Показалец 
Протокол
XML 196kPDF 313kWORD 89k
Вторник, 22 ноември 2022 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Устойчивост на критичните субекти ***I (разискване)
 3.Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия ***II (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Тържествено заседание - Церемония по повод на 70-годишнината от учредяването на Европейския парламент
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  
7.1.Изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 *** (член 163 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми ***I (член 163 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Макрофинансова помощ плюс - инструмент за предоставяне на подкрепа на Украйна през 2023 г. ***I (член 163 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Предложение да се поиска становището на Съда относно втория допълнителен протокол към Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство (гласуване)
  
7.5.Назначаване на член на Сметната палата - Кейт Пентус-Розиманус (гласуване)
  
7.6.Приключване на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2020 година (гласуване)
  
7.7.Протокол към Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране: участие на палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа в програми на Съюза *** (гласуване)
  
7.8.Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия ***II (гласуване)
  
7.9.Устойчивост на критичните субекти ***I (гласуване)
  
7.10.Обща политика в областта на рибарството (ОПОР): ограниченията за достъп до водите на Съюза ***I (гласуване)
  
7.11.Решения на европейските организации за стандартизация ***I (гласуване)
  
7.12.Водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници: начална квалификация и продължаващо обучение (кодифициран текст) ***I (гласуване)
  
7.13.Споразумение между ЕС и Нова Зеландия: изменение на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС *** (гласуване)
  
7.14.Изменение на Решение (ЕС) 2015/2169 за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна *** (гласуване)
  
7.15.Стратегията за получаване на заеми за финансиране на Next Generation EU (гласуване)
  
7.16.Доклад за изпълнението относно Европейския съвет по иновациите (гласуване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Бюджетна процедура за 2023 г. – общ проект (разискване)
 10.Система на собствените ресурси на Европейския съюз * (разискване)
 11.Състав на комисиите и делегациите
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Време за въпроси към Комисията - Бъдеща законодателна реформа на рамката за икономическо управление по време на социална и икономическа криза
 15.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Време за въпроси към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност - Въздействие върху трети държави на агресивната война, водена от Русия срещу Украйна, във връзка с „Черноморската инициатива за зърното“
 19.Отношенията между ЕС и Китай (разискване)
 20.Състав на комисиите и делегациите
 21.Отговор на ЕС на засилващите се репресии срещу протестите в Иран (разискване)
 22.Насърчаване на регионалната стабилност и сигурност в широкия регион на Близкия изток (разискване)
 23.Нова стратегия на ЕС за разширяването (разискване)
 24.Положението в Либия (разискване)
 25.Обяснения на вот
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 28.Закриване на заседанието
 СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА ОСНОВА НА РАЗИСКВАНИЯТА И РЕШЕНИЯТА НА ПАРЛАМЕНТА
  
1.Внесени документи
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Назначаване на член на Сметната палата - Кейт Пентус-Розиманус


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Устойчивост на критичните субекти ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти [COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michal Šimečka (A9-0289/2021)

Michal Šimečka представи доклада.

Изказаха се Nils Torvalds (докладчик по становището на комисията ITRE) и Alex Agius Saliba (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията).

Изказаха се Lukas Mandl (докладчик по становището на комисията AFET), Ангел Джамбазки (докладчик по становището на комисията TRAN), Salvatore De Meo, от името на групата PPE, Петър Витанов, от името на групата S&D, Bart Groothuis, от името на групата Renew, Markéta Gregorová, от името на групата Verts/ALE, Silvia Sardone, от името на групата ID, Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата ECR, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Benoît Lutgen, Maria Grapini, Moritz Körner, Tom Berendsen, Ondřej Kovařík, Henna Virkkunen и Maite Pagazaurtundúa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miriam Lexmann, Juan Fernando López Aguilar и Juozas Olekas.

Изказаха се Ylva Johansson и Michal Šimečka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 22.11.2022 г.


3. Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, допуснати до борсова търговия, и за свързаните с това мерки [10521/1/2022 - C9-0354/2022 - 2012/0299(COD)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Lara Wolters и Evelyn Regner (A9-0275/2022)

Lara Wolters и Evelyn Regner представиха препоръката за второ четене.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Maria da Graça Carvalho, от името на групата PPE, Heléne Fritzon, от името на групата S&D, Samira Rafaela, от името на групата Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, от името на групата Verts/ALE, Christine Anderson, от името на групата ID, Margarita de la Pisa Carrión, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата The Left, Angelika Niebler, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Alice Kuhnke, Alessandra Basso, Dorien Rookmaker, който отговори също така на изказване по процедурата „синя карта“ на Lara Wolters, Elena Kountoura, Frances Fitzgerald, Marc Angel, María Soraya Rodríguez Ramos, Sergey Lagodinsky, който отговори също така на изказване по процедурата „синя карта“ на Ladislav Ilčić, Annika Bruna, Michiel Hoogeveen, който отговори също така на изказванията по процедурата „синя карта“ на Evelyn Regner и Samira Rafaela, Eugenia Rodríguez Palop, Angelika Winzig, Pina Picierno, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, която отговори също така на изказванията по процедурата „синя карта“ на Maria Grapini, Samira Rafaela и Lara Wolters, Johan Nissinen, който отговори също така на изказванията по процедурата „синя карта“ на Karen Melchior, Maria Grapini и Samira Rafaela (председателят уточни, че изказвания по процедурата „синя карта“ няма да се приемат повече до края на дебата), Sandra Pereira, Rosa Estaràs Ferragut, Lina Gálvez Muñoz, Gilles Lebreton, Ladislav Ilčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, René Repasi, Cindy Franssen и Łukasz Kohut.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Margarida Marques.

Изказаха се Helena Dalli, Lara Wolters и Evelyn Regner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 22.11.2022 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.25 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Председател

4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.43 ч.


5. Тържествено заседание - Церемония по повод на 70-годишнината от учредяването на Европейския парламент

Председателят откри тържественото заседание по повод на 70-годишнината от учредяването на Европейския парламент.

Изказаха се Alexander De Croo (министър-председател на Кралство Белгия), Xavier Bettel (министър-председател на Великото херцогство Люксембург), и Elisabeth Borne (министър-председател на Република Франция).

Изказаха се Manfred Weber (председател на групата PPE), Iratxe García Pérez (председател на групата S&D), Stéphane Séjourné (председател на групата Renew), Philippe Lamberts (съпредседател на групата Verts/ALE), Marco Zanni (председател на групата ID), Ryszard Antoni Legutko (председател на групата ECR) и Manon Aubry (съпредседател на групата The Left).

Хорът Les voix de Stras' изпълни акапела европейския химн.

(Заседанието беше прекъснато в 12.51 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.56 ч.

Изказаха се Marco Zanni и Monika Beňová.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към настоящия протокол.

Резултатите от поименните гласувания, приложени към настоящия протокол, се намират на интернет сайта на Парламента.


7.1. Изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 *** (член 163 от Правилника за дейността) (гласуване)

Изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (COM(2022)0595 - C9-0386/2022- 2022/0369(APP))

ИСКАНЕ ЗА НЕОТЛОЖНА ПРОЦЕДУРА

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Гласуване: точка 5.1 от протокола от 24.11.2022 г.


7.2. Изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми ***I (член 163 от Правилника за дейността) (гласуване)

Изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми (COM(2022)0596 - C9-0374/2022- 2022/0370(COD))

ИСКАНЕ ЗА НЕОТЛОЖНА ПРОЦЕДУРА

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 24.11.2022 г.

Бяха определени следните крайни срокове:
- изменения: 23 ноември 2022 г., в 12 ч.
- искания за гласуване поотделно и за разделно гласуване: 23 ноември 2022 г., в 19 ч.


7.3. Макрофинансова помощ плюс - инструмент за предоставяне на подкрепа на Украйна през 2023 г. ***I (член 163 от Правилника за дейността) (гласуване)

Макрофинансова помощ плюс - инструмент за предоставяне на подкрепа на Украйна през 2023 г. (COM(2022)0597 - C9-0373/2022- 2022/0371(COD))

ИСКАНЕ ЗА НЕОТЛОЖНА ПРОЦЕДУРА

Парламентът одобри искането за неотложна процедура.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 24.11.2022 г.

Бяха определени следните крайни срокове:
- изменения: 23 ноември 2022 г., в 12 ч.
- искания за гласуване поотделно и за разделно гласуване: 23 ноември 2022 г., в 19 ч.


7.4. Предложение да се поиска становището на Съда относно втория допълнителен протокол към Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство (гласуване)

Предложение за искане на становището на Съда на ЕС относно съвместимостта на евентуално международно споразумение с Договорите съгласно член 114, параграф 6 от Правилника за дейността

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА LIBE

Отхвърля се
(Приложение "Резултати от гласуванията", точка 1)


7.5. Назначаване на член на Сметната палата - Кейт Пентус-Розиманус (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Кейт Пентус-Розиманус за член на Сметната палата [12379/2022 - C9-0316/2022 - 2022/0808(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Mikuláš Peksa (A9-0272/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство.)
(Тайно гласуване) (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността)

НАЗНАЧАВАНЕ НА КЕЙТ ПЕНТУС-РОЗИМАНУС

Одобрява се (P9_TA(2022)0390)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол.


7.6. Приключване на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2020 година (гласуване)

Предложение за решение, внесено съгласно член 100 и приложение V, член 5, параграф 2, буква б), първа алинея от Правилника за дейността от Tomáš Zdechovský, от името на комисията CONT, относно приключването на сметките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2020 година (2022/2903(RSP)) (B9-0488/2022).

(Необходимо е обикновено мнозинство.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0391)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

Приключването на сметките е одобрено (вж. приложение V, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).


7.7. Протокол към Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране: участие на палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа в програми на Съюза *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокол към Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа, от друга, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа за общите принципи на участие в програми на Съюза [12669/2019 - C9-0115/2021- 2019/0164(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Manu Pineda (A9-0253/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство.)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P9_TA(2022)0392)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

Парламентът дава своето одобрение за сключването на Протокола.


7.8. Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, допуснати до борсова търговия, и за свързаните с това мерки [10521/1/2022 - C9-0354/2022 - 2012/0299(COD)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Lara Wolters и Evelyn Regner (A9-0275/2022)

Председателят съобщи, че във връзка с позицията на Съвета няма внесено предложение за отхвърляне, нито изменение по членове 67 и 68 от Правилника за дейността.

С това позицията на Съвета е одобрена.

По този начин предложеният акт беше приет. (P9_TA(2022)0393).

(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)


7.9. Устойчивост на критичните субекти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти [COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michal Šimečka (A9-0289/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство.)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0394)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.10. Обща политика в областта на рибарството (ОПОР): ограниченията за достъп до водите на Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. по отношение на ограниченията за достъп до водите на Съюза [COM(2021)0356 - C9-0254/2021- 2021/0176(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Pierre Karleskind (A9-0206/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство.)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0395)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2022)0395)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)


7.11. Решения на европейските организации за стандартизация ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1025/2012 по отношение на решенията на европейските организации за стандартизация относно европейски стандарти и европейски стандартизационни документи [COM(2022)0032 - C9-0033/2022- 2022/0021(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Svenja Hahn (A9-0205/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство.)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2022)0396)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.12. Водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници: начална квалификация и продължаващо обучение (кодифициран текст) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници (кодифициран текст) [COM(2021)0034 - C9-0008/2021- 2021/0018(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A9-0267/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2022)0397)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


7.13. Споразумение между ЕС и Нова Зеландия: изменение на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключване, от името на Европейския съюз, на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз [07910/2022 - C9-0296/2022 - 2022/0098(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Daniel Caspary (A9-0273/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство.)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2022)0398)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Парламентът дава своето одобрение за сключването на споразумението.


7.14. Изменение на Решение (ЕС) 2015/2169 за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна *** (гласуване)

Препоръка относно проект за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/2169 за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна [12600/2022 - C9-0343/2022 - 2022/0257(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Catharina Rinzema (A9-0277/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство.)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2022)0399)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)


7.15. Стратегията за получаване на заеми за финансиране на Next Generation EU (гласуване)

Доклад относно стратегията за получаване на заеми за финансиране на инструмента на Съюза за възстановяване Next Generation EU [2021/2076(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0250/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2022)0400)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)


7.16. Доклад за изпълнението относно Европейския съвет по иновациите (гласуване)

Доклад за изпълнението относно Европейския съвет по иновациите [2022/2063(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A9-0268/2022)

(Необходимо е обикновено мнозинство.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2022)0401)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)


8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.10 ч.


9. Бюджетна процедура за 2023 г. – общ проект (разискване)

Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура [12108/2022 - C9-0306/2022 - 2022/0212(BUD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета. Докладчици: Nicolae Ştefănuță и Niclas Herbst (A9-0278/2022)

Изказа се Johan Van Overtveldt (председател на комисията BUDG).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Nicolae Ştefănuță и Niclas Herbst представиха доклада.

Изказаха се Mikuláš Bek (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Janusz Lewandowski, от името на групата PPE, Victor Negrescu, от името на групата S&D, Fabienne Keller, от името на групата Renew, Francisco Guerreiro, от името на групата Verts/ALE, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Bogdan Rzońca, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата The Left, Andor Deli, независим член на ЕП, José Manuel Fernandes, Evin Incir, Alexandra Geese, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan и Karlo Ressler.

Изказаха се Johannes Hahn, Mikuláš Bek и Johan Van Overtveldt.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 23.11.2022 г.


10. Система на собствените ресурси на Европейския съюз * (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз [COM(2021)0570 - C9-0034/2022 - 2021/0430(CNS)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Valérie Hayer и José Manuel Fernandes (A9-0266/2022)

Valérie Hayer и José Manuel Fernandes представиха доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Rasmus Andresen (докладчик по становището на комисията ECON), Jan Olbrycht, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Billy Kelleher, от името на групата Renew, David Cormand, от името на групата Verts/ALE, Antonio Maria Rinaldi, от името на групата ID, Bogdan Rzońca, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата The Left, Marcel de Graaff, независим член на ЕП, Margarida Marques, Claudia Gamon, France Jamet, Zbigniew Kuźmiuk и Aurore Lalucq.

Изказаха се Johannes Hahn, Valérie Hayer и José Manuel Fernandes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 23.11.2022 г.


11. Състав на комисиите и делегациите

Секретариатът на независимите членове на ЕП съобщи на председателя следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия BUDG: Hervé Juvin

комисия PETI: Marcel de Graaff

Тези решения влизат в сила днес.

(Заседанието беше прекъснато в 14.43 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.03 ч.


13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Време за въпроси към Комисията - Бъдеща законодателна реформа на рамката за икономическо управление по време на социална и икономическа криза

Председателят припомня накратко начина на провеждане на времето за въпроси в Комисията.

Valdis Dombrovskis (изпълнителен заместник-председател на Комисията) и Paolo Gentiloni (член на Комисията) отговориха на въпроси, зададени от членовете на ЕП: Margarida Marques, Eva Maria Poptcheva, Irene Tinagli, Rosa D'Amato, René Repasi, Gunnar Beck, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Stéphanie Yon-Courtin, Enikő Győri, Agnes Jongerius и Rasmus Andresen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Valdis Dombrovskis и Paolo Gentiloni отговориха на въпроси, зададени от членовете на ЕП: Joachim Schuster, Henrike Hahn, Maria Grapini, Marie Toussaint и Estrella Durá Ferrandis.

Времето за въпроси изтече.


15. Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят припомни препоръките на комисията ECON да не се представят възражения срещу делегираните актове, обявени по време на пленарното заседание от 21 ноември 2022 г. (точка 10 от протокола от 21.11.2022 г.).

Възражения по член 111, параграф 6 от Правилника за дейността бяха представени от:

- групите Verts/ALE и The Left във връзка с препоръката да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 18 октомври 2022 г. за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013, по отношение на стойността на клиринговия праг за позициите, държани по договори за извънборсови деривати върху стоки и други договори за извънборсови деривати (C(2022)7413 - 2022/2899(DEA)) (B9-0490/2022);

- групата The Left във връзка с препоръката да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 21 октомври 2022 г. за изменение на регулаторните технически стандарти, определени с Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013, по отношение на временните спешни мерки във връзка с изискванията за обезпечение (C(2022)7536 - 2022/2908(DEA)) (B9-0491/2022).

Следователно, тези препоръки ще бъдат поставени на гласуване.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 24.11.2022 г и точка 5.7 от протокола от 24.11.2022 г.


16. Състав на комисиите и делегациите

Групата S&D съобщи на председателя следното решение за промяна на състава на комисиите и делегациите:

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС-Албания: Achille Variati

Това решение влиза в сила днес.

(Заседанието е прекъснато в 16.35 ч.)


17. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 16.40 ч.


18. Време за въпроси към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност - Въздействие върху трети държави на агресивната война, водена от Русия срещу Украйна, във връзка с „Черноморската инициатива за зърното“

Председателят припомни накратко начина на протичане на времето за въпроси на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) отговори на въпросите, зададени от членовете на ЕП: Daniel Buda, Nacho Sánchez Amor, Irène Tolleret, Eugen Tomac, Mónica Silvana González, Anna Bonfrisco, Witold Jan Waszczykowski, Stéphane Bijoux, Antoni Comín i Oliveres и Barry Andrews.

Времето за въпроси изтече.


19. Отношенията между ЕС и Китай (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Отношенията между ЕС и Китай (2022/2900(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Radosław Sikorski, от името на групата PPE, Pedro Marques, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Anna Bonfrisco, от името на групата ID, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата The Left, Milan Uhrík, независим член на ЕП, Michael Gahler, Inma Rodríguez-Piñero и Marie-Pierre Vedrenne.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Изказаха се Yannick Jadot, Bert-Jan Ruissen, Helmut Scholz, Miroslav Radačovský, David McAllister, Tonino Picula, Dragoş Tudorache, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Arena, Ivars Ijabs, David Lega, René Repasi, Bart Groothuis, Miriam Lexmann, Peter van Dalen и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Georgios Kyrtsos, Silvia Sardone, Mick Wallace, Stanislav Polčák и Clare Daly.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.


20. Състав на комисиите и делегациите

Групата PPE съобщи на председателя следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия DEVE: Eleni Stavrou

комисия INTA: Alessandra Mussolini на мястото на Massimiliano Salini

комисия BUDG: Eleni Stavrou

комисия CONT: Eleni Stavrou

комисия IMCO: Lara Comi

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико: Eleni Stavrou

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Eleni Stavrou

Тези решения влизат в сила днес.


21. Отговор на ЕС на засилващите се репресии срещу протестите в Иран (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Отговор на ЕС на засилващите се репресии срещу протестите в Иран (2022/2958(RSP))

Olivér Várhelyi (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се David McAllister, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата Renew, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Anna Bonfrisco, от името на групата ID, Charlie Weimers, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата The Left, Antoni Comín i Oliveres, независим член на ЕП, Javier Zarzalejos, Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Christine Anderson, Veronika Vrecionová, Mick Wallace, Gheorghe-Vlad Nistor, Thijs Reuten, Bernard Guetta, Paulo Rangel, Delara Burkhardt, María Soraya Rodríguez Ramos, Ivan Štefanec и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Irena Joveva (Председателят припомни правилата за поведение), Ana Miranda, Silvia Sardone и Jan Zahradil.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Eva KAILI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Hermann Tertsch и Clare Daly.

Изказа се Olivér Várhelyi.

Разискването приключи.


22. Насърчаване на регионалната стабилност и сигурност в широкия регион на Близкия изток (разискване)

Доклад относно насърчаването на регионалната стабилност и сигурност в широкия регион на Близкия изток [2020/2113(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Manu Pineda (A9-0256/2022)

Manu Pineda представи доклада.

Изказа се Olivér Várhelyi (член на Комисията).

Изказаха се Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE, Sven Mikser, от името на групата S&D, Salima Yenbou, от името на групата Renew, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Thierry Mariani, от името на групата ID, Hermann Tertsch, от името на групата ECR, João Pimenta Lopes, от името на групата The Left, Kinga Gál, независим член на ЕП, Андрей Ковачев, Isabel Santos, José Ramón Bauzá Díaz, Mounir Satouri, Adam Bielan, Loucas Fourlas, Evin Incir и Lukas Mandl.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Hannah Neumann, Ana Miranda и Clare Daly.

Изказаха се Olivér Várhelyi и Manu Pineda.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.7 от протокола от 23.11.2022 г.


23. Нова стратегия на ЕС за разширяването (разискване)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно новата стратегия на ЕС за разширяване [2022/2064(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tonino Picula (A9-0251/2022)

Tonino Picula представи доклада.

Изказа се Olivér Várhelyi (член на Комисията).

Изказаха се Andrius Kubilius, от името на групата PPE, Andreas Schieder, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, Philippe Olivier, от името на групата ID, Adam Bielan, от името на групата ECR, Stelios Kouloglou, от името на групата The Left, Kinga Gál, независим член на ЕП, Андрей Ковачев, Marina Kaljurand, Илхан Кючюк, Dominique Bilde, Emmanouil Fragkos, Clara Ponsatí Obiols, Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Cristian Terheş, Andor Deli, Željana Zovko, Alessandra Moretti, Klemen Grošelj, Александър Александров Йорданов, Hildegard Bentele, Liudas Mažylis и Sunčana Glavak.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tomislav Sokol и Ladislav Ilčić.

Изказаха се Olivér Várhelyi и Tonino Picula.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.5 от протокола от 23.11.2022 г.


24. Положението в Либия (разискване)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Либия [2021/2064(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Giuliano Pisapia (A9-0252/2022)

Giuliano Pisapia представи доклада.

Изказа се Olivér Várhelyi (член на Комисията).

Изказаха се Anna-Michelle Asimakopoulou, от името на групата PPE, Margarida Marques, от името на групата S&D, Georgios Kyrtsos, от името на групата Renew, Mounir Satouri, от името на групата Verts/ALE, Susanna Ceccardi, от името на групата ID, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Özlem Demirel, от името на групата The Left, Andrea Cozzolino, Barry Andrews, Rosa D'Amato, Carlo Fidanza, Pietro Bartolo, Bernhard Zimniok и Costas Mavrides.

Изказаха се Olivér Várhelyi и Giuliano Pisapia.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 23.11.2022 г.


25. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 738.125/OJ).


27. Одобряване на протокола от настоящото заседание

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следобедната част на следващото заседание.


28. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.03 ч.

Klaus Welle

Evelyn Regner

Генерален секретар

Заместник-председател


СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА ОСНОВА НА РАЗИСКВАНИЯТА И РЕШЕНИЯТА НА ПАРЛАМЕНТА

1. Внесени документи

Внесени са следните документи::

1) от парламентарните комисии

- Доклад относно позицията на Съвета относно проекта за коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2022 г.: Допълнителни мерки за борба с последиците от войната на Русия в Украйна – Подсилване на Механизма за гражданска защита на Съюза – Намаление на бюджетните кредити за плащания и актуализация на приходите – Други корекции и технически актуализации [14832/2022 - C9-0388/2022 - 2022/0318(BUD)] – Комисия по бюджети. Докладчици: Karlo Ressler и Damian Boeselager (A9-0280/2022)

2) от Помирителния комитет

- Общ проект по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 година (14783/2022 - C9-0389/2022 – 2022/0212(BUD))

3) от делегацията на Парламента в Помирителния комитет

- Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура [12108/2022 - C9-0306/2022 - 2022/0212(BUD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета. Докладчици: Nicolae Ştefănuță и Niclas Herbst (A9-0278/2022)


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Blasis Elisabetta, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Михайлова Искра, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Bielowski Theresa, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Nesci Denis, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Радев Емил, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Станишев Сергей, Stavrou Eleni, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Variati Achille, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Витанов Петър, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Извинени:

Berg Lars Patrick, Buschmann Martin, Casanova Massimo, Číž Miroslav, Donáth Anna Júlia, García Del Blanco Ibán, Hojsík Martin, MacManus Chris, Martusciello Fulvio, Майдел Ева, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Patriciello Aldo, Ripa Manuela, Winkler Iuliu


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Назначаване на член на Сметната палата - Кейт Пентус-Розиманус

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Milazzo, Możdżanowska, Nesci, Nissinen, de la Pisa Carrión, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Chagnon, Ciocca, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Blasis, De Man, Fest, Garraud, Gazzini, Ghidoni, Griset, Haider, Hakkarainen, Jamet, Joron, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mayer, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Collard, Comín i Oliveres, Danzì, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, de Graaff, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rivière, Rondinelli, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, del Castillo Vera, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Mato, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Stavrou, Štefanec, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyrtsos, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Orville, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Poptcheva, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Albuquerque, Ameriks, Andrieu, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Cozzolino, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ecke, Engerer, Ertug, Fernández, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Muigg, Negrescu, Nemec, Nica, Noichl, Ohlsson, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Variati, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Mesure, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Miranda, Neumann, Nienaß, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Waitz, Wiener

Последно осъвременяване: 22 май 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност