Fælles beslutningsforslag - RC-B5-0702/2000Fælles beslutningsforslag
RC-B5-0702/2000

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

6. september 2000

jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af: om kloning af menneskelige embryoner til terapeutiske formål

Europa-Parlamentets beslutning om kloning af menneskelige embryoner til terapeutiske formål

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til, at Det Forenede Kongerige har truffet afgørelse om at fremsætte lovforslag om at tillade kloning af menneskelige embryoner til terapeutiske formål, mens kloning til reproduktive formål fortsat er forbudt; der henviser til tilsvarende udviklinger i De Forenede Stater,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser[1],

–  der henviser til sine beslutninger af 15. januar 1998 om kloning af mennesker[2] og 30. marts 2000 om Den Europæiske Patentmyndigheds afgørelse vedrørende patent EP 695351 udstedt den 8. december 1999[3],

A.  der henviser til, at den videnskabelige forskning, der er en nøgle til menneskeligt fremskridt, skal fortsættes, men at dette dog ikke må undergrave menneskets værdighed og integritet,

B.  der henviser til, at videnskabelige fremskridt inden for humancelleteknologi frembyder nye muligheder for farmaceutisk og medicinsk forskning, sundhedspleje og behandling af hidtil uhelbredelige genetiske sygdomme,

C.  der henviser til, at visse teknikker og et eventuelt misbrug heraf, navnlig kloning af menneskelige embryoner, vækker stor uro blandt offentligheden og rejser alvorlige etiske spørgsmål, som må gøres til genstand for en fuld og oplyst offentlig debat,

D.  der henviser til, at offentligheden må være fuldt informeret, og at Den Europæiske Union må spille en førende rolle til fremme af en offentlig debat,

1.  minder om, at direktiv 98/44/EF forbyder anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål;

2.  gentager, at enhver person har ret til sin egen genetiske identitet, og at kloning af menneskelige væsener, dvs. reproduktion af identiske mennesker, skal være forbudt;

3.  gentager sin overbevisning om, at det er væsentligt at fastlægge etiske og juridiske retningslinjer på grundlag af respekt for menneskets værdighed for at regulere anvendelsen af disse nye teknologier på det bioteknologiske område;

4.  anmoder den europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Videnskab og Nye Teknologier om at afgive sin udtalelse om kloning af menneskelige embryoner til terapeutiske formål så hurtigt som muligt og anmoder Kommissionen om at undersøge dens overensstemmelse med europæisk lov;

5.  vedtager at nedsætte et midlertidigt udvalg om bioetik i Europa-Parlamentet, så der skabes et offentligt forum for en velinformeret og væsentlig debat om disse spørgsmål;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.