Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων ***I (συζήτηση)
 3.Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών ***II (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Τελετή για την 70ή επέτειο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 *** (άρθρο 163 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 για τη θέσπιση διαφοροποιημένης στρατηγικής χρηματοδότησης ως γενικής μεθόδου δανεισμού ***I (άρθρο 163 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Μέσο για την παροχή στήριξης στην Ουκρανία το 2023 (μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή +) ***I (άρθρο 163 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Πρόταση να ζητηθεί η γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο της Σύμβασης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (ψηφοφορία)
  
7.5.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Keit Pentus-Rosimannus (ψηφοφορία)
  
7.6.Κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2020 (ψηφοφορία)
  
7.7.Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής ενδιάμεσης συμφωνίας σύνδεσης: συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας σε προγράμματα της Ένωσης *** (ψηφοφορία)
  
7.8.Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών ***II (ψηφοφορία)
  
7.9.Ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων ***I (ψηφοφορία)
  
7.10.Κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ): περιορισμοί στην πρόσβαση στα ενωσιακά ύδατα ***I (ψηφοφορία)
  
7.11.Αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης ***I (ψηφοφορία)
  
7.12.Οδηγοί ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών: αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση (κωδικοποίηση) ***I (ψηφοφορία)
  
7.13.Συμφωνία ΕΕ/Νέας Ζηλανδίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση *** (ψηφοφορία)
  
7.14.Τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/2169 για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας *** (ψηφοφορία)
  
7.15.Δανειοληπτική στρατηγική για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU (ψηφοφορία)
  
7.16.Έκθεση εφαρμογής για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ψηφοφορία)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Διαδικασία προϋπολογισμού 2023: κοινό σχέδιο (συζήτηση)
 10.Σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης * (συζήτηση)
 11.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή - Μελλοντική νομική μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης σε περίοδο κοινωνικής και οικονομικής κρίσης
 15.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Ώρα των ερωτήσεων προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας - Η επίδραση του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας σε τρίτες χώρες όσον αφορά τη συμφωνία «Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα»
 19.Σχέσεις ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 21.Η αντίδραση της ΕΕ στην αυξανόμενη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν (συζήτηση)
 22.Προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής (συζήτηση)
 23.Νέα στρατηγική της ΕΕ για τη διεύρυνση (συζήτηση)
 24.Η κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)
 25.Αιτιολογήσεις ψήφου
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  
1.Κατάθεση εγγράφων
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Keit Pentus-Rosimannus
Συνοπτικά πρακτικά (197 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (37 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (604 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (197 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (37 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (604 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (93 kb) Κατάσταση παρόντων (14 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (30 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (41 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (312 kb) Κατάσταση παρόντων (89 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (90 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (178 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαΐου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου