Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 236kPDF 360kWORD 98k
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία της Sviatlana Tsikhanouskaya
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου *** (ψηφοφορία)
  
7.2.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Katarína Kaszasová (ψηφοφορία)
  
7.3.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ/ΗΠΑ: παράταση *** (ψηφοφορία)
  
7.4.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)
  
7.5.Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας * (ψηφοφορία)
  
7.6.Τροπολογίες στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου με σκοπό την ενίσχυση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας (ψηφοφορία)
  
7.7.Μέσο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην ενιαία αγορά ***I (ψηφοφορία)
  
7.8.Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη ***I (ψηφοφορία)
  
7.9.Βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (πρωτοβουλία RefuelEU Aviation) ***I (ψηφοφορία)
  
7.10.Έκθεση της Επιτροπής του 2022 για την Τουρκία (ψηφοφορία)
  
7.11.Οι σχέσεις με τη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Επανεξέταση του καθεστώτος προστασίας των λύκων και άλλων μεγάλων σαρκοφάγων ζώων στην ΕΕ (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 11.Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2024 (συζήτηση)
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Πλαίσιο για την εξασφάλιση ασφαλούς και βιώσιμου εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες ***I (συζήτηση)
 14.Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την ενίσχυση των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών (συζήτηση)
 15.Τροποποίηση του προτεινόμενου μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο (συζήτηση)
 16.Δέσμη μέτρων αρωγής για τις ΜΜΕ (συζήτηση)
 17.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
17.1.Γουατεμάλα: η κατάσταση μετά τις εκλογές, το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης
  
17.2.Η υπόθεση του Δρ Gubad Ibadoghlu, φυλακισμένου στο Αζερμπαϊτζάν
  
17.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, ιδίως η περίπτωση της Odhikar
 18.Ρύθμιση της πορνείας στην ΕΕ: οι διασυνοριακές της επιπτώσεις και ο αντίκτυπος στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών (συζήτηση)
 19.Το μέλλον του ευρωπαϊκού τομέα του βιβλίου (συζήτηση)
 20.Αιτιολογήσεις ψήφου
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  
1.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
  
2.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
  
3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
  
4.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
  
5.Κατάθεση εγγράφων
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Katarína Kaszasová


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.07.


2. Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)

Δήλωση της Προέδρου της Επιτροπής: Κατάσταση της Ένωσης (2023/2766(RSP))

Η Πρόεδρος εκφωνεί λόγο για να ανοίξει τη συζήτηση.

Η Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stéphane Séjourné, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, και Tiziana Beghin, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνουν οι Ursula von der Leyen και José Manuel Albares Bueno (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, Elisabetta Gualmini, Malik Azmani, Jordi Solé, Carlo Fidanza, Jordan Bardella, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Katalin Cseh, Marie Toussaint, Charlie Weimers, Gunnar Beck, Nikolaj Villumsen, Antoni Comín i Oliveres, Paulo Rangel, Rovana Plumb, Nicola Danti, Rasmus Andresen, Robert Roos, Gerolf Annemans, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Rasa Juknevičienė, Alex Agius Saliba, Dacian Cioloş, Roberts Zīle, Jaak Madison, Tatjana Ždanoka, Daniel Caspary, Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, Harald Vilimsky, Miroslav Radačovský, Andrzej Halicki, Marek Belka, Dita Charanzová, Jörg Meuthen, Ioan-Rareş Bogdan, Biljana Borzan, Nicola Beer, Dolors Montserrat, Heléne Fritzon, Adrián Vázquez Lázara, François-Xavier Bellamy, Javier Moreno Sánchez, Angelika Winzig, Katarina Barley, José Manuel Fernandes, Brando Benifei, Luděk Niedermayer, Ivan Štefanec και Angelika Niebler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Margarida Marques, Vlad-Marius Botoş, Caroline Roose, Annika Bruna, Ladislav Ilčić, Marc Botenga και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει η Ursula von der Leyen.

Παρεμβαίνουν οι Márton Gyöngyösi, μη εγγεγραμμένος, και Manon Aubry, Marco Zanni, Beata Szydło, Philippe Lamberts, Stéphane Séjourné, Iratxe García Pérez και Frances Fitzgerald, εξ ονόματος των αντίστοιχων πολιτικών τους ομάδων.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.57.)


3. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.03.


4. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία της Sviatlana Tsikhanouskaya

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της πανηγυρικής συνεδρίασης επ' ευκαιρία της επίσκεψης της Sviatlana Tsikhanouskaya, αρχηγού της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία.

Η Sviatlana Tsikhanouskaya εκφωνεί την ομιλία της.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


5. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.23.

Παρεμβαίνει ο Javi López.


6. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Οι αποφάσεις των επιτροπών ECON, IMCO, ITRE και EMPL για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων ανακοινώθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2023 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.9.2023).

Οι βουλευτές διατύπωσαν αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την απόφαση της επιτροπή ITRE.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2023.

Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε αίτημα ψηφοφορίας σχετικά με τις άλλες αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, οι αρμόδιες επιτροπές μπόρεσαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, …) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση». Τα παραρτήματα αυτά επισυνάπτονται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά και είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


7.1. Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [00013/2023 - C9-0319/2023 - 2023/0900(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Loránt Vincze και Sandro Gozi (A9-0265/2023)

(Απαιτείται πλειοψηφία των ψηφισάντων)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P9_TA(2023)0311)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Παρεμβάσεις

Ο Johan Van Overtveldt (πρόεδρος της Επιτροπής BUDG), παρεμβαίνει πριν από την ψηφοφορία για να προτείνει δήλωση ώστε να διευκρινιστεί ότι το σχέδιο απόφασης σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θίγει τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού και ότι η αιτιολογική σκέψη 5 του σχεδίου απόφασης καλύπτει τομείς που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εναπόκειται αποκλειστικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αποφασίζουν για το περιεχόμενο του προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Πρόεδρος λαμβάνει γνώση του γεγονότος αυτού και αναλαμβάνει να διαβιβάσει την εν λόγω δήλωση).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyn REGNER
Αντιπρόεδρος


7.2. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Katarína Kaszasová (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Katarína Kaszasová ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [11007/2023 - C9-0220/2023 - 2023/0804(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A9-0259/2023)

(Απαιτείται πλειοψηφία των ψηφισάντων)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ KATARÍNA KASZASOVÁ

Εγκρίνεται (P9_TA(2023)0312)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2023)


7.3. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ/ΗΠΑ: παράταση *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής [08892/2023 - C9-0186/2023 - 2023/0088(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0242/2023)

(Απαιτείται πλειοψηφία των ψηφισάντων)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P9_TA(2023)0313)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την παράταση της συμφωνίας.


7.4. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2023)0599 - C9-0200/2023 - 2023/0173(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Dragoş Pîslaru (A9-0241/2023)

(Απαιτείται πλειοψηφία των ψηφισάντων)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2023)0314)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)


7.5. Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας [COM(2022)0707 - C9-0017/2023 - 2022/0413(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Rasmus Andresen (A9-0236/2023)

(Απαιτείται πλειοψηφία των ψηφισάντων)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2023)0315)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)


7.6. Τροπολογίες στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου με σκοπό την ενίσχυση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τροπολογίες στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου με σκοπό την ενίσχυση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας [2023/2095(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Gabriele Bischoff (A9-0262/2023)

(Απαιτείται η πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισμού και πλειοψηφία των ψηφισάντων για πρόταση απόφασης)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2023)0316)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2023, οι τροποποιήσεις που αναθέτουν στο Προεδρείο και στους Κοσμήτορες την αρμοδιότητα θέσπισης εκτελεστικών μέτρων εφαρμόζονται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.


7.7. Μέσο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην ενιαία αγορά ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέσου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην ενιαία αγορά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2679/98 του Συμβουλίου [COM(2022)0459 - C9-0315/2022 - 2022/0278(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A9-0246/2023)

(Απαιτείται πλειοψηφία των ψηφισάντων)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2023)0317)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής παρεμβαίνει ο Andreas Schwab (εισηγητής), για να ζητήσει την αναπομπή του θέματος στην επιτροπή που είναι αρμόδια για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού.


7.8. Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (αναδιατύπωση) [COM(2022)0542 - C9-0364/2022 - 2022/0347(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Javi López (A9-0233/2023)

(Απαιτείται πλειοψηφία των ψηφισάντων)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2023)0318)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εγκρίνεται με ΗΨ (387 υπέρ, 215 κατά, 20 αποχές)

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής παρεμβαίνει ο Javi López (εισηγητής), για να ζητήσει την αναπομπή του θέματος στην αρμόδια επιτροπή για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού.


7.9. Βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (πρωτοβουλία RefuelEU Aviation) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές [COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: José Ramón Bauzá Díaz (A9-0199/2022)

(Απαιτείται πλειοψηφία των ψηφισάντων)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2023)0319)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


7.10. Έκθεση της Επιτροπής του 2022 για την Τουρκία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, του 2022, για την Τουρκία [2022/2205(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Nacho Sánchez Amor (A9-0247/2023)

(Απαιτείται πλειοψηφία των ψηφισάντων)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2023)0320)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)


7.11. Οι σχέσεις με τη Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τις σχέσεις με τη Λευκορωσία [2023/2041(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A9-0258/2023)

(Απαιτείται πλειοψηφία των ψηφισάντων)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2023)0321)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 14.36.


9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Επανεξέταση του καθεστώτος προστασίας των λύκων και άλλων μεγάλων σαρκοφάγων ζώων στην ΕΕ (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Παρεμβαίνει o Herbert Dorfmann o οποίος ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Norbert Lins, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tiemo Wölken, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mazaly Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alessandro Panza, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Hervé Juvin, μη εγγεγραμμένος, Daniel Buda, Clara Aguilera, Róża Thun und Hohenstein και Anna Deparnay-Grunenberg.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bert-Jan Ruissen, Marie Dauchy, Maria Angela Danzì, Anne Sander, César Luena, Hilde Vautmans, Francisco Guerreiro, Alexandr Vondra, Sylvia Limmer, Balázs Hidvéghi, Alexander Bernhuber, Camilla Laureti, Martin Hojsík, Caroline Roose, Pietro Fiocchi, Elena Lizzi, Marlene Mortler, Niels Fuglsang, Jérémy Decerle, Margrete Auken, Teuvo Hakkarainen, Gilles Lebreton, Franc Bogovič, Paolo De Castro, Asger Christensen, Sergio Berlato, Simone Schmiedtbauer, Carmen Avram, Elsi Katainen, Jadwiga Wiśniewska, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jan-Christoph Oetjen, Jorge Buxadé Villalba, Emma Wiesner και Vlad Gheorghe.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness.

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2024 (συζήτηση)

Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2024 (2023/2767(RSP))

Η Esparanza Samblás (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan (εισηγητής), Nils Ušakovs (εισηγητής) και Johan Van Overtveldt (πρόεδρος της επιτροπής BUDG).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marc ANGEL
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Esparanza Samblás.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές κοινοποίησαν στην Πρόεδρο την ακόλουθη απόφαση, με την οποία τροποποιείται η σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή ITRE: Εύα Καϊλή

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από σήμερα.


13. Πλαίσιο για την εξασφάλιση ασφαλούς και βιώσιμου εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την εξασφάλιση ασφαλούς και βιώσιμου εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 168/2013, (ΕΕ) 2018/858, (ΕΕ) 2018/1724 και (ΕΕ) 2019/1020 [COM(2023)0160 - C9-0061/2023 - 2023/0079(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Nicola Beer (A9-0260/2023)

Η Nicola Beer παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA) και Jessica Polfjärd (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI).

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Miriam Lexmann (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Franc Bogovič (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Hildegard Bentele, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mohammed Chahim, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Henrike Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Izabela-Helena Kloc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Isabella Tovaglieri, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Sara Matthieu, Johan Van Overtveldt, Marie Dauchy, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly, Erik Bergkvist, Engin Eroglu, Anna Cavazzini, Grzegorz Tobiszowski, Angelo Ciocca (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στον ομιλητή τις σχετικές με τους κανόνες συμπεριφοράς διατάξεις), Henna Virkkunen, Marek Belka, Jordi Solé, Barbara Thaler, Achille Variati, Mauri Pekkarinen, Malte Gallée, Matthias Ecke και Lina Gálvez Muñoz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Sara Skyttedal, Mónica Silvana González, Mick Wallace, Maria Grapini, Łukasz Kohut και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Nicola Beer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2023.


14. Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την ενίσχυση των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000037/2023 που κατέθεσε ο Bernd Lange, εξ ονόματος της επιτροπή INTA, προς την Επιτροπή: Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την ενίσχυση των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών (B9-0027/2023)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elisa Ferreira (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miapetra Kumpula-Natri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Catharina Rinzema, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Henrike Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Michiel Hoogeveen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marco Campomenosi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Marie-Pierre Vedrenne, Adam Bielan, Maximilian Krah, Angelika Winzig και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini, Bogdan Rzońca και Mick Wallace.

Παρεμβαίνει η Elisa Ferreira.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης: σημείο I του καταλόγου των εγγράφων που αποτελούν τη βάση των συζητήσεων και των αποφάσεων του Κοινοβουλίου, των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2023.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2023.


15. Τροποποίηση του προτεινόμενου μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο (συζήτηση)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή για την τροποποίηση του προτεινόμενου μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο [2022/2194(INL)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Sandro Gozi (A9-0252/2023)

Ο Sandro Gozi παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Elisa Ferreira (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Crețu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vlad-Marius Botoş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ciarán Cuffe, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elżbieta Kruk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Pascal Arimont, Matthias Ecke, Chris MacManus και Hannes Heide.

Παρεμβαίνουν οι Elisa Ferreira και Sandro Gozi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2023.


16. Δέσμη μέτρων αρωγής για τις ΜΜΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Δέσμη μέτρων αρωγής για τις ΜΜΕ (2023/2839(RSP))

Η Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alex Agius Saliba, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Claude Gruffat, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Antonio Maria Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Henna Virkkunen, Aurore Lalucq, Dragoş Pîslaru, Henrike Hahn, Adam Bielan, Dominique Bilde, Ivan Štefanec, Patrizia Toia, Ondřej Kovařík, Damian Boeselager και Markus Ferber.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Evelyn Regner, Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Anna Júlia Donáth, Angelika Winzig, Lídia Pereira, Sunčana Glavak, Stanislav Polčák και Markus Pieper.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Francesca Peppucci, Maria Grapini, Clare Daly και Mick Wallace.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο I του καταλόγου των εγγράφων που αποτελούν τη βάση των συζητήσεων και των αποφάσεων του Κοινοβουλίου, των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2023)


17.1. Γουατεμάλα: η κατάσταση μετά τις εκλογές, το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0367/2023, B9-0368/2023, B9-0372/2023, B9-0375/2023, B9-0377/2023, B9-0379/2023 (2023/2831(RSP))

Οι Leopoldo López Gil, Alicia Homs Ginel, María Soraya Rodríguez Ramos, Tilly Metz και Miguel Urbán Crespo παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων τους.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Antoni Comín i Oliveres, μη εγγεγραμμένος, Mónica Silvana González και José Ramón Bauzá Díaz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Clare Daly και Mick Wallace.

Παρεμβαίνει η Elisa Ferreira (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2023.


17.2. Η υπόθεση του Δρ Gubad Ibadoghlu, φυλακισμένου στο Αζερμπαϊτζάν

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0369/2023, B9-0370/2023, B9-0371/2023, B9-0373/2023, B9-0374/2023, B9-0376/2023 (2023/2832(RSP))

Οι Evin Incir, Petras Auštrevičius, Viola von Cramon-Taubadel και Adam Bielan παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων τους.

Παρεμβαίνουν οι Leopoldo López Gil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marina Kaljurand, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Markéta Gregorová, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Maximilian Krah, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Michaela Šojdrová, Isabel Santos και François Alfonsi.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Elisa Ferreira (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2023.


17.3. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, ιδίως η περίπτωση της Odhikar

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0378/2023, B9-0380/2023, B9-0381/2023, B9-0382/2023, B9-0383/2023, B9-0384/2023 (2023/2833(RSP))

Οι Ivan Štefanec και Carina Ohlsson παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberts ZĪLE
Αντιπρόεδρος

Οι Katalin Cseh και Heidi Hautala παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων τους.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Svenja Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Maximilian Krah, εξ ονόματος της Ομάδας ID, και Hervé Juvin, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει η Elisa Ferreira (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2023.


18. Ρύθμιση της πορνείας στην ΕΕ: οι διασυνοριακές της επιπτώσεις και ο αντίκτυπος στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη ρύθμιση της πορνείας στην ΕΕ: οι διασυνοριακές της επιπτώσεις και ο αντίκτυπος στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών [2022/2139(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria Noichl (A9-0240/2023)

Η Maria Noichl παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christine Schneider, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heléne Fritzon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karen Melchior, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margarita de la Pisa Carrión, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Annika Bruna, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Frances Fitzgerald, Lina Gálvez Muñoz, Alice Kuhnke, Eugenia Rodríguez Palop, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Juan Fernando López Aguilar, Kim Van Sparrentak, Malin Björk, Ελένη Σταύρου, Sylvie Guillaume, Rosa Estaràs Ferragut, Vera Tax, Angelika Winzig, Evin Incir και René Repasi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Clare Daly και Mick Wallace.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Maria Noichl.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2023.


19. Το μέλλον του ευρωπαϊκού τομέα του βιβλίου (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού τομέα του βιβλίου [2023/2053(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Tomasz Frankowski (A9-0257/2023)

Ο Tomasz Frankowski παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Massimiliano Smeriglio, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Irena Joveva, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Diana Riba i Giner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elżbieta Kruk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ibán García Del Blanco, Vlad-Marius Botoş και Chiara Gemma.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Sandra Pereira

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tomasz Frankowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2023.


20. Αιτιολογήσεις ψήφου

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Σύσταση Loránt Vincze και Sandro Gozi - A9-0265/2023
Stanislav Polčák

Τροπολογίες στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου με σκοπό την ενίσχυση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας - Έκθεση Gabriele Bischoff - A9-0262/2023
Manon Aubry

Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη - Έκθεση Javi López - A9-0233/2023
Clare Daly, Stanislav Polčák

Βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (πρωτοβουλία RefuelEU Aviation) - Έκθεση José Ramón Bauzá Díaz - A9-0199/2022
Mick Wallace, Stanislav Polčák

Έκθεση της Επιτροπής του 2022 για την Τουρκία - Έκθεση Nacho Sánchez Amor - A9-0247/2023
Mick Wallace

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 752.386/OJ).


22. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της απογευματινής περιόδου της επόμενης συνεδρίασης.


23. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.47.

Alessandro Chiocchetti

Dita Charanzová

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι παρακάτω βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υπέβαλαν το αίτημα να διοργανωθεί συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Γουατεμάλα: η κατάσταση μετά τις εκλογές, το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (2023/2831(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, με θέμα Γουατεμάλα: η κατάσταση μετά τις εκλογές, το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (B9-0367/2023)

- Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Hannah Neumann, Nicolae Ștefănuță, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, με θέμα Γουατεμάλα: η κατάσταση μετά τις εκλογές, το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (B9-0368/2023)

- María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, με θέμα Γουατεμάλα: η κατάσταση μετά τις εκλογές, το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (B9-0372/2023)

- Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Waldemar Tomaszewski, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Andżelika Anna Możdżanowska, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, με θέμα Γουατεμάλα: η κατάσταση μετά τις εκλογές, το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (B9-0375/2023)

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Janina Ochojska, Andrey Kovatchev, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Eugen Tomac, Jiří Pospíšil, Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με θέμα Γουατεμάλα: η κατάσταση μετά τις εκλογές, το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (B9-0377/2023)

- Pedro Marques, Alicia Homs Ginel, Javi López, Maria-Manuel Leitão-Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με θέμα Γουατεμάλα: η κατάσταση μετά τις εκλογές, το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (B9-0379/2023).

II.   Η υπόθεση του Δρ Gubad Ibadoghlu, φυλακισμένου στο Αζερμπαϊτζάν (2023/2832(RSP))

- Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, με θέμα Η υπόθεση του Δρ Gubad Ibadoghlu, φυλακισμένου στο Αζερμπαϊτζάν (B9-0369/2023)

- Viola von Cramon Taubadel, Francisco Guerreiro, Markéta Gregorová, Ignazio Corrao, Nicolae Ştefănuță, Hannah Neumann, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, με θέμα Η υπόθεση του Δρ Gubad Ibadoghlu, φυλακισμένου στο Αζερμπαϊτζάν (B9-0370/2023)

- Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, με θέμα Η υπόθεση του Δρ Gubad Ibadoghlu, φυλακισμένου στο Αζερμπαϊτζάν (B9-0371/2023)

- Pedro Marques, Marina Kaljurand, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με θέμα Η υπόθεση του Δρ Gubad Ibadoghlu, φυλακισμένου στο Αζερμπαϊτζάν (B9-0373/2023)

- Željana Zovko, David McAllister, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Janina Ochojska, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Eugen Tomac, Jiří Pospíšil, Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με θέμα Η υπόθεση του Δρ Gubad Ibadoghlu, φυλακισμένου στο Αζερμπαϊτζάν (B9-0374/2023)

- Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Andżelika Anna Możdżanowska, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Waldemar Tomaszewski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, με θέμα Η υπόθεση του Δρ Gubad Ibadoghlu, φυλακισμένου στο Αζερμπαϊτζάν (B9-0376/2023).

III.   Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, ιδίως η περίπτωση της Odhikar (2023/2833(RSP))

- Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, με θέμα Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, ιδίως η περίπτωση της Odhikar (B9-0378/2023)

- Heidi Hautala, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Hannah Neumann, Nicolae Ştefănuță, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, με θέμα Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, ιδίως η περίπτωση της Odhikar (B9-0380/2023)

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, με θέμα Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, ιδίως η περίπτωση της Odhikar (B9-0381/2023)

- ·Pedro Marques, Karsten Lucke, Carina Ohlsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με θέμα Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, ιδίως η περίπτωση της Odhikar (B9-0382/2023)

- Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Janina Ochojska, Vladimír Bilčík, Andrey Kovatchev, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Jiří Pospíšil, Peter Pollák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με θέμα Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, ιδίως η περίπτωση της Odhikar (B9-0383/2023)

- Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Anna Zalewska, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Waldemar Tomaszewski, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, με θέμα Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές, ιδίως η περίπτωση της Odhikar (B9-0384/2023).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού.


2. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ορισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα προηγμένα συστήματά τους προειδοποίησης διάσπασης της προσοχής του οδηγού και για την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού (C(2023)04523 - 2023/2802(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου που υπόκεινται σε απαγόρευση παραγωγής, εισαγωγής και εξαγωγής (C(2023)04683 - 2023/2803(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιουλίου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την πιστοποίηση και τη δήλωση συστημάτων υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας / υπηρεσιών αεροναυτιλίας και συστατικών στοιχείων υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας / υπηρεσιών αεροναυτιλίας (C(2023)04705 - 2023/2804(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιουλίου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 392/2012 της Επιτροπής (C(2023)04741 - 2023/2801(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/30 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των ουσιωδών απαιτήσεων για τον ραδιοεξοπλισμό, και για τη διόρθωση του εν λόγω κανονισμού (C(2023)04823 - 2023/2814(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την παράταση της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δείκτες αναφοράς τρίτων χωρών (C(2023)04849 - 2023/2805(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιουλίου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την κατάρτιση καταλόγου βασικών υπηρεσιών (C(2023)04878 - 2023/2815(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της μορφής των ερωτήσεων και για τον καθορισμό της πρόσθετης σειράς προκαθορισμένων ερωτήσεων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2023)04972 - 2023/2812(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/690 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος για την ενιαία αγορά (C(2023)04993 - 2023/2813(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO
γνωμοδότηση: ECON (άρθρο 57 του Κανονισμού), ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (C(2023)05303 - 2023/2816(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: ECON (άρθρο 57 του Κανονισμού), EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού), ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, ορισμένα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα και τον τομέα της μπανάνας, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1666/1999 της Επιτροπής και των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1333/2011 της Επιτροπής (C(2023)05448 - 2023/2820(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότησης κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας για τα αυγά (C(2023)05508 - 2023/2821(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότησης κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας για τα αυγά, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής (C(2023)05509 - 2023/2822(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/472 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό λεπτομερειών της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους αλιείας στα Δυτικά Ύδατα για την περίοδο 2024-2027 (C(2023)05523 - 2023/2823(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/973 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό λεπτομερειών της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα για την περίοδο 2024-2027 (C(2023)05524 - 2023/2824(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση εξαίρεσης de minimis από την υποχρέωση εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στη Μεσόγειο Θάλασσα (C(2023)05525 - 2023/2825(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση εξαίρεσης de minimis από την υποχρέωση εκφόρτωσης για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στην Αδριατική Θάλασσα και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Θάλασσα (C(2023)05529 - 2023/2827(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη διευκρίνιση των λεπτομερειών της υποχρέωσης εκφόρτωσης για ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (C(2023)05540 - 2023/2826(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 με την προσθήκη του Καμερούν και το Βιετνάμ στον κατάλογο των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου (C(2023)05552 - 2023/2817(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 21 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: ECON, LIBE

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1629 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ταξινόμηση των ενωσιακών εσωτερικών πλωτών οδών και των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών που ισχύουν για τα σκάφη (C(2023)05721 - 2023/2830(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Αυγούστου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που καθορίζουν τα κριτήρια προσδιορισμού των οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 394 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (C(2023)05912 - 2023/2841(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 6 Σεπτεμβρίου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/688 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων εντός της Ένωσης (C(2023)05929 - 2023/2847(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 8 Σεπτεμβρίου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τις περιφέρειες της Φινλανδίας στο Ενωσιακό Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (C(2023)05937 - 2023/2846(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 7 Σεπτεμβρίου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσαρμογή των τιμών μάζας των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (C(2023)05957 - 2023/2845(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 7 Σεπτεμβρίου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της σλοβενικής γλωσσικής έκδοσης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/2104 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου (C(2023)06032 - 2023/2848(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 11 Σεπτεμβρίου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ορισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα προηγμένα συστήματά τους προειδοποίησης διάσπασης της προσοχής του οδηγού και για την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού (C(2023)04523 - 2023/2802(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Ιουλίου 2023

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

Παράταση της προθεσμίας για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα οικιακά στεγνωτήρια ρούχων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2023/826 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 932/2012 της Επιτροπής (D089494/02 - 2023/2798(RPS) - προθεσμία: 19 Οκτωβρίου 2023)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) [λόγω της τρέχουσας κατάργησης και αντικατάστασης του ενοποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για τα ΔΠΧΑ (ISC/2023/01135), ο νέος αριθμός θα προστεθεί μόλις εκδοθεί ο νέος κανονισμός ΔΠΧΑ από την Επιτροπή]/2023 της Επιτροπής όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D090395/01 - 2023/2800(RPS) - προθεσμία: 11 Οκτωβρίου 2023)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το αδιπικό τρυγικό υδροξείδιο του σιδήρου που χρησιμοποιείται στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής (D090704/03 - 2023/2849(RPS) - προθεσμία: 12 Δεκεμβρίου 2023)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα για την εξαγωγή κρεατοστεαλεύρων ως καυσίμου για καύση (D091002/01 - 2023/2807(RPS) - προθεσμία: 21 Οκτωβρίου 2023)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) ... [λόγω της τρέχουσας κατάργησης και αντικατάστασης του ενοποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για τα ΔΠΧΑ (ISC/2023/01135), ο νέος αριθμός θα προστεθεί μόλις εκδοθεί ο νέος κανονισμός ΔΠΧΑ από την Επιτροπή]/2023 όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D091126/01 - 2023/2806(RPS) - προθεσμία: 18 Οκτωβρίου 2023)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) [λόγω της τρέχουσας κατάργησης και αντικατάστασης του ενοποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για τα ΔΠΧΑ (ISC/2023/01135), ο νέος αριθμός θα προστεθεί μόλις εκδοθεί ο νέος κανονισμός ΔΠΧΑ από την Επιτροπή]/2023 της Επιτροπής όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D091637/01 - 2023/2828(RPS) - προθεσμία: 25 Νοεμβρίου 2023)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού)


4. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων 1-DEC/2023 – Τμήμα IV - Δικαστήριο.


5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2023 - Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N9-0048/2023 - C9-0315/2023 - 2023/2186(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 1/2023 - Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (N9-0049/2023 - C9-0320/2023 - 2023/2187(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 10/2023 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0050/2023 - C9-0321/2023 - 2023/2188(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 11/2023 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0051/2023 - C9-0322/2023 - 2023/2189(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 12/2023 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0052/2023 - C9-0337/2023 - 2023/2190(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Amalric Catherine, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Ballarín Cereza Laura, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bielowski Theresa, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Bresso Mercedes, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christensen Asger, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clergeau Christophe, Clune Deirdre, Coelho Carlos, Colin-Oesterlé Nathalie, Collado Jiménez Ana, Comi Lara, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Covassi Beatrice, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Φράγκος Εμμανουήλ, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gallée Malte, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Haga Anja, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Hervé, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Κόκκαλης Πέτρος, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κούλογλου Στέλιος, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κύρτσος Γεώργιος, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Laureti Camilla, Lebreton Gilles, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Mesure Marina, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Minardi Eric, Miranda Ana, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Nemec Matjaž, Nesci Denis, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Νικολάου-Αλαβάνος Λευτέρης, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Ochojska Janina, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Orville Max, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Παπανδρέου Νίκος, Patriciello Aldo, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Peppucci Francesca, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poptcheva Eva Maria, Pospíšil Jiří, Poulsen Erik, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rasmussen Bergur Løkke, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rossi Maria Veronica, Roth Neveďalová Katarína, Rougé André, Rudner Thomas, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Ruohonen-Lerner Pirkko, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Σταύρου Ελένη, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaszewski Waldemar, Tomc Romana, Toom Jana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Variati Achille, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vistisen Anders, Vitanov Petar, von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη Ελισσάβετ, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Ζαγοράκης Θεόδωρος, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan, Ždanoka Tatjana

Δικαιολογημένα απόντες:

Alieva-Veli Atidzhe, Beňová Monika, Chaibi Leila, Collard Gilbert, Furore Mario, Gamon Claudia, Kammerevert Petra, Niinistö Ville, Rivière Jérôme, Schieder Andreas, Schreijer-Pierik Annie, Wolters Lara


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Katarína Kaszasová

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Gemma, Hakkarainen, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Milazzo, Możdżanowska, Nesci, Nissinen, de la Pisa Carrión, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Ruohonen-Lerner, Rzońca, Saryusz-Wolski, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaszewski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Bilde, Bonfrisco, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Chagnon, Ciocca, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Man, Fest, Gancia, Garraud, Gazzini, Ghidoni, Grant, Griset, Haider, Jamet, Joron, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Minardi, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rossi, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vistisen, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Bay, Beghin, Bocskor, Castaldo, Comín i Oliveres, Cozzolino, Danzì, Deli, Donato, Ferrara, Georgoulis, Giarrusso, de Graaff, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Haga, Hidvéghi, Juvin, Kaili, Kolakušić, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tarabella, Tóth, Uspaskich, Ždanoka

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chinnici, Clune, Coelho, Colin-Oesterlé, Collado Jiménez, Comi, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kovatchev, Kubilius, de Lange, Lega, Lenaers, Lexmann, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Mussolini, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peppucci, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Stavrou, Štefanec, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Al-Sahlani, Amalric, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Gheorghe, Glueck, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, in 't Veld, Joveva, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyrtsos, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Rasmussen, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Orville, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Poptcheva, Poulsen, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Vázquez Lázara, Wiesner, Yenbou, Yon-Courtin

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Albuquerque, Ameriks, Angel, Ara-Kovács, Avram, Ballarín Cereza, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Bresso, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Clergeau, Covassi, Crețu, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Durand, Ecke, Engerer, Fernández, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaljurand, Kohut, Köster, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Laureti, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Bielowski, Negrescu, Nemec, Nica, Noichl, Ohlsson, Olekas, Papadakis Demetris, Papandreou, Penkova, Picula, Pisapia, Plumb, Repasi, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Rondinelli, Ros Sempere, Roth Neveďalová, Rudner, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tax, Toia, Tudose, Ušakovs, Van Brempt, Variati, Vitanov, Wölken, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Gusmão, Hazekamp, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Mesure, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Miranda, Neumann, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Ştefănuță, Strik, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιανουαρίου 2024Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου