Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0045/2022

Συζήτηση :

PV 04/04/2022 - 15
CRE 04/04/2022 - 15
PV 13/03/2023 - 15
CRE 13/03/2023 - 15

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2022 - 7.6
CRE 05/04/2022 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 14/03/2023 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0101
P9_TA(2023)0067

Συνοπτικά πρακτικά
XML 15k
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 - Στρασβούργο

15. Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη (κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών) ***I - Χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοπονία (LULUCF) ***I - Αναθεώρηση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842 σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού [COM(2021)0555 - C9-0321/2021 - 2021/0200(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 7 Ιουνίου 2022 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2022).

Μια πρώτη ψηφοφορία έλαβε χώρα την 8 Ιουνίου 2022 και το ζήτημα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού (σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2022).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/841 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, την απλούστευση των κανόνων συμμόρφωσης, τον καθορισμό των στόχων των κρατών μελών για το 2030 και τη δέσμευση για συλλογική επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2035 στον τομέα της χρήσης γης, της δασοπονίας και της γεωργίας, και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 όσον αφορά τη βελτίωση της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης της προόδου και της επανεξέτασης [COM(2021)0554 - C9-0320/2021 - 2021/0201(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 7 Ιουνίου 2022 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2022).

Μια πρώτη ψηφοφορία έλαβε χώρα την 8 Ιουνίου 2022 και το ζήτημα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού (σημείο 16.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2022).

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 όσον αφορά την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετούνται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030 [COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 4 Απριλίου 2022 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2022).

Μια πρώτη ψηφοφορία έλαβε χώρα την 5 Απριλίου 2022 και το ζήτημα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού (σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2022).

Οι Jessica Polfjärd, Ville Niinistö και Cyrus Engerer παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Norbert Lins (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI).

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Henna Virkkunen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Mauri Pekkarinen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Angel Dzhambazki (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Vlad-Marius Botoş (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Silvia Sardone, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Edina Tóth, μη εγγεγραμμένη, Radan Kanev, Delara Burkhardt, που αρνείται επίσης παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Bogdan Rzońca, Martin Hojsík, που απαντά επίσης σε παρέμβαση με γαλάζια κάρτα του Bogdan Rzońca, Michael Bloss, Bert-Jan Ruissen, Catherine Griset, Marina Mesure, Maria Angela Danzì, Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, Emma Wiesner, Nicolae Ştefănuță, Zbigniew Kuźmiuk, Laura Huhtasaari και João Pimenta Lopes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marc ANGEL
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Achille Variati, Elsi Katainen, Pär Holmgren, Ivan David, Bas Eickhout και Thomas Waitz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Mick Wallace και Clare Daly.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans, Jessica Polfjärd και Ville Niinistö.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2023, σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2023 και σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2023.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουνίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου