Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0203(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0221/2022

Разисквания :

PV 12/09/2022 - 17
CRE 12/09/2022 - 17
PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Гласувания :

PV 14/09/2022 - 5.1
CRE 14/09/2022 - 5.1
Обяснение на вота
PV 11/07/2023 - 8.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0315
P9_TA(2023)0263

Протокол
XML 19k
Понеделник, 10 юли 2023 г. - Страсбург

15. Директива относно емисиите от промишлеността ***I - Портал за емисиите от промишлеността ***I - Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива ***I - Устойчиви горива в морския транспорт (Инициатива FuelEU — сектор „Морско пространство“) ***I - Енергийна ефективност (преработен текст) ***I (общо разискване - „Подготвени за цел 55“ и емисиите от промишлеността)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и на Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци [COM(2022)0156 - C9-0144/2022 - 2022/0104(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Радан Кънев (A9-0216/2023)

Доклад относно предложението на Европейския парламент и на Съвета за докладване на данни за околната среда от промишлени инсталации и създаване на портал за емисиите от промишлеността [COM(2022)0157 - C9-0145/2022- 2022/0105(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Радан Кънев (A9-0211/2023)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [COM(2021)0559 - C9-0331/2021 - 2021/0223(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Петър Витанов (A9-0234/2022)

Едно първоначално разискване беше проведено на 17 октомври 2022 г. (точка 14 от протокола от 17.10.2022 г.).

Първото гласуване се състоя на 19 октомври 2022 г. и въпросът беше отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 7.5 от протокола от 19.10.2022 г.).

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на възобновяеми и нисковъглеродни горива в морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО [COM(2021)0562 - C9-0333/2021 - 2021/0210(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jörgen Warborn (A9-0233/2022)

Едно първоначално разискване беше проведено на 17 октомври 2022 г. (точка 14 от протокола от 17.10.2022 г.)

Първото гласуване се състоя на 19 октомври 2022 г. и въпросът беше отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 7.4 от протокола от 19.10.2022 г.).

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност (преработен текст) [COM(2021)0558 - C9-0330/2021- 2021/0203(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

Едно първоначално разискване беше проведено на 12 септември 2022 г. (точка 17 от протокола от 12.9.2022 г.)

Първото гласуване се състоя на 14 септември 2022 г. и въпросът беше отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 5.1 от протокола от 14.9.2022 г.).

Радан Кънев, Петър Витанов, Jörgen Warborn и Niels Fuglsang представиха докладите.

Изказаха се Tiemo Wölken (докладчик по становището на комисията ENVI), Rasmus Andresen (докладчик по становището на комисията ITRE) и Benoît Lutgen (докладчик по становището на комисията AGRI).

Изказа се Adina-Ioana Vălean (член на Комисията).

Изказаха се Alexandr Vondra (докладчик по становището на комисията ENVI), Bas Eickhout (докладчик по становището на комисията ENVI), Michael Bloss (докладчик по становището на комисията ITRE), Tom Berendsen (докладчик по становището на комисията TRAN), Niklas Nienaß (докладчик по становището на комисията REGI), Alice Kuhnke (докладчик по становището на комисията FEMM), Sara Skyttedal (докладчик по становището на комисията ITRE), Jens Gieseke, от името на групата PPE, Mohammed Chahim, от името на групата S&D, Michal Wiezik, от името на групата Renew, Jutta Paulus, от името на групата Verts/ALE, Carlo Fidanza, от името на групата ECR, Marie Dauchy, от името на групата ID, Marisa Matias, от името на групата The Left, Pernille Weiss, Vera Tax, Anna Deparnay-Grunenberg, Grzegorz Tobiszowski, Anders Vistisen, Elena Kountoura, Miroslav Radačovský, Peter Liese, Alex Agius Saliba, който отговори освен това на въпрос по процедурата „синя карта“ от Bogdan Rzońca, Elsi Katainen, Johan Nissinen, Danilo Oscar Lancini, Sandra Pereira, Christian Ehler, Thomas Rudner, Nicola Danti, Jadwiga Wiśniewska, João Pimenta Lopes, Jerzy Buzek, Nicolás González Casares, Искра Михайлова, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Jérémy Decerle и Maria Spyraki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Isabel García Muñoz, Clare Daly, Ljudmila Novak, Mick Wallace и Henna Virkkunen.

Изказа се Adina-Ioana Vălean.

Изказаха се Радан Кънев и Петър Витанов.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Jörgen Warborn и Niels Fuglsang.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 11.7.2023 г., точка 8.11 от протокола от 11.7.2023 г., ,точка 8.12 от протокола от 11.7.2023 г., точка 8.13 от протокола от 11.7.2023 г. и точка 8.14 от протокола от 11.7.2023 г .

Последно осъвременяване: 7 май 2024 г.Правна информация - Политика за поверителност