Index 
Proces-verbal
XML 172kPDF 293kWORD 85k
Marţi, 22 noiembrie 2022 - Strasbourg
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Reziliența entităților critice ***I (dezbatere)
 3.Echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă ***II (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Ședință solemnă - Ceremonie cu ocazia celei de a 70-a aniversări a Parlementului European
 6.Reluarea ședinței
 7.Votare
  
7.1.Modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 *** (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.2.Modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 în ceea ce privește stabilirea unei strategii de finanțare diversificate ca metodă generală de împrumut ***I (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Instrumentul pentru acordarea de sprijin Ucrainei în 2023 (asistență macrofinanciară +) ***I (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.4.Propunere de solicitare a avizului Curții de Justiție cu privire la Al doilea protocol adițional la Convenția privind criminalitatea informatică (vot)
  
7.5.Numirea unui membru al Curții de Conturi — Keit Pentus-Rosimannus (vot)
  
7.6.Închiderea conturilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2020 (vot)
  
7.7.Protocolul la Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar: participarea Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza la programele Uniunii *** (vot)
  
7.8.Echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă ***II (vot)
  
7.9.Reziliența entităților critice ***I (vot)
  
7.10.Politica comună în domeniul pescuitului: restricțiile referitoare la accesul la apele Uniunii ***I (vot)
  
7.11.Deciziile organizațiilor de standardizare europene ***I (vot)
  
7.12.Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane (text codificat) ***I (vot)
  
7.13.Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE *** (vot)
  
7.14.Modificarea Deciziei (UE) 2015/2169 privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea *** (vot)
  
7.15.Strategia de împrumut pentru finanțarea Next Generation EU (vot)
  
7.16.Raport referitor la implementarea Consiliului European pentru Inovare (vot)
 8.Reluarea ședinței
 9.Procedura bugetară 2023: text comun (dezbatere)
 10.Sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene * (dezbatere)
 11.Componența comisiilor și a delegațiilor
 12.Reluarea ședinței
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei - Viitoarea reformă legislativă a cadrului de guvernanță economică în vremuri de criză socială și economică
 15.Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)
 16.Componența comisiilor și a delegațiilor
 17.Reluarea ședinței
 18.Timp afectat întrebărilor adresate vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate - Impactul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra țărilor terțe în contextul Acordului privind exportul de cereale prin Marea Neagră
 19.Relațiile UE-China (dezbatere)
 20.Componența comisiilor și a delegațiilor
 21.Reacția UE la reprimarea tot mai brutală a protestelor în Iran (dezbatere)
 22.Promovarea stabilității și securității regionale în regiunea Orientului Mijlociu extins (dezbatere)
 23.Noua strategie de extindere a UE (dezbatere)
 24.Situația din Libia (dezbatere)
 25.Explicații privind votul
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 LISTA DOCUMENTELOR CE STAU LA BAZA DEZBATERILOR ȘI DECIZIILOR PARLAMENTULUI
  
1.Depunere de documente
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 ANEXA 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi — Keit Pentus-Rosimannus


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Reziliența entităților critice ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența entităților critice [COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Michal Šimečka (A9-0289/2021)

Michal Šimečka și-a prezentat raportul.

Au intervenit Nils Torvalds (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE) și Alex Agius Saliba (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO).

A intervenit Ylva Johansson (membră a Comisiei).

Au intervenit Lukas Mandl (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Angel Dzhambazki (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Salvatore De Meo, în numele Grupului PPE, Petar Vitanov, în numele Grupului S&D, Bart Groothuis, în numele Grupului Renew, Markéta Gregorová, în numele Grupului Verts/ALE, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Joachim Stanisław Brudziński, în numele Grupului ECR, Mislav Kolakušić, neafiliat, Benoît Lutgen, Maria Grapini, Moritz Körner, Tom Berendsen, Ondřej Kovařík, Henna Virkkunen și Maite Pagazaurtundúa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miriam Lexmann, Juan Fernando López Aguilar și Juozas Olekas.

Au intervenit Ylva Johansson și Michal Šimečka.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 22.11.2022.


3. Echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe [10521/1/2022 - C9-0354/2022 - 2012/0299(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportoare: Lara Wolters și Evelyn Regner (A9-0275/2022)

Lara Wolters și Evelyn Regner au prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Helena Dalli (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit Maria da Graça Carvalho, în numele Grupului PPE, Heléne Fritzon, în numele Grupului S&D, Samira Rafaela, în numele Grupului Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, în numele Grupului Verts/ALE, Christine Anderson, în numele Grupului ID, Margarita de la Pisa Carrión, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului The Left, Angelika Niebler, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Alice Kuhnke, Alessandra Basso, Dorien Rookmaker, care a răspuns, de asemenea, unei intervenții în conformitate cu procedura cartonașului albastru a Larei Wolters, Elena Kountoura, Frances Fitzgerald, Marc Angel, María Soraya Rodríguez Ramos, Sergey Lagodinsky, care a răspuns, de asemenea, unei intervenții în conformitate cu procedura cartonașului albastru a lui Ladislav Ilčić, Annikei Bruna, Michiel Hoogeveen, care a răspuns, de asemenea, intervențiilor în conformitate cu procedura cartonașului albastru ale lui Evelyn Regner și ale Samirei Rafaela, Eugenia Rodríguez Palop, Angelika Winzig, Pina Picierno, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, care a răspuns, de asemenea, intervențiilor în conformitate cu procedura cartonașului albastru ale Mariei Grapini, Samirei Rafaela și Larei Wolters, Johan Nissinen, care a răspuns, de asemenea, intervențiilor în conformitate cu procedura cartonașului albastru ale lui Karen Melchior, ale Mariei Grapini și Samirei Rafaela (Președinta a precizat că nu se vor mai accepta intervenții în conformitate cu procedura cartonașului albastru pentru restul dezbaterii), Sandra Pereira, Rosa Estaràs Ferragut, Lina Gálvez Muñoz, Gilles Lebreton, Ladislav Ilčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, René Repasi, Cindy Franssen și Łukasz Kohut.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Margarida Marques.

Au intervenit Helena Dalli, Lara Wolters și Evelyn Regner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.8 al PV din 22.11.2022.

(Ședința a fost suspendată la 11.25.)


A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Președintă

4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.43.


5. Ședință solemnă - Ceremonie cu ocazia celei de a 70-a aniversări a Parlementului European

Președinta a deschis ședința solemnă cu ocazia celei de a 70-a aniversări a Parlamentului European.

Au intervenit Alexander De Croo (prim-ministrul Regatului Belgiei), Xavier Bettel (prim-ministrul Marelui Ducat al Luxembourgului) și Elisabeth Borne (prim-ministrul Republicii Franceze).

Au intervenit Manfred Weber (președintele grupului PPE), Iratxe García Pérez (președinta grupului S&D), Stéphane Séjourné (președintele grupului Renew), Philippe Lamberts (copreședintele grupului Verts/ALE), Marco Zanni (președintele grupului ID), Ryszard Antoni Legutko (președintele grupului ECR) și Manon Aubry (copreședinta grupului The Left).

Corul „Les voix de Stras’” a interpretat a cappella imnul european.

(Ședința a fost suspendată la 12.51.)


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

6. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.56.

Au intervenit Marco Zanni și Monika Beňová.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la prezentul proces-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate prezentului proces-verbal, sunt disponibile pe site-ul Parlamentului.


7.1. Modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 *** (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)

Modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (COM(2022)0595 - C9-0386/2022- 2022/0369(APP))

CERERE DE APLICARE A PROCEDURII DE URGENȚĂ

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

Vot: punctul 5.1 al PV din 24.11.2022.


7.2. Modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 în ceea ce privește stabilirea unei strategii de finanțare diversificate ca metodă generală de împrumut ***I (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)

Modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 în ceea ce privește stabilirea unei strategii de finanțare diversificate ca metodă generală de împrumut (COM(2022)0596 - C9-0374/2022- 2022/0370(COD))

CERERE DE APLICARE A PROCEDURII DE URGENȚĂ

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

Vot: punctul 5.2 al PV din 24.11.2022.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:
- amendamente: 23 noiembrie 2022 ora 12.00.
- cereri de vot separat și de vot pe părți: 23 noiembrie 2022 ora 19.00.


7.3. Instrumentul pentru acordarea de sprijin Ucrainei în 2023 (asistență macrofinanciară +) ***I (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)

Instrumentul pentru acordarea de sprijin Ucrainei în 2023 (asistență macrofinanciară +) (COM(2022)0597 - C9-0373/2022- 2022/0371(COD))

CERERE DE APLICARE A PROCEDURII DE URGENȚĂ

A fost decisă adoptarea procedurii de urgență.

Vot: punctul 5.3 al PV din 24.11.2022.

Au fost stabilite următoarele termene de depunere:
- amendamente: 23 noiembrie 2022 ora 12.00.
- cereri de vot separat și de vot pe părți: 23 noiembrie 2022 ora 19.00.


7.4. Propunere de solicitare a avizului Curții de Justiție cu privire la Al doilea protocol adițional la Convenția privind criminalitatea informatică (vot)

Propunere de solicitare a avizului Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea unui acord internațional cu tratatele în temeiul articolului 114, alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI LIBE

Respins
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 1)


7.5. Numirea unui membru al Curții de Conturi — Keit Pentus-Rosimannus (vot)

Raport referitor la numirea lui Keit Pentus-Rosimannus în funcția de membră a Curții de Conturi [12379/2022 - C9-0316/2022 - 2022/0808(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Mikuláš Peksa (A9-0272/2022)

(Majoritate simplă)
(Vot secret) [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

NUMIREA LUI KEIT PENTUS-ROSIMANNUS

Aprobat (P9_TA(2022)0390)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 2)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal.


7.6. Închiderea conturilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2020 (vot)

Propunere de decizie depusă în conformitate cu articolul 100 din Regulamentul de procedură și cu articolul 5 alineatul (2) litera (b) primul paragraf din anexa V la acesta, de Tomáš Zdechovský, în numele Comisiei CONT, privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru exercițiul financiar 2020 (2022/2903(RSP)) (B9-0488/2022).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2022)0391)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 3)

Închiderea conturilor a fost aprobată (a se vedea articolul 5 alineatul (2) litera (b) din anexa V la Regulamentul de procedură).


7.7. Protocolul la Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar: participarea Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza la programele Uniunii *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza privind principiile generale ale participării sale la programele Uniunii [12669/2019 - C9-0115/2021- 2019/0164(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Manu Pineda (A9-0253/2022)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat (P9_TA(2022)0392)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 4)

Parlamentul European a aprobat încheierea protocolului.


7.8. Echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților cotate la bursă și măsuri conexe [10521/1/2022 - C9-0354/2022 - 2012/0299(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportori: Lara Wolters și Evelyn Regner (A9-0275/2022)

Președinta a informat că nu s-au depus nicio propunere de respingere și niciun amendament în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură privind la poziția Consiliului.

Poziția Consiliului este astfel aprobată.

Actul propus a fost astfel adoptat. (P9_TA(2022)0393).

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 5)


7.9. Reziliența entităților critice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența entităților critice [COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Michal Šimečka (A9-0289/2021)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2022)0394)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 6)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.10. Politica comună în domeniul pescuitului: restricțiile referitoare la accesul la apele Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 în ceea ce privește restricțiile referitoare la accesul la apele Uniunii [COM(2021)0356 - C9-0254/2021- 2021/0176(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Pierre Karleskind (A9-0206/2022)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2022)0395)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

DECLARAȚIE COMUNĂ, DECLARAȚIE A COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2022)0395)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)


7.11. Deciziile organizațiilor de standardizare europene ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 în ceea ce privește deciziile organizațiilor de standardizare europene privind standardele europene și documentele de standardizare europeană [COM(2022)0032 - C9-0033/2022- 2022/0021(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Svenja Hahn (A9-0205/2022)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2022)0396)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.12. Calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane (text codificat) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane (text codificat) [COM(2021)0034 - C9-0008/2021- 2021/0018(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A9-0267/2022)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2022)0397)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


7.13. Acordul dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) din 1994, referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană [07910/2022 - C9-0296/2022 - 2022/0098(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Daniel Caspary (A9-0273/2022)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2022)0398)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Parlamentul European a aprobat încheierea acordului.


7.14. Modificarea Deciziei (UE) 2015/2169 privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/2169 privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte [12600/2022 - C9-0343/2022 - 2022/0257(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Catharina Rinzema (A9-0277/2022)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2022)0399)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 11)


7.15. Strategia de împrumut pentru finanțarea Next Generation EU (vot)

Raport referitor la punerea în practică a strategiei de împrumut pentru finanțarea NextGenerationEU, instrumentul de redresare al Uniunii [2021/2076(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Valérie Hayer (A9-0250/2022)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2022)0400)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 12)


7.16. Raport referitor la implementarea Consiliului European pentru Inovare (vot)

Raport referitor la implementarea Consiliului European pentru Inovare [2022/2063(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christian Ehler (A9-0268/2022)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2022)0401)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.10.


9. Procedura bugetară 2023: text comun (dezbatere)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2023 [12108/2022 - C9-0306/2022 - 2022/0212(BUD)] - Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară. Raportori: Nicolae Ştefănuță și Niclas Herbst (A9-0278/2022)

A intervenit Johan Van Overtveldt (președintele Comisiei BUDG).

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Nicolae Ştefănuță și Niclas Herbst și-au prezentat raportul.

Au intervenit Mikuláš Bek (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit Janusz Lewandowski, în numele Grupului PPE, Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, Fabienne Keller, în numele Grupului Renew, Francisco Guerreiro, în numele Grupului Verts/ALE, Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, Bogdan Rzońca, în numele Grupului ECR, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului The Left, Andor Deli, neafiliat, José Manuel Fernandes, Evin Incir, Alexandra Geese, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan și Karlo Ressler.

Au intervenit Johannes Hahn, Mikuláš Bek și Johan Van Overtveldt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.2 al PV din 23.11.2022.


10. Sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei (UE, Euratom) 2020/2053 privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene [COM(2021)0570 - C9-0034/2022 - 2021/0430(CNS)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Valérie Hayer și José Manuel Fernandes (A9-0266/2022)

Valérie Hayer și José Manuel Fernandes și-au prezentat raportul.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit Rasmus Andresen (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Jan Olbrycht, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Billy Kelleher, în numele Grupului Renew, David Cormand, în numele Grupului Verts/ALE, Antonio Maria Rinaldi, în numele Grupului ID, Bogdan Rzońca, în numele Grupului ECR, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului The Left, Marcel de Graaff, neafiliat, Margarida Marques, Claudia Gamon, France Jamet, Zbigniew Kuźmiuk și Aurore Lalucq.

Au intervenit Johannes Hahn, Valérie Hayer și José Manuel Fernandes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 23.11.2022.


11. Componența comisiilor și a delegațiilor

Secretariatul deputaților neafiliați a communicat Președintei următoarele decizii de modificare a acomponenței comisiilor și delegațiilor:

BUDG: Hervé Juvin

PETI: Marcel de Graaff

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.

(Ședința a fost suspendată la 14.43.)


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.03.


13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei - Viitoarea reformă legislativă a cadrului de guvernanță economică în vremuri de criză socială și economică

Președintele a reamintit pe scurt modalitățile de desfășurare a timpului afectat întrebărilor adresate Comisiei.

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte executiv al Comisiei) și Paolo Gentiloni (membru al Comisiei) răspund întrebărilor adresate de deputații: Margarida Marques, Eva Maria Poptcheva, Irene Tinagli, Rosa D'Amato, René Repasi, Gunnar Beck, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Stéphanie Yon-Courtin, Enikő Győri, Agnes Jongerius și Rasmus Andresen.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Valdis Dombrovskis și Paolo Gentiloni răspund întrebărilor adresate de deputații: Joachim Schuster, Henrike Hahn, Maria Grapini, Marie Toussaint și Estrella Durá Ferrandis.

Timpul afectat întrebărilor s-a încheiat.


15. Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)

Președintele a reamintit că recomandările Comisiei ECON de a nu formula obiecții la actele delegate au fost anunțate în plen în 21 noiembrie 2022 (punctul 10 al PV din 21.11.2022).

Următoarele grupuri politice au formulat obiecții, în conformitate cu articolul 111 alineatul 6 din Regulamentul de procedură:

- grupurile Verts/ALE și The Left la recomandarea de a nu formula obiecții la regulamentul delegat al Comisiei din 18 octombrie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește valoarea pragului de compensare pentru pozițiile deținute în contracte derivate extrabursiere pe mărfuri și în alte contracte derivate extrabursiere [C(2022)7413 - 2022/2899(DEA)] (B9-0490/2022);

- grupul The Left la recomandarea de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 21 octombrie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 153/2013 în ceea ce privește măsurile de urgență temporare referitoare la cerințele în materie de garanții reale [C(2022)7536 - 2022/2908(DEA)] (B9-0491/2022).

Prin urmare aceste recomandări vor fi supuse la vot.

Vot: punctul 5.6 al PV din 24.11.2022 și punctul 5.7 al PV din 24.11.2022.


16. Componența comisiilor și a delegațiilor

Grupul S&D i-a comunicat Președintei următoarea decizie de modificare a componenței comisiilor și delegațiilor:

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania: Achille Variati

Această decizie produce efecte începând de astăzi.

(Ședința a fost suspendată la 16.35.)


17. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 16.40.


18. Timp afectat întrebărilor adresate vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate - Impactul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra țărilor terțe în contextul Acordului privind exportul de cereale prin Marea Neagră

Președintele a reamintit pe scurt modul de desfășurare a timpului afectat întrebărilor adresate Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a răspuns întrebărilor adresate de deputații: Daniel Buda, Nacho Sánchez Amor, Irène Tolleret, Eugen Tomac, Mónica Silvana González, Anna Bonfrisco, Witold Jan Waszczykowski, Stéphane Bijoux, Antoni Comín i Oliveres și Barry Andrews.

Timpul afectat întrebărilor s-a încheiat.


19. Relațiile UE-China (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Relațiile UE-China (2022/2900(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Radosław Sikorski, în numele Grupului PPE, Pedro Marques, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Bonfrisco, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Manu Pineda, în numele Grupului The Left, Milan Uhrík, neafiliat, Michael Gahler, Inma Rodríguez-Piñero și Marie-Pierre Vedrenne.

A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

Au intervenit Yannick Jadot, Bert-Jan Ruissen, Helmut Scholz, Miroslav Radačovský, David McAllister, Tonino Picula, Dragoş Tudorache, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Arena, Ivars Ijabs, David Lega, René Repasi, Bart Groothuis, Miriam Lexmann, Peter van Dalen și Francisco José Millán Mon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen, Georgios Kyrtsos, Silvia Sardone, Mick Wallace, Stanislav Polčák și Clare Daly.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Componența comisiilor și a delegațiilor

Grupul PPE i-a comunicat Președintei următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și delegațiilor:

DEVE: Eleni Stavrou

INTA: Alessandra Mussolini care îl înlocuiește pe Massimiliano Salini

BUDG: Eleni Stavrou

CONT: Eleni Stavrou

IMCO: Lara Comi

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic: Eleni Stavrou

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Eleni Stavrou

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


21. Reacția UE la reprimarea tot mai brutală a protestelor în Iran (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Reacția UE la reprimarea tot mai brutală a protestelor în Iran (2022/2958(RSP))

Olivér Várhelyi (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit David McAllister, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului Renew, Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Bonfrisco, în numele Grupului ID, Charlie Weimers, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului The Left, Antoni Comín i Oliveres, neafiliat, Javier Zarzalejos, Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Christine Anderson, Veronika Vrecionová, Mick Wallace, Gheorghe-Vlad Nistor, Thijs Reuten, Bernard Guetta, Paulo Rangel, Delara Burkhardt, María Soraya Rodríguez Ramos, Ivan Štefanec și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Irena Joveva (Președinta a reamintit dispozițiile referitoare la normele de conduită), Ana Miranda, Silvia Sardone și Jan Zahradil.

A PREZIDAT: Eva KAILI
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Hermann Tertsch și Clare Daly.

A intervenit Olivér Várhelyi.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Promovarea stabilității și securității regionale în regiunea Orientului Mijlociu extins (dezbatere)

Raport referitor la promovarea stabilității și securității regionale în regiunea Orientului Mijlociu extins [2020/2113(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Manu Pineda (A9-0256/2022)

Manu Pineda și-a prezentat raportul.

A intervenit Olivér Várhelyi (membru al Comisiei).

Au intervenit Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE, Sven Mikser, în numele Grupului S&D, Salima Yenbou, în numele Grupului Renew, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Hermann Tertsch, în numele Grupului ECR, João Pimenta Lopes, în numele Grupului The Left, Kinga Gál, neafiliată, Andrey Kovatchev, Isabel Santos, José Ramón Bauzá Díaz, Mounir Satouri, Adam Bielan, Loucas Fourlas, Evin Incir și Lukas Mandl.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Hannah Neumann, Ana Miranda și Clare Daly.

Au intervenit Olivér Várhelyi și Manu Pineda.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.7 al PV din 23.11.2022.


23. Noua strategie de extindere a UE (dezbatere)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noua strategie de extindere a UE [2022/2064(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tonino Picula (A9-0251/2022)

Tonino Picula și-a prezentat raportul.

A intervenit Olivér Várhelyi (membru al Comisiei).

Au intervenit Andrius Kubilius, în numele Grupului PPE, Andreas Schieder, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE, Philippe Olivier, în numele Grupului ID, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Stelios Kouloglou, în numele Grupului The Left, Kinga Gál, neafiliată, Andrey Kovatchev, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Bilde, Emmanouil Fragkos, Clara Ponsatí Obiols, Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Cristian Terheş, Andor Deli, Željana Zovko, Alessandra Moretti, Klemen Grošelj, Alexander Alexandrov Yordanov, Hildegard Bentele, Liudas Mažylis și Sunčana Glavak.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tomislav Sokol și Ladislav Ilčić.

Au intervenit Olivér Várhelyi și Tonino Picula.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.5 al PV din 23.11.2022.


24. Situația din Libia (dezbatere)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la situația din Libia [2021/2064(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Giuliano Pisapia (A9-0252/2022)

Giuliano Pisapia și-a prezentat raportul.

A intervenit Olivér Várhelyi (membru al Comisiei).

Au intervenit Anna-Michelle Asimakopoulou, în numele Grupului PPE, Margarida Marques, în numele Grupului S&D, Georgios Kyrtsos, în numele Grupului Renew, Mounir Satouri, în numele Grupului Verts/ALE, Susanna Ceccardi, în numele Grupului ID, Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, Özlem Demirel, în numele Grupului The Left, Andrea Cozzolino, Barry Andrews, Rosa D'Amato, Carlo Fidanza, Pietro Bartolo, Bernhard Zimniok și Costas Mavrides.

Au intervenit Olivér Várhelyi și Giuliano Pisapia.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.6 al PV din 23.11.2022.


25. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.


26. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 738.125/OJ).


27. Aprobarea procesului-verbal al prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul după-amiezii următoarei ședințe.


28. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.03.

Klaus Welle

Evelyn Regner

Secretar General

Vicepreședintă


LISTA DOCUMENTELOR CE STAU LA BAZA DEZBATERILOR ȘI DECIZIILOR PARLAMENTULUI

1. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2022 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2022 – Măsuri suplimentare pentru a aborda consecințele războiului pornit de Rusia în Ucraina, consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii, reducerea creditelor de plată și actualizarea veniturilor, alte ajustări și actualizări tehnice [14832/2022- C9-0388/2022-2022/0318(BUD)] – Comisia pentru bugete. Raportori: Karlo Ressler și Damian Boeselager (A9-0280/2022)

2) de Comitetul de conciliere

- Proiect comun privind bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2023 [14783/2022 - C9-0389/2022 – 2022/0212(BUD)

3) de Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere

- Raport referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2023 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare [12108/2022- C9-0306/2022-2022/0212(BUD)] - Delegația Parlamentului European la comitetul de conciliere. Raportori: Nicolae Ștefănuță și Niclas Herbst (A9-0278/2022)


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Blasis Elisabetta, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Bielowski Theresa, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Nesci Denis, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stavrou Eleni, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Variati Achille, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Absenți motivat

Berg Lars Patrick, Buschmann Martin, Casanova Massimo, Číž Miroslav, Donáth Anna Júlia, García Del Blanco Ibán, Hojsík Martin, MacManus Chris, Martusciello Fulvio, Maydell Eva, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Patriciello Aldo, Ripa Manuela, Winkler Iuliu


ANEXA 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi — Keit Pentus-Rosimannus

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Milazzo, Możdżanowska, Nesci, Nissinen, de la Pisa Carrión, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Chagnon, Ciocca, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Blasis, De Man, Fest, Garraud, Gazzini, Ghidoni, Griset, Haider, Hakkarainen, Jamet, Joron, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mayer, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Collard, Comín i Oliveres, Danzì, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, de Graaff, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rivière, Rondinelli, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, del Castillo Vera, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Mato, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Stavrou, Štefanec, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyrtsos, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Orville, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Poptcheva, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Albuquerque, Ameriks, Andrieu, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Cozzolino, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ecke, Engerer, Ertug, Fernández, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Muigg, Negrescu, Nemec, Nica, Noichl, Ohlsson, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Variati, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Mesure, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Miranda, Neumann, Nienaß, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Waitz, Wiener

Ultima actualizare: 16 mai 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate