1.

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0464/2022

Vastu võetud (P9_TA(2022)0375)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0465/2022 muutus kehtetuks.)

(Istung katkestati kell 12.33.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

9. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.01.


10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Euroopa toetus Ukraina teaduskogukonnale (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000044/2022, mille esitas(id) Cristian-Silviu Buşoi ITRE-komisjoni nimel komisjonile: Euroopa toetus Ukraina teaduskogukonnale (B9-0029/2022)

Maria da Graça Carvalho esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joachim Stanisław Brudziński fraktsiooni ECR nimel, Liudas Mažylis ja Angel Dzhambazki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Clare Daly, Juozas Olekas ja Mick Wallace.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


12. Selgitused hääletuse kohta

Suulised selgitused hääletuse kohta

Õigusriik Maltal viis aastat pärast Daphne Caruana Galizia mõrvamist - B9-0470/2022
Seán Kelly, Vlad Gheorghe, Angel Dzhambazki

LGBTIQ-inimeste vastu suunatud vaenukuritegude sagenemine kogu Euroopas, arvestades hiljutist homofoobset mõrva Slovakkias - B9-0477/2022
Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov

ÜRO kliimamuutuste konverents 2022 Egiptuses Sharm el Sheikhis (COP27) - B9-0461/2022
Seán Kelly, Angel Dzhambazki

Kultuurialane solidaarsus Ukrainaga ja ühine erakorraline reageerimismehhanism kultuurielu taastamiseks Euroopas - B9-0473/2022
Clare Daly, Mick Wallace

Riigipöörde järgne olukord Burkina Fasos - RC-B9-0464/2022
Clare Daly

Kirjalikud hääletuse selgitused

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.


13. Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleval osaistungjärgul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


14. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 9. novembril 2022 ja 10. novembril 2022.


15. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.46.


16. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Roberta Metsola

peasekretär

president


EUROOPA PARLAMENDI ARUTELUDE JA OTSUSTE ALUSEKS OLEVATE DOKUMENTIDE LOETELU

1. Esitatud resolutsiooni ettepanekud

Õigusriik Maltal viis aastat pärast Daphne Caruana Galizia mõrvamist

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- David Casa
fraktsiooni PPE nimel
Thijs Reuten, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume
fraktsiooni S&D nimel
Sophia in ’t Veld, Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
fraktsiooni Renew nimel
Gwendoline Delbos Corfield
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Patryk Jaki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Beata Kempa, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Dominik Tarczyński, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Joachim Stanisław Brudziński, Vincenzo Sofo
fraktsiooni ECR nimel
Konstantinos Arvanitis
fraktsiooni The Left nimel
õigusriigi kohta Maltal viis aastat pärast Daphne Caruana Galizia mõrvamist (2022/2866(RSP)) (B9-0470/2022);

- Nicolaus Fest, Annalisa Tardino
fraktsiooni ID nimel
õigusriigi kohta Maltal viis aastat pärast Daphne Caruana Galizia mõrvamist (2022/2866(RSP)) (B9-0471/2022).

Kultuurialane solidaarsus Ukrainaga ja ühine erakorraline reageerimismehhanism kultuurielu taastamiseks Euroopas

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Sabine Verheyen
CULT-komisjoni nimel
kultuurialase solidaarsuse kohta Ukrainaga ja ühise erakorralise reageerimismehhanismi kohta kultuurielu taastamiseks Euroopas (2022/2759(RSP)) (B9-0473/2022).

ÜRO kliimamuutuste konverents 2022 Egiptuses Sharm el Sheikhis (COP27)

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Petros Kokkalis
ENVI-komisjoni nimel
Egiptuses Sharm el Sheikhis toimuva 2022. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP27) kohta (2022/2673(RSP)) (B9-0461/2022).

Riigipöörde järgne olukord Burkina Fasos

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jan Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans
fraktsiooni Renew nimel
riigipöörde järgse olukorra kohta Burkina Fasos (2022/2865(RSP)) (B9-0464/2022);

- Marc Botenga
fraktsiooni The Left nimel
riigipöörde järgse olukorra kohta Burkina Fasos (2022/2865(RSP)) (B9-0465/2022);

- François Alfonsi, Hannah Neumann, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Malte Gallée, Mounir Satouri, Pierrette Herzberger-Fofana, Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel
riigipöörde järgse olukorra kohta Burkina Fasos (2022/2865(RSP)) (B9-0466/2022);

- Željana Zovko, David McAllister
fraktsiooni PPE nimel
riigipöörde järgse olukorra kohta Burkina Fasos (2022/2865(RSP)) (B9-0467/2022);

- Pedro Marques, Hannes Heide, Maria Arena
fraktsiooni S&D nimel
riigipöörde järgse olukorra kohta Burkina Fasos (2022/2865(RSP)) (B9-0468/2022);

- Anna Fotyga, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Joachim Stanisław Brudziński, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Angel Dzhambazki, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza
fraktsiooni ECR nimel
riigipöörde järgse olukorra kohta Burkina Fasos (2022/2865(RSP)) (B9-0469/2022).

Kodukorra artikli 132 lõigete 2 ja 4 alusel esitatud resolutsiooni ühisettepanek:

Željana Zovko, David McAllister, Michael Gahler
fraktsiooni PPE nimel
Pedro Marques, Hannes Heide, Maria Arena
fraktsiooni S&D nimel
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans
fraktsiooni Renew nimel
François Alfonsi, Malte Gallée
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Anna Fotyga, Assita Kanko, Joachim Stanisław Brudziński, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Carlo Fidanza
fraktsiooni ECR nimel
riigipöörde järgse olukorra kohta Burkina Fasos (2022/2865(RSP)) (RC-B9-0464/2022) (asendades B9-0464/2022, B9-0466/2022, B9-0467/2022, B9-0468/2022 ja B9-0469/2022).

LGBTIQ-inimeste vastu suunatud vaenukuritegude sagenemine kogu Euroopas, arvestades hiljutist homofoobset mõrva Slovakkias

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Annalisa Tardino
fraktsiooni ID nimel
LGBTIQ-inimeste vastu suunatud vaenukuritegude sagenemise kohta kogu Euroopas, arvestades hiljutist homofoobset mõrva Slovakkias (2022/2894(RSP)) (B9-0476/2022);

- Vladimír Bilčík, Frances Fitzgerald
fraktsiooni PPE nimel
Cyrus Engerer, Gabriele Bischoff, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Marc Angel, Pina Picierno, Evin Incir, Sylvie Guillaume, Thijs Reuten, Brando Benifei, Katarina Barley, Pierfrancesco Majorino, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, Javier Moreno Sánchez, Massimiliano Smeriglio
fraktsiooni S&D nimel
Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Martin Hojsík, Sophia in ’t Veld, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Michal Wiezik
fraktsiooni Renew nimel
Terry Reintke
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Malin Björk
fraktsiooni The Left nimel
LGBTIQ+-inimeste vastu suunatud vaenukuritegude sagenemise kohta kogu Euroopas, arvestades hiljutist homofoobset mõrva Slovakkias (2022/2894(RSP)) (B9-0477/2022).


2. Petitsioonid

Petitsioonid nr 0832-22–0888-22 kanti 14. oktoobri 2022 registrisse ja edastati vastutavale komisjonile kooskõlas kodukorra artikli 226 lõigetega 9 ja 10.

President andis kooskõlas kodukorra artikli 226 lõikega 15 teada, et edastas 14. oktoobril 2022 pädevale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille on esitanud füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ega ela või ole ettevõttena registreeritud üheski liikmesriigis.


3. Otsused algatusraportite koostamiseks

Otsused algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 29. septembri 2022 otsuse alusel)

AFET-komisjon

- ELi kiirsiirmisvõime, ELi lahingugrupid ja Euroopa Liidu lepingu artikkel 44 ning edasised sammud (2022/2145(INI))

CONT-komisjon

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2021. aasta aruanne (2022/2153(INI))

- Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmist ja pettustevastast võitlust käsitlev 2021. aasta aruanne (2022/2152(INI))

CULT-komisjon

- Euroopa koolisüsteemi olukord, probleemid ja väljavaated (2022/2149(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

ECON-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta 2023 (2022/2150(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 57))

- Äriühingute maksustamise normide edasine reformimine (2022/2146(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

EMPL-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2023. aasta töööhõive ja sotsiaalpoliitika prioriteedid (2022/2151(INI))

PECH-komisjon

- Hiina püügitegevuse mõju ELi kalandusele ja edasised sammud (2022/2148(INI))

REGI-komisjon

- Äärepoolseimaid piirkondi käsitleva Euroopa Komisjoni uue teatise hindamine (2022/2147(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, TRAN, AGRI)

Otsused algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 118)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 29. september 2022)

AFET-komisjon

- Osalemisõiguse tugevdamine: mitteliberaalsete poliitiliste süsteemide ja autoritaarsete režiimide valimisprotsesside õiguspärasus ja säilenõtkus (2022/2154(INI))


4. Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)

CONT-komisjon

- Euroopa Parlamendi ettepanekud aluslepingute muutmiseks (2022/2051(INL))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: AFET, BUDG, ECON, EMPL, ITRE, AGRI, CULT, LIBE, FEMM


5. Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)

(Esimeeste konverentsi 29. septembri 2022 otsuse alusel)

AGRI-komisjon

- Veinile, piiritusjookidele ja põllumajandustoodetele antavad Euroopa Liidu geograafilised tähised ning põllumajandustoodete kvaliteedikavad ning määruste (EL) nr 1308/2013, (EL) 2017/1001 ja (EL) 2019/787 muutmine ning määruse (EL) nr 1151/2012 kehtetuks tunnistamine (COM(2022)0134 - C9-0130/2022 - 2022/0089(COD))
(nõuandvad komisjonid: INTA, ENVI, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 57))

ECON-komisjon

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta 2023 (2022/2150(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 57))

ENVI-komisjon

- Muudatused Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivis 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) ning nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivis 1999/31/EÜ prügilate kohta (COM(2022)0156 - C9-0144/2022 - 2022/0104(COD))
(nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), AGRI (kodukorra artikkel 57), JURI)

LIBE-komisjon

- Pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatus (uuesti sõnastatud) (COM(2022)0650 - C9-0162/2022 - 2022/0134(COD))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 57), JURI (kodukorra artikkel 110))

- Kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtne menetlus ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühised õigused (uuesti sõnastatud) (COM(2022)0655 - C9-0163/2022 - 2022/0131(COD))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 57), JURI (kodukorra artikkel 110))


6. Nõusolekumenetlus (kodukorra artikkel 105)

Raportid muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga (nõusolekumenetlus)

(Komisjonide esimeeste konverentsi 29. septembri 2022 teatise põhjal)

INTA-komisjon

- Euroopa Liidu ja Guyana Kooperatiivvabariigi vahelise metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimine (2022/0142M(NLE) - 2022/0142(NLE))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)


7. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Euroopa Ombudsmani otsus rakendussätete vastuvõtmise kohta (N9-0065/2022 - C9-0338/2022 - 2022/0903(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

PETI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa oskusteaasta 2023 kohta (COM(2022)0526 - C9-0344/2022 - 2022/0326(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametisse nimetamine (N9-0067/2022 - C9-0351/2022 - 2022/0904(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe ametisse nimetamine (N9-0068/2022 - C9-0352/2022 - 2022/0905(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Grant Valentino, Gregorová Markéta, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Hervé, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Minardi Eric, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Muigg Theresa, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nemec Matjaž, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zahradil Jan, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albuquerque João, Beňová Monika, Braunsberger-Reinhold Karolin, Buschmann Martin, Číž Miroslav, Donáth Anna Júlia, Garraud Jean-Paul, Griset Catherine, Hahn Henrike, Lalucq Aurore, Maydell Eva, Patriciello Aldo, Saryusz-Wolski Jacek, Tardino Annalisa

Viimane päevakajastamine: 20. detsember 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika