Rodyklė 
Protokolas
XML 144kPDF 276kWORD 79k
Ketvirtadienis, 2022 m. lapkričio 10 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Rasinis teisingumas, nediskriminavimas ir kova su rasizmu ES (diskusijos)
 3.Aukštas bendras kibernetinio saugumo lygis visoje Sąjungoje ***I (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas dėl krovinių vežimo keliais *** (balsavimas)
  
5.2.Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl krovinių vežimo keliais *** (balsavimas)
  
5.3.Susitarimo dėl konkrečių įsipareigojimų pagal Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis sąrašų pakeitimo sudarymas *** (balsavimas)
  
5.4.Vidaus rinką iškraipančios užsienio subsidijos ***I (balsavimas)
  
5.5.Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva ***I (balsavimas)
  
5.6.Skaitmeniniai finansai: Skaitmeninės veiklos atsparumo aktas (DORA) ***I (balsavimas)
  
5.7.Skaitmeniniai finansai: Direktyvos dėl skaitmeninės veiklos atsparumo reikalavimų dalinis keitimas ***I (balsavimas)
  
5.8.Aukštas bendras kibernetinio saugumo lygis visoje Sąjungoje ***I (balsavimas)
  
5.9.„REPowerEU“ skyriai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose ***I (balsavimas)
  
5.10.Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Kroatijos Respublikoje * (balsavimas)
  
5.11.Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko skyrimas (balsavimas)
  
5.12.Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas (balsavimas)
  
5.13.E. sportas ir vaizdo žaidimai (balsavimas)
  
5.14.Rasinis teisingumas, nediskriminavimas ir kova su rasizmu ES (balsavimas)
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 9.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 10.Posėdžio pabaiga
 11.Sesijos atidėjimas
 DOKUMENTŲ, KURIAIS GRINDŽIAMOS PARLAMENTO DISKUSIJOS IR SPRENDIMAI, SĄRAŠAS
  
1.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
  
2.Gauti dokumentai
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 PRIEDAS. - Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko skyrimas
 2 PRIEDAS. - Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.03 val.


2. Rasinis teisingumas, nediskriminavimas ir kova su rasizmu ES (diskusijos)

Pranešimas dėl rasinio teisingumo, nediskriminavimo ir kovos su rasizmu ES [2022/2005(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Evin Incir (A9-0254/2022)

Evin Incir pristatė pranešimą.

Kalbėjo Helena Dalli (Komisijos narė).

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Renew frakcijos vardu, Romeo Franz Verts/ALE frakcijos vardu, Gilles Lebreton ID frakcijos vardu, Assita Kanko ECR frakcijos vardu, Malin Björk The Left frakcijos vardu, Mislav Kolakušić, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Pollák, Marc Angel, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Patryk Jaki, Nicolas Bay, Cyrus Engerer, Samira Rafaela, Pierrette Herzberger-Fofana, Susanna Ceccardi, Laura Ferrara, Theresa Bielowski ir Pietro Bartolo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo Maria Grapini, Ana Miranda, Mick Wallace ir Juozas Olekas.

Kalbėjo Helena Dalli ir Evin Incir.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2022 11 10 protokolo 5.14 punktas


3. Aukštas bendras kibernetinio saugumo lygis visoje Sąjungoje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148 [COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Bart Groothuis (A9-0313/2021)

Bart Groothuis pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Pina PICIERNO
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Margrethe Vestager (vykdomasis Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Kalbėjo Markéta Gregorová (AFET komiteto nuomonės referentė), Morten Løkkegaard (IMCO komiteto nuomonės referentas), Jakop G. Dalunde (TRAN komiteto nuomonės referentas), Eva Maydell PPE frakcijos vardu, Eva Kaili S&D frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Renew frakcijos vardu, Rasmus Andresen Verts/ALE frakcijos vardu, Paolo Borchia ID frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Marisa MatiasThe Left frakcijos vardu, Maria da Graça Carvalho, Carlos Zorrinho, Izaskun Bilbao Barandica, Johan Nissinen, Cristian-Silviu Buşoi, Christel Schaldemose, Billy Kelleher, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Deirdre Clune ir Henna Virkkunen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo Maria Grapini ir Morten Løkkegaard.

Kalbėjo Margrethe Vestager ir Bart Groothuis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2022 11 10 protokolo 5.8 punktas

(Posėdis sustabdytas 10.58 val.)


PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininkė

4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 11.03 val.

Pirmininkė pagerbė buvusio nario Wernerio Schulzo, mirusio 2022 m. lapkričio 9 d.., atminimą

Kalbėjo Terry Reintke.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami šio protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Su šio protokolo priede pateikiamais vardinio balsavimo rezultatais galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


5.1. Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas dėl krovinių vežimo keliais *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo dėl krovinių vežimo keliais sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [11050/2022 - C9-0292/2022 - 2022/0200(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta (P9_TA(2022)0376)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 1)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.2. Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl krovinių vežimo keliais *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Moldovos respublikos susitarimo dėl krovinių vežimo keliais pasirašymo Sąjungos vardu projekto [11052/2022 - C9-0304/2022 - 2022/0201(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A9-0262/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta (P9_TA(2022)0377)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 2)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.3. Susitarimo dėl konkrečių įsipareigojimų pagal Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis sąrašų pakeitimo sudarymas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo dėl konkrečių įsipareigojimų pagal Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis sąrašų pakeitimo, siekiant įtraukti 2021 m. gruodžio 2 d. Derybų dėl paslaugų vidaus reguliavimo užbaigimo deklaracijos 1 priedą, sudarymo Europos Sąjungos vardu [09982/2022 - C9-0224/2022 - 2022/0174(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lange (A9-0257/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta (P9_TA(2022)0378)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 3)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.4. Vidaus rinką iškraipančios užsienio subsidijos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vidaus rinką iškraipančių užsienio subsidijų [COM(2021)0223 - C9-0167/2021- 2021/0114(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christophe Hansen (A9-0135/2022)

Pirmą kartą balsuota 2022 m. gegužės 4 d. ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas nagrinėti kompetentingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos (2022 05 04 protokolo 8.3 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2022)0379)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 4)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

BENDRAS PAREIŠKIMAS, KOMISIJOS PAREIŠKIMAI

Priimta (P9_TA(2022)0379)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 4)

Kalbėjo:

Christophe Hansen padarė pareiškimą pagal Darbo tvakos taisyklių 159 straipsnio 4 dalį,ir Margrethe Vestager (vykdomoji Komisijos pirmininko pavaduotoja).


5.5. Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyva ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo iš dalies keičiamos direktyvos 2013/34/ES, 2004/109/EB, 2006/43/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 537/2014 [COM(2021)0189 - C9-0147/2021 - 2021/0104(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A9-0059/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2022)0380)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 5)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


5.6. Skaitmeniniai finansai: Skaitmeninės veiklos atsparumo aktas (DORA) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 909/2014 [COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Billy Kelleher (A9-0341/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2022)0381)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 6)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Gunnar Beck ID frakcijos vardu, prašydamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį balsuoti dėl pakeitimų, o ne dėl preliminaraus susitarimo. Parlamentas atmetė šį prašymą


5.7. Skaitmeniniai finansai: Direktyvos dėl skaitmeninės veiklos atsparumo reikalavimų dalinis keitimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341 [COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Mikuláš Peksa (A9-0340/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2022)0382)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 7)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


5.8. Aukštas bendras kibernetinio saugumo lygis visoje Sąjungoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148 [COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Bart Groothuis (A9-0313/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2022)0383)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Patrick Breyer Verts/ALE frakcijos vardu, prašydams pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį balsuoti dėl pakeitimų, o ne dėl preliminaraus susitarimo. Vardinio balsavimo metu (123 nariai balsavo už, 459 – prieš, 28 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.


5.9. „REPowerEU“ skyriai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl „REPowerEU“ skyriaus ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/241, taip pat iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/1060, Reglamentas (ES) 2021/2115, Direktyva 2003/87/EB ir Sprendimas (ES) 2015/1814 [COM(2022)0231 - C9-0183/2022 - 2022/0164(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ir Dragoş Pîslaru (A9-0260/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P9_TA(2022)0384)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 9)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMITETUI

Patvirtinta

Kalbėjo:

Po balsavimo dėl Komisijos pasiūlymo Siegfried Mureşan (pranešėjas), prašydamas, kad klausimas būtų perduotas už tarpinstitucines derybas atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį.


5.10. Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Kroatijos Respublikoje * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Šengeno acquis nuostatų visapusiško taikymo Kroatijos Respublikoje projekto [10624/2022 - C9-0222/2022 - 2022/0806(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Paulo Rangel (A9-0264/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PASIŪLYMAS ATMESTI TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTĄ

Atmesta
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta su pakeitimais (P9_TA(2022)0385)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10)


5.11. Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko skyrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko skyrimo [N9-0068/2022 - C9-0352/2022 - 2022/0905(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0259/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO: DOMINIQUE LABOUREIX SKYRIMAS

Patvirtinta (P9_TA(2022)0386)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 11)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2022 11 10 protokolo 1 priedas).


5.12. Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo [N9-0067/2022 - C9-0351/2022 - 2022/0904(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0258/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO: TUIJA TAOS SKYRIMAS

Patvirtinta (P9_TA(2022)0387)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 12)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2022 11 10 protokolo 2 priedas).


5.13. E. sportas ir vaizdo žaidimai (balsavimas)

Pranešimas dėl e. sporto ir vaizdo žaidimų [2022/2027(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Laurence Farreng (A9-0244/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2022)0388)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)


5.14. Rasinis teisingumas, nediskriminavimas ir kova su rasizmu ES (balsavimas)

Pranešimas dėl rasinio teisingumo, nediskriminavimo ir kovos su rasizmu ES [2022/2005(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Evin Incir (A9-0254/2022)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2022)0389)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 14)

Kalbėjo:

- Assita Kanko, pateikdama žodinį pakeitimą siekiant po 6 dalies įrašyti naują dalį (Parlamentas nesutiko, kad dėl žodinio pakeitimo būtų balsuojama, nes jam nepritarė daugiau kaip 38 EP nariai) ir Pierrette Herzberger-Fofana.

(Posėdis sustabdytas 11.30 val.)


PIRMININKAVO: Evelyn REGNER
Pirmininko pavaduotoja

6. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 11.33 val.


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Billy Kelleher – A9-0341/2021
Seán Kelly

Pranešimas: Bart Groothuis – A9-0313/2021
Seán Kelly, Clare Daly, Eugen Tomac, Stanislav Polčák

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru – A9-0260/2022
Seán Kelly, Eugen Tomac, Angel Dzhambazki

Pranešimas: Paulo Rangel – A9-0264/2022
Eugen Tomac, Vlad Gheorghe, Clare Daly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák

Pranešimas: Evin Incir – A9-0254/2022
Clare Daly, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti atskirų Parlamento narių puslapiuose, esančiuose Parlamento interneto svetainėje.


8. Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalimi, šio ir vakarykščio plenarinių posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito plenarinio posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai jau dabar bus išsiųsti adresatams.


9. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2022 m. lapkričio 21 d. 2022 m. lapkričio 24 d..


10. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 11.57 val.


11. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Roberta Metsola

Generalinis sekretorius

Pirmininkė


DOKUMENTŲ, KURIAIS GRINDŽIAMOS PARLAMENTO DISKUSIJOS IR SPRENDIMAI, SĄRAŠAS

1. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimus Nr. INF 2/2022, INF 3/2022, INF 4/2022 - IV skirsnis. Teisingumo Teismas.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimus Nr. V/AB-05/C/22, V/AB-06/C/22, V/AB-07/C/22, V/AB-08/C/22 – V skirsnis. Audito Rūmai.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimą Nr. INF 2/2022 - X skirsnis. Europos išorės veiksmų tarnyba.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus DEC 16/2022DEC 17/2022, DEC 18/2022, DEC 19/2022, DEC 21/2022, DEC 22/2022, DEC 23/2022 - III skirsnis. Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimus Nr. INF 3/2022, INF 4/2022 – VI skirsnis. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimą Nr. INF 4/2022 – VII skirsnis. Regionų komitetas.

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimą Nr. Nr. 5/2022 – VIII skirsnis. Ombudsmenas.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus DEC 19/2022 ir DEC 21/2022 – III skirsnis. Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 6 dalį Europos Sąjungos Taryba nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus DEC 16/2022 ir DEC 20/2022 – III skirsnis. Komisija.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 22/2022 - III skirsnis - Komisija (N9-0070/2022 - C9-0355/2022 - 2022/2173(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 23/2022 - III skirsnis - Komisija (N9-0071/2022 - C9-0356/2022 - 2022/2174(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 3/2022 - VI skirsnis - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N9-0072/2022 - C9-0357/2022 - 2022/2175(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 4/2022 - VI skirsnis - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N9-0073/2022 - C9-0358/2022 - 2022/2176(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 4/2022 - VII skirsnis – Regionų komitetas (N9-0074/2022 - C9-0359/2022 - 2022/2177(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 5/2022 - VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (N9-0075/2022 - C9-0360/2022 – 2022/2178(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) narių:

- Gianantonio Da Re. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su neteisėta žvejyba priemonių įgyvendinimo siekiant užtikrinti atitiktį ir apsaugoti aplinką (B9–0458/2022) perduota atsakingam komitetui: PECH

- Jordan Bardella. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl islamistų ideologiją skleidžiančių organizacijų finansavimo ir skatinimo Europos institucijose (B9–0459/2022) perduota atsakingam komitetu: BUDG
nuomonė: LIBE

- Annika Bruna. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kraujo ūkių Islandijoje (B9–0472/2022) perduota atsakingam komitetu:: AGRI


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comi Lara, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Blasis Elisabetta, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Bielowski Theresa, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Nesci Denis, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schwab Andreas, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Variati Achille, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Casanova Massimo, Číž Miroslav, Collard Gilbert, Donáth Anna Júlia, MacManus Chris, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Vuolo Lucia, Zdechovský Tomáš


1 PRIEDAS. - Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko skyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fragkos, Hoogeveen, Jaki, Jurzyca, Kanko, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Lundgren, Mazurek, Nesci, Nissinen, de la Pisa Carrión, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Blasis, De Man, Fest, Gancia, Gazzini, Ghidoni, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Kuhs, Lancini, Lebreton, Limmer, Lizzi, Mariani, Mayer, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tardino, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Danzì, Deli, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, de Graaff, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Uhrík, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, del Castillo Vera, Clune, Colin-Oesterlé, Comi, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Salini, Sander, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Sikorski, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Stavrou, Štefanec, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weiss, Wieland, Winkler, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyrtsos, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Orville, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Poptcheva, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Albuquerque, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Cozzolino, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Ecke, Engerer, Ertug, Fernández, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Muigg, Nemec, Nica, Noichl, Ohlsson, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Variati, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Mesure, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Scholz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Matthieu, Metz, Miranda, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Ripa, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener


2 PRIEDAS. - Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fragkos, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Nesci, Nissinen, de la Pisa Carrión, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Ceccardi, Ciocca, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Blasis, De Man, Fest, Gancia, Gazzini, Ghidoni, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Lebreton, Limmer, Lizzi, Mariani, Mayer, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tardino, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Danzì, Deli, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, de Graaff, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Uhrík, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, del Castillo Vera, Clune, Colin-Oesterlé, Comi, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Salini, Sander, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Sikorski, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Stavrou, Štefanec, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weiss, Wieland, Winkler, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyrtsos, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Orville, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Poptcheva, Rafaela, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yon-Courtin

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Albuquerque, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Cozzolino, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Ecke, Engerer, Ertug, Fernández, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González Casares, Grapini, Gualmini, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Kaili, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Muigg, Nemec, Nica, Noichl, Ohlsson, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Plumb, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Variati, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Mesure, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Matthieu, Metz, Miranda, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Ripa, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Atnaujinta: 2023 m. gegužės 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika