Märksõnaregister 
Protokoll
XML 159kPDF 269kWORD 79k
Neljapäev, 1. juuni 2023 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Välissekkumine kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsioon - Valimiste usaldusväärsus ja vastupanuvõime suurendamine enne Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimisi (arutelu)
 3.Kooskõlastatud tegevus antimikroobikumiresistentsuse probleemi lahendamiseks (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Parlamendiliikmete immuniteedi äravõtmise ja kaitsmise taotluste menetlemise lõpetamine
 6.Hääletused
  
6.1.Maria Spyraki puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.2.Alexis Georgoulise puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  
6.3.Laskemoona tootmist toetav õigusakt ***I (hääletus)
  
6.4.Äriühingu kestlikkusalane hoolsuskohustus ***I (hääletus)
  
6.5.Veinile, piiritusjookidele ja põllumajandustoodetele antavad geograafilised tähised ***I (hääletus)
  
6.6.Islandi Vabariigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping *** (hääletus)
  
6.7.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ildikó Gáll-Pelcz (hääletus)
  
6.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine: taotlus EGF/2023/000 TA 2023 – Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)
  
6.9.Euroopa Parlamendi ja EKP kokkulepped koostöötavade struktureerimise kohta keskpanganduse valdkonnas (hääletus)
  
6.10.ELi kestliku ja ringse tekstiili strateegia (hääletus)
  
6.11.Õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste rikkumine Ungaris ja külmutatud ELi rahalised vahendid (hääletus)
  
6.12.Seksuaalne ahistamine ELis ja MeToo liikumise hinnang (hääletus)
  
6.13.Sotsiaaldialoogi tugevdamine (hääletus)
  
6.14.Välissekkumine kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsioon (hääletus)
  
6.15.Kooskõlastatud tegevus antimikroobikumiresistentsuse probleemi lahendamiseks (hääletus)
 7.Istungi jätkamine
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 10.Järgmiste istungite ajakava
 11.Istungi lõpp
 12.Istungjärgu vaheaeg
 EUROOPA PARLAMENDI ARUTELUDE JA OTSUSTE ALUSEKS OLEVATE DOKUMENTIDE LOETELU
  
1.Esitatud resolutsiooni ettepanekud
  
2.Esitatud dokumendid
  
3.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine
  
4.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. LISA - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ildikó Gáll-Pelcz


ISTUNGI JUHATAJA: Pina PICIERNO
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Välissekkumine kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsioon - Valimiste usaldusväärsus ja vastupanuvõime suurendamine enne Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimisi (arutelu)

Raport välissekkumise kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsiooni kohta [2022/2075(INI)] - Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsiooni käsitlev ning Euroopa Parlamendis usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja vastutuse suurendamisega tegelev erikomisjon. Raportöör: Sandra Kalniete (A9-0187/2023)

Suuliselt vastatav küsimus O-000018/2023, mille esitas(id) Raphaël Glucksmann välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsiooni käsitleva ning Euroopa Parlamendis usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja vastutuse suurendamisega tegeleva erikomisjoni nimel komisjonile: Valimiste usaldusväärsuse tagamine ja vastupanuvõime suurendamine 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel (2023/2625(RSP)) (B9-0019/2023)

Sandra Kalniete tutvustas raportit.

Raphaël Glucksmann esitas küsimuse.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Vladimír Bilčík fraktsiooni PPE nimel, Andreas Schieder fraktsiooni S&D nimel, Bart Groothuis fraktsiooni Renew nimel, Viola von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beata Szydło fraktsiooni ECR nimel, Anna Bonfrisco fraktsiooni ID nimel, Clare Daly fraktsiooni The Left nimel, Mislav Kolakušić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Javier Zarzalejos, Gabriele Bischoff, Nathalie Loiseau, Markéta Gregorová ja Ryszard Czarnecki.

ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

Sõna võtsid Gunnar Beck, Ivan Vilibor Sinčić, Benoît Lutgen, Włodzimierz Cimoszewicz, Morten Løkkegaard, Gwendoline Delbos-Corfield, Rob Rooken, Jaak Madison, Miroslav Radačovský, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Markéta Gregorová, Salvatore De Meo, Mercedes Bresso, Maite Pagazaurtundúa, Anders Vistisen, Laura Ferrara, Sunčana Glavak ja Nacho Sánchez Amor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Beata Mazurek, Thierry Mariani, Mick Wallace, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Grapini ja Liudas Mažylis.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Sandra Kalniete.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.6.2023 protokollipunkt 6.14.


3. Kooskõlastatud tegevus antimikroobikumiresistentsuse probleemi lahendamiseks (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000027/2023, mille esitas(id) Pernille Weiss fraktsiooni PPE nimel ja Tiemo Wölken fraktsiooni S&D nimel komisjonile: Kooskõlastatud tegevus antimikroobikumiresistentsuse probleemi lahendamiseks (2023/2703(RSP)) (B9-0022/2023)

Tiemo Wölken esitas küsimuse.

Stella Kyriakides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Tomislav Sokol fraktsiooni PPE nimel, Heléne Fritzon fraktsiooni S&D nimel, Billy Kelleher fraktsiooni Renew nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joanna Kopcińska fraktsiooni ECR nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni The Left nimel, Peter Liese, Sara Cerdas, Véronique Trillet-Lenoir, João Pimenta Lopes ja Deirdre Clune.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini ja Juozas Olekas.

Sõna võttis Stella Kyriakides.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud: 1.6.2023 protokolli1 parlamendi arutelude ja otsuste aluseks olevate dokumentide loetelu punkt 1.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 1.6.2023 protokollipunkt 6.15.

(Istung katkestati kell 10.57.)


ISTUNGI JUHATAJA: Evelyn REGNER
asepresident

4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 11.05.


5. Parlamendiliikmete immuniteedi äravõtmise ja kaitsmise taotluste menetlemise lõpetamine

JURI-komisjon teavitas presidenti, et Kreeka Thessaloniki esimese astme kohtu prokuratuur on lõpetanud menetluse Emmanouil Fragkose suhtes, kelle suhtes esitati immuniteedi äravõtmise taotlus, millest teatati 13. septembri 2021 täiskogu istungil (13.9.2021 protokollipunkt 4). See immuniteedi äravõtmise menetlus on seega lõpetatud.

JURI-komisjon teavitas presidenti, et jõudis järeldusele, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikkel 8 ei ole kohaldatav Nikos Androulakise privileegide ja immuniteetide kaitsmise taotluse suhtes, nagu teatati 21. novembri 2022 täiskogu istungil (21.11.2022 protokollipunkt 6). Pärast seda, kui Nikos Androulakis loobus Euroopa Parlamendi liikme mandaadist alates 3. maist 2023 (8.5.2023 protokollipunkt 5), ei kehti tema suhtes enam protokolli nr 7 artiklis 9 sätestatud immuniteet ja selle kestus on piiratud Euroopa Parlamendi liikme mandaadiga. See privileegide ja immuniteetide kaitsmise taotlust käsitlev menetlus on seega lõpetatud.

Sõna võttis Marie Toussaint.


6. Hääletused

Hääletuse üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi hääletused, osade kaupa hääletamine jne) on esitatud lisas „Hääletuse tulemused“ ning nimeliste hääletuste tulemused on esitatud lisas „Nimelise hääletuse tulemused“. Need lisad on lisatud käesolevale protokollile ja on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.


6.1. Maria Spyraki puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Maria Spyraki puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2023/2009(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Ilana Cicurel (A9-0201/2023)

(nõutav antud häälte enamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2023)0206)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)


6.2. Alexis Georgoulise puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport Alexis Georgoulise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2023/2056(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Halicki (A9-0202/2023)

(nõutav antud häälte enamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2023)0207)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)


6.3. Laskemoona tootmist toetav õigusakt ***I (hääletus)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse laskemoona tootmist toetav õigusakt (COM(2023)0237 - C9-0161/2023 - 2023/0140(COD)) - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

(nõutav antud häälte enamus)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2023)0208)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Vastu võetud

Sõnavõtud

Komisjoni ettepaneku hääletuse järel taotles Cristian-Silviu Buşoi (ITRE-komisjoni esimees), et küsimus saadetaks kodukorra artikli 59 lõike 4 kohaselt institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile tagasi.


6.4. Äriühingu kestlikkusalane hoolsuskohustus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb äriühingute kestlikkusalast hoolsuskohustust ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937 [COM(2022)0071 - C9-0050/2022 - 2022/0051(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lara Wolters (A9-0184/2023)

(nõutav antud häälte enamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2023)0209)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Vastu võetud

Sõnavõtud

- Lara Wolters (raportöör) taotles enne muudetud komisjoni ettepaneku hääletust hääletamise lühiajalist katkestamist (president rahuldas taotluse);

- pärast komisjoni ettepaneku hääletust taotles Lara Wolters, et küsimus saadetaks kodukorra artikli 59 lõike 4 kohaselt institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile tagasi.


6.5. Veinile, piiritusjookidele ja põllumajandustoodetele antavad geograafilised tähised ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse veinile, piiritusjookidele ja põllumajandustoodetele antavaid Euroopa Liidu geograafilisi tähiseid ning põllumajandustoodete kvaliteedikavasid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1308/2013, (EL) 2017/1001 ja (EL) 2019/787 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1151/2012 [COM(2022)0134 - C9-0130/2022 - 2022/0089(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A9-0173/2023)

(nõutav antud häälte enamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2023)0210)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Vastu võetud

Sõnavõtud

Pärast komisjoni ettepaneku hääletust taotles Paolo De Castro (raportöör), et küsimus saadetaks kodukorra artikli 59 lõike 4 kohaselt institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks vastutavale komisjonile tagasi.


6.6. Islandi Vabariigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Islandi Vabariigi vahelise lepingu, mis käsitleb Islandi Vabariigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju, sõlmimise kohta [18125/2013 - C9-0008/2023 - 2013/0425(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A9-0175/2023)

(nõutav antud häälte enamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud (P9_TA(2023)0211)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.7. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ildikó Gáll-Pelcz (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Ildikó Gáll-Pelcz kontrollikoja liikmeks [07926/2023 - C9-0126/2023 - 2023/0803(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0197/2023)

(nõutav antud häälte enamus)
(Salajane hääletus) (kodukorra artikli 191 lõige 1)

ILDIKÓ GÁLL-PELCZI AMETISSE NIMETAMINE

Vastu võetud (P9_TA(2023)0212)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (1.6.2023 protokollilisa 1)


6.8. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine: taotlus EGF/2023/000 TA 2023 – Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koondatud töötajate toetuseks loodud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise kohta (EGF/2023/000 TA 2023 – Tehniline abi komisjoni algatusel) [COM(2023)0202 - C9-0138/2023 - 2023/0106(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Vana (A9-0195/2023)

(nõutav antud häälte enamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2023)0213)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)


6.9. Euroopa Parlamendi ja EKP kokkulepped koostöötavade struktureerimise kohta keskpanganduse valdkonnas (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga kirjavahetuse vormis kokkulepete kohta koostöötavade struktureerimise kohta keskpanganduse valdkonnas [N9-0022/2023 - C9-0118/2023 - 2023/2026(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Salvatore De Meo (A9-0158/2023)

(nõutav antud häälte enamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2023)0214)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

Sõnavõtud

Salvatore De Meo (raportöör) esines enne hääletust avaldusega kodukorra artikli 159 lõike 4 alusel.


6.10. ELi kestliku ja ringse tekstiili strateegia (hääletus)

Raport kestliku ja ringse tekstiili strateegia kohta [2022/2171(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Delara Burkhardt (A9-0176/2023)

(nõutav antud häälte enamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2023)0215)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)


6.11. Õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste rikkumine Ungaris ja külmutatud ELi rahalised vahendid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B9-0257/2023

(nõutav antud häälte enamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2023)0216)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)


6.12. Seksuaalne ahistamine ELis ja MeToo liikumise hinnang (hääletus)

Raport seksuaalse ahistamise kohta ELis ja MeToo liikumise hinnangu kohta [2022/2138(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Michal Šimečka (A9-0178/2023)

(nõutav antud häälte enamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2023)0217)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)


6.13. Sotsiaaldialoogi tugevdamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B9-0259/2023

(nõutav antud häälte enamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2023)0218)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)


6.14. Välissekkumine kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsioon (hääletus)

Raport välissekkumise kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsiooni kohta [2022/2075(INI)] - Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas desinformatsiooni käsitlev ning Euroopa Parlamendis usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja vastutuse suurendamisega tegelev erikomisjon. Raportöör: Sandra Kalniete (A9-0187/2023)

(nõutav antud häälte enamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2023)0219)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)


6.15. Kooskõlastatud tegevus antimikroobikumiresistentsuse probleemi lahendamiseks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B9-0258/2023

(nõutav antud häälte enamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2023)0220)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.16.


8. Selgitused hääletuse kohta

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Lara Wolters - A9-0184/2023
Mick Wallace, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella, Chris MacManus, Clare Daly, Piernicola Pedicini

Raport: Paolo De Castro - A9-0173/2023
Jiří Pospíšil, Angel Dzhambazki

Õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste rikkumine Ungaris ja külmutatud ELi rahalised vahendid - B9-0257/2023
Mick Wallace, Angel Dzhambazki, Clare Daly

Raport: Michal Šimečka - A9-0178/2023
Clare Daly

Sotsiaaldialoogi tugevdamine - B9-0259/2023
Leila Chaibi, Chris MacManus

Raport: Sandra Kalniete - A9-0187/2023
Mick Wallace, Jiří Pospíšil, Angel Dzhambazki

Kirjalikud hääletuse selgitused

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.


9. Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi ja eelmise päeva istungi protokollid parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleval osaistungjärgul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


10. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 12. juunist 2023 kuni 15. juunini 2023.


11. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 12.37.


12. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Alessandro Chiocchetti

Roberta Metsola

peasekretär

president


EUROOPA PARLAMENDI ARUTELUDE JA OTSUSTE ALUSEKS OLEVATE DOKUMENTIDE LOETELU

1. Esitatud resolutsiooni ettepanekud

Kooskõlastatud tegevus antimikroobikumiresistentsuse probleemi lahendamiseks

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

ELi meetmete kohta antimikroobikumiresistentsusega tegelemiseks (2023/2703(RSP)) (B9-0258/2023)
Pernille Weiss
fraktsiooni PPE nimel
Tiemo Wölken
fraktsiooni S&D nimel
Billy Kelleher
fraktsiooni Renew nimel
Tilly Metz
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Anja Hazekamp
fraktsiooni The Left nimel.

Õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste rikkumine Ungaris ja külmutatud ELi rahalised vahendid

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste rikkumise kohta Ungaris ning külmutatud ELi rahaliste vahendite kohta (2023/2691(RSP)) (B9-0257/2023)
Isabel Wiseler-Lima, Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers
fraktsiooni PPE nimel
Thijs Reuten, Lara Wolters, Eider Gardiazabal Rubial, Birgit Sippel, Gabriele Bischoff, Juan Fernando López Aguilar, Katarina Barley
fraktsiooni S&D nimel
Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth
fraktsiooni Renew nimel
Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Malin Björk, Younous Omarjee
fraktsiooni The Left nimel.

Sotsiaaldialoogi tugevdamine

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

sotsiaaldialoogi tugevdamise kohta (2023/2536(RSP)) (B9-0259/2023)
Dragoş Pîslaru
EMPL-komisjoni nimel.


2. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-01/T/23 – V jagu – Euroopa Kontrollikoda (N9-0027/2023 - C9-0176/2023 - 2023/2069(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 09/2023 – III jagu – Komisjon (N9-0029/2023 - C9-0185/2023 - 2023/2070(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv sõnaselgete keskkonnaväidete põhjendamise ja edastamise kohta (roheväidete direktiiv) (COM(2023)0166 - C9-0116/2023 - 2023/0085(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku küsimuses Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

IMCO

nõuandvad komisjonid:

BUDG, ENVI, ITRE

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette meetmed, et tugevdada liidus solidaarsust ja suurendada suutlikkust küberohtude ja -intsidentide avastamiseks, nendeks valmistumiseks ja neile reageerimiseks (COM(2023)0209 - C9-0136/2023 - 2023/0109(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku küsimuses Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.
President konsulteerib kooskõlas aluslepingu artikli 322 lõikega 1 selle ettepaneku asjus kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ITRE

nõuandvad komisjonid:

AFET, BUDG, CONT, IMCO, TRAN, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2019/881 seoses hallatud turbeteenustega (COM(2023)0208 - C9-0137/2023 - 2023/0108(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku küsimuses Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ITRE

nõuandvad komisjonid:

IMCO, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse detergente ja pindaktiivseid aineid ning millega muudetakse määrust (EL) 2019/1020 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 648/2004 (COM(2023)0217 - C9-0154/2023 - 2023/0124(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku küsimuses Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ENVI

nõuandvad komisjonid:

ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse korruptsioonivastast võitlust ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2003/568/JSK ja Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitlev konventsioon ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/1371 (COM(2023)0234 - C9-0162/2023 - 2023/0135(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

CONT, JURI

- 2023. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 1: tehnilised kohandused, mis tulenevad mitme seadusandliku ettepaneku osas saavutatud poliitilistest kokkulepetest, sealhulgas seoses kavaga „REPowerEU“, süsiniku piirimeetmega ja liidu turvalise ühenduvuse programmiga: nõukogu 16. mai 2023. aasta seisukoht (08566/2023 - C9-0173/2023 - 2023/0080(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

BUDG

- Nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Montenegro vahelise Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti operatiivtegevust Montenegros käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta (08353/2023 - C9-0177/2023 - 2023/0102(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

LIBE

nõuandvad komisjonid:

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 reisijate juhuveo sektoris kohaldatavate minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas (COM(2023)0256 - C9-0178/2023 - 2023/0155(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

TRAN

nõuandvad komisjonid:

EMPL

- Nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (08892/2023 - C9-0186/2023 - 2023/0088(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ITRE

2) parlamendiliikmed

- Gerolf Annemans, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Filip De Man, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Roman Haider, Jean-Lin Lacapelle, Eric Minardi, Guido Reil, Isabella Tovaglieri, Tom Vandendriessche ja Anders Vistisen. Resolutsiooni ettepanek 100 miljoni kommunismiohvri kohta (B9-0230/2023)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

CULT

- Viktor Uspaskich. Resolutsiooni ettepanek toetuse suurendamise kohta uute elektrisõidukite ostmiseks Euroopa Liidus (B9-0231/2023)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile:

ECON


3. Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)

ENVI-komisjon

- Määruste (EL) 2019/943 ja (EL) 2019/942 ning direktiivide (EL) 2018/2001 ja (EL) 2019/944 muutmine, et parandada liidu elektrituru korraldust (COM(2023)0148 - C9-0049/2023 - 2023/0077(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE
nõuandvad komisjonid: BUDG, ECON, ENVI, IMCO


4. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas kooskõlas finantsmääruse artikli 31 lõikega 3 heaks kiita Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 06/2023 ja DEC 07/2023 – III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas kooskõlas finantsmääruse artikli 31 lõikega 6 heaks kiita Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 06/2023 ja DEC 07/2023 – III jagu – Komisjon.


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bielowski Theresa, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Bresso Mercedes, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Covassi Beatrice, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Blasis Elisabetta, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gazzini Matteo, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glueck Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Hervé, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Minardi Eric, Miranda Ana, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Nesci Denis, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienass Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peppucci Francesca, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Poulsen Erik, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rasmussen Bergur Løkke, Regner Evelyn, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rossi Maria Veronica, Roth Neveďalová Katarína, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Ruohonen-Lerner Pirkko, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Variati Achille, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vistisen Anders, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Brunet Sylvie, Hazekamp Anja, Kammerevert Petra, Milazzo Giuseppe, Monteiro de Aguiar Cláudia, Semedo Monica


1. LISA - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ildikó Gáll-Pelcz

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fotyga, Fragkos, Gemma, Hakkarainen, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Mazurek, Możdżanowska, Nesci, Nissinen, de la Pisa Carrión, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Ruohonen-Lerner, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaszewski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Chagnon, Ciocca, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Blasis, De Man, Fest, Gancia, Garraud, Gazzini, Ghidoni, Grant, Griset, Haider, Jalkh, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Lebreton, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Minardi, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rossi, Sardone, Tardino, Vandendriessche, Vilimsky, Vistisen, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Buschmann, Comín i Oliveres, Danzì, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Georgoulis, Giarrusso, de Graaff, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Juvin, Kolakušić, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Radačovský, Rivière, Schaller-Baross, Sinčić, Tarabella, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chinnici, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Duda, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Marinescu, Markey, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Motreanu, Mureşan, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Stavrou, Štefanec, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Donáth, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Gamon, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyrtsos, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Rasmussen, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Orville, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Poptcheva, Poulsen, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Šimečka, Solís Pérez, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Albuquerque, Andrieu, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Bresso, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Cimoszewicz, Covassi, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Durand, Ecke, Engerer, Fernández, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaljurand, Kohut, Köster, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Bielowski, Negrescu, Nemec, Roth Neveďalová, Nica, Noichl, Ohlsson, Olekas, Papadakis Demetris, Papandreou, Penkova, Picierno, Plumb, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Rondinelli, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Variati, Vind, Vitanov, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Georgiou, Gusmão, Kizilyürek, Kokkalis, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Mesure, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:

Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Miranda, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Ştefănuță, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Viimane päevakajastamine: 10. august 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika