Index 
Notulen
XML 194kPDF 309kWORD 84k
Dinsdag 11 juli 2023 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Wijziging van de agenda
 3.Natuurherstel ***I (debat)
 4.Europese chipverordening ***I (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.28e herdenking van Srebrenica (verklaring van de Voorzitter)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  
8.1.Verzoek tot opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (stemming)
  
8.2.Tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen bovenop de handelsconcessies die op Moldavische producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst EU-Euratom-Moldavië ***I (stemming)
  
8.3.Nieuwe verordening betreffende bouwproducten ***I (stemming)
  
8.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2023: opname van het overschot van het begrotingsjaar 2022 (stemming)
  
8.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2023/001 BE/LNSA - België (stemming)
  
8.6.Overeenkomst EU-Chili: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie *** (stemming)
  
8.7.Overeenkomst EU-Japan: luchtdiensten *** (stemming)
  
8.8.Bezwaar op grond van artikel 112, lid 4, van het Reglement: Levensmiddelenadditieven nitrieten (E 249-250) en nitraten (E 251-252) (stemming)
  
8.9.Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: Nadere productievoorschriften voor biologisch zeezout en andere biologische zouten voor levensmiddelen en diervoeders (stemming)
  
8.10.Richtlijn industriële emissies ***I (stemming)
  
8.11.Portaal voor industriële emissies ***I (stemming)
  
8.12.De uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ***I (stemming)
  
8.13.Duurzame brandstoffen voor de zeevaart (initiatief FuelEU Zeevaart) ***I (stemming)
  
8.14.Energie-efficiëntie (herschikking) ***I (stemming)
  
8.15.Bescherming van journalisten en mensenrechtenverdedigers tegen kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures ***I (stemming)
  
8.16.Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen in het gebied dat onder de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (Siofa) valt ***I (stemming)
  
8.17.Europese chipverordening ***I (stemming)
  
8.18.Bescherming van journalisten in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (stemming)
  
8.19.De kieswet, de onderzoekscommissie en de rechtsstaat in Polen (stemming)
  
8.20.Tenuitvoerlegging van de overbruggingsclausules in de EU-Verdragen (stemming)
  
8.21.Bankenunie – jaarverslag 2022 (stemming)
  
8.22.Bevorderen en aanpassen van beroepsopleiding als instrument voor het succes van werknemers en als bouwsteen voor de EU-economie in de nieuwe industrie 4.0 (stemming)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.COVID-19-pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst (debat)
 11.Jaarverslag over de rechtsstaat 2023 (debat)
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Pakket “groener vervoer” (debat)
 14.Vragenuur met commissarissen - Strategie EU-Afrika
 15.De betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit (debat)
 16.Verslag 2022 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 17.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement) (volgende stappen)
 18.Verslag 2022 over Albanië (debat)
 19.Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2022 - Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2022 (gezamenlijk debat – Europese Investeringsbank)
 20.Toetreding tot het Schengengebied (korte presentatie)
 21.Verordening ecologisch ontwerp ***I (debat)
 22.Stemverklaringen
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 LIJST VAN DOCUMENTEN DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE DEBATTEN EN DE BESLISSINGEN VAN HET PARLEMENT
  
1.Ingediende ontwerpresoluties
  
2.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
  
3.Wijzigingen aanwijzing commissies
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.01 uur geopend.


2. Wijziging van de agenda

Op voorstel van de Voorzitter en in overleg met de fracties, overeenkomstig artikel 158, lid 2, van het Reglement, stelt de Voorzitter voor de agenda als volgt te wijzigen:

Donderdag

Toevoeging van de “Verordening ter ondersteuning van de productie van munitie” aan de stemmingen.

Indieningstermijnen:
- Amendementen: 11 juli 2023 om 13.00 uur
- Verzoeken om aparte stemming en stemming in onderdelen: 11 juli 2023 om 19.00 uur.

Het Parlement stemt in met dit voorstel. De agenda wordt aldus gewijzigd.


3. Natuurherstel ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende natuurherstel [COM(2022)0304 - C9-0208/2022- 2022/0195(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: César Luena (A9-0220/2023)

César Luena licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Anne Sander (rapporteur voor advies van de commissie AGRI) en Caroline Roose (rapporteur voor advies van de commissie PECH).

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christine Schneider, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Stéphane Séjourné, namens de Renew-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Alexandr Vondra, namens de ECR-Fractie, Aurélia Beigneux, namens de ID-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, Maria Angela Danzì, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, die ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Michael Bloss, Mohammed Chahim, María Soraya Rodríguez Ramos, Jutta Paulus, Bert-Jan Ruissen, Gilles Lebreton, die ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Benoît Biteau, Mick Wallace, Edina Tóth, Gabriel Mato, Maria Noichl, Pascal Canfin, Bas Eickhout, Anna Zalewska, Sylvia Limmer, Silvia Modig, Herbert Dorfmann, die ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Maria Grapini, Predrag Fred Matić, Nils Torvalds, die ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Philippe Lamberts, Marie Toussaint, Margarita de la Pisa Carrión, Anders Vistisen, Luke Ming Flanagan, Jörg Meuthen, Jessica Polfjärd, Heléne Fritzon, die ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Sara Skyttedal, Elsi Katainen, Pär Holmgren en Pietro Fiocchi.

VOORZITTER: Pina PICIERNO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jaak Madison, die ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Sirpa Pietikäinen, Mislav Kolakušić, Alexander Bernhuber, Delara Burkhardt, Jan Huitema, Thomas Waitz, Zbigniew Kuźmiuk, die ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Christophe Clergeau, Rosanna Conte, Márton Gyöngyösi, Norbert Lins, Isabel Carvalhais, Ulrike Müller, François Alfonsi, die ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Bogdan Rzońca, Teuvo Hakkarainen, Roman Haider, Lídia Pereira, die ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Pedro Silva Pereira, Tiemo Wölken, Krzysztof Jurgiel, Petri Sarvamaa, Christel Schaldemose, Daniel Buda, Brando Benifei, Niclas Herbst, die ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Caroline Roose, en Maria Spyraki.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Sara Cerdas, Michal Wiezik, Mazaly Aguilar, Clare Daly en Marc Tarabella.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius en César Luena.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 12.7.2023.


4. Europese chipverordening ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders (chipverordening) [COM(2022)0046 - C9-0039/2022 - 2022/0032(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dan Nica (A9-0014/2023)

Dan Nica licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Maria-Manuel Leitão-Marques (rapporteur voor advies van de commissie IMCO) en Tiemo Wölken (rapporteur voor advies van de commissie JURI).

Het woord wordt gevoerd door Thierry Breton (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Geert Bourgeois (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Karlo Ressler (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Eva Maydell (rapporteur voor advies van de commissie ECON), Maria da Graça Carvalho, namens de PPE-Fractie, Lina Gálvez Muñoz, namens de S&D-Fractie, Bart Groothuis, namens de Renew-Fractie, Henrike Hahn, namens de Verts/ALE-Fractie, Johan Nissinen, namens de ECR-Fractie, Marie Dauchy, namens de ID-Fractie, Marc Botenga, namens de Fractie The Left, Milan Uhrík, niet-fractiegebonden lid, Pilar del Castillo Vera, Niels Fuglsang, Mauri Pekkarinen, Robert Hajšel en Carlos Zorrinho.

Het woord wordt gevoerd door Thierry Breton en Dan Nica.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.17 van de notulen van 11.7.2023.

(De vergadering wordt om 12.23 uur geschorst.)


VOORZITTER: Roberta METSOLA
Voorzitter

5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.25 uur hervat.


6. 28e herdenking van Srebrenica (verklaring van de Voorzitter)

De Voorzitter legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Dietmar Köster, namens de S&D-Fractie, Klemen Grošelj, namens de Renew-Fractie, Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, en Nikolaj Villumsen, namens de Fractie The Left.

Het punt wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.)


VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.39 uur hervat.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslag van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” en de uitslag van de hoofdelijke stemmingen is opgenomen in de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”. Deze bijlagen worden bij deze notulen gevoegd en zijn beschikbaar op de website van het Parlement.


8.1. Verzoek tot opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos (stemming)

Verslag over het verzoek tot opheffing van de immuniteit van Georgios Kyrtsos [2023/2025(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sergey Lagodinsky (A9-0231/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2023)0251)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)


8.2. Tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen bovenop de handelsconcessies die op Moldavische producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst EU-Euratom-Moldavië ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen bovenop de handelsconcessies die op Moldavische producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds [COM(2023)0245 - C9-0166/2023- 2023/0144(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Markéta Gregorová (A9-0219/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2023)0252)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)


8.3. Nieuwe verordening betreffende bouwproducten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten, tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 305/2011 [COM(2022)0144 - C9-0129/2022- 2022/0094(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Christian Doleschal (A9-0207/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P9_TA(2023)0253)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd

Toelichting

Vóór de stemming legt Christian Doleschal (rapporteur) op grond van artikel 159, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Na de stemming over het voorstel van de Commissie vraagt Christian Doleschal dat de zaak overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement naar de bevoegde commissie wordt terugverwezen voor interinstitutionele onderhandelingen.


8.4. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2023: opname van het overschot van het begrotingsjaar 2022 (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2023 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023 tot opname van het overschot van het begrotingsjaar 2022 [09682/2023 - C9-0208/2023 - 2023/0103(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Fabienne Keller (A9-0225/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2023)0254)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)

Het standpunt van de Raad is derhalve goedgekeurd.

Gewijzigde begroting nr. 2/2023 is definitief vastgesteld.


8.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2023/001 BE/LNSA - België (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers naar aanleiding van aanvraag EGF/2023/001 BE/LNSA van België [COM(2023)0210 - C9-0194/2023 - 2023/0152(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eleni Stavrou (A9-0228/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2023)0255)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)


8.6. Overeenkomst EU-Chili: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie [06618/2023 - C9-0202/2023 - 2023/0036(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Samira Rafaela (A9-0222/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P9_TA(2023)0256)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.7. Overeenkomst EU-Japan: luchtdiensten *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan over een aantal bepalingen van overeenkomsten tussen lidstaten van de Europese Unie en Japan inzake luchtdiensten [07028/2023 - C9-0119/2023- 2022/0419(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0221/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P9_TA(2023)0257)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.8. Bezwaar op grond van artikel 112, lid 4, van het Reglement: Levensmiddelenadditieven nitrieten (E 249-250) en nitraten (E 251-252) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, punt c), van het Reglement, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat de levensmiddelenadditieven nitrieten (E 249 - 250) en nitraten (E 251 - 252) betreft (D089496/03 - 2023/2726(RPS)) (B9-0307/2023) - Verantwoordelijk lid: Michèle Rivasi

(Meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)


8.9. Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: Nadere productievoorschriften voor biologisch zeezout en andere biologische zouten voor levensmiddelen en diervoeders (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend door de commissie AGRI, overeenkomstig artikel 111, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 2 mei 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft nadere productievoorschriften voor biologisch zeezout en andere biologische zouten voor levensmiddelen en diervoeders (C(2023)02781 - 2023/2676(DEA)) (B9-0308/2023) - Verantwoordelijk lid: Norbert Lins

(Meerderheid van de leden van het Parlement vereist)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2023)0258)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)


8.10. Richtlijn industriële emissies ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) en Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen [COM(2022)0156 - C9-0144/2022 - 2022/0104(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Radan Kanev (A9-0216/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P9_TA(2023)0259)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd

Toelichting

Na de stemming over het voorstel van de Commissie vraagt Radan Kanev (rapporteur) dat de zaak overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement naar de bevoegde commissie wordt terugverwezen voor interinstitutionele onderhandelingen.


8.11. Portaal voor industriële emissies ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rapportage van milieugegevens van industriële installaties en tot oprichting van een portaal voor industriële emissies [COM(2022)0157 - C9-0145/2022- 2022/0105(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Radan Kanev (A9-0211/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P9_TA(2023)0260)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd

Toelichting

Na de stemming over het voorstel van de Commissie vraagt Radan Kanev (rapporteur) dat de zaak overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement naar de bevoegde commissie wordt terugverwezen voor interinstitutionele onderhandelingen.


8.12. De uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad [COM(2021)0559 - C9-0331/2021 - 2021/0223(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Petar Vitanov (A9-0234/2022)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2023)0261)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.13. Duurzame brandstoffen voor de zeevaart (initiatief FuelEU Zeevaart) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG [COM(2021)0562 - C9-0333/2021 - 2021/0210(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jörgen Warborn (A9-0233/2022)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2023)0262)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.14. Energie-efficiëntie (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie (herschikking) [COM(2021)0558 - C9-0330/2021- 2021/0203(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Niels Fuglsang (A9-0221/2022)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2023)0263)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.15. Bescherming van journalisten en mensenrechtenverdedigers tegen kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot bescherming van bij publieke participatie betrokken personen tegen kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures (“strategische rechtszaken tegen publieke participatie”) [COM(2022)0177 - C9-0161/2022 - 2022/0117(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tiemo Wölken (A9-0223/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P9_TA(2023)0264)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Bij HS, op verzoek van de ID-Fractie, (564 voor, 26 tegen, 37 onthoudingen), hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het verzoek.

Goedgekeurd

Toelichting

Na de stemming over het voorstel van de Commissie vraagt Tiemo Wölken (rapporteur) dat de zaak overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement naar de bevoegde commissie wordt terugverwezen voor interinstitutionele onderhandelingen.


8.16. Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen in het gebied dat onder de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (Siofa) valt ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het gebied dat onder de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (Siofa) valt [COM(2022)0563 - C9-0370/2022 - 2022/0348(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Pimenta Lopes (A9-0192/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen (P9_TA(2023)0265)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord wordt gevoerd door:

Margaritis Schinas (vicevoorzitter van de Commissie), die na de stemming een verklaring aflegt.


8.17. Europese chipverordening ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders (chipverordening) [COM(2022)0046 - C9-0039/2022 - 2022/0032(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dan Nica (A9-0014/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2023)0266)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.18. Bescherming van journalisten in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (stemming)

Verslag over de bescherming van journalisten in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake [2022/2057(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Isabel Wiseler-Lima (A9-0206/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2023)0267)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

Het woord wordt gevoerd door:

Isabel Wiseler-Lima (rapporteur), die vóór de stemming een verklaring aflegt op grond van artikel 159, lid 4, van het Reglement.


8.19. De kieswet, de onderzoekscommissie en de rechtsstaat in Polen (stemming)

Ontwerpresoluties (2023/2747(RSP)) B9-0318/2023, B9-0319/2023 (punt I van de lijst van documenten die ten grondslag liggen aan de debatten en de beslissingen van het Parlement, van de notulen van 11.7.2023)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 juni 2023 (punt 5 van de notulen van 14.6.2023).

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0319/2023

Aangenomen (P9_TA(2023)0268)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)

(Ontwerpresolutie B9-0318/2023 komt te vervallen.)


8.20. Tenuitvoerlegging van de overbruggingsclausules in de EU-Verdragen (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de overbruggingsclausules in de EU-Verdragen [2022/2142(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Giuliano Pisapia (A9-0208/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2023)0269)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)


8.21. Bankenunie – jaarverslag 2022 (stemming)

Verslag over de bankenunie – jaarverslag 2022 [2022/2061(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Kira Marie Peter-Hansen (A9-0177/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2023)0270)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)


8.22. Bevorderen en aanpassen van beroepsopleiding als instrument voor het succes van werknemers en als bouwsteen voor de EU-economie in de nieuwe industrie 4.0 (stemming)

Verslag over het bevorderen en aanpassen van beroepsopleiding als instrument voor het succes van werknemers en als bouwsteen voor de EU-economie in de nieuwe industrie 4.0 [2022/2207(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Anna Zalewska (A9-0232/2023)

(Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2023)0271)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 22)

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.)


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.34 uur hervat.


10. COVID-19-pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst (debat)

Verslag over de COVID-19-pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst [2022/2076(INI)] - . Rapporteur: Dolors Montserrat (A9-0217/2023)

Dolors Montserrat licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Margaritis Schinas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tomislav Sokol, namens de PPE-Fractie, Alessandra Moretti, namens de S&D-Fractie, José Ramón Bauzá Díaz, namens de Renew-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, en Cristian Terheş, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Marc ANGEL
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Stefania Zambelli, namens de ID-Fractie, Kateřina Konečná, namens de Fractie The Left, Francesca Donato, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Max Orville, Jutta Paulus, Robert Roos, Virginie Joron, Marisa Matias, Marcel de Graaff, Liudas Mažylis, Sara Cerdas, Vlad-Marius Botoş, Katrin Langensiepen, Margarita de la Pisa Carrión, Sylvia Limmer, Marc Botenga, Edina Tóth, Christian Ehler, Mikuláš Peksa, Sergio Berlato, Krzysztof Hetman, Eugen Jurzyca, Deirdre Clune en Sara Skyttedal.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Mónica Silvana González, Barry Andrews, Pierrette Herzberger-Fofana, Ladislav Ilčić, Clare Daly en Karsten Lucke.

Het woord wordt gevoerd door Margaritis Schinas en Dolors Montserrat.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10 van de notulen van 11.7.2023.


11. Jaarverslag over de rechtsstaat 2023 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Jaarverslag over de rechtsstaat 2023 (2023/2785(RSP))

Pascual Ignacio Navarro Rios (fungerend voorzitter van de Raad) en Didier Reynders (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Daniel Freund, namens de Verts/ALE-Fractie, Patryk Jaki, namens de ECR-Fractie, Jean-Paul Garraud, namens de ID-Fractie, Clare Daly, namens de Fractie The Left, Kinga Gál, niet-fractiegebonden lid, Javier Zarzalejos, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Tineke Strik, die ingaat op de “blauwe kaart”-vraag van Patryk Jaki, Romana Tomc, Cyrus Engerer, Ramona Strugariu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theresa Bielowski, Róża Thun und Hohenstein, David Casa en Katalin Cseh.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Miriam Lexmann, Maria Grapini en Georgios Kyrtsos.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders en Pascual Ignacio Navarro Rios.

Het debat wordt gesloten.


12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Pakket “groener vervoer” (debat)

Verklaring van de Commissie: Pakket “groener vervoer” (2023/2786(RSP))

Jutta Urpilainen (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Barbara Thaler, namens de PPE-Fractie, Bogusław Liberadzki, namens de S&D-Fractie, José Ramón Bauzá Díaz, namens de Renew-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Elena Kountoura, namens de Fractie The Left, Andor Deli, niet-fractiegebonden lid, Massimiliano Salini, Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Ciarán Cuffe, Henna Virkkunen, Kathleen Van Brempt, Jan-Christoph Oetjen, Anna Deparnay-Grunenberg, Seán Kelly, Achille Variati, Andreas Schieder en Vera Tax.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Clare Daly en Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen.

VOORZITTER: Roberts ZĪLE
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


14. Vragenuur met commissarissen - Strategie EU-Afrika

De Voorzitter herhaalt kort hoe het verloop van het vragenuur met de leden van de Commissie is geregeld.

Jutta Urpilainen (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen van de volgende leden: György Hölvényi, Maria Arena, Karen Melchior, Malte Gallée, Anna Fotyga, Anna Bonfrisco, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho en Samira Rafaela.

Het vragenuur wordt gesloten.


15. De betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit (debat)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Europese Commissie over de betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit [2021/2207(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Evin Incir (A9-0226/2023)

Evin Incir licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Matjaž Nemec, namens de S&D-Fractie, Nicola Beer, namens de Renew-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie, Susanna Ceccardi, namens de ID-Fractie, Manu Pineda, namens de Fractie The Left, en Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Evelyn REGNER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lukas Mandl, Margarida Marques, María Soraya Rodríguez Ramos, Margrete Auken, Emmanouil Fragkos, Marc Botenga, Jörg Meuthen, Antonio López-Istúriz White, Maria Arena, Chris MacManus, Fabio Massimo Castaldo, Tom Vandenkendelaere, Martina Michels, Anna-Michelle Asimakopoulou, Miriam Lexmann, Peter van Dalen, Sirpa Pietikäinen en David Lega.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Ana Miranda, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Reinhard Bütikofer, Clare Daly, Sabrina Pignedoli en Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen en Evin Incir.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 12.7.2023.


16. Verslag 2022 over Bosnië en Herzegovina (debat)

Verslag over het Commissieverslag 2022 over Bosnië en Herzegovina [2022/2200(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A9-0229/2023)

Paulo Rangel licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Olivér Várhelyi (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko, namens de PPE-Fractie, Dietmar Köster, namens de S&D-Fractie, Klemen Grošelj, namens de Renew-Fractie, Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Jean-Lin Lacapelle, namens de ID-Fractie, Kinga Gál, niet-fractiegebonden lid, Sunčana Glavak, Tonino Picula, Karen Melchior, Reinhard Bütikofer, Ladislav Ilčić, Bernhard Zimniok, die een “blauwe kaart”-vraag weigert van Karen Melchior, Fabio Massimo Castaldo, Lukas Mandl, Andreas Schieder en Matjaž Nemec.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Karlo Ressler, Mick Wallace en Tomislav Sokol.

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Olivér Várhelyi en Paulo Rangel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 12.7.2023.


17. Rectificatie (artikel 241 van het Reglement) (volgende stappen)

Rectificatie P9_TA(2021)0458(COR01) is bekendgemaakt op 10 juli 2023 (punt 11 van de notulen van 10.7.2023).

Aangezien er geen verzoek is ingediend om deze rectificatie in stemming te brengen overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement, wordt ze geacht te zijn goedgekeurd.


18. Verslag 2022 over Albanië (debat)

Verslag over het Commissieverslag 2022 over Albanië [2022/2199(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Isabel Santos (A9-0204/2023)

Isabel Santos licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Olivér Várhelyi (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David Lega, namens de PPE-Fractie, Theresa Bielowski, namens de S&D-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de Renew-Fractie, Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Anna Bonfrisco, namens de ID-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Manolis Kefalogiannis, Andreas Schieder, Vlad-Marius Botoş, Emmanouil Fragkos, Dominique Bilde, Javier Zarzalejos, Nikos Papandreou en Georgios Kyrtsos.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Olivér Várhelyi en Isabel Santos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 12.7.2023.


19. Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2022 - Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2022 (gezamenlijk debat – Europese Investeringsbank)

Verslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2022 [2022/2062(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Stefan Berger (A9-0210/2023)

Verslag over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2022 [2023/2046(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Viola von Cramon-Taubadel (A9-0212/2023)

Stefan Berger en Viola von Cramon-Taubadel lichten de verslagen toe.

Het woord wordt gevoerd door David Cormand (rapporteur voor advies van de commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank) en Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Marc ANGEL
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Caroline Nagtegaal, namens de Renew-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, France Jamet, namens de ID-Fractie, Mick Wallace, namens de Fractie The Left, Anna-Michelle Asimakopoulou, Pedro Silva Pereira, Charles Goerens, Roman Haider, Angelika Winzig, Victor Negrescu, Stéphanie Yon-Courtin, Marek Belka, Billy Kelleher, Maria Grapini, Margarida Marques en Leszek Miller.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Clare Daly.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius, Werner Hoyer, Stefan Berger en Viola von Cramon-Taubadel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.15 van de notulen van 12.7.2023 en punt 8.16 van de notulen van 12.7.2023.


20. Toetreding tot het Schengengebied (korte presentatie)

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 227, lid 2, van het Reglement door Dolors Montserrat, namens de commissie PETI, over de toetreding tot het Schengengebied (2023/2668(RSP)) (B9-0309/2023)

Gheorghe Falcă geeft toelichting.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Victor Negrescu, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Cristian Terheş, Eugen Tomac, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Buda, Tsvetelina Penkova, Andrey Kovatchev, Juan Fernando López Aguilar en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 12.7.2023.


21. Verordening ecologisch ontwerp ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandkoming van een kader voor het vaststellen van vereisten inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten en tot intrekking van Richtlijn 2009/125/EG [COM(2022)0142 - C9-0132/2022 - 2022/0095(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Alessandra Moretti (A9-0218/2023)

Alessandra Moretti licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Maria Spyraki (rapporteur voor advies van de commissie ITRE) en David Cormand (rapporteur voor advies van de commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jessica Polfjärd, namens de PPE-Fractie, Erik Bergkvist, namens de S&D-Fractie, Róża Thun und Hohenstein, namens de Renew-Fractie, Sara Matthieu, namens de Verts/ALE-Fractie, Silvia Sardone, namens de ID-Fractie, Marina Mesure, namens de Fractie The Left, Peter Liese, Beatrice Covassi, Ivars Ijabs, Malte Gallée, Seán Kelly en Anna Cavazzini.

Het woord wordt gevoerd door Virginijus Sinkevičius en Alessandra Moretti.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 12.7.2023.


22. Stemverklaringen

Mondelinge stemverklaringen

Richtlijn industriële emissies - Verslag Radan Kanev - A9-0216/2023
Seán Kelly

De uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen - Verslag Petar Vitanov - A9-0234/2022
Seán Kelly

Energie-efficiëntie (herschikking) - Verslag Niels Fuglsang - A9-0221/2022
Seán Kelly

Europese chipverordening - Verslag Dan Nica - A9-0014/2023
Clare Daly, Mick Wallace

De kieswet, de onderzoekscommissie en de rechtsstaat in Polen - B9-0319/2023
Hynek Blaško

Schriftelijke stemverklaringen

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de volgende vergadering wordt vastgesteld (document “Agenda” PE 751.220/OJ).


24. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement, worden de notulen van deze vergadering aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd bij de hervatting van de volgende vergadering na de middagonderbreking.


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.46 uur gesloten.

Alessandro Chiocchetti

Pina Picierno

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


LIJST VAN DOCUMENTEN DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE DEBATTEN EN DE BESLISSINGEN VAN HET PARLEMENT

1. Ingediende ontwerpresoluties

De kieswet, de onderzoekscommissie en de rechtsstaat in Polen

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

over de kieswet, de onderzoekscommissie en de rechtsstaat in Polen (2023/2747(RSP)) (B9-0318/2023)
Ryszard Antoni Legutko
namens de ECR-Fractie;

over de kieswet, de onderzoekscommissie en de rechtsstaat in Polen (2023/2747(RSP)) (B9-0319/2023)
Vladimír Bilčík
namens de PPE-Fractie
Juan Fernando López Aguilar, Gabriele Bischoff, Birgit Sippel, Katarina Barley, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume
namens de S&D-Fractie
Michal Šimečka, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Anna Júlia Donáth, Katalin Cseh
namens de Renew-Fractie
Tineke Strik, Daniel Freund, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie
Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Nikolaj Villumsen
namens de Fractie The Left.


2. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van februari II, maart I, maart II en april 2023 door het Parlement aangenomen resoluties, staan op de website van het Parlement.


3. Wijzigingen aanwijzing commissies

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie JURI

- Vaststelling van een kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders (COM(2022)0046 - C9-0039/2022 - 2022/0032(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE
advies: INTA, BUDG, ECON, IMCO (artikel 57 van het Reglement), JURI (artikel 57 van het Reglement), JURI (artikel 40 van het Reglement)


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bielowski Theresa, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Bresso Mercedes, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Clergeau Christophe, Clune Deirdre, Coelho Carlos, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Covassi Beatrice, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Hervé, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Seibutytė Aušra, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Minardi Eric, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Papandreou Nikos, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peppucci Francesca, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Poulsen Erik, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rasmussen Bergur Løkke, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rossi Maria Veronica, Roth Neveďalová Katarína, Rougé André, Rudner Thomas, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Ruohonen-Lerner Pirkko, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stavrou Eleni, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Toom Jana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Variati Achille, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vistisen Anders, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Ždanoka Tatjana

Verhinderd:

Hazekamp Anja, Kaljurand Marina, Patriciello Aldo, Schreijer-Pierik Annie, Semedo Monica

Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2024Juridische mededeling - Privacybeleid