Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/0219(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0161/2023

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0161/2023

Συζήτηση :

PV 11/09/2023 - 17
CRE 11/09/2023 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2023 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2023)0301

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 - Στρασβούργο

17. Θέσπιση πράξης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πράξης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών [COM(2022)0349 - C9-0287/2022 - 2022/0219(COD)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συνεισηγητές: Michael Gahler και Zdzisław Krasnodębski (A9-0161/2023)

Οι Michael Gahler και Zdzisław Krasnodębski παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karlo Ressler (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ladislav Ilčić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Lin Lacapelle, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Mick Wallace εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Κώστας Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Tomas Tobé, Elena Yoncheva, Jakop G. Dalunde, Roman Haider, Marc Botenga, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogdan Rzońca, και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Clare Daly.

Παρεμβαίνουν οι Virginijus Sinkevičius, Michael Gahler και Zdzisław Krasnodębski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2023.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2024Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου