Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 180kPDF 284kWORD 81k
Torstai 24. marraskuuta 2022 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)
 3.Euroopan nuorison teemavuoden 2022 perintö (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Äänestykset
  
5.1.Vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 17 päivänä joulukuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093 muuttaminen *** (äänestys)
  
5.2.Asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 muuttaminen siltä osin kuin on kyse monipuolisen varainhankintastrategian käyttöönotosta yleisenä lainanottomenetelmänä ***I (äänestys)
  
5.3.Makrotaloudellinen rahoitusapu plus -väline tuen antamiseksi Ukrainalle vuonna 2023 ***I (äänestys)
  
5.4.Miehitetyillä ulkomaisilla alueilla myönnettyjen venäläisten matkustusasiakirjojen tunnustamatta jättäminen ***I (äänestys)
  
5.5.Vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelman perustaminen ***I (äänestys)
  
5.6.Työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan mukainen vastustamatta jättäminen: vakuusvaatimuksia koskevat tilapäiset poikkeustoimenpiteet (äänestys)
  
5.7.Työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan mukainen vastustamatta jättäminen: OTC-hyödykejohdannaissopimuksissa ja muissa OTC-johdannaissopimuksissa olevien positioiden määrityskynnysarvo (äänestys)
  
5.8.Afganistanin ihmisoikeustilanne, erityisesti naisten oikeuksien heikkeneminen ja hyökkäykset oppilaitoksia vastaan (äänestys)
  
5.9.Demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvan sorron jatkuminen Valko-Venäjällä (äänestys)
  
5.10.Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa pahenevan konfliktin vuoksi pakenemaan joutuneet ihmiset (äänestys)
  
5.11.Kehitysrahoituksen tuleva eurooppalainen rahoitusrakenne (äänestys)
  
5.12.Energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen uudistamisen tulos (äänestys)
  
5.13.Arvio siitä, noudattaako Unkari ehdollisuusasetuksen oikeusvaltioperiaatetta koskevia ehtoja, ja Unkarin elpymis- ja palautumissuunnitelman tilanne (äänestys)
  
5.14.Kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelu Euroopassa (äänestys)
  
5.15.Euroopan nuorison teemavuoden 2022 perintö (äänestys)
  
5.16.Luonnonvaraisten ja eksoottisten lemmikkieläinten pitämistä Euroopan unionissa koskevan EU:n sääntelyn parantaminen EU:n positiiviluettelon avulla (äänestys)
  
5.17.Egyptin ihmisoikeustilanne (äänestys)
  
5.18.Ihmisoikeustilanne Qatarissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä (äänestys)
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Tarkistettu asetus lääkinnällisistä laitteista – miten varmistaa lääkinnällisten laitteiden saatavuus (keskustelu)
 10.Äänestysselitykset
 11.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istunnon päättäminen
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
 LUETTELO PARLAMENTIN KESKUSTELUJEN JA PÄÄTÖSTEN POHJANA OLEVISTA ASIAKIRJOISTA
  
1.Käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset
  
2.Vetoomukset
  
3.Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
  
4.Valiokuntien yhteistyömenettely
  
5.Vastaanotetut asiakirjat
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Evelyn REGNER

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.02.


2. Vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelman perustamisesta [COM(2021)0574 - C9-0359/2021- 2021/0293(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A9-0159/2022)

Martina Dlabajová esitteli mietinnön.

Thierry Breton (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sabine Verheyen (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dragoş Pîslaru (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta, Josianne Cutajar S&D-ryhmän puolesta, Vlad-Marius Botoş Renew-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elena Lizzi ID-ryhmän puolesta, Johan Nissinen ECR-ryhmän puolesta, Sandra Pereira The Left -ryhmän puolesta, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Valérie Hayer, David Cormand, Matteo Adinolfi, Andżelika Anna Możdżanowska, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho, Nicola Danti, Ladislav Ilčić, Deirdre Clune, Tsvetelina Penkova, Valter Flego, Elżbieta Kruk, Krzysztof Hetman, Alex Agius Saliba, Eugen Jurzyca, Barbara Thaler, Adriana Maldonado López, Luisa Regimenti, Christel Schaldemose ja Romana Jerković.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Maria Grapini.

Puheenvuorot: Thierry Breton ja Martina Dlabajová.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2022, kohta 5.5.


3. Euroopan nuorison teemavuoden 2022 perintö (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan nuorison teemavuoden 2022 perintö (2022/2953(RSP))

Thierry Breton (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Sabine Verheyen PPE-ryhmän puolesta, Heléne Fritzon S&D-ryhmän puolesta, Laurence Farreng Renew-ryhmän puolesta, Diana Riba i Giner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Aurélia Beigneux ID-ryhmän puolesta, Elżbieta Kruk ECR-ryhmän puolesta ja Niyazi Kizilyürek The Left -ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pina PICIERNO

Puheenvuorot: sitoutumaton Chiara Gemma, Tomasz Frankowski, Petra Kammerevert, Dragoş Pîslaru, Malte Gallée, joka vastasi lisäksi Niklas Nienaßin sinisen kortin puheenvuoroon, Gunnar Beck, Jorge Buxadé Villalba, Leila Chaibi, Clara Ponsatí Obiols, Michaela Šojdrová, Massimiliano Smeriglio, Irena Joveva, Damian Boeselager, Sandra Pereira, Maria Walsh, joka vastasi lisäksi Michaela Šojdrován sinisen kortin puheenvuoroon, Marcos Ros Sempere, Svenja Hahn, joka vastasi lisäksi Bogdan Rzońcan sinisen kortin puheenvuoroon, Milan Zver, Predrag Fred Matić, Monica Semedo, Loránt Vincze, João Albuquerque, Vlad-Marius Botoş, Karlo Ressler, Max Orville ja Peter Pollák.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Margarida Marques ja Sara Cerdas.

Thierry Breton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi jätetyt päätöslauselmaesitykset: istunnon pöytäkirja 24.11.2022, luettelo parlamentin keskustelujen ja päätösten pohjana olevista asiakirjoista, kohta 1.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2022, kohta 5.15.

(Istunto keskeytettiin klo 11.32.)


Puhetta johti
puhemies Roberta METSOLA

4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.

Puheenvuorot: Margarita de la Pisa Carrión, Manon Aubry ja Jorge Buxadé Villalba.


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat tämän pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


5.1. Vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 17 päivänä joulukuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093 muuttaminen *** (äänestys)

Esitys neuvoston asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093 muuttamisesta [COM(2022)0595 - 14471/2022 - C9-0386/2022 - 2022/0369(APP)] - BUDG-valiokunta

(parlamentin jäsenten enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2022)0410)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)


5.2. Asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 muuttaminen siltä osin kuin on kyse monipuolisen varainhankintastrategian käyttöönotosta yleisenä lainanottomenetelmänä ***I (äänestys)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse monipuolisen varainhankintastrategian käyttöönotosta yleisenä lainanottomenetelmänä [COM(2022)0596 - C9-0374/2022 - 2022/0370(COD)] - BUDG-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2022)0411)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


5.3. Makrotaloudellinen rahoitusapu plus -väline tuen antamiseksi Ukrainalle vuonna 2023 ***I (äänestys)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi välineen perustamisesta tuen antamiseksi Ukrainalle vuonna 2023 (makrotaloudellinen rahoitusapu plus) [COM(2022)0597 - C9-0373/2022 - 2022/0371(COD)] - INTA-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0412)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


5.4. Miehitetyillä ulkomaisilla alueilla myönnettyjen venäläisten matkustusasiakirjojen tunnustamatta jättäminen ***I (äänestys)

Miehitetyillä ulkomaisilla alueilla myönnettyjen venäläisten matkustusasiakirjojen tunnustamatta jättäminen [COM(2022)0662 - C9-0302/2022 - 2022/0274(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0413)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


5.5. Vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelman perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelman perustamisesta [COM(2021)0574 - C9-0359/2021- 2021/0293(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A9-0159/2022)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0414)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


5.6. Työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan mukainen vastustamatta jättäminen: vakuusvaatimuksia koskevat tilapäiset poikkeustoimenpiteet (äänestys)

ECON-valiokunnan työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys suosituksesta olla vastustamatta 21. lokakuuta 2022 annettua komission delegoitua asetusta delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 153/2013 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta vakuusvaatimuksia koskevilla tilapäisillä poikkeustoimenpiteillä (C(2022)7536 - 2022/2908(DEA)) (B9-0491/2022) - Asiasta vastaava jäsen: Irene Tinagli

(yksinkertainen enemmistö)

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0415)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)


5.7. Työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan mukainen vastustamatta jättäminen: OTC-hyödykejohdannaissopimuksissa ja muissa OTC-johdannaissopimuksissa olevien positioiden määrityskynnysarvo (äänestys)

ECON-valiokunnan työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys suosituksesta olla vastustamatta delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 149/2013 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta OTC-hyödykejohdannaissopimuksissa ja muissa OTC-johdannaissopimuksissa olevien positioiden määrityskynnysarvon osalta 18. lokakuuta 2022 annettua komission delegoitua asetusta (C(2022)7413 - 2022/2899(DEA)) (B9-0490/2022) - Asiasta vastaava jäsen: Irene Tinagli

(yksinkertainen enemmistö)

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0416)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)


5.8. Afganistanin ihmisoikeustilanne, erityisesti naisten oikeuksien heikkeneminen ja hyökkäykset oppilaitoksia vastaan (äänestys)

Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset ja yhteinen päätöslauselmaesitys: istunnon pöytäkirja 23.11.2022, luettelo parlamentin keskustelujen ja päätösten pohjana olevista asiakirjoista, kohta 1 ja istunnon pöytäkirja 24.11.2022, luettelo parlamentin keskustelujen ja päätösten pohjana olevista asiakirjoista, kohta 1.

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0506/2022

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0417)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

(Päätöslauselmaesitys B9-0501/2022 raukesi.)


5.9. Demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvan sorron jatkuminen Valko-Venäjällä (äänestys)

Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset ja yhteinen päätöslauselmaesitys: istunnon pöytäkirja 23.11.2022, luettelo parlamentin keskustelujen ja päätösten pohjana olevista asiakirjoista, kohta 1 ja istunnon pöytäkirja 24.11.2022, luettelo parlamentin keskustelujen ja päätösten pohjana olevista asiakirjoista, kohta 1.

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0508/2022

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0418)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)


5.10. Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa pahenevan konfliktin vuoksi pakenemaan joutuneet ihmiset (äänestys)

Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset ja yhteinen päätöslauselmaesitys: istunnon pöytäkirja 23.11.2022, luettelo parlamentin keskustelujen ja päätösten pohjana olevista asiakirjoista, kohta 1 ja istunnon pöytäkirja 24.11.2022, luettelo parlamentin keskustelujen ja päätösten pohjana olevista asiakirjoista, kohta 1.

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0507/2022

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0419)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

(Päätöslauselmaesitys B9-0500/2022 raukesi.)


5.11. Kehitysrahoituksen tuleva eurooppalainen rahoitusrakenne (äänestys)

Mietintö kehitysrahoituksen tulevasta eurooppalaisesta rahoitusrakenteesta [2021/2252(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Charles Goerens (A9-0270/2022)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2022)0420)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)


5.12. Energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen uudistamisen tulos (äänestys)

Keskustelu käytiin 9. marraskuuta 2022 (istunnon pöytäkirja 9.11.2022, kohta 12).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset ja yhteinen päätöslauselmaesitys: istunnon pöytäkirja 24.11.2022, luettelo parlamentin keskustelujen ja päätösten pohjana olevista asiakirjoista, kohta 1.

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0498/2022

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0421)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

(Päätöslauselmaesitys B9-0510/2022 raukesi.)


5.13. Arvio siitä, noudattaako Unkari ehdollisuusasetuksen oikeusvaltioperiaatetta koskevia ehtoja, ja Unkarin elpymis- ja palautumissuunnitelman tilanne (äänestys)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0511/2022

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0422)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)


5.14. Kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelu Euroopassa (äänestys)

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset ja yhteinen päätöslauselmaesitys: istunnon pöytäkirja 24.11.2022, luettelo parlamentin keskustelujen ja päätösten pohjana olevista asiakirjoista, kohta 1.

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0503/2022

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0423)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

(Päätöslauselmaesitys B9-0514/2022 raukesi.)


5.15. Euroopan nuorison teemavuoden 2022 perintö (äänestys)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0512/2022

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0424)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)


5.16. Luonnonvaraisten ja eksoottisten lemmikkieläinten pitämistä Euroopan unionissa koskevan EU:n sääntelyn parantaminen EU:n positiiviluettelon avulla (äänestys)

Dolors Montserratin työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohdan mukaisesti PETI-valiokunnan puolesta käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys luonnonvaraisten ja eksoottisten lemmikkieläinten pitämistä Euroopan unionissa koskevan EU:n sääntelyn parantamisesta EU:n positiiviluettelon avulla (2022/2809(RSP)) (B9-0489/2022)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0489/2022

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2022)0425)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 16)


5.17. Egyptin ihmisoikeustilanne (äänestys)

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset ja yhteinen päätöslauselmaesitys: istunnon pöytäkirja 24.11.2022, luettelo parlamentin keskustelujen ja päätösten pohjana olevista asiakirjoista, kohta 1.

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0496/2022

Hylättiin
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0497/2022

Hylättiin
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 17)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0505/2022

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0426)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 17)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0534/2022 ja B9-0535/2022 raukesivat.)


5.18. Ihmisoikeustilanne Qatarissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä (äänestys)

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset ja yhteinen päätöslauselmaesitys: istunnon pöytäkirja 24.11.2022, luettelo parlamentin keskustelujen ja päätösten pohjana olevista asiakirjoista, kohta 1.

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0538/2022

Hyväksyttiin (P9_TA(2022)0427)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 18)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0537/2022 ja B9-0539/2022 raukesivat.)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Michael Gahler ja Antonius Manders.

(Istunto keskeytettiin klo 12.42.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

6. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.02.


7. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Toimivaltaiset Unkarin viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Anna Júlia Donáthin koskemattomuuden pidättämiseksi Kecskemétin alueen tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan rikossyytteeseen liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Tarkistettu asetus lääkinnällisistä laitteista – miten varmistaa lääkinnällisten laitteiden saatavuus (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000043/2022 – Angelika Niebler ja Peter Liese PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Tarkistettu asetus lääkinnällisistä laitteista – miten varmistaa lääkinnällisten laitteiden saatavuus (B9-0030/2022)

Angelika Niebler esitteli kysymyksen.

Stella Kyriakides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Nicolás González Casares S&D-ryhmän puolesta, Véronique Trillet-Lenoir Renew-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Virginie Joron ID-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Anne Sander, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss ja Deirdre Clune.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly, Juozas Olekas ja Andreas Schwab.

Stella Kyriakides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Äänestysselitykset

Suulliset äänestysselitykset

Makrotaloudellinen rahoitusapu plus -väline tuen antamiseksi Ukrainalle vuonna 2023 - C9-0373/2022
Angel Dzhambazki

Mietintö Martina Dlabajová - A9-0159/2022
Seán Kelly

Mietintö Charles Goerens - A9-0270/2022
Seán Kelly

Energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen uudistamisen tulos - RC-B9-0498/2022
Seán Kelly

Arvio siitä, noudattaako Unkari ehdollisuusasetuksen oikeusvaltioperiaatetta koskevia ehtoja, ja Unkarin elpymis- ja palautumissuunnitelman tilanne - B9-0511/2022
Angel Dzhambazki

Kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelu Euroopassa - RC-B9-0503/2022
Angel Dzhambazki

Euroopan nuorison teemavuoden 2022 perintö - B9-0512/2022
Eugen Tomac

Kirjalliset äänestysselitykset

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.


11. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan viipymättä parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


12. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 12. joulukuuta 2022 - 15. joulukuuta 2022.


13. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.48.


14. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Roberta Metsola

pääsihteeri

puhemies


LUETTELO PARLAMENTIN KESKUSTELUJEN JA PÄÄTÖSTEN POHJANA OLEVISTA ASIAKIRJOISTA

1. Käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset

Kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelu Euroopassa

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Anja Hazekamp
The Left -ryhmän puolesta
kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelusta Euroopassa (2022/2952(RSP)) (B9-0503/2022)

- Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Daniel Buda, Alexander Bernhuber
PPE-ryhmän puolesta
kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelusta Euroopassa (2022/2952(RSP)) (B9-0504/2022)

- Ulrike Müller, Róża Thun und Hohenstein
Renew-ryhmän puolesta
kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelusta Euroopassa (2022/2952(RSP)) (B9-0509/2022)

- Alessandro Panza, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Angelo Ciocca, Paola Ghidoni, Roman Haider, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Georg Mayer, Thierry Mariani
ID-ryhmän puolesta
kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelusta Euroopassa (2022/2952(RSP)) (B9-0514/2022)

- Bert-Jan Ruissen, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Hermann Tertsch, Sergio Berlato, Margarita de la Pisa Carrión
ECR-ryhmän puolesta
kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelusta Euroopassa (2022/2952(RSP)) (B9-0518/2022)

- Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta
kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelusta Euroopassa (2022/2952(RSP)) (B9-0519/2022)

- Clara Aguilera, César Luena
S&D-ryhmän puolesta
kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelusta Euroopassa (2022/2952(RSP)) (B9-0520/2022).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys:

Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Daniel Buda, Alexander Bernhuber
PPE-ryhmän puolesta,
Clara Aguilera, César Luena
S&D-ryhmän puolesta,
Ulrike Müller, Róża Thun und Hohenstein
Renew-ryhmän puolesta,
Thomas Waitz
Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Bert Jan Ruissen
ECR-ryhmän puolesta,
Anja Hazekamp
The Left -ryhmän puolesta
kotieläintuotannon ja suurpetojen suojelusta Euroopassa (2022/2952(RSP)) (RC-B9-0503/2022) (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0503/2022, B9-0504/2022, B9-0509/2022, B9-0518/2022, B9-0519/2022 ja B9-0520/2022).

Egyptin ihmisoikeustilanne

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace
The Left -ryhmän puolesta
Egyptin ihmisoikeustilanteesta (2022/2962(RSP)) (B9-0496/2022)

- Thierry Mariani
ID-ryhmän puolesta
Egyptin ihmisoikeustilanteesta (2022/2962(RSP)) (B9-0497/2022)

- Pedro Marques, Tonino Picula, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino
S&D-ryhmän puolesta
Egyptin ihmisoikeustilanteesta (2022/2962(RSP)) (B9-0505/2022)

- Mounir Satouri, Francisco Guerreiro, Rosa D’Amato, Hannah Neumann, Piernicola Pedicini, Jordi Solé, Michael Bloss, Malte Gallée, Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Yannick Jadot, Alice Bah Kuhnke, Heidi Hautala, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bas Eickhout, Caroline Roose
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Egyptin ihmisoikeustilanteesta (2022/2962(RSP)) (B9-0515/2022)

- Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Nicolae Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Victoria Strugariu, Ioan Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta
Egyptin ihmisoikeustilanteesta (2022/2962(RSP)) (B9-0533/2022)

- Michael Gahler, Andrey Kovatchev, David McAllister, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Egyptin ihmisoikeustilanteesta (2022/2962(RSP)) (B9-0534/2022)

- Anna Fotyga, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Patryk Jaki, Valdemar Tomaševski, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza
ECR-ryhmän puolesta
Egyptin ihmisoikeustilanteesta (2022/2962(RSP)) (B9-0535/2022).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys:

Pedro Marques, Tonino Picula, Javi López, Pierfrancesco Majorino
S&D-ryhmän puolesta
Jan Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta
Mounir Satouri
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Assita Kanko
Egyptin ihmisoikeustilanteesta (2022/2962(RSP)) (RC-B9-0505/2022) (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0505/2022, B9-0515/2022 ja B9-0533/2022).

Energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen uudistamisen tulos

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Emmanuel Maurel
The Left -ryhmän puolesta
energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen uudistamisen tuloksesta (2022/2934(RSP)) (B9-0498/2022)

- Marie-Pierre Vedrenne, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță
Renew-ryhmän puolesta
energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen uudistamisen tuloksesta (2022/2934(RSP)) (B9-0502/2022)

- Danuta Maria Hübner, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta
energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen uudistamisen tuloksesta (2022/2934(RSP)) (B9-0510/2022)

- Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rasmus Andresen, Sara Matthieu, Mounir Satouri, Rosa D’Amato, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen uudistamisen tuloksesta (2022/2934(RSP)) (B9-0513/2022)

- Marek Belka, Inma Rodríguez-Piñero
S&D-ryhmän puolesta
energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen uudistamisen tuloksesta (2022/2934(RSP)) (B9-0536/2022).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys:

Marek Belka, Inma Rodríguez Piñero
S&D-ryhmän puolesta,
Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Marie Pierre Vedrenne
Renew-ryhmän puolesta,
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Sara Matthieu, Bas Eickhout, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren
Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Emmanuel Maurel
The Left -ryhmän puolesta
energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen uudistamisen tuloksesta (2022/2934(RSP)) (RC-B9-0498/2022) (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0498/2022, B9-0502/2022, B9-0513/2022 ja B9-0536/2022).

Euroopan nuorison teemavuoden 2022 perintö

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová
PPE-ryhmän puolesta,
Hélène Fritzon, Petra Kammerevert, Massimiliano Smeriglio
S&D-ryhmän puolesta,
Laurence Farreng
Renew-ryhmän puolesta,
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Niyazi Kizilyürek
The Left -ryhmän puolesta
Euroopan nuorison teemavuoden 2022 perinnöstä (2022/2953(RSP)) (B9-0512/2022).

Arvio siitä, noudattaako Unkari ehdollisuusasetuksen oikeusvaltioperiaatetta koskevia ehtoja, ja Unkarin elpymis- ja palautumissuunnitelman tilanne

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Petri Sarvamaa, Jeroen Lenaers
PPE-ryhmän puolesta,
Eider Gardiazabal Rubial, Thijs Reuten, Lara Wolters, Gabriele Bischoff, Csaba Molnár, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Katarina Barley, Sylvie Guillaume
S&D-ryhmän puolesta,
Moritz Körner, Katalin Cseh
Renew-ryhmän puolesta,
Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Younous Omarjee, Malin Björk
The Left -ryhmän puolesta
arviosta siitä, noudattaako Unkari ehdollisuusasetuksen oikeusvaltioperiaatetta koskevia ehtoja, ja Unkarin elpymis- ja palautumissuunnitelman tilanteesta (2022/2935(RSP)) (B9-0511/2022).

Ihmisoikeustilanne Qatarissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Manon Aubry
The Left -ryhmän puolesta
ihmisoikeustilanteesta Qatarissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä (2022/2948(RSP)) (B9-0537/2022)

- Katalin Cseh, Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Asger Christensen, Claudia Gamon, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Pierre Karleskind, Karin Karlsbro, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
Renew-ryhmän puolesta
ihmisoikeustilanteesta Qatarissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä (2022/2948(RSP)) (B9-0538/2022)

- Ernest Urtasun, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Rosa D’Amato, Viola von Cramon-Taubadel, Ana Miranda, Kim Van Sparrentak
Verts/ALE-ryhmän puolesta
ihmisoikeustilanteesta Qatarissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä (2022/2948(RSP)) (B9-0539/2022)

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Beata Mazurek, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Denis Nesci, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Hermann Tertsch
ECR-ryhmän puolesta
ihmisoikeustilanteesta Qatarissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä (2022/2948(RSP)) (B9-0541/2022)

- Pedro Marques, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula, Marc Tarabella, Andrea Cozzolino, Isabel Santos
S&D-ryhmän puolesta
ihmisoikeustilanteesta Qatarissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä (2022/2948(RSP)) (B9-0542/2022)

- Michael Gahler, Tomasz Frankowski
PPE-ryhmän puolesta
ihmisoikeustilanteesta Qatarissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä (2022/2948(RSP)) (B9-0543/2022).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys

Michael Gahler
PPE-ryhmän puolesta,
Pedro Marques, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula, Isabel Santos
S&D-ryhmän puolesta,
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Pierre Karleskind, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Max Orville, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
Renew-ryhmän puolesta,
Anna Fotyga, Beata Mazurek, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Joachim Stanisław Brudziński, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska
ECR-ryhmän puolesta
ihmisoikeustilanteesta Qatarissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen yhteydessä (2022/2948(RSP)) (RC-B9-0538/2022) (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0538/2022, B9-0541/2022, B9-0542/2022 ja B9-0543/2022).

Afganistanin ihmisoikeustilanne, erityisesti naisten oikeuksien heikkeneminen ja hyökkäykset oppilaitoksia vastaan

Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys:

Željana Zovko, Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, David Lega, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský
PPE-ryhmän puolesta,
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Karsten Lucke
S&D-ryhmän puolesta,
María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta,
Tineke Strik
Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Tomasz Piotr Poręba, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Valdemar Tomaševski, Beata Mazurek, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Denis Nesci, Patryk Jaki, Raffaele Stancanelli
ECR-ryhmän puolesta
Afganistanin ihmisoikeustilanteesta, erityisesti naisten oikeuksien heikkenemisestä ja hyökkäyksistä oppilaitoksia vastaan (2022/2955(RSP)) (RC-B9-0506/2022) (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0506/2022, B9-0522/2022, B9-0524/2022, B9-0525/2022 ja B9-0526/2022).

Demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvan sorron jatkuminen Valko-Venäjällä

Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys:

Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Željana Zovko, Gheorghe Falcă, David Lega, Miriam Lexmann, Andrzej Halicki, Radosław Sikorski, Adam Jarubas, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský, David McAllister
PPE-ryhmän puolesta,
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Juozas Olekas, Thijs Reuten
S&D-ryhmän puolesta,
Petras Auštrevičiusbaran, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta,
Viola von Cramon Taubadel, Markéta Gregorová
Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jacek Saryusz Wolski, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Dominik Tarczyński, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Kruk, Denis Nesci, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Bielan, Anna Zalewska, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli
ECR-ryhmän puolesta
demokraattiseen oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvan sorron jatkumisesta Valko-Venäjällä (2022/2956(RSP)) (RC-B9-0508/2022) (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0508/2022, B9-0521/2022, B9-0530/2022, B9-0531/2022 ja B9-0532/2022).

Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa pahenevan konfliktin vuoksi pakenemaan joutuneet ihmiset

Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys:

Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, David Lega, Tomasz Frankowski, Seán Kelly, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Sara Skyttedal
PPE-ryhmän puolesta,
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Hannes Heide
S&D-ryhmän puolesta,
Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta,
Malte Gallée
Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Tomasz Piotr Poręba, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra, Denis Nesci, Anna Zalewska, Valdemar Tomaševski, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński
ECR-ryhmän puolesta
Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa pahenevan konfliktin vuoksi pakenemaan joutuneista ihmisistä (2022/2957(RSP)) (RC-B9-0507/2022) (korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0507/2022, B9-0523/2022, B9-0527/2022, B9-0528/2022 ja B9-0529/2022).


2. Vetoomukset

Vetoomukset 0889-22–1021-22 on merkitty luetteloon 21. marraskuuta 2022 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

Puhemies on lähettänyt työjärjestyksen 226 artiklan 15 kohdan mukaisesti 21. marraskuuta 2022 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


3. Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 17. marraskuuta 2022)

AGRI-valiokunta

- Ruokaturvan ja EU:n maatalouden pitkän aikavälin selviytymiskyvyn varmistaminen (2022/2183(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla))

- EU:n maatilojen sukupolvenvaihdos tulevaisuudessa (2022/2182(INI))

(puheenjohtajakokouksen päätös 19. lokakuuta 2022)

BUDG-valiokunta

- Omat varat: uusi alku EU:n rahoitukselle - uusi alku Euroopalle (2022/2172(INI))
(lausuntoa varten: ECON (työjärjestyksen 57 artikla), ENVI, AFCO)

ENVI-valiokunta

- Kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskeva EU:n strategia (2022/2171(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO, FEMM)

EMPL-valiokunta

- Työpaikkojen luominen: oikeudenmukainen siirtymä ja vaikuttavuusinvestoinnit (2022/2170(INI))
(lausuntoa varten: REGI)


4. Valiokuntien yhteistyömenettely

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 19. lokakuuta 2022

BUDG-valiokunta

- Omat varat: uusi alku EU:n rahoitukselle - uusi alku Euroopalle (2022/2172(INI))
(lausuntoa varten: ECON (työjärjestyksen 57 artikla), ENVI, AFCO)

ENVI-valiokunta

- Kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskeva EU:n strategia (2022/2171(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO, FEMM)

(puheenjohtajakokouksen päätös 17. marraskuuta 2022)

AGRI-valiokunta

- Ruokaturvan ja EU:n maatalouden pitkän aikavälin selviytymiskyvyn varmistaminen (2022/2183(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla))

ENVI-valiokunta

- Luonnon ennallistaminen (COM(2022)0304 - C9-0208/2022 - 2022/0195(COD))
(lausuntoa varten: REGI, AGRI (työjärjestyksen 57 artikla), PECH (työjärjestyksen 57 artikla))

IMCO-valiokunta

- Direktiivin 2011/83/EU muuttaminen rahoituspalveluja koskevien etäsopimusten osalta ja direktiivin 2002/65/EY kumoaminen (COM(2022)0204 - C9-0175/2022 - 2022/0147(COD))
(lausuntoa varten: ECON (työjärjestyksen 57 artikla), JURI)


5. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

- Viktor Uspaskich. Päätöslauselmaesitys energia-alan yrityksiin sovellettavan sääntelyn tiukentamisesta Euroopan unionissa (B9-0474/2022)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Gianantonio Da Re. Päätöslauselmaesitys sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen kannustavista toimenpiteistä Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa (B9-0478/2022)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chagnon Patricia, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Cioloş Dacian, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Blasis Elisabetta, De Basso Ilan, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, Rasmussen Bergur Løkke, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Bielowski Theresa, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nemec Matjaž, Nesci Denis, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poulsen Erik, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stanishev Sergei, Stavrou Eleni, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Variati Achille, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Estyneet:

Berg Lars Patrick, Buschmann Martin, Casanova Massimo, Číž Miroslav, Donáth Anna Júlia, García Del Blanco Ibán, Hojsík Martin, MacManus Chris, Martusciello Fulvio, Maydell Eva, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Patriciello Aldo, Ripa Manuela, Winkler Iuliu, Yon-Courtin Stéphanie

Päivitetty viimeksi: 23. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö