Indekss 
Protokols
XML 187kPDF 307kWORD 84k
Otrdiena, 2023. gada 11. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Izmaiņas darba kārtībā
 3.Dabas atjaunošana ***I (debates)
 4.Eiropas Mikroshēmu akts ***I (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Srebrenicas 28. gadadienas atcere (priekšsēdētājas paziņojums)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (balsošana)
  
8.2.Pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumi, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Moldovas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar ES/Euratom un Moldovas Asociācijas nolīgumu ***I (balsošana)
  
8.3.Jauna regula par būvizstrādājumiem ***I (balsošana)
  
8.4.Budžeta grozījuma Nr. 2/2023 projekts: 2022. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana (balsošana)
  
8.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2023/001 BE/LNSA (balsošana)
  
8.6.ES un Čīles Nolīgums: visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšana sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības *** (balsošana)
  
8.7.ES un Japānas Nolīgums: gaisa pārvadājumu pakalpojumi *** (balsošana)
  
8.8.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 4. punktu: Pārtikas piedevas nitrīti (E 249-250) un nitrāti (E 251-252) (balsošana)
  
8.9.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: Sīki izstrādāti bioloģiskā jūras sāls un citu pārtikā un barībā lietojamu bioloģisko sāļu ražošanas noteikumi (balsošana)
  
8.10.Rūpniecisko emisiju direktīva ***I (balsošana)
  
8.11.Rūpniecisko emisiju portāls ***I (balsošana)
  
8.12.Alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešana ***I (balsošana)
  
8.13.Ilgtspējīgas jūras transporta degvielas (iniciatīva “FuelEU Maritime”) ***I (balsošana)
  
8.14.Energoefektivitāte (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)
  
8.15.Žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju aizsardzība pret acīmredzami nepamatotu vai ļaunprātīgu tiesvedību ***I (balsošana)
  
8.16.Pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi apgabalā, uz kuru attiecas Nolīgums par zveju Indijas okeāna dienvidu daļā (SIOFA) ***I (balsošana)
  
8.17.Eiropas Mikroshēmu akts ***I (balsošana)
  
8.18.Žurnālistu aizsardzība visā pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jautājumā (balsošana)
  
8.19.Vēlēšanu likums, izmeklēšanas komiteja un tiesiskums Polijā (balsošana)
  
8.20.ES Līgumos paredzēto pārejas klauzulu īstenošana (balsošana)
  
8.21.2022. gada ziņojums par banku savienību (balsošana)
  
8.22.Profesionālās apmācības kā darba ņēmēju panākumu ķīlas un ES ekonomikas sastāvdaļas sekmēšana un pielāgošana jaunajā 4. paaudzes rūpniecības nozarē (balsošana)
 9.Sēdes atsākšana
 10.Covid-19 pandēmijā gūtā pieredze un ieteikumi nākotnei (debates)
 11.2023. gada ziņojums par tiesiskumu (debates)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Ekoloģiski tīrāka transporta dokumentu kopums (debates)
 14.Komisāriem paredzēto jautājumu laiks - ES un Āfrikas stratēģija
 15.Attiecības ar Palestīniešu pašpārvaldi (debates)
 16.2022. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (debates)
 17.Kļūdu labojums (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)
 18.2022. gada ziņojums par Albāniju (debates)
 19.2022. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām - 2022. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli (kopīga apspriešana – Eiropas Investīciju banka)
 20.Pievienošanās Šengenas zonai (īss izklāsts)
 21.Ekodizaina regula ***I (debates)
 22.Balsojumu skaidrojumi
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Šīs sēdes protokola apstiprināšana
 25.Sēdes slēgšana
 TO DOKUMENTU SARAKSTS, PAR KURIEM NOTIEK DEBATES UN PAR KURIEM PARLAMENTS PIEŅEM LĒMUMUS
  
1.Iesniegtie rezolūciju priekšlikumi
  
2.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
  
3.Nodošana citām komitejām
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētājas vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Izmaiņas darba kārtībā

Pēc priekšsēdētājas ierosinājuma un ar politisko grupu piekrišanu saskaņā ar Reglamenta 158. panta 2. punktu sēdes vadītājs ierosināja šādas izmaiņas darba kārtībā:

Ceturtdiena

Temata "Munīcijas ražošanas atbalsta akts" iekļaušana balsošanas laikā.

Iesniegšanas termiņi:
- grozījumi: 2023. gada 11. jūlijā plkst. 13.00.
- pieprasījumi balsot atsevišķi un balsot pa daļām: 2023. gada 11. jūlijā plkst. 19.00.

Parlaments piekrita šim priekšlikumam. Darba kārtība tika attiecīgi grozīta.


3. Dabas atjaunošana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dabas atjaunošanu [COM(2022)0304 - C9-0208/2022- 2022/0195(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: César Luena (A9-0220/2023).

César Luena iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Anne Sander (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja) un Caroline Roose (PECH komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās: Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis).

Uzstājās Christine Schneider PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Stéphane Séjourné grupas “Renew” vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Alexandr Vondra ECR grupas vārdā, Aurélia Beigneux ID grupas vārdā, Manon Aubry grupas “The Left” vārdā, Maria Angela Danzì, pie grupām nepiederoša deputāte, Peter Liese, kas turklāt atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Bloss, Mohammed Chahim, María Soraya Rodríguez Ramos, Jutta Paulus, Bert-Jan Ruissen, Gilles Lebreton, kas turklāt atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Benoît Biteau, Mick Wallace, Edina Tóth, Gabriel Mato, Maria Noichl, Pascal Canfin, Bas Eickhout, Anna Zalewska, Sylvia Limmer, Silvia Modig, Herbert Dorfmann, kas turklāt atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Predrag Fred Matić, Nils Torvalds, kas turklāt atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Philippe Lamberts, Marie Toussaint, Margarita de la Pisa Carrión, Anders Vistisen, Luke Ming Flanagan, Jörg Meuthen, Jessica Polfjärd, Heléne Fritzon, kas turklāt atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sara Skyttedal, Elsi Katainen, Pär Holmgren un Pietro Fiocchi.

SĒDI VADA: Pina PICIERNO
Priekšsēdētājas vietniece

Uzstājās Jaak Madison, kas turklāt atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sirpa Pietikäinen, Mislav Kolakušić, Alexander Bernhuber, Delara Burkhardt, Jan Huitema, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, kas turklāt atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Christophe Clergeau, Rosanna Conte, Márton Gyöngyösi, Norbert Lins, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, François Alfonsi, kas turklāt atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bogdan Rzońca, Teuvo Hakkarainen, Roman Haider, Lídia Pereira, kas turklāt atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Pedro Silva Pereira, Tiemo Wölken, Krzysztof Jurgiel, Petri Sarvamaa, Christel Schaldemose, Daniel Buda, Brando Benifei, Niclas Herbst, kas turklāt atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Caroline Roose, un Maria Spyraki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Sara Cerdas, Michal Wiezik, Mazaly Aguilar, Clare Daly un Marc Tarabella.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius un César Luena.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.7.2023. protokola 8.6. punkts.


4. Eiropas Mikroshēmu akts ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido pasākumu sistēmu Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai (Mikroshēmu akts) [COM(2022)0046 - C9-0039/2022 - 2022/0032(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dan Nica (A9-0014/2023).

Dan Nica iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maria-Manuel Leitão-Marques (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja) un Tiemo Wölken (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Thierry Breton (Komisijas loceklis).

Uzstājās Geert Bourgeois (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Karlo Ressler (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Eva Maydell (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Maria da Graça Carvalho PPE grupas vārdā, Lina Gálvez Muñoz S&D grupas vārdā, Bart Groothuis grupas “Renew” vārdā, Henrike Hahn Verts/ALE grupas vārdā, Johan Nissinen ECR grupas vārdā, Marie Dauchy ID grupas vārdā, Marc Botenga grupas “The Left” vārdā, Milan Uhrík, pie grupām nepiederošs deputāts, Pilar del Castillo Vera, Niels Fuglsang, Mauri Pekkarinen, Robert Hajšel un Carlos Zorrinho.

Uzstājās Thierry Breton un Dan Nica.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.7.2023. protokola 8.17. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.23.)


SĒDI VADA: Roberta METSOLA
Priekšsēdētāja

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.25.


6. Srebrenicas 28. gadadienas atcere (priekšsēdētājas paziņojums)

Priekšsēdētāja sniedza paziņojumu.

Uzstājās Paulo Rangel PPE grupas vārdā, Dietmar Köster S&D grupas vārdā, Klemen Grošelj grupas “Renew” vārdā, Tineke Strik Verts/ALE grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā un Nikolaj Villumsen grupas “The Left” vārdā.

Darba kārtības punkts tika slēgts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētājas vietniece

7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.39.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams pielikumā “Balsošanas rezultāti”, un rezultāti balsošanai pēc saraksta ir pieejami pielikumā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”. Minētie pielikumi ir pievienoti šim protokolam un ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


8.1. Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti [2023/2025(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sergey Lagodinsky (A9-0231/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2023)0251).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)


8.2. Pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumi, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Moldovas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar ES/Euratom un Moldovas Asociācijas nolīgumu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Moldovas produktiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses [COM(2023)0245 - C9-0166/2023- 2023/0144(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Markéta Gregorová (A9-0219/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2023)0252).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)


8.3. Jauna regula par būvizstrādājumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus, groza Regulu (ES) 2019/1020 un atceļ Regulu (ES) Nr. 305/2011 [COM(2022)0144 - C9-0129/2022- 2022/0094(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Christian Doleschal (A9-0207/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P9_TA(2023)0253).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas Christian Doleschal (referents) sniedza paziņojumu, pamatojoties uz Reglamenta 159. panta 4. punktu.

Pēc balsošanas par Komisijas priekšlikumu uzstājās Christian Doleschal, kas pieprasīja jautājumu saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu nodot atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas.


8.4. Budžeta grozījuma Nr. 2/2023 projekts: 2022. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2023. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2023 projektu: 2022. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana [09682/2023 - C9-0208/2023 - 2023/0103(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Fabienne Keller (A9-0225/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2023)0254).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

Tādējādi Padomes nostāja tika apstiprināta.

Budžeta grozījums Nr. 2/2023 ir pieņemts galīgajā variantā.


8.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2023/001 BE/LNSA (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (Beļģijas pieteikums EGF/2023/001 BE/LNSA) [COM(2023)0210 - C9-0194/2023 - 2023/0152(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eleni Stavrou (A9-0228/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2023)0255).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)


8.6. ES un Čīles Nolīgums: visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšana sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Čīles Republiku, kas, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu, panākts par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības [06618/2023 - C9-0202/2023 - 2023/0036(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Samira Rafaela (A9-0222/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts (P9_TA(2023)0256).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.7. ES un Japānas Nolīgums: gaisa pārvadājumu pakalpojumi *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par atsevišķiem noteikumiem nolīgumos starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Japānu par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem [07028/2023 - C9-0119/2023- 2022/0419(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0221/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts (P9_TA(2023)0257).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 4. punktu: Pārtikas piedevas nitrīti (E 249-250) un nitrāti (E 251-252) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegusi ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu, par Komisijas regulas projektu, ar ko attiecībā uz pārtikas piedevām nitrītiem (E 249-250) un nitrātiem (E 251-252) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (D089496/03 - 2023/2726(RPS)) (B9-0307/2023) - Atbildīgā deputāte: Michèle Rivasi

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)


8.9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: Sīki izstrādāti bioloģiskā jūras sāls un citu pārtikā un barībā lietojamu bioloģisko sāļu ražošanas noteikumi (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegusi AGRI komiteja saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu, par Komisijas 2023. gada 2. maija deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 groza attiecībā uz bioloģiskā jūras sāls un citu pārtikā un barībā lietojamu bioloģisko sāļu sīki izstrādātiem ražošanas noteikumiem (C(2023)02781 - 2023/2676(DEA)) (B9-0308/2023) - Atbildīgais deputāts: Norbert Lins.

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2023)0258).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)


8.10. Rūpniecisko emisiju direktīva ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) un Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem [COM(2022)0156 - C9-0144/2022 - 2022/0104(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Radan Kanev (A9-0216/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P9_TA(2023)0259).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pēc balsošanas par Komisijas priekšlikumu uzstājās Radan Kanev (referents), kas pieprasīja jautājumu saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu nodot atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas.


8.11. Rūpniecisko emisiju portāls ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rūpniecisko iekārtu vides datu ziņošanu un Rūpniecisko emisiju portāla izveidi [COM(2022)0157 - C9-0145/2022- 2022/0105(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Radan Kanev (A9-0211/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P9_TA(2023)0260).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pēc balsošanas par Komisijas priekšlikumu uzstājās Radan Kanev (referents), kas pieprasīja jautājumu saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu nodot atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas.


8.12. Alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES [COM(2021)0559 - C9-0331/2021 - 2021/0223(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Petar Vitanov (A9-0234/2022).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2023)0261).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.13. Ilgtspējīgas jūras transporta degvielas (iniciatīva “FuelEU Maritime”) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un Direktīvas 2009/16/EK grozīšanu [COM(2021)0562 - C9-0333/2021 - 2021/0210(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jörgen Warborn (A9-0233/2022).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2023)0262).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.14. Energoefektivitāte (pārstrādāta redakcija) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija) [COM(2021)0558 - C9-0330/2021- 2021/0203(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Niels Fuglsang (A9-0221/2022).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2023)0263).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.15. Žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju aizsardzība pret acīmredzami nepamatotu vai ļaunprātīgu tiesvedību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par sabiedrības līdzdalībā iesaistījušos personu aizsardzību pret acīmredzami nepamatotu vai ļaunprātīgu tiesvedību ("stratēģisku tiesvedību pret sabiedrības līdzdalību") [COM(2022)0177 - C9-0161/2022 - 2022/0117(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tiemo Wölken (A9-0223/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P9_TA(2023)0264).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

ID grupas pieprasītajā balsošanā pēc saraksta (564 par, 26 pret, 37 atturas) Parlaments apstiprināja pieprasījumu.

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pēc balsošanas par Komisijas priekšlikumu uzstājās Tiemo Wölken (referents), kas pieprasīja jautājumu saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu nodot atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas.


8.16. Pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi apgabalā, uz kuru attiecas Nolīgums par zveju Indijas okeāna dienvidu daļā (SIOFA) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami apgabalā, uz kuru attiecas Nolīgums par zveju Indijas okeāna dienvidu daļā (SIOFA) [COM(2022)0563 - C9-0370/2022 - 2022/0348(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Pimenta Lopes (A9-0192/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts (P9_TA(2023)0265).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pēc balsošanas Margaritis Schinas (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks) sniedza paziņojumu.


8.17. Eiropas Mikroshēmu akts ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido pasākumu sistēmu Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai (Mikroshēmu akts) [COM(2022)0046 - C9-0039/2022 - 2022/0032(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dan Nica (A9-0014/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2023)0266).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.18. Žurnālistu aizsardzība visā pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jautājumā (balsošana)

Ziņojums par žurnālistu aizsardzību visā pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jautājumā [2022/2057(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Isabel Wiseler-Lima (A9-0206/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2023)0267).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

Uzstāšanās

Pēc balsošanas Isabel Wiseler-Lima (referente) sniedza paziņojumu, pamatojoties uz Reglamenta 159. panta 4. punktu.


8.19. Vēlēšanu likums, izmeklēšanas komiteja un tiesiskums Polijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi (2023/2747(RSP)) B9-0318/2023, B9-0319/2023 (11.7.2023. protokola I. punkts to dokumentu sarakstā, par kuriem notiek debates un par kuriem Parlaments pieņem lēmumus).

Debates notika 2023. gada 14. jūnijā (14.6.2023. protokola 5. punkts).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0319/2023.

Pieņemts (P9_TA(2023)0268).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0318/2023 vairs nav spēkā.)


8.20. ES Līgumos paredzēto pārejas klauzulu īstenošana (balsošana)

Ziņojums par ES Līgumos paredzēto pārejas klauzulu īstenošanu [2022/2142(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Giuliano Pisapia (A9-0208/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2023)0269).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)


8.21. 2022. gada ziņojums par banku savienību (balsošana)

Ziņojums par 2022. gada ziņojumu par banku savienību [2022/2061(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Kira Marie Peter-Hansen (A9-0177/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2023)0270)
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)


8.22. Profesionālās apmācības kā darba ņēmēju panākumu ķīlas un ES ekonomikas sastāvdaļas sekmēšana un pielāgošana jaunajā 4. paaudzes rūpniecības nozarē (balsošana)

Ziņojums par profesionālām apmācībām kā darba ņēmēju panākumu ķīlu un ES ekonomikas sastāvdaļas sekmēšanu un pielāgošanu jaunajā 4. paaudzes rūpniecības nozarē [2022/2207(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Anna Zalewska (A9-0232/2023).

(Vajadzīgs nodoto balsu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2023)0271).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētājas vietnieks

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.34.


10. Covid-19 pandēmijā gūtā pieredze un ieteikumi nākotnei (debates)

Ziņojums par Covid-19 pandēmijā gūto pieredzi un ieteikumiem nākotnei [2022/2076(INI)] - . Referente: Dolors Montserrat (A9-0217/2023).

Dolors Montserrat iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Margaritis Schinas (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks).

Uzstājās Tomislav Sokol PPE grupas vārdā, Alessandra Moretti S&D grupas vārdā, José Ramón Bauzá Díaz grupas “Renew” vārdā, Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā un Cristian Terheş ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Marc ANGEL
Priekšsēdētājas vietnieks

Uzstājās Stefania Zambelli ID grupas vārdā, Kateřina Konečná grupas “The Left” vārdā, Francesca Donato, pie grupām nepiederoša deputāte, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Max Orville, Jutta Paulus, Robert Roos, Virginie Joron, Marisa Matias, Marcel de Graaff, Liudas Mažylis, Sara Cerdas, Vlad-Marius Botoş, Katrin Langensiepen, Margarita de la Pisa Carrión, Sylvia Limmer, Marc Botenga, Edina Tóth, Christian Ehler, Mikuláš Peksa, Sergio Berlato, Krzysztof Hetman, Eugen Jurzyca, Deirdre Clune un Sara Skyttedal.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mónica Silvana González, Barry Andrews, Pierrette Herzberger-Fofana, Ladislav Ilčić, Clare Daly un Karsten Lucke.

Uzstājās Margaritis Schinas un Dolors Montserrat.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.7.2023. protokola 10. punkts.


11. 2023. gada ziņojums par tiesiskumu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: 2023. gada ziņojums par tiesiskumu (2023/2785(RSP)).

Pascual Ignacio Navarro Rios (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Didier Reynders (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētājas vietniece

Uzstājās Paulo Rangel PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld grupas “Renew” vārdā, Daniel Freund Verts/ALE grupas vārdā, Patryk Jaki ECR grupas vārdā, Jean-Paul Garraud ID grupas vārdā, Clare Daly grupas “The Left” vārdā, Kinga Gál, pie grupām nepiederoša deputāte, Javier Zarzalejos, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Tineke Strik, kas turklāt atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Patryk Jaki, Romana Tomc, Cyrus Engerer, Ramona Strugariu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theresa Bielowski, Róża Thun und Hohenstein, David Casa un Katalin Cseh.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miriam Lexmann, Maria Grapini un Georgios Kyrtsos.

Uzstājās Didier Reynders un Pascual Ignacio Navarro Rios.

Debates tika slēgtas.


12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Ekoloģiski tīrāka transporta dokumentu kopums (debates)

Komisijas paziņojums: Ekoloģiski tīrāka transporta dokumentu kopums (2023/2786(RSP)).

Jutta Urpilainen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Barbara Thaler PPE grupas vārdā, Bogusław Liberadzki S&D grupas vārdā, José Ramón Bauzá Díaz grupas “Renew” vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Elena Kountoura grupas “The Left” vārdā, Andor Deli, pie grupām nepiederošs deputāts, Massimiliano Salini, Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Ciarán Cuffe, Henna Virkkunen, Kathleen Van Brempt, Jan-Christoph Oetjen, Anna Deparnay-Grunenberg, Seán Kelly, Achille Variati, Andreas Schieder un Vera Tax.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Clare Daly un Mick Wallace.

Uzstājās Jutta Urpilainen.

SĒDI VADA: Roberts ZĪLE
Priekšsēdētājas vietnieks

Debates tika slēgtas.


14. Komisāriem paredzēto jautājumu laiks - ES un Āfrikas stratēģija

Sēdes vadītājs īsumā atgādināja, kāda ir komisāriem adresēto jautājumu laika norises kārtība.

Jutta Urpilainen (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem, kurus uzdeva šādi deputāti: György Hölvényi, Maria Arena, Karen Melchior, Malte Gallée, Anna Fotyga, Anna Bonfrisco, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho un Samira Rafaela.

Jautājumu laiks tika slēgts.


15. Attiecības ar Palestīniešu pašpārvaldi (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par attiecībām ar Palestīniešu pašpārvaldi [2021/2207(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Evin Incir (A9-0226/2023).

Evin Incir iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jutta Urpilainen (Komisijas locekle).

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Matjaž Nemec S&D grupas vārdā, Nicola Beer grupas “Renew” vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Bert-Jan Ruissen ECR grupas vārdā, Susanna Ceccardi ID grupas vārdā, Manu Pineda grupas “The Left” vārdā un Lefteris Nikolaou-Alavanos, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Evelyn REGNER
Priekšsēdētājas vietniece

Uzstājās Lukas Mandl, Margarida Marques, María Soraya Rodríguez Ramos, Margrete Auken, Emmanouil Fragkos, Marc Botenga, Jörg Meuthen, Antonio López-Istúriz White, Maria Arena, Chris MacManus, Fabio Massimo Castaldo, Tom Vandenkendelaere, Martina Michels, Anna-Michelle Asimakopoulou, Miriam Lexmann, Peter van Dalen, Sirpa Pietikäinen un David Lega.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ana Miranda, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Reinhard Bütikofer, Clare Daly, Sabrina Pignedoli un Mick Wallace.

Uzstājās Jutta Urpilainen un Evin Incir.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.7.2023. protokola 8.12. punkts.


16. 2022. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (debates)

Ziņojums par Komisijas 2022. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu [2022/2200(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Paulo Rangel (A9-0229/2023).

Paulo Rangel iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Olivér Várhelyi (Komisijas loceklis).

Uzstājās Željana Zovko PPE grupas vārdā, Dietmar Köster S&D grupas vārdā, Klemen Grošelj grupas “Renew” vārdā, Tineke Strik Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Jean-Lin Lacapelle ID grupas vārdā, Kinga Gál, pie politiskām grupām nepiederoša deputāte, Sunčana Glavak, Tonino Picula, Karen Melchior, Reinhard Bütikofer, Ladislav Ilčić, Bernhard Zimniok, kas turklāt atteicās pieņemt zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Karen Melchior, Fabio Massimo Castaldo, Lukas Mandl, Andreas Schieder un Matjaž Nemec.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Karlo Ressler, Mick Wallace un Tomislav Sokol.

SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētājas vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil.

Uzstājās Olivér Várhelyi un Paulo Rangel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.7.2023. protokola 8.13. punkts.


17. Kļūdu labojums (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)

Par kļūdu labojumu P9_TA(2021)0458(COR01) paziņoja 2023. gada 10. jūlijā (10.7.2023. protokola 11. punkts).

Tā kā saskaņā ar Reglamenta 241. panta 1. punktu nebija iesniegts neviens pieprasījums balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


18. 2022. gada ziņojums par Albāniju (debates)

Ziņojums par Komisijas 2022. gada ziņojumu par Albāniju [2022/2199(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Isabel Santos (A9-0204/2023).

Isabel Santos iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Olivér Várhelyi (Komisijas loceklis).

Uzstājās David Lega PPE grupas vārdā, Theresa Bielowski S&D grupas vārdā, Ilhan Kyuchyuk grupas “Renew” vārdā, Thomas Waitz Verts/ALE grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Anna Bonfrisco ID grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Manolis Kefalogiannis, Andreas Schieder, Vlad-Marius Botoş, Emmanouil Fragkos, Dominique Bilde, Javier Zarzalejos, Nikos Papandreou un Georgios Kyrtsos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mick Wallace.

Uzstājās Olivér Várhelyi un Isabel Santos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.7.2023. protokola 8.14. punkts.


19. 2022. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām - 2022. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli (kopīga apspriešana – Eiropas Investīciju banka)

Ziņojums par 2022. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām [2022/2062(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Stefan Berger (A9-0210/2023).

Ziņojums par 2022. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli [2023/2046(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Viola von Cramon-Taubadel (A9-0212/2023).

Stefan Berger un Viola von Cramon-Taubadel iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās David Cormand (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Werner Hoyer (Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs) un Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Marc ANGEL
Priekšsēdētājas vietnieks

Uzstājās Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā, Jonás Fernández S&D grupas vārdā, Caroline Nagtegaal grupas “Renew” vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, France Jamet ID grupas vārdā, Mick Wallace grupas “The Left” vārdā, Anna-Michelle Asimakopoulou, Pedro Silva Pereira, Charles Goerens, Roman Haider, Angelika Winzig, Victor Negrescu, Stéphanie Yon-Courtin, Marek Belka, Billy Kelleher, Maria Grapini, Margarida Marques un Leszek Miller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Clare Daly.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius, Werner Hoyer, Stefan Berger un Viola von Cramon-Taubadel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.7.2023. protokola 8.15. punkts un 12.7.2023. protokola 8.16. punkts.


20. Pievienošanās Šengenas zonai (īss izklāsts)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 227. panta 2. punktu iesniegusi Dolors Montserrat PETI komitejas vārdā - par pievienošanos Šengenas zonai (2023/2668(RSP)) (B9-0309/2023).

Uzstājās Gheorghe Falcă.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi, Victor Negrescu, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Cristian Terheş, Eugen Tomac, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Buda, Tsvetelina Penkova, Andrey Kovatchev, Juan Fernando López Aguilar un Seán Kelly.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.7.2023. protokola 8.7. punkts.


21. Ekodizaina regula ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem un atceļ Direktīvu 2009/125/EK [COM(2022)0142 - C9-0132/2022 - 2022/0095(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Alessandra Moretti (A9-0218/2023).

Alessandra Moretti iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maria Spyraki (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja) un David Cormand (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jessica Polfjärd PPE grupas vārdā, Erik Bergkvist S&D grupas vārdā, Róża Thun und Hohenstein grupas “Renew” vārdā, Sara Matthieu Verts/ALE grupas vārdā, Silvia Sardone ID grupas vārdā, Marina Mesure grupas “The Left” vārdā, Peter Liese, Beatrice Covassi, Ivars Ijabs, Malte Gallée, Seán Kelly un Anna Cavazzini.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius un Alessandra Moretti.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.7.2023. protokola 8.1. punkts.


22. Balsojumu skaidrojumi

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Rūpniecisko emisiju direktīva - Radan Kanev ziņojums - A9-0216/2023
Seán Kelly

Alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešana - Petar Vitanov ziņojums - A9-0234/2022
Seán Kelly

Energoefektivitāte (pārstrādāta redakcija) - Niels Fuglsang ziņojums - A9-0221/2022
Seán Kelly

Eiropas Mikroshēmu akts - Dan Nica ziņojums - A9-0014/2023
Clare Daly, Mick Wallace

Vēlēšanu likums, izmeklēšanas komiteja un tiesiskums Polijā - B9-0319/2023
Hynek Blaško

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās sēdes darba kārtība ir noteikta (dokuments “Darba kārtība” PE 751.220/OJ).


24. Šīs sēdes protokola apstiprināšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes pēcpusdienas sākumā.


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.46.

Alessandro Chiocchetti

Pina Picierno

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājas vietniece


TO DOKUMENTU SARAKSTS, PAR KURIEM NOTIEK DEBATES UN PAR KURIEM PARLAMENTS PIEŅEM LĒMUMUS

1. Iesniegtie rezolūciju priekšlikumi

Vēlēšanu likums, izmeklēšanas komiteja un tiesiskums Polijā

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

par vēlēšanu likumu, izmeklēšanas komiteju un tiesiskumu Polijā (2023/2747(RSP)) (B9-0318/2023)
Ryszard Antoni Legutko
ECR grupas vārdā;

par vēlēšanu likumu, izmeklēšanas komiteju un tiesiskumu Polijā (2023/2747(RSP)) (B9-0319/2023)
Vladimír Bilčík
PPE grupas vārdā,
Juan Fernando López Aguilar, Gabriele Bischoff, Birgit Sippel, Katarina Barley, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume
S&D grupas vārdā,
Michal Šimečka, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Anna Júlia Donáth, Katalin Cseh
grupas “Renew” vārdā,
Tineke Strik, Daniel Freund, Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā,
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen
grupas “The Left” vārdā.


2. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2023. gada februāra II sesijā, marta I sesijā, marta II sesijā un aprīļa sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


3. Nodošana citām komitejām

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)

JURI komiteja

- Pasākumu sistēmu izveide Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai (Mikroshēmu akts) (COM(2022)0046 - C9-0039/2022 - 2022/0032(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: INTA, BUDG, ECON, IMCO (Reglamenta 57. pants), JURI (Reglamenta 57. pants), JURI (Reglamenta 40. pants)


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bielowski Theresa, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Bresso Mercedes, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Clergeau Christophe, Clune Deirdre, Coelho Carlos, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Covassi Beatrice, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Hervé, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Seibutytė Aušra, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Minardi Eric, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Papandreou Nikos, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peppucci Francesca, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Poulsen Erik, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rasmussen Bergur Løkke, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rossi Maria Veronica, Roth Neveďalová Katarína, Rougé André, Rudner Thomas, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Ruohonen-Lerner Pirkko, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stavrou Eleni, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Toom Jana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Variati Achille, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vistisen Anders, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Ždanoka Tatjana

Attaisnoti nepiedalās:

Hazekamp Anja, Kaljurand Marina, Patriciello Aldo, Schreijer-Pierik Annie, Semedo Monica

Pēdējā atjaunošana: 2024. gada 23. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika