Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0299(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0275/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0275/2022

Συζήτηση :

PV 22/11/2022 - 3
CRE 22/11/2022 - 3

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2022 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0393

Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 - Στρασβούργο

3. Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και σχετικά μέτρα [10521/1/2022 - C9-0354/2022 - 2012/0299(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Lara Wolters και Evelyn Regner (A9-0275/2022)

Οι Lara Wolters και Evelyn Regner παρουσιάζουν τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει Helena Dalli (μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria da Graça Carvalho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heléne Fritzon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Samira Rafaela, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Christine Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Margarita de la Pisa Carrión, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Angelika Niebler, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Alice Kuhnke, Alessandra Basso, Dorien Rookmaker, η οποία απαντά επίσης σε παρέμβαση με γαλάζια κάρτα της Lara Wolters, Έλενα Κουντουρά, Frances Fitzgerald, Marc Angel, María Soraya Rodríguez Ramos, Sergey Lagodinsky, ο οποίος απαντά επίσης σε παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Ladislav Ilčić, Annika Bruna, Michiel Hoogeveen, ο οποίος απαντά επίσης στις παρεμβάσεις με γαλάζια κάρτα των Evelyn Regner και Samira Rafaela, Eugenia Rodríguez Palop, Angelika Winzig, Pina Picierno, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, η οποία απαντά επίσης στις παρεμβάσεις με γαλάζια κάρτα των Maria Grapini, Samira Rafaela και Lara Wolters, Johan Nissinen, ο οποίος απαντά επίσης στις παρεμβάσεις με γαλάζια κάρτα των Karen Melchior, Maria Grapini και Samira Rafaela (η Πρόεδρος επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις με γαλάζια κάρτα δεν θα γίνονται δεκτές για το υπόλοιπο της συζήτησης αυτής), Sandra Pereira, Rosa Estaràs Ferragut, Lina Gálvez Muñoz, Gilles Lebreton, Ladislav Ilčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, René Repasi, Cindy Franssen και Łukasz Kohut.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Margarida Marques.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli, Lara Wolters και Evelyn Regner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2022.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.25.)

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαΐου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου