Показалец 
Протокол
XML 191kPDF 340kWORD 86k
Четвъртък, 9 ноември 2023 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Резултати от срещата на високо равнище между ЕС и САЩ (разискване)
 3.Система на собствените ресурси на Европейския съюз * (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  
5.1.Избор на квестор на Европейския парламент (за заместване на Моника Беньова) (гласуване)
  
5.2.Искане за защита на имунитета на Стефано Маулу (гласуване)
  
5.3.Искане за снемане на имунитета на Патрик Яки (гласуване)
  
5.4.Искане за снемане на имунитета на Беата Кемпа (гласуване)
  
5.5.Искане за снемане на имунитета на Беата Мазурек (гласуване)
  
5.6.Искане за снемане на имунитета на Томаш Пьотър Поремба (гласуване)
  
5.7.Назначаване на член на Сметната палата – Тони Мърфи (гласуване)
  
5.8.Назначаване на член на Сметната палата – Бетина Мишел Якобсен (гласуване)
  
5.9.Назначаване на член на Сметната палата – Алехандро Бланко Фернандес (гласуване)
  
5.10.Законодателен акт за данните ***I (гласуване)
  
5.11.Изменение на някои регламенти във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп (ЕЕТД) ***I (гласуване)
  
5.12.Европейска единна точка за достъп (ЕЕТД): достъп информация от значение за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие ***I (гласуване)
  
5.13.Изменение на някои директиви във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп (ЕЕТД) ***I (гласуване)
  
5.14.Дисциплината при сетълмента, трансграничното предоставяне на услуги, сътрудничеството в областта на надзора, предоставянето на спомагателни услуги от банков тип и изискванията за централните депозитари на ценни книжа от трети държави ***I (гласуване)
  
5.15.Eвропейски икономически сметки за околната среда: нови модули ***I (гласуване)
  
5.16.Мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***I (гласуване)
  
5.17.Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) ***I (гласуване)
  
5.18.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Мадагаскар и протокол за неговото прилагане (2023—2027 г.) *** (гласуване)
  
5.19.Одобрение на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на техните емисии и дълготрайност на батерията (Евро 7) ***I (гласуване)
  
5.20.Система на собствените ресурси на Европейския съюз * (гласуване)
  
5.21.Укрепване на правото на участие: легитимност и устойчивост на изборните процеси в нелиберални политически системи и авторитарни режими (гласуване)
  
5.22.Ефективност на санкциите на ЕС срещу Русия (гласуване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Обяснения на вот
 8.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 9.График на следващите заседания
 10.Закриване на заседанието
 11.Прекъсване на сесията
 СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА ОСНОВА НА РАЗИСКВАНИЯТА И РЕШЕНИЯТА НА ПАРЛАМЕНТА
  
1.Внесени предложения за резолюция
  
2.Внасяне на документи
  
3.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Назначаване на член на Сметната палата – Тони Мърфи
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Назначаване на член на Сметната палата – Бетина Мишел Якобсен
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Назначаване на член на Сметната палата – Алехандро Бланко Фернандес


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Резултати от срещата на високо равнище между ЕС и САЩ (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултати от срещата на високо равнище между ЕС и САЩ (2023/2924(RSP))

Ángeles Moreno Bau (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Rasa Juknevičienė, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Dragoş Tudorache, от името на групата Renew, Henrike Hahn, от името на групата Verts/ALE, Assita Kanko, от името на групата ECR, Marco Campomenosi, от името на групата ID, Helmut Scholz, от името на групата The Left, Francesca Donato, независим член на ЕП, Radosław Sikorski, Bernd Lange, Anna Fotyga, Ivan Vilibor Sinčić, Miapetra Kumpula-Natri и Svenja Hahn.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Maria Grapini, Jordi Cañas, Ljudmila Novak, Domènec Ruiz Devesa, Inma Rodríguez-Piñero и Maria-Manuel Leitão-Marques.

Изказаха се Věra Jourová и Ángeles Moreno Bau.

Разискването приключи.


3. Система на собствените ресурси на Европейския съюз * (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз [COM(2021)0570] - C9-0034/2022] -[COM(2023)0331 - C9-0211/2023 - 2021/0430(CNS)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0295/2023)

Valérie Hayer и José Manuel Fernandes представиха доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Изказаха се Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Billy Kelleher, от името на групата Renew, David Cormand, от името на групата Verts/ALE, Eugen Jurzyca, от името на групата ECR, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата The Left, Antoni Comín i Oliveres, независим член на ЕП, Jan Olbrycht, Margarida Marques и Janusz Lewandowski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ljudmila Novak, Maria Grapini и Marc Tarabella.

Изказаха се Johannes Hahn, José Manuel Fernandes и Valérie Hayer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.20 от протокола от 9.11.2023 г.

(Заседанието е прекъснато в 10.33 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pina PICIERNO
Заместник-председател

4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.00 ч.


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“, а резултатите от поименните гласувания се съдържат в приложение „Резултати от поименно гласуване“. Тези приложения са приложени към настоящия протокол и се намират на интернет сайта на Парламента.


5.1. Избор на квестор на Европейския парламент (за заместване на Моника Беньова) (гласуване)

Парламентът пристъпи към избор на квестор (за заместване на Monika Beňová) (2023/2928(RSO)).

Председателят обяви, че е получил, със съгласието на заинтересуваното лице, кандидатурата на Victor Negrescu, предложена от групата S&D.

Председателят установи, в съответствие с разпоредбите на член 15, параграф 1 от Правилника за дейността, че броят на кандидатите не надвишава броя на местата, които трябва да бъдат запълнени, както и че не е представено искане за пристъпване към гласуване. По тази причина, кандидатът е избран чрез акламация.

Председателят поздрави Victor Negrescu за избирането му.

В съоветствие с член 20 от Правилника за дейността той заема мястото на своя предшественик квестор по реда на старшинството.


5.2. Искане за защита на имунитета на Стефано Маулу (гласуване)

Доклад относно искането за защита на привилегиите и имунитетите на Стефано Маулу [2023/2038(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0318/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2023)0377)

(„Резултати от гласуването“, точка 1)


5.3. Искане за снемане на имунитета на Патрик Яки (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на [2023/2021(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Adrián Vázquez Lázara (A9-0345/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2023)0378)

(„Резултати от гласуването“, точка 2)


5.4. Искане за снемане на имунитета на Беата Кемпа (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Beata Kempa [2023/2022(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Adrián Vázquez Lázara (A9-0346/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2023)0379)

(„Резултати от гласуването“, точка 3)


5.5. Искане за снемане на имунитета на Беата Мазурек (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Beata Mazurek [2023/2023(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Adrián Vázquez Lázara (A9-0347/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2023)0380)

(„Резултати от гласуването“, точка 4)


5.6. Искане за снемане на имунитета на Томаш Пьотър Поремба (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Tomasz Piotr Poręba [2023/2024(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Adrián Vázquez Lázara (A9-0348/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2023)0381)

(„Резултати от гласуването“, точка 5)


5.7. Назначаване на член на Сметната палата – Тони Мърфи (гласуване)

Доклад относно назначаването на Тони Мърфи за член на Сметната палата [11884/2023 - C9-0334/2023 - 2023/0808(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0294/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)
(Тайно гласуване (член 129, параграф 3 от Правилника за дейността))

НАЗНАЧАВАНЕ НА TONY MURPHY

Одобрява се (P9_TA(2023)0382)

(„Резултати от гласуването“, точка 6)

Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол ( 1 от протокола от 9.11.2023 г)


5.8. Назначаване на член на Сметната палата – Бетина Мишел Якобсен (гласуване)

Доклад относно назначаването на Бетина Мишел Якобсен за член на Сметната палата [11470/2023 - C9-0332/2023 - 2023/0807(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Victor Negrescu (A9-0292/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)
(Тайно гласуване (член 129, параграф 3 от Правилника за дейността))

НАЗНАЧАВАНЕ НА MICHELLE JAKOBSEN

Одобрява се (P9_TA(2023)0383)

(„Резултати от гласуването“, точка 7)

Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол ( 2 от протокола от 9.11.2023 г)


5.9. Назначаване на член на Сметната палата – Алехандро Бланко Фернандес (гласуване)

Доклад относно назначаването на Алехандро Бланко Фернандес за член на Сметната палата [07925/2023 - C9-0333/2023 - 2023/0806(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Gilles Boyer (A9-0293/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)
(Vote au scrutin secret (article 129, paragraphe 3, du règlement))

НАЗНАЧАВАНЕ НА ALEJANDRO BLANCO FERNÁNDEZ

Одобрява се (P9_TA(2023)0384)

(„Резултати от гласуването“, точка 8)

Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол ( 3 от протокола от 9.11.2023 г)


5.10. Законодателен акт за данните ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирани правила за справедлив достъп до данни и тяхното използване (Законодателен акт за данните) [COM(2022)0068 - C9-0051/2022 - 2022/0047(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A9-0031/2023)

Разискването се състоя на 14 март 2023 (точка 3 от протокола от 14.3.2023 г).

Първото гласуване се състоя на 14 март 2023 и въпросът беше отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 7.10 от протокола от 14.3.2023 г).

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2023)0385)

(„Резултати от гласуването“, точка 9)

Следователно първото четене в Парламента е приключено.


5.11. Изменение на някои регламенти във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп (ЕЕТД) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп [COM(2021)0725 - C9-0436/2021 - 2021/0380(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A9-0024/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2023)0386)

(„Резултати от гласуването“, точка 10)

Следователно първото четене в Парламента е приключено.


5.12. Европейска единна точка за достъп (ЕЕТД): достъп информация от значение за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска единна точка за достъп, осигуряваща централизиран достъп до публично достъпна информация от значение за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие [COM(2021)0723 - C9-0434/2021 - 2021/0378(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A9-0026/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2023)0387)

(„Резултати от гласуването“, точка 11)

Следователно първото четене в Парламента е приключено.


5.13. Изменение на някои директиви във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп (ЕЕТД) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои директиви във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп [COM(2021)0724 - C9-0437/2021 - 2021/0379(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A9-0023/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2023)0388)

(„Резултати от гласуването“, точка 12)

Следователно първото четене в Парламента е приключено.


5.14. Дисциплината при сетълмента, трансграничното предоставяне на услуги, сътрудничеството в областта на надзора, предоставянето на спомагателни услуги от банков тип и изискванията за централните депозитари на ценни книжа от трети държави ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 909/2014 по отношение на дисциплината при сетълмента, трансграничното предоставяне на услуги, сътрудничеството между надзорните органи, предоставянето на спомагателни услуги от банков тип и изискванията към централните депозитари на ценни книжа от трети държави [COM(2022)0120 - C9-0118/2022 - 2022/0074(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Johan Van Overtveldt (A9-0047/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2023)0389)

(„Резултати от гласуването“, точка 13)

Следователно първото четене в Парламента е приключено.


5.15. Eвропейски икономически сметки за околната среда: нови модули ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2011 по отношение на въвеждането на нови модули за икономическите сметки за околната среда [COM(2022)0329 - C9-0223/2022 - 2022/0210(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pascal Canfin (A9-0296/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P9_TA(2023)0390)

(„Резултати от гласуването“, точка 14)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се

Изказвания

След гласуването на предложението на Комисията, Pascal Canfin (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността.


5.16. Мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан [COM(2023)0108 - C9-0039/2023 - 2023/0056(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Grace O'Sullivan (A9-0279/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2023)0391)

(„Резултати от гласуването“, точка 15)

Следователно първото четене в Парламента е приключено.


5.17. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) [COM(2023)0063 - C9-0016/2023 - 2023/0025(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Anna Zalewska (A9-0311/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2023)0392)

(„Резултати от гласуването“, точка 16)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се

Изказвания

След гласуването на предложението на Комисията, Anna Zalewska (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността.


5.18. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Мадагаскар и протокол за неговото прилагане (2023—2027 г.) *** (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Мадагаскар и на протокола за неговото прилагане (2023 – 2027 г.) [09525/2023 - C9-0223/2023 - 2023/0117(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Clara Aguilera (A9-0299/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P9_TA(2023)0393)

(„Резултати от гласуването“, точка 17)

Парламентът даде съгласието си за сключване на споразумението.


5.19. Одобрение на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на техните емисии и дълготрайност на батерията (Евро 7) ***I (гласуване)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряване на типа на моторни превозни средства и двигатели, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на техните емисии и дълготрайност на акумулаторната батерия (Евро 7) и за отмяна на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 [COM(2022)0586 - C9-0375/2022 - 2022/0365(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Alexandr Vondra (A9-0298/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P9_TA(2023)0394)

(„Резултати от гласуването“, точка 18)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се

Изказвания

След гласуването на предложението на Комисията, Alexandr Vondra (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността.


5.20. Система на собствените ресурси на Европейския съюз * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз [COM(2021)0570] [COM(2023)0331 - C9-0211/2023 - 2021/0430(CNS)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Valérie Hayer (A9-0295/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено във вида, в който е изменено (P9_TA(2023)0395)

(„Резултати от гласуването“, точка 19)


5.21. Укрепване на правото на участие: легитимност и устойчивост на изборните процеси в нелиберални политически системи и авторитарни режими (гласуване)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвеат и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно укрепване на правото на участие: легитимност и устойчивост на изборните процеси в нелиберални политически системи и авторитарни режими [2022/2154(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Nacho Sánchez Amor (A9-0323/2023)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2023)0396)

(„Резултати от гласуването“, точка 20)


5.22. Ефективност на санкциите на ЕС срещу Русия (гласуване)

Разискването се състоя на 17 октомври 2023 г. (точка 2 от протокола от 17.10.2023 г).

Предложения за резолюция RC-B9-0453/2023, B9-0453/2023, B9-0454/2023, B9-0455/2023, B9-0456/2023 и B9-0457/2023 (точка I от списъка на документите, които служат за основа на разискванията и решенията на Парламента, от протокола от 9.11.2023 г)

(Необходимо е мнозинство от подадените гласове)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0453/2023

Приема се (P9_TA(2023)0397)

(„Резултати от гласуването“, точка 21)

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути.)


6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.43 ч.


7. Обяснения на вот

Устни обяснения на вот

Одобрение на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на техните емисии и дълготрайност на батерията (Евро 7) - Доклад Alexandr Vondra - A9-0298/2023
Eugen Tomac, Ангел Джамбазки, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Stanislav Polčák

Система на собствените ресурси на Европейския съюз - Доклад José Manuel Fernandes и Valérie Hayer - A9-0295/2023
Eugen Tomac, Jiří Pospíšil, Mick Wallace, Clare Daly, Seán Kelly

Укрепване на правото на участие: легитимност и устойчивост на изборните процеси в нелиберални политически системи и авторитарни режими - Доклад Nacho Sánchez Amor - A9-0323/2023
Clare Daly

Ефективност на санкциите на ЕС срещу Русия - RC-B9-0453/2023
Eugen Tomac, Anders Vistisen, Ivan Vilibor Sinčić, Mick Wallace

Писмени обяснения на вот

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.


8. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание и протоколът от заседанието вчера ще бъдат представени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, вече могат да бъдат предадени на получателите им.


9. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 20 ноември 2023 г. до 23 ноември 2023 г.


10. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 12.05 ч.


11. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Alessandro Chiocchetti

Roberta Metsola

Генерален секретар

Председател


СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА ОСНОВА НА РАЗИСКВАНИЯТА И РЕШЕНИЯТА НА ПАРЛАМЕНТА

1. Внесени предложения за резолюция

Ефективност на санкциите на ЕС срещу Русия

Предложения за резолюция, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

относно ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия (2023/2905(RSP)) (B9-0453/2023)
Pedro Marques, Tonino Picula, Thijs Reuten
от името на групата S&D

относно ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия (2023/2905(RSP)) (B9-0454/2023)
Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Karin Karlsbro, Georgios Kyrtsos, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Dragoş Tudorache
от името на групата Renew

относно ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия (2023/2905(RSP)) (B9-0455/2023)
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Traian Băsescu, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Radosław Sikorski, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Arba Kokalari, Alexander Alexandrov Yordanov, Eugen Tomac
от името на групата PPE

относно ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия (2023/2905(RSP)) (B9-0456/2023)
Sergey Lagodinsky, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Mounir Satouri
от името на групата Verts/ALE

относно ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия (2023/2905(RSP)) (B9-0457/2023)
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Cristian Terheş, Joachim Stanisław Brudziński, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska, Hermann Tertsch
от името на групата ECR

Proposition de résolution commune déposée conformément à l'article 132, paragraphes 2 et 4, du règlement, относно ефективността на санкциите на ЕС срещу Русия (2023/2905(RSP)) (RC-B9-0453/2023)
(за замяна на предложенията за резолюцияB9-0453/2023, B9-0454/2023, B9-0455/2023, B9-0456/2023 и B9-0457/2023)
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Traian Băsescu, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Radosław Sikorski, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Arba Kokalari, Alexander Alexandrov Yordanov, Eugen Tomac
от името на групата PPE
Pedro Marques, Tonino Picula, Thijs Reuten
от името на групата S&D
Bernard Guetta, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Emma Wiesner
от името на групата Renew
Sergey Lagodinsky
от името на групата Verts/ALE
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle, Adam Bielan, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Cristian Terheş, Carlo Fidanza, Joachim Stanisław Brudziński
от името на групата ECR
Nikolaj Villumsen, Fabio Massimo Castaldo


2. Внасяне на документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2023 – Раздел III – Европейска комисия (N9-0074/2023 - C9-0393/2023 - 2023/2213(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2023 – Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (N9-0075/2023 - C9-0394/2023 - 2023/2214(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 4/2023 – Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (N9-0076/2023 - C9-0395/2023 - 2023/2215(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 5/2023 – Раздел VII – Комитет на регионите (N9-0077/2023 - C9-0401/2023 - 2023/2216(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 5/2023 – Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (N9-0078/2023 - C9-0402/2023 - 2023/2217(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 19/2023 – Раздел III – Европейска комисия (N9-0079/2023 - C9-0403/2023 - 2023/2218(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2023 – Европейска служба за външна дейност (N9-0080/2023 - C9-0405/2023 - 2023/2219(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - PT кандидат (14429/2023 - C9-0397/2023 - 2023/0814(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: CONT

2) от членове на Парламента

- Gianantonio Da Re. Предложение за резолюция относно прилагането на мерки за насърчаване на сътрудничеството между правоохранителните сили на държавите – членки на ЕС, за борба с престъпленията, извършвани в цифровия свят (B9-0392/2023)
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно конкурентното положение във фотоволтаичния сектор (B9-0424/2023)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE
подпомагаща: INTA

- Gerolf Annemans, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Filip De Man, Jean-Paul Garraud, Virginie Joron, Joachim Kuhs, Guido Reil, Antonio Maria Rinaldi, Rob Rooken, Robert Roos, Ivan Vilibor Sinčić, Cristian Terheş, Tom Vandendriessche и Marcel de Graaff. Предложение за резолюция относно заплахата за независимите медии в Нидерландия (B9-0429/2023)
Разглеждане в комисия: водеща: CULT

- Sunčana Glavak. Предложение за резолюция относно осигуряването на достъп до медицински изделия за педиатрични грижи (B9-0430/2023)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


3. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити V/AB-07/T/23, V/AB-08/T/23, V/AB-09/C/23, V/AB-10/C/23, V/AB-11/C/23, V/AB-12/C/23, V/AB-13/A/23 – Раздел V – Сметна палата.

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити N°7/2023 – Раздел VIII – Европейски медиатор.

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити N° 2/2023 - Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните.

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити INF 3/2023 и INF 4/2023 – Раздел VI – Икономически и социален комитет.

В съответствие с член 31, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 13/2023, DEC 14/2023, DEC 15/2023, DEC 16/2023, DEC 17/2023 DEC и DEC 18/2023 – Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 31, параграфи 4 и 6 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 16/2023 – Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 31, параграф 6 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 1/2023, INF 3/2023 и INF 4/2023 – Раздел VII – Комитет на регионите.

В съответствие с член 31, параграф 6 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 13/2023, DEC 14/2023 – Раздел III - Комисия.


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Albuquerque João, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Azmani Malik, Ballarín Cereza Laura, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bielowski Theresa, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Björk Malin, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Braunsberger-Reinhold Karolin, Bresso Mercedes, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chagnon Patricia, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Cioloş Dacian, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Coelho Carlos, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Covassi Beatrice, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Danzì Maria Angela, Da Re Gianantonio, Dauchy Marie, David Ivan, De Blasis Elisabetta, De Basso Ilan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Ecke Matthias, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gallée Malte, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gazzini Matteo, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Ghidoni Paola, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Győri Enikő, Haga Anja, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Христов Иво, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Hervé, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kemp Martine, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lucke Karsten, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Seibutytė Aušra, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Massard Lydie, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mesure Marina, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Михайлова Искра, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Miranda Ana, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nemec Matjaž, Nesci Denis, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nissinen Johan, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Ohlsson Carina, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirchner Wolfram, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Радев Емил, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rasmussen Bergur Løkke, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Repasi René, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rinzema Catharina, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rossi Maria Veronica, Roth Neveďalová Katarína, Rougé André, Rudner Thomas, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Ruohonen-Lerner Pirkko, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Sailliet Laurence, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Слабаков Андрей, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stavrou Eleni, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Jana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Variati Achille, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vistisen Anders, Витанов Петър, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Ždanoka Tatjana

Извинени:

Avram Carmen, Bergkvist Erik, Brunet Sylvie, Chinnici Caterina, Gamon Claudia, Jalkh Jean-François, Lexmann Miriam, Michels Martina, Станишев Сергей, von Cramon-Taubadel Viola, Wolters Lara


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Назначаване на член на Сметната палата – Тони Мърфи

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, De Blasis, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Gemma, Hakkarainen, Hoogeveen, Ilčić, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Legutko, Lundgren, Mazurek, Milazzo, Możdżanowska, Nesci, Nissinen, de la Pisa Carrión, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Ruohonen-Lerner, Rzońca, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Anderson, Androuët, Annemans, Bardella, Beck, Bilde, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Chagnon, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Man, Fest, Gancia, Garraud, Gazzini, Ghidoni, Grant, Griset, Haider, Jamet, Joron, Kuhs, Lancini, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rossi, Sardone, Tardino, Vilimsky, Vistisen, Zimniok

NI:
Beghin, Beňová, Bocskor, Buschmann, Comín i Oliveres, Cozzolino, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Giarrusso, Győri, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Roth Neveďalová, Schaller-Baross, Sinčić, Tarabella, Tóth, Uhrík, Ždanoka

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Clune, Coelho, Colin-Oesterlé, Collado Jiménez, Danjean, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Haga, Halicki, Herbst, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kemp, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Sagartz, Sailliet, Salini, Sander, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Terras, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Voss, Vuolo, Walsh, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Amalric, Andrews, Ansip, Azmani, Bauzá Díaz, Bilbao Barandica, Boyer, Cañas, Canfin, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Glueck, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Rasmussen, Melchior, Mihál, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Strugariu, Thun und Hohenstein, Toom, Torvalds, Tudorache, Vautmans, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zullo

S&D:
Aguilera, Albuquerque, Angel, Ara-Kovács, Ballarín Cereza, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Borzan, Bresso, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Ciuhodaru, Clergeau, Covassi, Cutajar, De Basso, Durand, Ecke, Engerer, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Lalucq, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Marques Margarida, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Bielowski, Negrescu, Nemec, Ohlsson, Olekas, Papandreou, Picierno, Picula, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Rondinelli, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Tang, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Variati, Vind, Vitanov, Wölken, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Maurel, Mesure, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Schirdewan, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Carême, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Freund, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Massard, Matthieu, Miranda, Neumann, Niinistö, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Waitz, Wiener


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Назначаване на член на Сметната палата – Бетина Мишел Якобсен

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, De Blasis, Dzhambazki, Fidanza, Fotyga, Fragkos, Gemma, Hakkarainen, Hoogeveen, Ilčić, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Legutko, Lundgren, Mazurek, Milazzo, Możdżanowska, Nesci, Nissinen, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Ruohonen-Lerner, Rzońca, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Anderson, Androuët, Annemans, Bardella, Beck, Bilde, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Chagnon, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Man, Fest, Gancia, Garraud, Gazzini, Ghidoni, Grant, Griset, Haider, Jamet, Joron, Kuhs, Lancini, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rossi, Rougé, Sardone, Tardino, Vilimsky, Vistisen, Zimniok

NI:
Beghin, Beňová, Bocskor, Buschmann, Comín i Oliveres, Cozzolino, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, de Graaff, Győri, Hidvéghi, Járóka, Juvin, Kaili, Kolakušić, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Roth Neveďalová, Schaller-Baross, Sinčić, Tarabella, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Ždanoka

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Clune, Coelho, Colin-Oesterlé, Collado Jiménez, Danjean, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Haga, Halicki, Herbst, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kefalogiannis, Kelly, Kemp, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Pirchner, Polčák, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Sagartz, Sailliet, Salini, Sander, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Stavrou, Štefanec, Terras, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Voss, Vuolo, Walsh, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zambelli, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Amalric, Andrews, Ansip, Azmani, Bauzá Díaz, Bilbao Barandica, Boyer, Cañas, Canfin, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Glueck, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Rasmussen, Melchior, Mihál, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Petersen, Pîslaru, Poptcheva, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Tudorache, Vautmans, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zullo

S&D:
Albuquerque, Angel, Ara-Kovács, Arena, Ballarín Cereza, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Borzan, Bresso, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Ciuhodaru, Clergeau, Covassi, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Durand, Engerer, Fernández, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaljurand, Kohut, Köster, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, Lucke, Maestre Martín De Almagro, Marques Margarida, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Bielowski, Negrescu, Nemec, Ohlsson, Olekas, Papadakis Demetris, Papandreou, Picula, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Rondinelli, Ros Sempere, Rudner, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Tang, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Variati, Vind, Vitanov, Wölken, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Maurel, Mesure, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Schirdewan, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Massard, Matthieu, Miranda, Neumann, Niinistö, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Waitz, Wiener


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Назначаване на член на Сметната палата – Алехандро Бланко Фернандес

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, De Blasis, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Gemma, Hakkarainen, Hoogeveen, Ilčić, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Milazzo, Możdżanowska, Nesci, Nissinen, de la Pisa Carrión, Procaccini, Rafalska, Rooken, Rookmaker, Roos, Ruissen, Ruohonen-Lerner, Rzońca, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Anderson, Androuët, Annemans, Bardella, Beck, Bilde, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Ceccardi, Chagnon, Ciocca, Conte, Da Re, Dauchy, David, De Man, Fest, Gancia, Garraud, Gazzini, Ghidoni, Grant, Griset, Haider, Jamet, Joron, Kuhs, Lancini, Lebreton, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Olivier, Panza, Reil, Rinaldi, Rossi, Rougé, Sardone, Tardino, Vilimsky, Vistisen, Zimniok

NI:
Beghin, Beňová, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Cozzolino, Deli, Deutsch, Donato, Ferrara, Furore, Gál, Giarrusso, de Graaff, Győri, Hidvéghi, Járóka, Juvin, Kaili, Kolakušić, Kósa, Meuthen, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Roth Neveďalová, Schaller-Baross, Sinčić, Tarabella, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Ždanoka

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Bogovič, Braunsberger-Reinhold, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Clune, Coelho, Colin-Oesterlé, Collado Jiménez, Danjean, De Meo, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Haga, Halicki, Herbst, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kemp, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peppucci, Pereira Lídia, Pieper, Pirchner, Polčák, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Sagartz, Sailliet, Salini, Sander, Schneider, Schwab, Seekatz, Sikorski, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Stavrou, Štefanec, Terras, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Voss, Vuolo, Walsh, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zambelli, Zarzalejos, Zdechovský, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Amalric, Andrews, Ansip, Azmani, Bauzá Díaz, Bilbao Barandica, Boyer, Cañas, Canfin, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Ferrandino, Flego, Glueck, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Rasmussen, Melchior, Mihál, Mihaylova, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pîslaru, Poptcheva, Rafaela, Ries, Rinzema, Riquet, Rodríguez Ramos, Séjourné, Semedo, Solís Pérez, Strugariu, Thun und Hohenstein, Tolleret, Toom, Torvalds, Tudorache, Vautmans, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Wiezik, Yenbou, Yon-Courtin, Zullo

S&D:
Aguilera, Albuquerque, Angel, Ara-Kovács, Arena, Ballarín Cereza, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Biedroń, Blinkevičiūtė, Borzan, Bresso, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Ciuhodaru, Clergeau, Covassi, Cutajar, De Basso, De Castro, Dobrev, Durand, Engerer, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Geier, Glucksmann, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Hajšel, Heide, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaljurand, Kohut, Köster, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, Lucke, Luena, Maestre Martín De Almagro, Marques Margarida, Matić, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Bielowski, Negrescu, Nemec, Ohlsson, Olekas, Papadakis Demetris, Papandreou, Picierno, Picula, Plumb, Regner, Repasi, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Rondinelli, Ros Sempere, Rudner, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Tang, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Variati, Vind, Vitanov, Wölken, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Flanagan, Georgiou, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Maurel, Mesure, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Schirdewan, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Freund, Gallée, Geese, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Massard, Matthieu, Miranda, Neumann, Niinistö, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Waitz, Wiener

Последно осъвременяване: 4 юни 2024 г.Правна информация - Политика за поверителност