Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 38k
Czwartek, 24 listopada 2022 r. - Strasburg

1. Złożone projekty rezolucji

Ochrona hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie

Projekty rezolucji złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Anja Hazekamp
w imieniu grupy The Left
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0503/2022);

- Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Daniel Buda, Alexander Bernhuber
w imieniu grupy PPE
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0504/2022);

- Ulrike Müller, Róża Thun und Hohenstein
w imieniu grupy Renew
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0509/2022);

- Alessandro Panza, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Angelo Ciocca, Paola Ghidoni, Roman Haider, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Georg Mayer, Thierry Mariani
w imieniu grupy ID
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0514/2022);

- Bert-Jan Ruissen, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Hermann Tertsch, Sergio Berlato, Margarita de la Pisa Carrión
w imieniu grupy ECR
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0518/2022);

- Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0519/2022);

- Clara Aguilera, César Luena
w imieniu grupy S&D
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0520/2022).

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Daniel Buda, Alexander Bernhuber
w imieniu grupy PPE
Clara Aguilera, César Luena
w imieniu grupy S&D
Ulrike Müller, Róża Thun und Hohenstein
w imieniu grupy Renew
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE
Bert Jan Ruissen
w imieniu grupy ECR
Anja Hazekamp
w imieniu grupy The Left
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (RC-B9-0503/2022) (zastępujący B9-0503/2022, B9-0504/2022, B9-0509/2022, B9-0518/2022, B9-0519/2022 i B9-0520/2022).

Poszanowanie praw człowieka w Egipcie

Projekty rezolucji złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace
w imieniu grupy The Left
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0496/2022);

- Thierry Mariani
w imieniu grupy ID
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0497/2022);

- Pedro Marques, Tonino Picula, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino
w imieniu grupy S&D
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0505/2022);

- Mounir Satouri, Francisco Guerreiro, Rosa D’Amato, Hannah Neumann, Piernicola Pedicini, Jordi Solé, Michael Bloss, Malte Gallée, Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Yannick Jadot, Alice Bah Kuhnke, Heidi Hautala, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bas Eickhout, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0515/2022);

- Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Nicolae Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Victoria Strugariu, Ioan Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0533/2022);

- Michael Gahler, Andrey Kovatchev, David McAllister, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0534/2022);

- Anna Fotyga, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Patryk Jaki, Valdemar Tomaševski, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza
w imieniu grupy ECR
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0535/2022).

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Pedro Marques, Tonino Picula, Javi López, Pierfrancesco Majorino
w imieniu grupy S&D
Jan Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew
Mounir Satouri
w imieniu grupy Verts/ALE
Assita Kanko
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (RC-B9-0505/2022) (zastępujący B9-0505/2022, B9-0515/2022 i B9-0533/2022).

Wyniki modernizacji Traktatu karty energetycznej

Projekty rezolucji złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Emmanuel Maurel
w imieniu grupy The Left
w sprawie wyników aktualizacji Traktatu karty energetycznej (2022/2934(RSP)) (B9-0498/2022);

- Marie-Pierre Vedrenne, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță
w imieniu grupy Renew
w sprawie wyników aktualizacji Traktatu karty energetycznej (2022/2934(RSP)) (B9-0502/2022);

- Danuta Maria Hübner, Maria da Graça Carvalho
w imieniu grupy PPE
w sprawie wyników aktualizacji Traktatu karty energetycznej (2022/2934(RSP)) (B9-0510/2022);

- Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rasmus Andresen, Sara Matthieu, Mounir Satouri, Rosa D’Amato, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
w sprawie wyników aktualizacji Traktatu karty energetycznej (2022/2934(RSP)) (B9-0513/2022);

- Marek Belka, Inma Rodríguez-Piñero
w imieniu grupy S&D
w sprawie wyników aktualizacji Traktatu karty energetycznej (2022/2934(RSP)) (B9-0536/2022).

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Marek Belka, Inma Rodríguez Piñero
w imieniu grupy S&D
Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Marie Pierre Vedrenne
w imieniu grupy Renew
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Sara Matthieu, Bas Eickhout, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy The Left
w sprawie wyników aktualizacji Traktatu karty energetycznej (2022/2934(RSP)) (RC-B9-0498/2022) (zastępujący B9-0498/2022, B9-0502/2022, B9-0513/2022 i B9-0536/2022).

Spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży 2022

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová
w imieniu grupy PPE
Hélène Fritzon, Petra Kammerevert, Massimiliano Smeriglio
w imieniu grupy S&D
Laurence Farreng
w imieniu grupy Renew
Diana Riba i Giner
w imieniu grupy Verts/ALE
Niyazi Kizilyürek
w imieniu grupy The Left
w sprawie spuścizny Europejskiego Roku Młodzieży 2022 (2022/2953(RSP)) (B9-0512/2022).

Ocena zgodności Węgier z warunkami praworządności według rozporządzenia o warunkowości, a także stan zaawansowania węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Petri Sarvamaa, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE
Eider Gardiazabal Rubial, Thijs Reuten, Lara Wolters, Gabriele Bischoff, Csaba Molnár, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Katarina Barley, Sylvie Guillaume
w imieniu grupy S&D
Moritz Körner, Katalin Cseh
w imieniu grupy Renew
Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund
w imieniu grupy Verts/ALE
Younous Omarjee, Malin Björk
w imieniu grupy The Left
w sprawie oceny przestrzegania przez Węgry warunków dotyczących praworządności na mocy rozporządzenia w sprawie warunkowości oraz stanu prac nad węgierskim planem odbudowy i zwiększania odporności (2022/2935(RSP)) (B9-0511/2022).

Przestrzeganie praw człowieka w związku z pucharem świata FIFA w Katarze

Projekty rezolucji złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Manon Aubry
w imieniu grupy The Left
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (B9-0537/2022);

- Katalin Cseh, Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Asger Christensen, Claudia Gamon, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Pierre Karleskind, Karin Karlsbro, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
w imieniu grupy Renew
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (B9-0538/2022);

- Ernest Urtasun, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Rosa D’Amato, Viola von Cramon-Taubadel, Ana Miranda, Kim Van Sparrentak
w imieniu grupy Verts/ALE
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (B9-0539/2022);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Beata Mazurek, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Denis Nesci, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Hermann Tertsch
w imieniu grupy ECR
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (B9-0541/2022);

- Pedro Marques, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula, Marc Tarabella, Andrea Cozzolino, Isabel Santos
w imieniu grupy S&D
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (B9-0542/2022);

- Michael Gahler, Tomasz Frankowski
w imieniu grupy PPE
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (B9-0543/2022).

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Michael Gahler
w imieniu grupy PPE
Pedro Marques, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula, Isabel Santos
w imieniu grupy S&D
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Pierre Karleskind, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Max Orville, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
w imieniu grupy Renew
Anna Fotyga, Beata Mazurek, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Joachim Stanisław Brudziński, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (RC-B9-0538/2022) (zastępujący B9-0538/2022, B9-0541/2022, B9-0542/2022 i B9-0543/2022).

Przestrzeganie praw człowieka w Afganistanie, zwłaszcza pogorszenie sytuacji w dziedzinie praw kobiet oraz ataki na placówki oświatowe

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Željana Zovko, Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, David Lega, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský
w imieniu grupy PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Karsten Lucke
w imieniu grupy S&D
María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Tomasz Piotr Poręba, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Valdemar Tomaševski, Beata Mazurek, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Denis Nesci, Patryk Jaki, Raffaele Stancanelli
w imieniu grupy ECR
w sprawie sytuacji praw człowieka w Afganistanie, zwłaszcza pogorszenia się sytuacji w dziedzinie praw kobiet oraz ataków na placówki oświatowe (2022/2955(RSP)) (RC-B9-0506/2022) (zastępujący B9-0506/2022, B9-0522/2022, B9-0524/2022, B9-0525/2022 i B9-0526/2022).

Dalsze represjonowanie opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Željana Zovko, Gheorghe Falcă, David Lega, Miriam Lexmann, Andrzej Halicki, Radosław Sikorski, Adam Jarubas, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský, David McAllister
w imieniu grupy PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Juozas Olekas, Thijs Reuten
w imieniu grupy S&D
Petras Auštrevičiusbaran, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew
Viola von Cramon Taubadel, Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jacek Saryusz Wolski, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Dominik Tarczyński, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Kruk, Denis Nesci, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Bielan, Anna Zalewska, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli
w imieniu grupy ECR
w sprawie dalszego represjonowania opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (2022/2956(RSP)) (RC-B9-0508/2022) (zastępujący B9-0508/2022, B9-0521/2022, B9-0530/2022, B9-0531/2022 i B9-0532/2022).

Przymusowe przesiedlenia w wyniku eskalacji konfliktu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, David Lega, Tomasz Frankowski, Seán Kelly, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Sara Skyttedal
w imieniu grupy PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Hannes Heide
w imieniu grupy S&D
Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew
Malte Gallée
w imieniu grupy Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Tomasz Piotr Poręba, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra, Denis Nesci, Anna Zalewska, Valdemar Tomaševski, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński
w imieniu grupy ECR
w sprawie przymusowych przesiedleń w wyniku eskalacji konfliktu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (2022/2957(RSP)) (RC-B9-0507/2022) (zastępujący B9-0507/2022, B9-0523/2022, B9-0527/2022, B9-0528/2022 i B9-0529/2022).

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności