Indeks 
Protokół
XML 181kPDF 296kWORD 82k
Czwartek, 24 listopada 2022 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ustanowienie programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. ***I (debata)
 3.Spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży 2022 (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  
5.1.Zmiana rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z 17 grudnia 2020 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 *** (głosowanie)
  
5.2.Zmiana rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w odniesieniu do ustanowienia zróżnicowanej strategii finansowania jako ogólnej metody zaciągania pożyczek ***I (głosowanie)
  
5.3.Instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa +) ***I (głosowanie)
  
5.4.Nieuznawanie rosyjskich dokumentów podróży wydawanych w okupowanych regionach zagranicznych ***I (głosowanie)
  
5.5.Ustanowienie programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. ***I (głosowanie)
  
5.6.Brak sprzeciwu na podstawie art. 111 ust. 6 Regulaminu: tymczasowe środki nadzwyczajne związane z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia (głosowanie)
  
5.7.Brak sprzeciwu na podstawie art. 111 ust. 6 Regulaminu: wartość progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla pozycji utrzymywanych w towarowych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (głosowanie)
  
5.8.Przestrzeganie praw człowieka w Afganistanie, zwłaszcza pogorszenie sytuacji w dziedzinie praw kobiet oraz ataki na placówki oświatowe (głosowanie)
  
5.9.Dalsze represjonowanie opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (głosowanie)
  
5.10.Przymusowe przesiedlenia w wyniku eskalacji konfliktu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (głosowanie)
  
5.11.Przyszła europejska infrastruktura finansowa na rzecz rozwoju (głosowanie)
  
5.12.Wyniki modernizacji Traktatu karty energetycznej (głosowanie)
  
5.13.Ocena zgodności Węgier z warunkami praworządności według rozporządzenia o warunkowości, a także stan zaawansowania węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności (głosowanie)
  
5.14.Ochrona hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (głosowanie)
  
5.15.Spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży 2022 (głosowanie)
  
5.16.Ulepszenie przepisów UE na temat dzikich i egzotycznych zwierząt trzymanych jako domowe w Unii Europejskiej, poprzez ustanowienie unijnego wykazu pozytywnego (głosowanie)
  
5.17.Poszanowanie praw człowieka w Egipcie (głosowanie)
  
5.18.Przestrzeganie praw człowieka w związku z pucharem świata FIFA w Katarze (głosowanie)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Zmiana rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych – jak zapewnić dostępność wyrobów medycznych (debata)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Zamknięcie posiedzenia
 14.Przerwa w obradach
 WYKAZ DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DEBAT ORAZ DECYZJI PARLAMENTU
  
1.Złożone projekty rezolucji
  
2.Petycje
  
3.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
  
4.Zaangażowane komisje
  
5.Składanie dokumentów
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Evelyn REGNER
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.02.


2. Ustanowienie programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. [COM(2021)0574 - C9-0359/2021- 2021/0293(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A9-0159/2022)

Martina Dlabajová przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Thierry Breton (członek Komisji).

Głos zabrali: Sabine Verheyen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Dragoş Pîslaru (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE, Josianne Cutajar w imieniu grupy S&D, Vlad-Marius Botoş w imieniu grupy Renew, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Elena Lizzi w imieniu grupy ID, Johan Nissinen w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy The Left, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Valérie Hayer, David Cormand, Matteo Adinolfi, Andżelika Anna Możdżanowska, Andreas Schwab, Carlos Zorrinho, Nicola Danti, Ladislav Ilčić, Deirdre Clune, Tsvetelina Penkova, Valter Flego, Elżbieta Kruk, Krzysztof Hetman, Alex Agius Saliba, Eugen Jurzyca, Barbara Thaler, Adriana Maldonado López, Luisa Regimenti, Christel Schaldemose i Romana Jerković.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Maria Grapini.

Głos zabrali: Thierry Breton i Martina Dlabajová.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 , protokół z dnia 24.11.2022 r.


3. Spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży 2022 (debata)

Oświadczenie Komisji: Spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży 2022 (2022/2953(RSP))

Thierry Breton (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Sabine Verheyen w imieniu grupy PPE, Heléne Fritzon w imieniu grupy S&D, Laurence Farreng w imieniu grupy Renew, Diana Riba i Giner w imieniu grupy Verts/ALE, Aurélia Beigneux w imieniu grupy ID, Elżbieta Kruk w imieniu grupy ECR, i Niyazi Kizilyürek, w imieniu grupy The Left.

PRZEWODNICTWO: Pina PICIERNO
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Chiara Gemma niezrzeszona, Tomasz Frankowski, Petra Kammerevert, Dragoş Pîslaru, Malte Gallée, który odpowiedział również na wystąpienie Niklasa Nienaßa zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki, Gunnar Beck, Jorge Buxadé Villalba, Leila Chaibi, Clara Ponsatí Obiols, Michaela Šojdrová, Massimiliano Smeriglio, Irena Joveva, Damian Boeselager, Sandra Pereira, Maria Walsh, która odpowiedziała również na wystąpienie Michaeli Šojdrovej zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki, Marcos Ros Sempere, Svenja Hahn, która odpowiedziała również na wystąpienie Bogdana Rzońcy zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki, Milan Zver, Predrag Fred Matić, Monica Semedo, Loránt Vincze, João Albuquerque, Vlad-Marius Botoş, Karlo Ressler, Max Orville i Peter Pollák.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrały: Margarida Marques i Sara Cerdas.

Głos zabrał Thierry Breton.

Projekty rezolucji złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty : pkt 1 wykazu dokumentów będących podstawą debat oraz decyzji Parlamentu , protokół z dnia 24.11.2022 r.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.15 , protokół z dnia 24.11.2022 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.32.)


PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA
Przewodnicząca

4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.00.

Głos zabrali: Margarita de la Pisa Carrión, Manon Aubry i Jorge Buxadé Villalba.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, głosowania podzielone itp.) zawarto w załączniku „Wyniki głosowania” załączonym do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do niniejszego protokołu są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


5.1. Zmiana rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z 17 grudnia 2020 r. określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 *** (głosowanie)

Projekt rozporządzenia Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2093 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 [COM(2022)0595 - 14471/2022 - C9-0386/2022 - 2022/0369(APP)] - komisja BUDG

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2022)0410)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 1)


5.2. Zmiana rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w odniesieniu do ustanowienia zróżnicowanej strategii finansowania jako ogólnej metody zaciągania pożyczek ***I (głosowanie)

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w odniesieniu do ustanowienia zróżnicowanej strategii finansowania jako ogólnej metody zaciągania pożyczek [COM(2022)0596 - C9-0374/2022 - 2022/0370(COD)] - komisja BUDG

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2022)0411)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 2)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.3. Instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa +) ***I (głosowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa +) [COM(2022)0597 - C9-0373/2022 - 2022/0371(COD)] - komisja INTA

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzono (P9_TA(2022)0412)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 3)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.4. Nieuznawanie rosyjskich dokumentów podróży wydawanych w okupowanych regionach zagranicznych ***I (głosowanie)

Nieuznawanie rosyjskich dokumentów podróży wydawanych w okupowanych regionach zagranicznych [COM(2022)0662 - C9-0302/2022 - 2022/0274(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2022)0413)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 4)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.5. Ustanowienie programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. [COM(2021)0574 - C9-0359/2021- 2021/0293(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A9-0159/2022)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2022)0414)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 5)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


5.6. Brak sprzeciwu na podstawie art. 111 ust. 6 Regulaminu: tymczasowe środki nadzwyczajne związane z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony przez komisję ECON zgodnie z art. 111 ust. 6 Regulaminu, w sprawie niezgłaszania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 21 października 2022 r. zmieniającego regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 153/2013 w odniesieniu do tymczasowych środków nadzwyczajnych związanych z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia (C(2022)7536 - 2022/2908(DEA)) (B9-0491/2022) - Posłanka odpowiedzialna: Irene Tinagli

(Wymagana zwykła większość)

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0415)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 6)


5.7. Brak sprzeciwu na podstawie art. 111 ust. 6 Regulaminu: wartość progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla pozycji utrzymywanych w towarowych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony przez komisję ECON zgodnie z art. 111 ust. 6 Regulaminu, w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z 18 października 2022 r. zmieniającego regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 149/2013 w odniesieniu do wartości progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla pozycji utrzymywanych w towarowych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (C(2022)7413 - 2022/2899(DEA)) (B9-0490/2022) - Posłanka odpowiedzialna: Irene Tinagli

(Wymagana zwykła większość)

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2022)0416)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 7)


5.8. Przestrzeganie praw człowieka w Afganistanie, zwłaszcza pogorszenie sytuacji w dziedzinie praw kobiet oraz ataki na placówki oświatowe (głosowanie)

Projekty rezolucji i wspólny projekt rezolucji, złożone zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: pkt 1 wykazu dokumentów będących podstawą debat oraz decyzji Parlamentu , protokół z dnia 23.11.2022 r. i pkt 1 wykazu dokumentów będących podstawą debat oraz decyzji Parlamentu , protokół z dnia 24.11.2022 r.

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0506/2022

Przyjęto (P9_TA(2022)0417)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 8)

(Projekt rezolucji B9-0501/2022 stał się bezprzedmiotowy.)


5.9. Dalsze represjonowanie opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (głosowanie)

Projekty rezolucji i wspólny projekt rezolucji, złożone zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: pkt 1 wykazu dokumentów będących podstawą debat oraz decyzji Parlamentu , protokół z dnia 23.11.2022 r. i pkt 1 wykazu dokumentów będących podstawą debat oraz decyzji Parlamentu , protokół z dnia 24.11.2022 r.

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0508/2022

Przyjęto (P9_TA(2022)0418)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 9)


5.10. Przymusowe przesiedlenia w wyniku eskalacji konfliktu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (głosowanie)

Projekty rezolucji i wspólny projekt rezolucji, złożone zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: pkt 1 wykazu dokumentów będących podstawą debat oraz decyzji Parlamentu , protokół z dnia 23.11.2022 r. i pkt 1 wykazu dokumentów będących podstawą debat oraz decyzji Parlamentu , protokół z dnia 24.11.2022 r..

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0507/2022

Przyjęto (P9_TA(2022)0419)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 10)

(Projekt rezolucji B9-0500/2022 stał się bezprzedmiotowy.)


5.11. Przyszła europejska infrastruktura finansowa na rzecz rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przyszłej europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju [2021/2252(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Charles Goerens (A9-0270/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2022)0420)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 11)


5.12. Wyniki modernizacji Traktatu karty energetycznej (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 9 listopada 2022 r. (pkt 12 , protokół z dnia 9.11.2022 r.).

Projekty rezolucji i wspólny projekt rezolucji, złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu: pkt 1 wykazu dokumentów będących podstawą debat oraz decyzji Parlamentu , protokół z dnia 24.11.2022 r.

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0498/2022

Przyjęto (P9_TA(2022)0421)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 12)

(Projekt rezolucji B9-0510/2022 stał się bezprzedmiotowy.)


5.13. Ocena zgodności Węgier z warunkami praworządności według rozporządzenia o warunkowości, a także stan zaawansowania węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności (głosowanie)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0511/2022

Przyjęto (P9_TA(2022)0422)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 13)


5.14. Ochrona hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (głosowanie)

Projekty rezolucji i wspólny projekt rezolucji, złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu: pkt 1 wykazu dokumentów będących podstawą debat oraz decyzji Parlamentu , protokół z dnia 24.11.2022 r.

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0503/2022

Przyjęto (P9_TA(2022)0423)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

(Projekt rezolucji B9-0514/2022 stał się bezprzedmiotowy.)


5.15. Spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży 2022 (głosowanie)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0512/2022

Przyjęto (P9_TA(2022)0424)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)


5.16. Ulepszenie przepisów UE na temat dzikich i egzotycznych zwierząt trzymanych jako domowe w Unii Europejskiej, poprzez ustanowienie unijnego wykazu pozytywnego (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 227 ust. 2 Regulaminu przez Dolors Montserrat, w imieniu komisji PETI, w sprawie poprawy – za pośrednictwem unijnego wykazu pozytywnego – unijnych regulacji dotyczących zwierząt dzikich i egzotycznych trzymanych jako zwierzęta domowe w Unii Europejskiej (2022/2809(RSP)) (B9-0489/2022)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0489/2022

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2022)0425)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 16)


5.17. Poszanowanie praw człowieka w Egipcie (głosowanie)

Projekty rezolucji i wspólny projekt rezolucji, złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu: pkt 1 wykazu dokumentów będących podstawą debat oraz decyzji Parlamentu , protokół z dnia 24.11.2022 r.

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0496/2022

Odrzucono
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0497/2022

Odrzucono
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0505/2022

Przyjęto (P9_TA(2022)0426)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

(Projekty rezolucji B9-0534/2022 i B9-0535/2022 stały się bezprzedmiotowe.)


5.18. Przestrzeganie praw człowieka w związku z pucharem świata FIFA w Katarze (głosowanie)

Projekty rezolucji i wspólny projekt rezolucji, złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu: pkt 1 wykazu dokumentów będących podstawą debat oraz decyzji Parlamentu , protokół z dnia 24.11.2022 r.

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0538/2022

Przyjęto (P9_TA(2022)0427)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 18)

(Projekty rezolucji B9-0537/2022 i B9-0539/2022 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Przed głosowaniem: Michael Gahler i Antonius Manders.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.42.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

6. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.02.


7. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze węgierskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Anny Júlii Donáth w ramach postępowania karnego przed sądem okręgowym w Kecskemét.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Zmiana rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych – jak zapewnić dostępność wyrobów medycznych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000043/2022, które skierowali Angelika Niebler i Peter Liese, w imieniu grupy PPE, do Komisji: Zmiana rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych – jak zapewnić dostępność wyrobów medycznych (B9-0030/2022)

Angelika Niebler rozwinęła pytanie.

Stella Kyriakides (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Nicolás González Casares w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir w imieniu grupy Renew, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Virginie Joron w imieniu grupy ID, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Anne Sander, Vlad-Marius Botoş, Michael Bloss i Deirdre Clune.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Juozas Olekas i Andreas Schwab.

Głos zabrała Stella Kyriakides

Debata została zamknięta.


10. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Ustne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa +) - C9-0373/2022
Angel Dzhambazki

Sprawozdanie Martina Dlabajová - A9-0159/2022
Seán Kelly

Sprawozdanie Charles Goerens - A9-0270/2022
Seán Kelly

Wyniki modernizacji Traktatu karty energetycznej - RC-B9-0498/2022
Seán Kelly

Ocena zgodności Węgier z warunkami praworządności według rozporządzenia o warunkowości, a także stan zaawansowania węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności - B9-0511/2022
Angel Dzhambazki

Ochrona hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie - RC-B9-0503/2022
Angel Dzhambazki

Spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży 2022 - B9-0512/2022
Eugen Tomac

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.


11. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


12. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 12 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.


13. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.48.


14. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Roberta Metsola

Sekretarz generalny

Przewodnicząca


WYKAZ DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DEBAT ORAZ DECYZJI PARLAMENTU

1. Złożone projekty rezolucji

Ochrona hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie

Projekty rezolucji złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Anja Hazekamp
w imieniu grupy The Left
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0503/2022);

- Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Daniel Buda, Alexander Bernhuber
w imieniu grupy PPE
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0504/2022);

- Ulrike Müller, Róża Thun und Hohenstein
w imieniu grupy Renew
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0509/2022);

- Alessandro Panza, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Angelo Ciocca, Paola Ghidoni, Roman Haider, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Georg Mayer, Thierry Mariani
w imieniu grupy ID
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0514/2022);

- Bert-Jan Ruissen, Pietro Fiocchi, Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Hermann Tertsch, Sergio Berlato, Margarita de la Pisa Carrión
w imieniu grupy ECR
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0518/2022);

- Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0519/2022);

- Clara Aguilera, César Luena
w imieniu grupy S&D
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (B9-0520/2022).

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Daniel Buda, Alexander Bernhuber
w imieniu grupy PPE
Clara Aguilera, César Luena
w imieniu grupy S&D
Ulrike Müller, Róża Thun und Hohenstein
w imieniu grupy Renew
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE
Bert Jan Ruissen
w imieniu grupy ECR
Anja Hazekamp
w imieniu grupy The Left
w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników w Europie (2022/2952(RSP)) (RC-B9-0503/2022) (zastępujący B9-0503/2022, B9-0504/2022, B9-0509/2022, B9-0518/2022, B9-0519/2022 i B9-0520/2022).

Poszanowanie praw człowieka w Egipcie

Projekty rezolucji złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace
w imieniu grupy The Left
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0496/2022);

- Thierry Mariani
w imieniu grupy ID
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0497/2022);

- Pedro Marques, Tonino Picula, Maria Arena, Pierfrancesco Majorino
w imieniu grupy S&D
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0505/2022);

- Mounir Satouri, Francisco Guerreiro, Rosa D’Amato, Hannah Neumann, Piernicola Pedicini, Jordi Solé, Michael Bloss, Malte Gallée, Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Tineke Strik, Yannick Jadot, Alice Bah Kuhnke, Heidi Hautala, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Bas Eickhout, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0515/2022);

- Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Nicolae Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Victoria Strugariu, Ioan Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0533/2022);

- Michael Gahler, Andrey Kovatchev, David McAllister, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly
w imieniu grupy PPE
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0534/2022);

- Anna Fotyga, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Patryk Jaki, Valdemar Tomaševski, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza
w imieniu grupy ECR
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (B9-0535/2022).

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Pedro Marques, Tonino Picula, Javi López, Pierfrancesco Majorino
w imieniu grupy S&D
Jan Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew
Mounir Satouri
w imieniu grupy Verts/ALE
Assita Kanko
w sprawie poszanowania praw człowieka w Egipcie (2022/2962(RSP)) (RC-B9-0505/2022) (zastępujący B9-0505/2022, B9-0515/2022 i B9-0533/2022).

Wyniki modernizacji Traktatu karty energetycznej

Projekty rezolucji złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Emmanuel Maurel
w imieniu grupy The Left
w sprawie wyników aktualizacji Traktatu karty energetycznej (2022/2934(RSP)) (B9-0498/2022);

- Marie-Pierre Vedrenne, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță
w imieniu grupy Renew
w sprawie wyników aktualizacji Traktatu karty energetycznej (2022/2934(RSP)) (B9-0502/2022);

- Danuta Maria Hübner, Maria da Graça Carvalho
w imieniu grupy PPE
w sprawie wyników aktualizacji Traktatu karty energetycznej (2022/2934(RSP)) (B9-0510/2022);

- Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rasmus Andresen, Sara Matthieu, Mounir Satouri, Rosa D’Amato, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Yannick Jadot, Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE
w sprawie wyników aktualizacji Traktatu karty energetycznej (2022/2934(RSP)) (B9-0513/2022);

- Marek Belka, Inma Rodríguez-Piñero
w imieniu grupy S&D
w sprawie wyników aktualizacji Traktatu karty energetycznej (2022/2934(RSP)) (B9-0536/2022).

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Marek Belka, Inma Rodríguez Piñero
w imieniu grupy S&D
Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Marie Pierre Vedrenne
w imieniu grupy Renew
Anna Cavazzini, Saskia Bricmont, Sara Matthieu, Bas Eickhout, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren
w imieniu grupy Verts/ALE
Emmanuel Maurel
w imieniu grupy The Left
w sprawie wyników aktualizacji Traktatu karty energetycznej (2022/2934(RSP)) (RC-B9-0498/2022) (zastępujący B9-0498/2022, B9-0502/2022, B9-0513/2022 i B9-0536/2022).

Spuścizna Europejskiego Roku Młodzieży 2022

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová
w imieniu grupy PPE
Hélène Fritzon, Petra Kammerevert, Massimiliano Smeriglio
w imieniu grupy S&D
Laurence Farreng
w imieniu grupy Renew
Diana Riba i Giner
w imieniu grupy Verts/ALE
Niyazi Kizilyürek
w imieniu grupy The Left
w sprawie spuścizny Europejskiego Roku Młodzieży 2022 (2022/2953(RSP)) (B9-0512/2022).

Ocena zgodności Węgier z warunkami praworządności według rozporządzenia o warunkowości, a także stan zaawansowania węgierskiego planu odbudowy i zwiększania odporności

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Petri Sarvamaa, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE
Eider Gardiazabal Rubial, Thijs Reuten, Lara Wolters, Gabriele Bischoff, Csaba Molnár, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Katarina Barley, Sylvie Guillaume
w imieniu grupy S&D
Moritz Körner, Katalin Cseh
w imieniu grupy Renew
Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund
w imieniu grupy Verts/ALE
Younous Omarjee, Malin Björk
w imieniu grupy The Left
w sprawie oceny przestrzegania przez Węgry warunków dotyczących praworządności na mocy rozporządzenia w sprawie warunkowości oraz stanu prac nad węgierskim planem odbudowy i zwiększania odporności (2022/2935(RSP)) (B9-0511/2022).

Przestrzeganie praw człowieka w związku z pucharem świata FIFA w Katarze

Projekty rezolucji złożone zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Manon Aubry
w imieniu grupy The Left
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (B9-0537/2022);

- Katalin Cseh, Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Asger Christensen, Claudia Gamon, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Pierre Karleskind, Karin Karlsbro, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
w imieniu grupy Renew
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (B9-0538/2022);

- Ernest Urtasun, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Rosa D’Amato, Viola von Cramon-Taubadel, Ana Miranda, Kim Van Sparrentak
w imieniu grupy Verts/ALE
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (B9-0539/2022);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Beata Mazurek, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Denis Nesci, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Hermann Tertsch
w imieniu grupy ECR
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (B9-0541/2022);

- Pedro Marques, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula, Marc Tarabella, Andrea Cozzolino, Isabel Santos
w imieniu grupy S&D
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (B9-0542/2022);

- Michael Gahler, Tomasz Frankowski
w imieniu grupy PPE
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (B9-0543/2022).

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Michael Gahler
w imieniu grupy PPE
Pedro Marques, Nacho Sánchez Amor, Tonino Picula, Isabel Santos
w imieniu grupy S&D
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Pierre Karleskind, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Max Orville, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
w imieniu grupy Renew
Anna Fotyga, Beata Mazurek, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Joachim Stanisław Brudziński, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska
w imieniu grupy ECR
w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze (2022/2948(RSP)) (RC-B9-0538/2022) (zastępujący B9-0538/2022, B9-0541/2022, B9-0542/2022 i B9-0543/2022).

Przestrzeganie praw człowieka w Afganistanie, zwłaszcza pogorszenie sytuacji w dziedzinie praw kobiet oraz ataki na placówki oświatowe

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Željana Zovko, Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, David Lega, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský
w imieniu grupy PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evin Incir, Karsten Lucke
w imieniu grupy S&D
María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew
Tineke Strik
w imieniu grupy Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Tomasz Piotr Poręba, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Valdemar Tomaševski, Beata Mazurek, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Denis Nesci, Patryk Jaki, Raffaele Stancanelli
w imieniu grupy ECR
w sprawie sytuacji praw człowieka w Afganistanie, zwłaszcza pogorszenia się sytuacji w dziedzinie praw kobiet oraz ataków na placówki oświatowe (2022/2955(RSP)) (RC-B9-0506/2022) (zastępujący B9-0506/2022, B9-0522/2022, B9-0524/2022, B9-0525/2022 i B9-0526/2022).

Dalsze represjonowanie opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Željana Zovko, Gheorghe Falcă, David Lega, Miriam Lexmann, Andrzej Halicki, Radosław Sikorski, Adam Jarubas, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský, David McAllister
w imieniu grupy PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Juozas Olekas, Thijs Reuten
w imieniu grupy S&D
Petras Auštrevičiusbaran, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew
Viola von Cramon Taubadel, Markéta Gregorová
w imieniu grupy Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jacek Saryusz Wolski, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Dominik Tarczyński, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Kruk, Denis Nesci, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Bielan, Anna Zalewska, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli
w imieniu grupy ECR
w sprawie dalszego represjonowania opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (2022/2956(RSP)) (RC-B9-0508/2022) (zastępujący B9-0508/2022, B9-0521/2022, B9-0530/2022, B9-0531/2022 i B9-0532/2022).

Przymusowe przesiedlenia w wyniku eskalacji konfliktu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga

Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu:

Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Ioan Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, David Lega, Tomasz Frankowski, Seán Kelly, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Sara Skyttedal
w imieniu grupy PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Hannes Heide
w imieniu grupy S&D
Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
w imieniu grupy Renew
Malte Gallée
w imieniu grupy Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Tomasz Piotr Poręba, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra, Denis Nesci, Anna Zalewska, Valdemar Tomaševski, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński
w imieniu grupy ECR
w sprawie przymusowych przesiedleń w wyniku eskalacji konfliktu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (2022/2957(RSP)) (RC-B9-0507/2022) (zastępujący B9-0507/2022, B9-0523/2022, B9-0527/2022, B9-0528/2022 i B9-0529/2022).


2. Petycje

Petycje nr 0889-22 – 1021-22 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 21 listopada 2022 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.

Dnia 21 listopada 2022 r. Przewodnicząca przekazał właściwej komisji zgodnie z postanowieniami art. 226 ust. 15 Regulaminu petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej ani nie zamieszkują lub nie mają swojej statutowej siedziby na terenie żadnego z państw członkowskich.


3. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 17 listopada 2022 r.)

komisja AGRI

- Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i długoterminowej odporności rolnictwa UE (2022/2183(INI))
(opinia: DEVE, ENVI (art. 57 Regulaminu))

- Wymiana pokoleniowa w gospodarstwach rolnych przyszłości w UE (2022/2182(INI))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 19 października 2022 r.)

komisja BUDG

- Zasoby własne: nowy początek dla finansów unijnych – nowy początek dla Europy (2022/2172(INI))
(opinia: ECON (art. 57 Regulaminu), ENVI, AFCO)

komisja ENVI

- Strategia UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym (2022/2171(INI))
(opinia: DEVE, ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO, FEMM)

komisja EMPL

- Tworzenie miejsc pracy: sprawiedliwa transformacja i inwestycje społeczne (2022/2170(INI))
(opinia: REGI)


4. Zaangażowane komisje

Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 19 października 2022 r.)

komisja BUDG

- Zasoby własne: nowy początek dla finansów unijnych – nowy początek dla Europy (2022/2172(INI))
(opinia: ECON (art. 57 Regulaminu), ENVI, AFCO)

komisja ENVI

- Strategia UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym (2022/2171(INI))
(opinia: DEVE, ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO, FEMM)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 17 listopada 2022 r.)

komisja AGRI

- Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i długoterminowej odporności rolnictwa UE (2022/2183(INI))
(opinia: DEVE, ENVI (art. 57 Regulaminu))

komisja ENVI

- Odbudowa zasobów przyrodniczych (COM(2022)0304 - C9-0208/2022 - 2022/0195(COD))
(opinia: REGI, AGRI (art. 57 Regulaminu), PECH (art. 57 Regulaminu))

komisja IMCO

- Zmiana dyrektywy 2011/83/UE w zakresie umów o usługi finansowe zawieranych na odległość oraz uchylenie dyrektywy 2002/65/WE (COM(2022)0204 - C9-0175/2022 - 2022/0147(COD))
(opinia: ECON (art. 57 Regulaminu), JURI)


5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów:

- Viktor Uspaskich. Projekt rezolucji w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących przedsiębiorstw energetycznych w Unii Europejskiej (B9-0474/2022)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Gianantonio Da Re. Projekt rezolucji w sprawie zastosowania środków promujących równouprawnienie płci w Unii Europejskiej i państwach członkowskich (B9-0478/2022)
odesłano do komisji przedm. właśc.: FEMM


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chagnon Patricia, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Cioloş Dacian, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Blasis Elisabetta, De Basso Ilan, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Fernandes José Manuel, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, Rasmussen Bergur Løkke, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Bielowski Theresa, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nemec Matjaž, Nesci Denis, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poulsen Erik, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stanishev Sergei, Stavrou Eleni, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Variati Achille, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Berg Lars Patrick, Buschmann Martin, Casanova Massimo, Číž Miroslav, Donáth Anna Júlia, García Del Blanco Ibán, Hojsík Martin, MacManus Chris, Martusciello Fulvio, Maydell Eva, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Patriciello Aldo, Ripa Manuela, Winkler Iuliu, Yon-Courtin Stéphanie

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności