Zoznam 
Zápisnica
XML 171kPDF 293kWORD 86k
Utorok, 22. novembra 2022 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Odolnosť kritických subjektov ***I (rozprava)
 3.Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze ***II (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Slávnostná schôdza - Slávnosť pri príležitosti 70. výročia Európskeho parlamentu
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Hlasovanie
  
7.1.Zmena nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 *** (článok 163 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Zmena nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, pokiaľ ide o stanovenie diverzifikovanej stratégie financovania ako všeobecnej metódy vypožičiavania si prostriedkov ***I (článok 163 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Nástroj „makrofinančnej pomoci+“ na poskytovanie podpory Ukrajine na rok 2023 ***I (článok 163 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Návrh požiadať Súdny dvor o stanovisko k Druhému dodatkovému protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite (hlasovanie)
  
7.5.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Keit Pentusová-Rosimannusová (hlasovanie)
  
7.6.Účtovná závierka Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2020 (hlasovanie)
  
7.7.Protokol k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení: účasť palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy na programoch Únie *** (hlasovanie)
  
7.8.Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze ***II (hlasovanie)
  
7.9.Odolnosť kritických subjektov ***I (hlasovanie)
  
7.10.Spoločná rybárska politika (SRP): obmedzenia prístupu do vôd Únie ***I (hlasovanie)
  
7.11.Rozhodnutia európskych normalizačných organizácií ***I (hlasovanie)
  
7.12.Vodiči určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy: základná kvalifikácia a pravidelný výcvik (kodifikované znenie) ***I (hlasovanie)
  
7.13.Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom: úprava koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ *** (hlasovanie)
  
7.14.Zmena rozhodnutia (EÚ) 2015/2169 o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou *** (hlasovanie)
  
7.15.Stratégia vypožičiavania si na financovanie Next Generation EU (hlasovanie)
  
7.16.Správa o vykonávaní týkajúca sa Európskej rady pre inovácie (hlasovanie)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Rozpočtový postup na rok 2023 – spoločný text (rozprava)
 10.Systém vlastných zdrojov Európskej únie * (rozprava)
 11.Zloženie výborov a delegácií
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Hodina otázok pre Komisiu - Budúca legislatívna reforma rámca správy hospodárskych záležitostí v čase sociálnej a hospodárskej krízy
 15.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Pokračovanie rokovania
 18.Hodina otázok s podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku - Vplyv ruskej útočnej vojny voči Ukrajine na tretie krajiny v súvislosti s dohodou o „Čiernomorskej iniciatíve pre obilniny“
 19.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 20.Zloženie výborov a delegácií
 21.Reakcia EÚ na zintenzívňujúce sa zásahy proti protestom v Iráne (rozprava)
 22.Podpora regionálnej stability a bezpečnosti v širšom regióne Blízkeho východu (rozprava)
 23.Nová stratégia EÚ o rozširovaní (rozprava)
 24.Situácia v Líbyi (rozprava)
 25.Vysvetlenia hlasovania
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania
 28.Skončenie rokovania
 ZOZNAM DOKUMENTOV, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA USKUTOČŇUJÚ ROZPRAVY A PRIJÍMAJÚ ROZHODNUTIA PARLAMENTU
  
1.Predloženie dokumentov
 PREZENČNÁ LISTINA
 PRÍLOHA 1 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Keit Pentusová-Rosimannusová


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Odolnosť kritických subjektov ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektov [COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Michal Šimečka (A9-0289/2021)

Michal Šimečka uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Nils Torvalds (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko) a Alex Agius Saliba (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Ylva Johansson (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lukas Mandl (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Angel Dzhambazki (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Salvatore De Meo v mene skupiny PPE, Petar Vitanov v mene skupiny S&D, Bart Groothuis v mene skupiny Renew, Markéta Gregorová v mene skupiny Verts/ALE, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Joachim Stanisław Brudziński v mene skupiny ECR, Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Benoît Lutgen, Maria Grapini, Moritz Körner, Tom Berendsen, Ondřej Kovařík, Henna Virkkunen a Maite Pagazaurtundúa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miriam Lexmann, Juan Fernando López Aguilar a Juozas Olekas.

V rozprave vystúpili Ylva Johansson a Michal Šimečka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 22.11.2022.


3. Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností a súvisiacich opatreniach [10521/1/2022 - C9-0354/2022 - 2012/0299(COD)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Lara Wolters a Evelyn Regner (A9-0275/2022)

Lara Wolters a Evelyn Regner uviedli odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Maria da Graça Carvalho v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Samira Rafaela v mene skupiny Renew, Pierrette Herzberger-Fofana v mene skupiny Verts/ALE, Christine Anderson v mene skupiny ID, Margarita de la Pisa Carrión v mene skupiny ECR, Manon Aubry v mene skupiny The Left, Angelika Niebler, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Alice Kuhnke, Alessandra Basso, Dorien Rookmaker, ktorá zároveň reagovala na vystúpenie po zdvihnutí modrej karty Lary Woltersovej, Elena Kountoura, Frances Fitzgerald, Marc Angel, María Soraya Rodríguez Ramos, Sergey Lagodinsky, ktorý zároveň reagoval na vystúpenie po zdvihnutí modrej karty Ladislava Ilčića, Annika Bruna, Michiel Hoogeveen, ktorý zároveň reagoval na vystúpenia po zdvihnutí modrej karty Evelyn Regnerovej a Samiry Rafaelovej, Eugenia Rodríguez Palop, Angelika Winzig, Pina Picierno, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, ktorá zároveň reagovala na vystúpenia po zdvihnutí modrej karty Marie Grapiniovej, Samiry Rafaelovej a Lary Woltersovej, Johan Nissinen, ktorý zároveň reagoval na vystúpenia po zdvihnutí modrej karty Karen Melchiorovej, Marie Grapiniovej a Samiry Rafaelovej (predsedajúca informovala, že vystúpenia po zdvihnutí modrej karty sa po zvyšok tejto rozpravy nebudú akceptovať), Sandra Pereira, Rosa Estaràs Ferragut, Lina Gálvez Muñoz, Gilles Lebreton, Ladislav Ilčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, René Repasi, Cindy Franssen a Łukasz Kohut.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Margarida Marques.

V rozprave vystúpili Helena Dalli, Lara Wolters a Evelyn Regner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 22.11.2022.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.25 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
predsedníčka

4. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 11.43 h.


5. Slávnostná schôdza - Slávnosť pri príležitosti 70. výročia Európskeho parlamentu

Predsedníčka otvorila slávnostnú schôdzu pri príležitosti 70. výročia Európskeho parlamentu.

Vystúpili Alexander De Croo (predseda vlády Belgického kráľovstva), Xavier Bettel (predseda vlády Luxemburského veľkovojvodstva) a Elisabeth Borne (predsedníčka vlády Francúzskej republiky).

V rozprave vystúpili Manfred Weber (predseda skupiny PPE), Iratxe García Pérez (predsedníčka skupiny S&D), Stéphane Séjourné (predseda skupiny Renew), Philippe Lamberts (spolupredseda skupiny Verts/ALE), Marco Zanni (predseda skupiny ID), Ryszard Antoni Legutko (predseda skupiny ECR) a Manon Aubry (spolupredsedníčka skupiny The Left).

Spevácky zbor Les voix de Stras' zaspieval a capella európsku hymnu.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.51 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.56 h.

Vystúpili títo poslanci: Marco Zanni a Monika Beňová.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach ...) sa nachádzajú v prílohe Výsledky hlasovania priloženej k tejto zápisnici.

Výsledky hlasovaní podľa mien, uvedené v prílohe k tejto zápisnici, sú k dispozícii na webovom sídle Parlamentu.


7.1. Zmena nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 *** (článok 163 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zmena nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (COM(2022)0595 - C9-0386/2022- 2022/0369(APP))

ŽIADOSŤ O POUŽITIE POSTUPU PRE NALIEHAVÉ PRÍPADY

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 24.11.2022.


7.2. Zmena nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, pokiaľ ide o stanovenie diverzifikovanej stratégie financovania ako všeobecnej metódy vypožičiavania si prostriedkov ***I (článok 163 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zmena nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, pokiaľ ide o stanovenie diverzifikovanej stratégie financovania ako všeobecnej metódy vypožičiavania si prostriedkov (COM(2022)0596 - C9-0374/2022- 2022/0370(COD))

ŽIADOSŤ O POUŽITIE POSTUPU PRE NALIEHAVÉ PRÍPADY

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 24.11.2022.

Boli stanovené tieto lehoty:
- pozmeňujúce návrhy: 23. novembra 2022 o 12.00 h.
- žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach: 23. novembra 2022 o 19.00 h.


7.3. Nástroj „makrofinančnej pomoci+“ na poskytovanie podpory Ukrajine na rok 2023 ***I (článok 163 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Nástroj „makrofinančnej pomoci+“ na poskytovanie podpory Ukrajine na rok 2023 (COM(2022)0597 - C9-0373/2022- 2022/0371(COD))

ŽIADOSŤ O POUŽITIE POSTUPU PRE NALIEHAVÉ PRÍPADY

Parlament schválil žiadosť o naliehavý postup.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 24.11.2022.

Boli stanovené tieto lehoty:
- pozmeňujúce návrhy: 23. novembra 2022 o 12.00 h.
- žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiach: 23. novembra 2022 o 19.00 h.


7.4. Návrh požiadať Súdny dvor o stanovisko k Druhému dodatkovému protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite (hlasovanie)

Návrh žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu medzinárodnej dohody so zmluvami podľa článku 114 ods. 6 rokovacieho poriadku Parlamentu.

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH VÝBORU LIBE

Zamietnutý
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 1)


7.5. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Keit Pentusová-Rosimannusová (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie Keity Pentusovej-Rosimannusovej za členku Dvora audítorov [12379/2022 - C9-0316/2022 - 2022/0808(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Mikuláš Peksa (A9-0272/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(tajné hlasovanie) (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku)

VYMENOVANIE KEITY PENTUSOVEJ-ROSIMANNUSOVEJ

Schválené (P9_TA(2022)0390)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 2)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe k zápisnici.


7.6. Účtovná závierka Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2020 (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorý v súlade s článkom 100 rokovacieho poriadku a článkom 5 ods. 2 písm. b) prvým odsekom prílohy V k rokovaciemu poriadku predložil Tomáš Zdechovský, v mene výboru CONT, o účtovnej závierke Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2020 (2022/2903(RSP)) (B9-0488/2022).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2022)0391)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 3)

Účtovná závierka bola schválená (pozri článok 5 ods. 2 písm. b) prílohy V k rokovaciemu poriadku).


7.7. Protokol k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení: účasť palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy na programoch Únie *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a palestínskymi orgánmi Západného brehu a Pásma Gazy o všeobecných zásadách ich účasti na programoch Únie [12669/2019 - C9-0115/2021- 2019/0164(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Manu Pineda (A9-0253/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválený (P9_TA(2022)0392)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 4)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


7.8. Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností a súvisiacich opatreniach [10521/1/2022 - C9-0354/2022 - 2012/0299(COD)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Lara Wolters a Evelyn Regner (A9-0275/2022)

Predsedajúca informovala, že k pozícii Rady neboli predložené žiadne návrhy na zamietnutie ani pozmeňujúce návrhy v súlade s článkami 67 a 68 rokovacieho poriadku.

Tým bola schválená pozícia Rady.

Navrhovaný akt je týmto prijatý (P9_TA(2022)0393).

(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 5)


7.9. Odolnosť kritických subjektov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o odolnosti kritických subjektov [COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Michal Šimečka (A9-0289/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatá (P9_TA(2022)0394)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 6)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.10. Spoločná rybárska politika (SRP): obmedzenia prístupu do vôd Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013, pokiaľ ide o obmedzenia prístupu do vôd Únie [COM(2021)0356 - C9-0254/2021- 2021/0176(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Pierre Karleskind (A9-0206/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatá (P9_TA(2022)0395)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE, VYHLÁSENIE KOMISIE

Prijaté (P9_TA(2022)0395)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 7)


7.11. Rozhodnutia európskych normalizačných organizácií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1025/2012, pokiaľ ide o rozhodnutia európskych normalizačných organizácií týkajúce sa európskych noriem a európskych normalizačných produktov [COM(2022)0032 - C9-0033/2022- 2022/0021(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Svenja Hahn (A9-0205/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatá (P9_TA(2022)0396)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 8)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.12. Vodiči určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy: základná kvalifikácia a pravidelný výcvik (kodifikované znenie) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy (kodifikované znenie) [COM(2021)0034 - C9-0008/2021- 2021/0018(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A9-0267/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

schválený jediným hlasovaním (P9_TA(2022)0397)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 9)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


7.13. Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom: úprava koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 v súvislosti s úpravou koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie [07910/2022 - C9-0296/2022 - 2022/0098(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Daniel Caspary (A9-0273/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

schválený jediným hlasovaním (P9_TA(2022)0398)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 10)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.14. Zmena rozhodnutia (EÚ) 2015/2169 o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/2169 o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej [12600/2022 - C9-0343/2022 - 2022/0257(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Catharina Rinzema (A9-0277/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

schválený jediným hlasovaním (P9_TA(2022)0399)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 11)


7.15. Stratégia vypožičiavania si na financovanie Next Generation EU (hlasovanie)

Správa o vykonávaní stratégie vypožičiavania si na financovanie nástroja Únie na obnovu NextGenerationEU [2021/2076(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Valérie Hayer (A9-0250/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2022)0400)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)


7.16. Správa o vykonávaní týkajúca sa Európskej rady pre inovácie (hlasovanie)

Správa o vykonávaní týkajúca sa Európskej rady pre inovácie [2022/2063(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A9-0268/2022)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P9_TA(2022)0401)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.10 h.


9. Rozpočtový postup na rok 2023 – spoločný text (rozprava)

Správa o spoločnom texte všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2023, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu [12108/2022 - C9-0306/2022 - 2022/0212(BUD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore. Spravodajcovia: Nicolae Ştefănuță a Niclas Herbst (A9-0278/2022)

V rozprave vystúpil Johan Van Overtveldt (predseda výboru BUDG).

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Nicolae Ştefănuță a Niclas Herbst predstavili správu.

V rozprave vystúpili Mikuláš Bek (úradujúci predseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski v mene skupiny PPE, Victor Negrescu v mene skupiny S&D, Fabienne Keller v mene skupiny Renew, Francisco Guerreiro v mene skupiny Verts/ALE, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Bogdan Rzońca v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny The Left, Andor Deli – nezaradený poslanec, José Manuel Fernandes, Evin Incir, Alexandra Geese, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan a Karlo Ressler.

V rozprave vystúpili Johannes Hahn, Mikuláš Bek a Johan Van Overtveldt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 23.11.2022.


10. Systém vlastných zdrojov Európskej únie * (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2020/2053 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie [COM(2021)0570 - C9-0034/2022 - 2021/0430(CNS)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Valérie Hayer a José Manuel Fernandes (A9-0266/2022)

Valérie Hayer a José Manuel Fernandes predstavili správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Rasmus Andresen (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Billy Kelleher v mene skupiny Renew, David Cormand v mene skupiny Verts/ALE, Antonio Maria Rinaldi v mene skupiny ID, Bogdan Rzońca v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny The Left, Marcel de Graaff – nezaradený poslanec, Margarida Marques, Claudia Gamon, France Jamet, Zbigniew Kuźmiuk a Aurore Lalucq.

V rozprave vystúpili Johannes Hahn, Valérie Hayer a José Manuel Fernandes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 23.11.2022.


11. Zloženie výborov a delegácií

Sekretariát nezaradených poslancov oznámil predsedníčke Parlamentu tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor BUDG: Hervé Juvin

výbor PETI: Marcel de Graaff

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.43 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.03 h.


13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Hodina otázok pre Komisiu - Budúca legislatívna reforma rámca správy hospodárskych záležitostí v čase sociálnej a hospodárskej krízy

Predsedajúci v krátkosti pripomenul priebeh hodiny otázok pre Komisiu.

Valdis Dombrovskis (výkonný podpredseda Komisie) a Paolo Gentiloni (člen Komisie) odpovedali na otázky, ktoré položili títo poslanci: Margarida Marques, Eva Maria Poptcheva, Irene Tinagli, Rosa D'Amato, René Repasi, Gunnar Beck, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Stéphanie Yon-Courtin, Enikő Győri, Agnes Jongerius a Rasmus Andresen.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Valdis Dombrovskis a Paolo Gentiloni odpovedali na otázky, ktoré položili títo poslanci: Joachim Schuster, Henrike Hahn, Maria Grapini, Marie Toussaint a Estrella Durá Ferrandis.

Hodina otázok sa skončila.


15. Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predsedajúci pripomenul, že odporúčania výboru ECON týkajúce sa nevznesenia námietok proti delegovaným aktom boli oznámené na plenárnom rokovaní 21. novembra 2022 (bod 10 zápisnice zo dňa 21.11.2022).

Námietky podľa článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku vzniesli:

- skupiny Verts/ALE a The Left proti odporúčaniu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie y 18. októbra 2022, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 149/2013, pokiaľ ide o hodnotu zúčtovacej prahovej hodnoty pre pozície držané v zmluvách o mimoburzových komoditných derivátoch a ostatných zmluvách o mimoburzových derivátoch (C(2022)7413 - 2022/2899(DEA)) (B9-0490/2022);

- skupina The Left proti odporúčaniu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 21. októbra 2022, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 153/2013, pokiaľ ide o dočasné núdzové opatrenia týkajúce sa požiadaviek na kolaterál (C(2022)7536 - 2022/2908(DEA)) (B9-0491/2022).

O týchto odporúčaniach sa teda bude hlasovať.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 24.11.2022 a bod 5.7 zápisnice zo dňa 24.11.2022.


16. Zloženie výborov a delegácií

Predsedníčka dostala od skupiny S&D toto rozhodnutie, ktorým sa mení zloženie výborov a delegácií:

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko: Achille Variati

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dnešným dňom.

(Rokovanie bolo prerušené o 16.35 h.)


17. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 16.40 h.


18. Hodina otázok s podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku - Vplyv ruskej útočnej vojny voči Ukrajine na tretie krajiny v súvislosti s dohodou o „Čiernomorskej iniciatíve pre obilniny“

Predsedajúci v krátkosti pripomenul priebeh hodiny otázok s podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) odpovedal na otázky, ktoré položili títo poslanciodpovedal na otázky, ktoré položili títo poslanci: Daniel Buda, Nacho Sánchez Amor, Irène Tolleret, Eugen Tomac, Mónica Silvana González, Anna Bonfrisco, Witold Jan Waszczykowski, Stéphane Bijoux, Antoni Comín i Oliveres a Barry Andrews.

Hodina otázok sa skončila.


19. Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Vzťahy medzi EÚ a Čínou (2022/2900(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Radosław Sikorski v mene skupiny PPE, Pedro Marques v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Anna Bonfrisco v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Manu Pineda v mene skupiny The Left, Milan Uhrík – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Inma Rodríguez-Piñero a Marie-Pierre Vedrenne.

PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Yannick Jadot, Bert-Jan Ruissen, Helmut Scholz, Miroslav Radačovský, David McAllister, Tonino Picula, Dragoş Tudorache, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Maria Arena, Ivars Ijabs, David Lega, René Repasi, Bart Groothuis, Miriam Lexmann, Peter van Dalen a Francisco José Millán Mon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen, Georgios Kyrtsos, Silvia Sardone, Mick Wallace, Stanislav Polčák a Clare Daly.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.


20. Zloženie výborov a delegácií

Predsedníčka dostala od skupiny PPE tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor DEVE: Eleni Stavrou

výbor INTA: Alessandra Mussolini namiesto Massimiliana Saliniho

výbor BUDG: Eleni Stavrou

výbor CONT: Eleni Stavrou

výbor IMCO: Lara Comi

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Mexiko: Eleni Stavrou

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Eleni Stavrou

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


21. Reakcia EÚ na zintenzívňujúce sa zásahy proti protestom v Iráne (rozprava)

vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Reakcia EÚ na zintenzívňujúce sa zásahy proti protestom v Iráne (2022/2958(RSP))

Olivér Várhelyi (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny Renew, Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE, Anna Bonfrisco v mene skupiny ID, Charlie Weimers v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny The Left, Antoni Comín i Oliveres – nezaradený poslanec, Javier Zarzalejos, Alessandra Moretti, Hilde Vautmans, Alice Kuhnke, Christine Anderson, Veronika Vrecionová, Mick Wallace, Gheorghe-Vlad Nistor, Thijs Reuten, Bernard Guetta, Paulo Rangel, Delara Burkhardt, María Soraya Rodríguez Ramos, Ivan Štefanec a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Irena Joveva (predsedajúca pripomenula ustanovenia týkajúce sa priebehu rozpráv), Ana Miranda, Silvia Sardone a Jan Zahradil.

PREDSEDNÍCTVO: Eva KAILI
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Hermann Tertsch a Clare Daly.

V rozprave vystúpil Olivér Várhelyi.

Rozprava sa skončila.


22. Podpora regionálnej stability a bezpečnosti v širšom regióne Blízkeho východu (rozprava)

Správa o podpore regionálnej stability a bezpečnosti v širšom regióne Blízkeho východu [2020/2113(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Manu Pineda (A9-0256/2022)

Manu Pineda uviedol správu.

V rozprave vystúpil Olivér Várhelyi (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Antonio López-Istúriz White v mene skupiny PPE, Sven Mikser v mene skupiny S&D, Salima Yenbou v mene skupiny Renew, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, João Pimenta Lopes v mene skupiny The Left, Kinga Gál – nezaradená poslankyňa, Andrey Kovatchev, Isabel Santos, José Ramón Bauzá Díaz, Mounir Satouri, Adam Bielan, Loucas Fourlas, Evin Incir a Lukas Mandl.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Hannah Neumann, Ana Miranda a Clare Daly.

V rozprave vystúpili Olivér Várhelyi a Manu Pineda.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.7 zápisnice zo dňa 23.11.2022.


23. Nová stratégia EÚ o rozširovaní (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s novou stratégiou EÚ o rozširovaní [2022/2064(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Tonino Picula (A9-0251/2022)

Tonino Picula uviedol správu.

V rozprave vystúpil Olivér Várhelyi (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrius Kubilius v mene skupiny PPE, Andreas Schieder v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Tineke Strik v mene skupiny Verts/ALE, Philippe Olivier v mene skupiny ID, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Stelios Kouloglou v mene skupiny The Left, Kinga Gál – nezaradená poslankyňa, Andrey Kovatchev, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Bilde, Emmanouil Fragkos, Clara Ponsatí Obiols, Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Cristian Terheş, Andor Deli, Željana Zovko, Alessandra Moretti, Klemen Grošelj, Alexander Alexandrov Yordanov, Hildegard Bentele, Liudas Mažylis a Sunčana Glavak.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tomislav Sokol a Ladislav Ilčić.

V rozprave vystúpili Olivér Várhelyi a Tonino Picula.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.5 zápisnice zo dňa 23.11.2022.


24. Situácia v Líbyi (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Líbyi [2021/2064(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Giuliano Pisapia (A9-0252/2022)

Giuliano Pisapia uviedol správu.

V rozprave vystúpil Olivér Várhelyi (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anna-Michelle Asimakopoulou v mene skupiny PPE, Margarida Marques v mene skupiny S&D, Georgios Kyrtsos v mene skupiny Renew, Mounir Satouri v mene skupiny Verts/ALE, Susanna Ceccardi v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Özlem Demirel v mene skupiny The Left, Andrea Cozzolino, Barry Andrews, Rosa D'Amato, Carlo Fidanza, Pietro Bartolo, Bernhard Zimniok a Costas Mavrides.

V rozprave vystúpili Olivér Várhelyi a Giuliano Pisapia.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.6 zápisnice zo dňa 23.11.2022.


25. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol stanovený program nasledujúceho rokovania (dokument „Program rokovania“ PE 738.125/OJ).


27. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku popoludňajšej časti budúceho rokovania.


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.03 h.

Klaus Welle

Evelyn Regner

generálny tajomník

podpredsedníčka


ZOZNAM DOKUMENTOV, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA USKUTOČŇUJÚ ROZPRAVY A PRIJÍMAJÚ ROZHODNUTIA PARLAMENTU

1. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2022 Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – Dodatočné opatrenia na riešenie dôsledkov ruskej vojny na Ukrajine, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, zníženie platobných rozpočtových prostriedkov a aktualizácia príjmov, ďalšie úpravy atechnické aktualizácie [14832/2022 - C9-0388/2022 - 2022/0318(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Karlo Ressler a Damian Boeselager (A9-0280/2022)

2) Zmierovacieho výboru

- Spoločný návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2023 (14783/2022 - C9-0389/2022 – 2022/0212(BUD))

3) delegácie Európskeho parlamentu v Zmierovacom výbore

- Správa o spoločnom texte návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2023, ktorý Zmierovací výbor schválil v rámci rozpočtového postupu [12108/2022 - C9-0306/2022 – 2022/0212(BUD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore. Spravodajcovia: Nicolae Ştefănuță a Niclas Herbst (A9-0278/2022)


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Blasis Elisabetta, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Bielowski Theresa, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Nesci Denis, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stavrou Eleni, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Variati Achille, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Berg Lars Patrick, Buschmann Martin, Casanova Massimo, Číž Miroslav, Donáth Anna Júlia, García Del Blanco Ibán, Hojsík Martin, MacManus Chris, Martusciello Fulvio, Maydell Eva, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Patriciello Aldo, Ripa Manuela, Winkler Iuliu


PRÍLOHA 1 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Keit Pentusová-Rosimannusová

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Milazzo, Możdżanowska, Nesci, Nissinen, de la Pisa Carrión, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rookmaker, Roos, Ruissen, Rzońca, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Chagnon, Ciocca, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Blasis, De Man, Fest, Garraud, Gazzini, Ghidoni, Griset, Haider, Hakkarainen, Jamet, Joron, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mayer, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Collard, Comín i Oliveres, Danzì, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, de Graaff, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Pirbakas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rivière, Rondinelli, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, del Castillo Vera, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Mato, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Stavrou, Štefanec, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyrtsos, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Orville, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Poptcheva, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Albuquerque, Ameriks, Andrieu, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Cozzolino, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ecke, Engerer, Ertug, Fernández, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Muigg, Negrescu, Nemec, Nica, Noichl, Ohlsson, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Variati, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Mesure, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Miranda, Neumann, Nienaß, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Waitz, Wiener

Posledná úprava: 16. mája 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia