Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 13 september 2023 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillståndet i unionen (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Högtidligt möte – Anförande av Svjatlana Tsichanouskaja
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 7.Omröstning
  
7.1.Europaparlamentets sammansättning *** (omröstning)
  
7.2.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Katarína Kaszasová (omröstning)
  
7.3.Avtalet mellan EU och USA om vetenskapligt och tekniskt samarbete: förlängning *** (omröstning)
  
7.4.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)
  
7.5.Beskattning: administrativt samarbete * (omröstning)
  
7.6.Ändringar av parlamentets arbetsordning i syfte att stärka integriteten, oberoendet och ansvarsskyldigheten (omröstning)
  
7.7.Krisinstrument för den inre marknaden ***I (omröstning)
  
7.8.Luftkvalitet och renare luft i Europa ***I (omröstning)
  
7.9.Hållbara flygbränslen (initiativet ReFuelEU Aviation) ***I (omröstning)
  
7.10.2022 års rapport om Turkiet (omröstning)
  
7.11.Förbindelserna med Belarus (omröstning)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Översyn av skyddsstatusen för vargar och andra stora rovdjur i EU (debatt om en aktuell fråga)
 11.Redogörelse för rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2024 (debatt)
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Ram för säkerställande av trygg och hållbar försörjning av kritiska råvaror ***I (debatt)
 14.Inledande av förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om starkare internationella leveranskedjor för kritiska mineraler (debatt)
 15.Ändring av den föreslagna mekanismen för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (debatt)
 16.Stödpaketet för små och medelstora företag (debatt)
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
17.1.Guatemala: situationen efter valet, rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende
  
17.2.Fallet Gubad Ibadoghlu, fängslad i Azerbajdzjan
  
17.3.Människorättssituationen i Bangladesh, särskilt fallet Odhikar
 18.Reglering av prostitution i EU: dess gränsöverskridande konsekvenser och inverkan på jämställdheten och kvinnors rättigheter (debatt)
 19.Framtiden för den europeiska boksektorn (debatt)
 20.Röstförklaringar
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Justering av protokollet från detta sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR SOM UTGÖR UNDERLAG FÖR PARLAMENTETS DEBATTER OCH BESLUT
  
1.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
  
2.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
  
3.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
  
4.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
  
5.Inkomna dokument
 NÄRVAROLISTA
 BILAGA 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Katarína Kaszasová
Protokoll (205 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (163 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (6391 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (205 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (163 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (6391 kb) Bilaga 1 (7 kb) 
 
Protokoll (89 kb) Närvarolista (14 kb) Omröstningsresultat (43 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (144 kb)    
 
Protokoll (321 kb) Närvarolista (81 kb) Omröstningsresultat (337 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1083 kb)    
Senaste uppdatering: 25 januari 2024Rättsligt meddelande - Integritetspolicy