Indeks 
Protokol
XML 145kPDF 276kWORD 77k
Torsdag den 10. november 2022 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Racemæssig retfærdighed, ikke-forskelsbehandling og bekæmpelse af racisme i EU (forhandling)
 3.Et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen ***I (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  
5.1.Aftale mellem EU og Ukraine om vejgodstransport *** (afstemning)
  
5.2.Aftale mellem EU og Moldova om vejgodstransport *** (afstemning)
  
5.3.Indgåelse af en aftale i henhold til GATS om ændring af listerne over specifikke forpligtelser *** (afstemning)
  
5.4.Udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked ***I (afstemning)
  
5.5.Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering ***I (afstemning)
  
5.6.Digital finans: Forordningen om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor (DORA) ***I (afstemning)
  
5.7.Digital finans: Ændringsdirektiv for så vidt angår krav til digital operationel modstandsdygtighed ***I (afstemning)
  
5.8.Et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen ***I (afstemning)
  
5.9.Kapitler om REPowerEU i genopretnings- og resiliensplaner ***I (afstemning)
  
5.10.Fuld anvendelse af Schengenreglerne i Republikken Kroatien * (afstemning)
  
5.11.Udnævnelse af formanden for Den Fælles Afviklingsinstans (afstemning)
  
5.12.Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (afstemning)
  
5.13.E-sport og videospil (afstemning)
  
5.14.Racemæssig retfærdighed, ikke-forskelsbehandling og bekæmpelse af racisme i EU (afstemning)
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Stemmeforklaringer
 8.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 9.Tidspunkt for næste mødeperiode
 10.Hævelse af mødet
 11.Afbrydelse af sessionen
 FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER, DER DANNER GRUNDLAG FOR PARLAMENTETS FORHANDLINGER OG AFGØRELSER
  
1.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
  
2.Modtagne dokumenter
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 BILAG 1 - Udnævnelse af formanden for Den Fælles Afviklingsinstans
 BILAG 2 - Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans


FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.03.


2. Racemæssig retfærdighed, ikke-forskelsbehandling og bekæmpelse af racisme i EU (forhandling)

Betænkning om racemæssig retfærdighed, ikke-forskelsbehandling og bekæmpelse af racisme i EU [2022/2005(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Evin Incir (A9-0254/2022)

Evin Incir forelagde betænkningen.

Taler: Helena Dalli (medlem af Kommissionen).

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa for Renew-Gruppen, Romeo Franz for Verts/ALE-Gruppen, Gilles Lebreton for ID-Gruppen, Assita Kanko for ECR-Gruppen, Malin Björk, for The Left-Gruppen, Mislav Kolakušić, løsgænger, Peter Pollák, Marc Angel, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Patryk Jaki, Nicolas Bay, Cyrus Engerer, Samira Rafaela, Pierrette Herzberger-Fofana, Susanna Ceccardi, Laura Ferrara, Theresa Muigg og Pietro Bartolo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Ana Miranda, Mick Wallace og Juozas Olekas.

Talere: Helena Dalli og Evin Incir.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 10.11.2022.


3. Et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 [COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Bart Groothuis (A9-0313/2021)

Bart Groothuis forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Pina PICIERNO
næstformand

Taler: Margrethe Vestager (Ledende næstformand i Kommissionen).

Talere: Markéta Gregorová (ordfører for udtalelse fra AFET), Morten Løkkegaard (ordfører for udtalelse fra IMCO), Jakop G. Dalunde (ordfører for udtalelse fra TRAN), Eva Maydell for PPE-Gruppen, Eva Kaili for S&D-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa for Renew-Gruppen, Rasmus Andresen for Verts/ALE-Gruppen, Paolo Borchia for ID-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Marisa Matias,for The Left-Gruppen, Maria da Graça Carvalho, Carlos Zorrinho, Izaskun Bilbao Barandica, Johan Nissinen, Cristian-Silviu Buşoi, Christel Schaldemose, Billy Kelleher, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Deirdre Clune og Henna Virkkunen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini og Morten Løkkegaard.

Talere: Margrethe Vestager og Bart Groothuis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 10.11.2022.

(Mødet udsat kl. 10.58.)


FORSÆDE: Roberta METSOLA
formand

4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.03.

Formanden ærede mindet om Werner Schulz, tidligere medlem, som afgik ved døden den 9. november 2022.

Taler: Terry Reintke.


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt denne protokol.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedlagt denne protokol, er tilgængelige på Parlamentets websted.


5.1. Aftale mellem EU og Ukraine om vejgodstransport *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om vejgodstransport [11050/2022 - C9-0292/2022 - 2022/0200(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt (P9_TA(2022)0376)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


5.2. Aftale mellem EU og Moldova om vejgodstransport *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om vejgodstransport [11052/2022 - C9-0304/2022 - 2022/0201(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A9-0262/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt (P9_TA(2022)0377)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


5.3. Indgåelse af en aftale i henhold til GATS om ændring af listerne over specifikke forpligtelser *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om ændring af listerne over specifikke forpligtelser i henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med henblik på at inkorporere bilag 1 til erklæringen om afslutning af forhandlingerne om indenlandsk regulering af tjenesteydelser af 2. december 2021 [09982/2022 - C9-0224/2022 - 2022/0174(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A9-0257/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt (P9_TA(2022)0378)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


5.4. Udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked [COM(2021)0223 - C9-0167/2021- 2021/0114(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christophe Hansen (A9-0135/2022)

En første afstemning havde fundet sted den 4. maj 2022, og sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4 (punkt 8.3 i protokollen af 4.5.2022).

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2022)0379)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

FÆLLES ERKLÆRING, ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Vedtaget (P9_TA(2022)0379)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Indlæg

Christophe Hansen for at afgive en erklæring, jf. forretningsordenens artikel 159, stk. 4, og Margrethe Vestager (ledende næstformand for Kommissionen).


5.5. Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og forordning (EU) nr. 537/2014 for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering [COM(2021)0189 - C9-0147/2021 - 2021/0104(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Pascal Durand (A9-0059/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2022)0380)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


5.6. Digital finans: Forordningen om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor (DORA) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om digital operationel modstandsdygtighed i den finansielle sektor og om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 [COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Billy Kelleher (A9-0341/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2022)0381)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Gunnar Beck for ID-Gruppen, for at anmode om, at der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk 3, stemmes om ændringsforslagene i stedet for en foreløbig aftale. Parlamentet forkastede anmodningen.


5.7. Digital finans: Ændringsdirektiv for så vidt angår krav til digital operationel modstandsdygtighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF, 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og (EU) 2016/2341 [COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Mikuláš Peksa (A9-0340/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2022)0382)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


5.8. Et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148 [COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Bart Groothuis (A9-0313/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2022)0383)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Patrick Breyer for Verts/ALE-Gruppen, for at anmode om, at der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk 3, stemmes om ændringsforslagene i stedet for en foreløbig aftale. Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (123 for, 459 imod, 28 hverken/eller).


5.9. Kapitler om REPowerEU i genopretnings- og resiliensplaner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2021/241 for så vidt angår kapitler om REPowerEU i genopretnings- og resiliensplaner og om ændring af forordning (EU) 2021/1060, forordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EF og afgørelse (EU) 2015/1814 [COM(2022)0231 - C9-0183/2022 - 2022/0164(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan og Dragoş Pîslaru (A9-0260/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P9_TA(2022)0384)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Godkendt

Indlæg

Efter afstemningen om Kommissionens forslag, Siegfried Mureşan (ordfører), for at anmode om at henvise sagen til behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4.


5.10. Fuld anvendelse af Schengenreglerne i Republikken Kroatien * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Republikken Kroatien [10624/2022 - C9-0222/2022 - 2022/0806(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Paulo Rangel (A9-0264/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Forkastet
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt som ændret (P9_TA(2022)0385)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)


5.11. Udnævnelse af formanden for Den Fælles Afviklingsinstans (afstemning)

Betænkning om forslag om udnævnelse af formanden for Den Fælles Afviklingsinstans [N9-0068/2022 - C9-0352/2022 - 2022/0905(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0259/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

FORSLAG TIL AFGØRELSE: UDNÆVNELSE AF DOMINIQUE LABOUREIX

Godkendt (P9_TA(2022)0386)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 10.11.2022).


5.12. Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (afstemning)

Betænkning om forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans [N9-0067/2022 - C9-0351/2022 - 2022/0904(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0258/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

FORSLAG TIL AFGØRELSE: UDNÆVNELSE AF TUIJA TAOS

Godkendt (P9_TA(2022)0387)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 10.11.2022).


5.13. E-sport og videospil (afstemning)

Betænkning om e-sport og videospil [2022/2027(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Laurence Farreng (A9-0244/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0388)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)


5.14. Racemæssig retfærdighed, ikke-forskelsbehandling og bekæmpelse af racisme i EU (afstemning)

Betænkning om racemæssig retfærdighed, ikke-forskelsbehandling og bekæmpelse af racisme i EU [2022/2005(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Evin Incir (A9-0254/2022)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2022)0389)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

Indlæg

- Assita Kanko, for at fremsætte et mundtligt ændringsforslag med henblik på at tilføje et nyt punkt efter punkt 6. Parlamentet accepterede ikke at sætte det mundtlige ændringsforslag til afstemning, idet mere end 38 medlemmer modsatte sig det.

- Pierrette Herzberger-Fofana.

(Mødet afbrudt kl. 11.30.)


FORSÆDE: Evelyn REGNER
næstformand

6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.33.


7. Stemmeforklaringer

Mundtlige stemmeforklaringer

Betænkning: Billy Kelleher – A9-0341/2021
Seán Kelly

Betænkning: Bart Groothuis – A9-0313/2021
Seán Kelly, Clare Daly, Eugen Tomac, Stanislav Polčák

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru – A9-0260/2022
Seán Kelly, Eugen Tomac, Angel Dzhambazki

Betænkning: Paulo Rangel – A9-0264/2022
Eugen Tomac, Vlad Gheorghe, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák

Betænkning: Evin Incir – A9-0254/2022
Clare Daly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák

Skriftlige stemmeforklaringer

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, er tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.


8. Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 202, stk. 3, ville protokollen fra dette møde såvel som protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af det følgende møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


9. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 21. november 2022 - 24. november 2022.


10. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 11.57.


11. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Roberta Metsola

generalsekretær

formand


FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER, DER DANNER GRUNDLAG FOR PARLAMENTETS FORHANDLINGER OG AFGØRELSER

1. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel INF 2/2022, INF 3/2022, INF 4/2022 - Sektion IV - Domstolen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel V/AB-05/C/22, V/AB-06/C/22, V/AB-07/C/22, V/AB-08/C/22 - Sektion V - Revisionsretten.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel INF 2/2022 - Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 1, i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 16/2022, DEC 17/2022, DEC 18/2022, DEC 19/2022, DEC 21/2022, DEC 22/2022, DEC 23/2022 - Sektion III - Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel INF 3/2022, INF 4/2022 - Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel INF 4/2022 - Sektion VII - Regionsudvalget.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel nr. 5/2022 - Sektion VIII - Ombudsmand.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 4, i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 19/2022 og DEC 21/2022 - Sektion III - Kommissionen.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 6, i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 16/2022 og DEC 20/2022 - Sektion III - Kommissionen.


2. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 22/2022 - Sektion III - Kommissionen (N9-0070/2022 - C9-0355/2022 - 2022/2173(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 23/2022 - Sektion III - Kommissionen (N9-0071/2022 - C9-0356/2022 - 2022/2174(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Bevillingsoverførsel INF 3/2022 - Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N9-0072/2022 - C9-0357/2022 - 2022/2175(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Bevillingsoverførsel INF 4/2022 - Sektion VI - Det Europæiske Økonomiskeog Sociale Udvalg (N9-0073/2022 - C9-0358/2022 - 2022/2176(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel INF 4/2022 - Sektion VII - Regionsudvalget (N9-0074/2022 - C9-0359/2022 - 2022/2177(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til bevillingsoverførsel 5/2022 - Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand (N9-0075/2022 - C9-0360/2022 - 2022/2178(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne

- Gianantonio Da Re. Forslag til beslutning om gennemførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt fiskeri for at sikre respekt for loven og miljøet (B9-0458/2022)
henvist til kor. udv.: PECH

- Jordan Bardella. Forslag til beslutning om EU-institutionernes finansiering og fremme af organisationer, der udbreder islamistisk ideologi (B9-0459/2022)
henvist til kor. udv.: BUDG
rådg.udv.: LIBE

- Annika Bruna. Forslag til beslutning om blodfarme i Island (B9-0472/2022)
henvist til kor. udv.: AGRI


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comi Lara, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Blasis Elisabetta, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Muigg Theresa, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Nesci Denis, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Variati Achille, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Fritaget:

Casanova Massimo, Číž Miroslav, Collard Gilbert, Donáth Anna Júlia, MacManus Chris, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Vuolo Lucia, Zdechovský Tomáš


BILAG 1 - Udnævnelse af formanden for Den Fælles Afviklingsinstans

STEMMELISTE

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fragkos, Hoogeveen, Jaki, Jurzyca, Kanko, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Nesci, Nissinen, de la Pisa Carrión, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Blasis, De Man, Fest, Gancia, Gazzini, Ghidoni, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lancini, Lebreton, Limmer, Lizzi, Mariani, Mayer, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tardino, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Danzì, Deli, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, de Graaff, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Uhrík, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, del Castillo Vera, Clune, Colin-Oesterlé, Comi, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Salini, Sander, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Sikorski, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Stavrou, Štefanec, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weiss, Wieland, Winkler, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyrtsos, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Orville, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Poptcheva, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Albuquerque, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Cozzolino, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Ecke, Engerer, Ertug, Fernández, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Muigg, Nemec, Nica, Noichl, Ohlsson, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Variati, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Mesure, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Scholz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Matthieu, Metz, Miranda, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Ripa, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener


BILAG 2 - Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

STEMMELISTE

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fragkos, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Nesci, Nissinen, de la Pisa Carrión, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Blasis, De Man, Fest, Gancia, Gazzini, Ghidoni, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Lebreton, Limmer, Lizzi, Mariani, Mayer, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tardino, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Danzì, Deli, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, de Graaff, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Uhrík, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, del Castillo Vera, Clune, Colin-Oesterlé, Comi, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Salini, Sander, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Sikorski, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Stavrou, Štefanec, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weiss, Wieland, Winkler, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyrtsos, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Orville, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Poptcheva, Rafaela, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Albuquerque, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Cozzolino, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Ecke, Engerer, Ertug, Fernández, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González Casares, Grapini, Gualmini, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Kaili, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Muigg, Nemec, Nica, Noichl, Ohlsson, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Plumb, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Variati, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Mesure, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Matthieu, Metz, Miranda, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Ripa, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Seneste opdatering: 27. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik