Index 
Protokoll
XML 192kPDF 304kWORD 85k
Onsdagen den 23 november 2022 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Behovet av en europeisk lösning för asyl och migration, inbegripet sök- och räddningsinsatser (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Omröstning
  
4.1.Förslag till ändringsbudget 5/2022: Ytterligare åtgärder för att hantera följderna av Rysslands krig i Ukraina – Förstärkning av unionens civilskyddsmekanism – Minskning av betalningsbemyndiganden och uppdatering av intäkter – Övriga justeringar och tekniska uppdateringar (omröstning)
  
4.2.Budgetförfarandet för 2023: gemensamt förslag (omröstning)
  
4.3.Systemet för Europeiska unionens egna medel * (omröstning)
  
4.4.Kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism (omröstning)
  
4.5.Ny EU-strategi för utvidgning (artikel 118 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.6.Situationen i Libyen (artikel 118 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.7.Främjande av regional stabilitet och säkerhet i hela Mellanösternregionen (omröstning)
  
4.8.Förebyggande, hantering och bättre behandling av diabetes i EU i samband med Världsdiabetesdagen (omröstning)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.En verkligt sammanlänkad inre energimarknad för att hålla nere priset på räkningarna och se till att företagen förblir konkurrenskraftiga (debatt om en aktuell fråga)
 8.Avskaffande av våld mot kvinnor (debatt)
 9.Ändring av rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 *** - Ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 vad gäller inrättandet av en diversifierad finansieringsstrategi som en allmän lånemetod ***I - Instrumentet makroekonomiskt stöd+ för stöd till Ukraina under 2023 ***I (debatt)
 10.Den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020 och FN-konventionen om biologisk mångfald COP15 (debatt)
 11.Rättsligt skydd för regnbågsfamiljer som utövar rätten till fri rörlighet, särskilt fallet med bebisen Sara (debatt)
 12.Den framtida europeiska finansiella arkitekturen för utveckling (debatt)
 13.Parlamentets sammansättning
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Mänskliga rättigheter i Egypten (debatt)
 16.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
16.1.Människorättssituationen i Afghanistan, särskilt försämringen av kvinnors rättigheter och attackerna mot utbildningsinstitutioner
  
16.2.Det fortsatta förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället i Belarus
  
16.3.Tvångsförflyttningarna av människor som ett resultat av den eskalerande konflikten i östra Kongo
 17.Skydd av djurhållning och stora rovdjur i Europa (debatt)
 18.Röstförklaringar
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Justering av protokollet från detta sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR SOM UTGÖR UNDERLAG FÖR PARLAMENTETS DEBATTER OCH BESLUT
  
1.Ingivna resolutionsförslag
  
2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
  
3.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
  
4.Inkomna dokument
  
5.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
  
6.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.02.


2. Behovet av en europeisk lösning för asyl och migration, inbegripet sök- och räddningsinsatser (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Behovet av en europeisk lösning för asyl och migration, inbegripet sök- och räddningsinsatser (2022/2950(RSP))

Mikuláš Bek (rådets tjänstgörande ordförande) och Margaritis Schinas (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Stéphane Séjourné för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Jordan Bardella för ID-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Manon Aubry för The Left-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Malik Azmani, Jordi Solé, Annalisa Tardino, Vincenzo Sofo, Miguel Urbán Crespo, Nicolas Bay, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Sophia in 't Veld, Erik Marquardt, Nicolaus Fest, Charlie Weimers, Sira Rego, Laura Ferrara, Dolors Montserrat, Gabriele Bischoff, Nicola Danti, Damien Carême, Jaak Madison, Nicola Procaccini, Konstantinos Arvanitis, Dino Giarrusso, Tomas Tobé och Pietro Bartolo.

ORDFÖRANDESKAP: Michal ŠIMEČKA
Vice talman

Talare: Jan-Christoph Oetjen, Alice Kuhnke, Filip De Man, Jorge Buxadé Villalba, Márton Gyöngyösi, Vangelis Meimarakis, Sylvie Guillaume, Fabienne Keller, Tineke Strik, Teuvo Hakkarainen, Beata Kempa, Jérôme Rivière, François-Xavier Bellamy, Isabel Santos, Maite Pagazaurtundúa, Damian Boeselager, Harald Vilimsky, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Salvatore De Meo, Elena Yoncheva, Ilhan Kyuchyuk, Rosa D'Amato, Jean-Paul Garraud, Angel Dzhambazki, som även svarade på ett inlägg (”blått kort”) från Rosa D'Amato; Angelika Winzig, Javier Moreno Sánchez, Róża Thun und Hohenstein, Lena Düpont, Matjaž Nemec, Karlo Ressler, Cyrus Engerer, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Łukasz Kohut, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Stanislav Polčák, Theresa Bielowski, Delara Burkhardt och Carina Ohlsson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tomislav Sokol, Maria Grapini, Ana Miranda och Kinga Gál.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) och Mikuláš Bek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.48.)


ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Talman

3. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.01.


4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas detta protokoll.

Resultaten av omröstningar med namnupprop, som bifogas detta protokoll, finns tillgängliga på parlamentets webbplats.


4.1. Förslag till ändringsbudget 5/2022: Ytterligare åtgärder för att hantera följderna av Rysslands krig i Ukraina – Förstärkning av unionens civilskyddsmekanism – Minskning av betalningsbemyndiganden och uppdatering av intäkter – Övriga justeringar och tekniska uppdateringar (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 5/2022 till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022: Ytterligare åtgärder för att hantera följderna av Rysslands krig i Ukraina, förstärkning av unionens civilskyddsmekanism, minskning av betalningsbemyndiganden och uppdatering av intäkter, övriga justeringar och tekniska uppdateringar [14832/2022 - C9-0388/2022 - 2022/0318(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Karlo Ressler och Damian Boeselager (A9-0280/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2022)0402)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Rådets ståndpunkt godkändes därmed.

Ändringsbudget nr 5/2022 förklarades slutgiltigt antagen.


4.2. Budgetförfarandet för 2023: gemensamt förslag (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2023 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet [12108/2022 - C9-0306/2022 - 2022/0212(BUD)] - Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén. Föredragande: Nicolae Ştefănuță och Niclas Herbst (A9-0278/2022)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för ett förkastande av det gemensamma utkastet)

GEMENSAMT FÖRSLAG

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2022)0403)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Inlägg:

Mikuláš Bek (rådets tjänstgörande ordförande) yttrade sig efter omröstningen.

Före undertecknandet av budgeten för budgetåret 2023 gjorde talmannen följande uttalande:

"Den gemensamma text som förklikningskommittén avgav den 14 november 2022 har godkänts både av parlamentet och rådet. Budgetförfarandet för budgetåret 2023 kan således betraktas som avslutat. Unionens budget för budgetåret 2023 är slutgiltigt antagen.”

Talmannen undertecknade budgeten i närvaro av Johan Van Overtveldt (ordförande för utskottet BUDG), samt Nicolae Ştefănuță och Niclas Herbst (föredragande för den allmänna budgeten 2023).


4.3. Systemet för Europeiska unionens egna medel * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel [COM(2021)0570 - C9-0034/2022 - 2021/0430(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: Valérie Hayer och José Manuel Fernandes (A9-0266/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P9_TA(2022)0404)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)


4.4. Kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism (omröstning)

Debatten hade hållits den 18 oktober 2022 (punkt 18 i protokollet av den 18.10.2022).

Resolutionsförslag och gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i

arbetsordningen: punkt 1 i förteckningen över handlingar som utgör underlag för parlamentets debatter och beslut i protokollet av den 23.11.2022.

(Enkel majoritet erfordrades.)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0482/2022

Antogs (P9_TA(2022)0405)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)


4.5. Ny EU-strategi för utvidgning (artikel 118 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om den nya EU-strategin för utvidgning [2022/2064(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tonino Picula (A9-0251/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P9_TA(2022)0406)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)


4.6. Situationen i Libyen (artikel 118 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Libyen [2021/2064(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Giuliano Pisapia (A9-0252/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P9_TA(2022)0407)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)


4.7. Främjande av regional stabilitet och säkerhet i hela Mellanösternregionen (omröstning)

Betänkande om främjande av regional stabilitet och säkerhet i hela Mellanösternregionen [2020/2113(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Manu Pineda (A9-0256/2022)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2022)0408)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)


4.8. Förebyggande, hantering och bättre behandling av diabetes i EU i samband med Världsdiabetesdagen (omröstning)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0492/2022

Antogs (P9_TA(2022)0409)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


ORDFÖRANDESKAP: Evelyn REGNER
Vice talman

5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.33.


6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


7. En verkligt sammanlänkad inre energimarknad för att hålla nere priset på räkningarna och se till att företagen förblir konkurrenskraftiga (debatt om en aktuell fråga)

En verkligt sammanlänkad inre energimarknad för att hålla nere priset på räkningarna och se till att företagen förblir konkurrenskraftiga (2022/2961(RSP))

Maria da Graça Carvalho inledde den debatt som föreslagits av PPE-gruppen.

Talare: Mikuláš Bek (rådets tjänstgörande ordförande) och Kadri Simson (ledamot av kommissionen).

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Morten Petersen för Renew-gruppen, Ciarán Cuffe för Verts/ALE-gruppen, Gerolf Annemans för ID-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Marina Mesure för The Left-gruppen, Viktor Uspaskich, grupplös, Jerzy Buzek, Pedro Marques, Christophe Grudler, Jutta Paulus, Isabella Tovaglieri, Alexandr Vondra, Sabrina Pignedoli, Seán Kelly, Elisabetta Gualmini, Nicola Danti, Jean-Lin Lacapelle, Beata Szydło, Tom Berendsen, Jens Geier, Claudia Gamon, Angelo Ciocca, Geert Bourgeois, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Dita Charanzová, Nicola Procaccini, Hildegard Bentele, Tsvetelina Penkova, Susana Solís Pérez, Anna Zalewska, Ivan Štefanec, Carmen Avram, Izabela-Helena Kloc, Massimiliano Salini, Marek Paweł Balt, Maria Spyraki och Robert Hajšel.

Talare: Kadri Simson och Mikuláš Bek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Talman

8. Avskaffande av våld mot kvinnor (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Avskaffande av våld mot kvinnor (2022/2951(RSP))

Talmannen höll ett inledande anförande.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyn REGNER
Vice talman

Mikuláš Bek (rådets tjänstgörande ordförande) och Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Stefania Zambelli för ID-gruppen, Margarita de la Pisa Carrión för ECR-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop, för The Left-gruppen, och Laura Ferrara, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Frances Fitzgerald, Evin Incir, Sylvie Brunet, Diana Riba i Giner, Guido Reil, som även svarade på ett inlägg (”blått kort”) från Karen Melchior; Jadwiga Wiśniewska, Malin Björk, Maria Angela Danzì, Angelika Winzig, Pina Picierno, Samira Rafaela, Sandra Pereira, Rosa Estaràs Ferragut, Łukasz Kohut, Karen Melchior, Luisa Regimenti, Robert Biedroń, Izaskun Bilbao Barandica, Theresa Bielowski, Nathalie Colin-Oesterlé, Carina Ohlsson, Magdalena Adamowicz, Camilla Laureti och Arba Kokalari.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Isabella Adinolfi, Milan Brglez, Sylwia Spurek, Katrin Langensiepen och Elena Kountoura.

Talare: Helena Dalli och Mikuláš Bek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


9. Ändring av rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 *** - Ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 vad gäller inrättandet av en diversifierad finansieringsstrategi som en allmän lånemetod ***I - Instrumentet makroekonomiskt stöd+ för stöd till Ukraina under 2023 ***I (debatt)

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) 2020/2093 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 [COM(2022)0595 -14471/2022 - C9-0386/2022 - 2022/0369(APP)] - BUDG-utskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 vad gäller inrättandet av en diversifierad finansieringsstrategi som en allmän lånemetod [COM(2022)0596 - C9-0374/2022 - 2022/0370(COD)] - BUDG-utskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina under 2023 (makroekonomiskt stöd+) [COM(2022)0597 - C9-0373/2022 - 2022/0371(COD)] - INTA-utskottet

Talare: Mikuláš Bek (rådets tjänstgörande ordförande) och Virginijus Sinkevičius (ledamot av kommissionen).

Talare: Jan Olbrycht för PPE-gruppen, Margarida Marques för S&D-gruppen, Valérie Hayer för Renew-gruppen, Rasmus Andresen för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Johan Van Overtveldt för ECR-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Michael Gahler, Victor Negrescu, Petras Auštrevičius, Alexandra Geese, Matteo Gazzini, Dominik Tarczyński, Tamás Deutsch och José Manuel Fernandes.

ORDFÖRANDESKAP: Michal ŠIMEČKA
Vice talman

Talare: Bogusław Liberadzki, Vlad Gheorghe, Markéta Gregorová, Kosma Złotowski, Márton Gyöngyösi, Andrius Kubilius, Catharina Rinzema, Francesca Donato, Angelika Winzig, Seán Kelly, Eugen Tomac, Liudas Mažylis och Helmut Scholz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Billy Kelleher och Clare Daly.

Talare: Virginijus Sinkevičius och Mikuláš Bek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 24.11.2022.


10. Den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020 och FN-konventionen om biologisk mångfald COP15 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020 och FN-konventionen om biologisk mångfald COP15 (2022/2959(RSP))

Mikuláš Bek (rådets tjänstgörande ordförande) och Virginijus Sinkevičius (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, César Luena för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Jutta Paulus för Verts/ALE-gruppen, Aurélia Beigneux för ID-gruppen, Alexandr Vondra för ECR-gruppen, Silvia Modig för The Left-gruppen, Pierre Karleskind, Bas Eickhout, Sylvia Limmer, Krzysztof Jurgiel, Luke Ming Flanagan, Grace O'Sullivan, Marie Toussaint, João Albuquerque och Anna Deparnay-Grunenberg.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sara Cerdas och Mick Wallace.

Talare: Virginijus Sinkevičius och Mikuláš Bek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Rättsligt skydd för regnbågsfamiljer som utövar rätten till fri rörlighet, särskilt fallet med bebisen Sara (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000045/2022 från Marc Angel, Terry Reintke, Pierre Karleskind, Malin Björk, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Matjaž Nemec, Olivier Chastel, Diana Riba i Giner, Gabriele Bischoff, Tilly Metz, Irène Tolleret, Dietmar Köster, Frances Fitzgerald, Karen Melchior, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Karima Delli, Hilde Vautmans, Magdalena Adamowicz, Sylwia Spurek, Francisco Guerreiro, Karin Karlsbro, Vera Tax, Sandro Gozi, Malte Gallée, René Repasi, Robert Biedroń, Radka Maxová, Giuliano Pisapia, Aurore Lalucq, Marisa Matias, José Gusmão, Anna Deparnay-Grunenberg, Rosa D'Amato, Andreas Schieder, Catharina Rinzema, Chris MacManus, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Silvia Modig, Sirpa Pietikäinen, Michal Šimečka, Grace O'Sullivan, till kommissionen: Rättsligt skydd för regnbågsfamiljer som utövar rätten till fri rörlighet, särskilt fallet med bebisen Sara (B9-0031/2022)

Marc Angel utvecklade frågan.

Helena Dalli (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Maria Walsh för PPE-gruppen, Maria-Manuel Leitão-Marques för S&D-gruppen, Pierre Karleskind för Renew-gruppen, Kim Van Sparrentak för Verts/ALE-gruppen, och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Malin Björk för The Left-gruppen, Tiziana Beghin, grupplös, Petar Vitanov, Sophia in 't Veld, Sergey Lagodinsky och Vincenzo Sofo, Mario Furore, Cyrus Engerer, Catharina Rinzema och Moritz Körner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: François-Xavier Bellamy och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Helena Dalli.

Talare: Sophia in 't Veld kommenterade ett tidigare inlägg (talmannen noterade detta).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Den framtida europeiska finansiella arkitekturen för utveckling (debatt)

Betänkande om den framtida europeiska finansiella arkitekturen för utveckling [2021/2252(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Charles Goerens (A9-0270/2022)

Charles Goerens redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Angelika Winzig (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen).

Talare: Isabel Santos (föredragande av yttrande från utskottet AFET), György Hölvényi för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Erik Marquardt för Verts/ALE-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, João Pimenta Lopes för The Left-gruppen, Ádám Kósa, grupplös, Tomas Tobé, Mónica Silvana González, Gianna Gancia, Hildegard Bentele och Ilan De Basso.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Barry Andrews och Mick Wallace.

Talare: Janez Lenarčič (talmannen gjorde förtydliganden avseende genomförandet av debatten) och Charles Goerens.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.11 i protokollet av den 24.11.2023.


13. Parlamentets sammansättning

De behöriga danska myndigheterna hade meddelat att Bergur Løkke Rasmussen, Erik Poulsen och Anders Vistisen hade utnämnts till ledamöter av Europaparlamentet och skulle ersätta Søren Gade, Linea Søgaard-Lidell och Peter Kofod med verkan från och med den 22 november 2022.

Parlamentet noterade att de blivit valda.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Bergur Løkke Rasmussen, Erik Poulsen et Anders Vistisen, fram till dess att deras behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att de avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


14. Utskottens och delegationernas sammansättning

Renew-gruppen hade meddelat talmannen följande beslut om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

ENVI-utskottet: Erik Poulsen

TRAN-utskottet: Bergur Løkke Rasmussen

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Erik Poulsen

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


15. Mänskliga rättigheter i Egypten (debatt)

Uttalande av kommissionen: Mänskliga rättigheter i Egypten (2022/2962(RSP))

Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andrey Kovatchev för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Jan-Christoph Oetjen för Renew-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Denis Nesci för ECR-gruppen, och Mick Wallace, för The Left-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Clare Daly.

Talare: Janez Lenarčič.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen): punkt 1 i förteckningen över handlingar som utgör underlag för parlamentets debatter och beslut i protokollet av den 24.11.2022.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.17 i protokollet av den 24.11.2022.


16. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i förteckningen över handlingar som utgör underlag för parlamentets debatter och beslut i protokollet av den 23.11.2022.)


16.1. Människorättssituationen i Afghanistan, särskilt försämringen av kvinnors rättigheter och attackerna mot utbildningsinstitutioner

Resolutionsförslag B9-0501/2022, B9-0506/2022, B9-0522/2022, B9-0524/2022, B9-0525/2022 och B9-0526/2022 (2022/2955(RSP))

Željana Zovko och Evin Incir redogjorde för sina gruppers resolutionsförslag.

ORDFÖRANDESKAP: Roberts ZĪLE
Vice talman

María Soraya Rodríguez Ramos, Tineke Strik, Ryszard Czarnecki och Marisa Matias redogjorde för sina gruppers resolutionsförslag.

Talare: Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, Karsten Lucke för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för Renew-gruppen, Erik Marquardt för Verts/ALE-gruppen, Bernhard Zimniok för ID-gruppen, Clare Daly, för The Left-gruppen, och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tomislav Sokol, Michaela Šojdrová och Mick Wallace.

Talare: Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 24.11.2022.


16.2. Det fortsatta förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället i Belarus

Resolutionsförslag B9-0508/2022, B9-0521/2022, B9-0530/2022, B9-0531/2022 och B9-0532/2022 (2022/2956(RSP))

Miriam Lexmann, Juozas Olekas, Petras Auštrevičius, Viola von Cramon-Taubadel och Anna Fotyga redogjorde för sina gruppers resolutionsförslag.

Talare: Andrzej Halicki för PPE-gruppen, Thijs Reuten för S&D-gruppen, Karin Karlsbro för Renew-gruppen, Markéta Gregorová för Verts/ALE-gruppen, Patricia Chagnon för ID-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Rasa Juknevičienė och Isabel Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Clare Daly och Mick Wallace.

Talare: Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 24.11.2022.


16.3. Tvångsförflyttningarna av människor som ett resultat av den eskalerande konflikten i östra Kongo

Resolutionsförslag B9-0500/2022, B9-0507/2022, B9-0523/2022, B9-0527/2022, B9-0528/2022 och B9-0529/2022 (2022/2957(RSP))

Tomáš Zdechovský, Hannes Heide, Abir Al-Sahlani, Malte Gallée, Marc Botenga redogjorde för sina gruppers resolutionsförslag.

Talare: Benoît Lutgen för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Jan-Christoph Oetjen för Renew-gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana för Verts/ALE-gruppen, Stanislav Polčák och Maria Arena.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mick Wallace och Clare Daly.

Talare: Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10 i protokollet av den 24.11.2022.


17. Skydd av djurhållning och stora rovdjur i Europa (debatt)

Uttalande av kommissionen: Skydd av djurhållning och stora rovdjur i Europa (2022/2952(RSP))

Janez Lenarčič (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Clara Aguilera för S&D-gruppen, Ulrike Müller för Renew-gruppen, Thomas Waitz för Verts/ALE-gruppen, Sylvia Limmer för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Anja Hazekamp för The Left-gruppen, Daniel Buda, César Luena, Róża Thun und Hohenstein, Alessandro Panza, Mazaly Aguilar, Alexander Bernhuber, Günther Sidl, Elsi Katainen, Roman Haider och Pietro Fiocchi.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Nicolae Ştefănuță, Anne Sander, Asger Christensen, Simone Schmiedtbauer, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Benoît Lutgen, Marlene Mortler och Francisco José Millán Mon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Barbara Thaler, Jérémy Decerle, Caroline Roose, Peter Jahr, Mick Wallace, Stanislav Polčák och Charlie Weimers.

Talare: Janez Lenarčič.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen): punkt 1 i förteckningen över handlingar som utgör underlag för parlamentets debatter och beslut i protokollet av den 24.11.2022.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.14 i protokollet av den 24.11.2022.


18. Röstförklaringar

Muntliga röstförklaringar

Betänkande Valérie Hayer och José Manuel Fernandes - A9-0266/2022
Charlie Weimers, Clare Daly och Stanislav Polčák

Kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism - RC-B9-0482/2022
Charlie Weimers, Eugen Tomac, Elena Yoncheva, Mick Wallace, Stanislav Polčák och Miriam Lexmann

Betänkande Tonino Picula - A9-0251/2022
Eugen Tomac, Clare Daly och Miriam Lexmann

Betänkande Giuliano Pisapia - A9-0252/2022
Clare Daly och Mick Wallace

Betänkande Manu Pineda - A9-0256/2022
Mick Wallace

Förebyggande, hantering och bättre behandling av diabetes i EU i samband med Världsdiabetesdagen - B9-0492/2022
Stanislav Polčák

Skriftliga röstförklaringar

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes (dokumentet ”Föredragningslista” PE 738.125/OJ).


20. Justering av protokollet från detta sammanträde

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering i början av eftermiddagssammanträdet nästföljande sammanträdesdag.


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR SOM UTGÖR UNDERLAG FÖR PARLAMENTETS DEBATTER OCH BESLUT

1. Ingivna resolutionsförslag

Kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Bernard Guetta, Vlad Gheorghe, Hilde Vautmans, Georgios Kyrtsos, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
för Renew-gruppen
om kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism (2022/2896(RSP)) (B9-0482/2022),

- Andrius Kubilius, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Peter van Dalen, Isabel Wiseler Lima, Siegfried Mureşan, Vangelis Meimarakis, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Vladimír Bilčík, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Liudas Mažylis, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Alexander Alexandrov Yordanov, Milan Zver
för PPE-gruppen
om kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism (2022/2896(RSP)) (B9-0483/2022),

- Viola von Cramon Taubadel, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky, Damian Boeselager
för Verts/ALE-gruppen
om kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism (2022/2896(RSP)) (B9-0485/2022),

- Pedro Marques, Tonino Picula, Sven Mikser
för S&D-gruppen
om kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism (2022/2896(RSP)) (B9-0486/2022),

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Joachim Stanisław Brudziński, Witold Jan Waszczykowski, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Beata Mazurek, Kosma Złotowski, Zbigniew Kuźmiuk, Dominik Tarczyński, Jacek Saryusz Wolski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Patryk Jaki, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Anna Zalewska, Beata Szydło, Beata Kempa, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska
för ECR-gruppen
om kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism (2022/2896(RSP)) (B9-0487/2022).

Gemensamt förslag till resolution ingivet i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen:

Andrius Kubilius, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Siegfried Mureşan, Vangelis Meimarakis, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Vladimír Bilčík, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Liudas Mažylis, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Alexander Alexandrov Yordanov, Milan Zver
för PPE-gruppen
Petras Auštrevičius, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
för Renew-gruppen
Anna Fotyga, Charlie Weimers, Zbigniew Kuźmiuk, Kosma Złotowski, Witold Jan Waszczykowski, Dominik Tarczyński, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Stanisław Brudziński, Eugen Jurzyca, Beata Kempa, Hermann Tertsch, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anna Zalewska, Beata Mazurek, Adam Bielan, Beata Szydło, Patryk Jaki, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska
för ECR-gruppen
Włodzimierz Cimoszewicz, Juozas Olekas, Łukasz Kohut, Marina Kaljurand, Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Thijs Reuten
om kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av terrorism (2022/2896(RSP)) (RC-B9-0482/2022) (ersätter B9-0482/2022, B9-0483/2022 och B9-0487/2022).

Förebyggande, hantering och bättre behandling av diabetes i EU i samband med Världsdiabetesdagen

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Pernille Weiss
för PPE-gruppen
Christel Schaldemose
för S&D-gruppen
Frédérique Ries
för Renew-gruppen
Tilly Metz
för Verts/ALE-gruppen
Joanna Kopcińska
för ECR-gruppen
Kateřina Konečná
för The Left-gruppen
om förebyggande, hantering och bättre behandling av diabetes i EU i samband med Världsdiabetesdagen (2022/2901(RSP)) (B9-0492/2022)


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Människorättssituationen i Afghanistan, särskilt försämringen av kvinnors rättigheter och attackerna mot utbildningsinstitutioner (2022/2955(RSP))

- Marisa Matias, Clare Daly, för The Left-gruppen, om människorättssituationen i Afghanistan, särskilt försämringen av kvinnors rättigheter och attackerna mot utbildningsinstitutioner (B9-0501/2022),

- Tineke Strik, Ana Miranda, Gwendoline Delbos-Corfield, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Piernicola Pedicini, Jordi Solé, Ignazio Corrao, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Alviina Alametsä, Heidi Hautala, Erik Marquardt, Rosa D'Amato, för Verts/ALE-gruppen, om människorättssituationen i Afghanistan, särskilt försämringen av kvinnors rättigheter och attackerna mot utbildningsinstitutioner (B9-0506/2022),

- María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om människorättssituationen i Afghanistan, särskilt försämringen av kvinnors rättigheter och attackerna mot utbildningsinstitutioner (B9-0522/2022),

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Karsten Lucke, för S&D-gruppen, om människorättssituationen i Afghanistan, särskilt försämringen av kvinnors rättigheter och attackerna mot utbildningsinstitutioner (B9-0524/2022),

- Anna Fotyga, Karol Karski, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski, Alexandr Vondra, Beata Mazurek, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Andżelika Anna Możdżanowska, för ECR-gruppen, om människorättssituationen i Afghanistan, särskilt försämringen av kvinnors rättigheter och attackerna mot utbildningsinstitutioner (B9-0525/2022),

- Željana Zovko, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Gheorghe Falcă, David Lega, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Antonio López-Istúriz White, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, David McAllister, för PPE-gruppen, om människorättssituationen i Afghanistan, särskilt försämringen av kvinnors rättigheter och attackerna mot utbildningsinstitutioner (B9-0526/2022).

II.   Det fortsatta förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället i Belarus (2022/2956(RSP))

- Viola von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos-Corfield, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Hannah Neumann, Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė, Mounir Satouri, Tineke Strik, Claude Gruffat, Markéta Gregorová, Thomas Waitz, Erik Marquardt, Rosa D'Amato, Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, om det fortsatta förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället i Belarus (B9-0508/2022),

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om det fortsatta förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället i Belarus (B9-0521/2022),

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Juozas Olekas, Thijs Reuten, för S&D-gruppen, om det fortsatta förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället i Belarus (B9-0530/2022),

- Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Adam Bielan, Beata Kempa, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Hermann Tertsch, Andżelika Anna Możdżanowska, Jacek Saryusz-Wolski, Patryk Jaki, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra, Anna Zalewska, Carlo Fidanza, för ECR-gruppen, om det fortsatta förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället i Belarus (B9-0531/2022),

- Željana Zovko, Miriam Lexmann, Andrzej Halicki, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Gheorghe Falcă, David Lega, Tomasz Frankowski, Adam Jarubas, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Antonio López-Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský, för PPE-gruppen, om det fortsatta förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället i Belarus (B9-0532/2022).

III.   Tvångsförflyttningarna av människor som ett resultat av den eskalerande konflikten i östra Kongo (2022/2957(RSP))

- Marc Botenga, för The Left-gruppen, (B9-0500/2022),

- Malte Gallée, Pierrette Herzberger-Fofana, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Piernicola Pedicini, Caroline Roose, Jordi Solé, Mounir Satouri, Tineke Strik, Erik Marquardt, Rosa D'Amato, Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, om tvångsförflyttningarna av människor som ett resultat av den eskalerande konflikten i östra Kongo (B9-0507/2022),

- Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om tvångsförflyttningarna av människor som ett resultat av den eskalerande konflikten i östra Kongo (B9-0523/2022),

- Margarida Marques, Andrea Cozzolino, Hannes Heide, för S&D-gruppen, om tvångsförflyttningarna av människor som ett resultat av den eskalerande konflikten i östra Kongo (B9-0527/2022),

- Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Anna Zalewska, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki, för ECR-gruppen, om tvångsförflyttningarna av människor som ett resultat av den eskalerande konflikten i östra Kongo (B9-0528/2022),

- Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Gheorghe Falcă, David Lega, Tomasz Frankowski, Seán Kelly, Antonio López-Istúriz White, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Sara Skyttedal, för PPE-gruppen, om tvångsförflyttningarna av människor som ett resultat av den eskalerande konflikten i östra Kongo (B9-0529/2022).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen.


3. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31, paragraphe 3, i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföring DEC 20/2022 – Avsnitt III - kommissionen.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen, beslutat att godkänna anslagsöverföringarna INF 5/2022, INF 6/2022 och INF 7/2022 – Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Rådet hade, i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen, beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföringar DEC 22/2022 och DEC 23/2022 – Avsnitt III - kommissionen.


4. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

- Förslag till anslagsöverföring INF 5/2022 – Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N9-0076/2022 - C9-0379/2022 - 2022/2179(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 6/2022 – Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N9-0077/2022 - C9-0380/2022 - 2022/2180(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 7/2022 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N9-0078/2022 - C9-0381/2022 - 2022/2181(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-09/T/22 – Avsnitt V – Revisionsrätten (N9-0081/2022 - C9-0390/2022 - 2022/2186(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-10/C/22 – Avsnitt V – Revisionsrätten (N9-0082/2022 - C9-0391/2022 - 2022/2187(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


5. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Utkast till delegerade akter som översänts till parlamentet

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) 2019/1239 vad gäller fastställande av en datauppsättning för den europeiska kontaktpunkten för sjöfart och om ändring av bilagan till den förordningen (C(2022)07842 - 2022/2927(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 november 2022

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (C(2022)07913 - 2022/2932(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 november 2022

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 vad gäller den lägsta halten av kalciumoxid i enkla fasta oorganiska makronäringsgödselmedel (C(2022)08144 - 2022/2964(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 18 november 2022

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)


6. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, som översänts till parlamentet

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster (D077188/01 - 2022/2926(RPS) - tidsfrist: 7 februari 2023)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 1-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboxamid (PAM), cykloxydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron och pentiopyrad i eller på vissa produkter (D080706/03 - 2022/2944(RPS) - tidsfrist: 11 januari 2023)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för abamektin i eller på vissa produkter (D081427/03 - 2022/2942(RPS) - tidsfrist: 11 januari 2023)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller införande av 2-hydroxi-4-metoxibensaldehyd i unionsförteckningen över aromämnen (D084425/02 - 2022/2963(RPS) - tidsfrist: 17 januari 2023)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/32/EG vad gäller 2-metyloxolan (D084607/02 - 2022/2938(RPS) - tidsfrist: 10 januari 2023)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för arsenik i vissa livsmedel (D084673/02 - 2022/2937(RPS) - tidsfrist: 10 februari 2023)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av karbomer i kosttillskott (D084677/02 - 2022/2946(RPS) - tidsfrist: 16 januari 2023)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av glukosylerade steviolglykosider som sötningsmedel (D084713/02 - 2022/2945(RPS) - tidsfrist: 16 januari 2023)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Blasis Elisabetta, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Legutko Ryszard Antoni, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Bielowski Theresa, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Nesci Denis, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stavrou Eleni, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Variati Achille, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Berg Lars Patrick, Buschmann Martin, Casanova Massimo, Číž Miroslav, Donáth Anna Júlia, García Del Blanco Ibán, Hojsík Martin, MacManus Chris, Martusciello Fulvio, Maydell Eva, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Patriciello Aldo, Ripa Manuela, Winkler Iuliu

Senaste uppdatering: 21 mars 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy