Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B5-0702/2000Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B5-0702/2000

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

6 Σεπτεμβρίου 2000

που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 4, του Κανονισμού, από τους βουλευτές

Emma Bonino, Marco Cappato, Mario Walter Mauro, Gianfranco Dell'Alba, Benedetto Della Vedova, Olivier Dupuis και Marco Pannella που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με την κλωνοποίηση ανθρωπίνων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλωνοποίηση ανθρωπίνων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να υποβάλει νομοσχέδιο προκειμένου να επιτρέψει την κλωνοποίηση ανθρώπινων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ εξακολουθεί να απαγορεύει την κλωνοποίηση με στόχο την αναπαραγωγή· έχοντας υπόψη ανάλογες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/44/ΕΚ της 6ης Ιουλίου 1998 σχετικά με τη νομική προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων[1],

-  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Ιανουαρίου 1998 σχετικά με την κλωνοποίηση του ανθρώπου[2] και της 30ης Μαρτίου 2000 σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας όσον αφορά το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP 695351 της 8ης Δεκεμβρίου 1999[3],

A.  εκτιμώντας ότι η επιστημονική έρευνα, η οποία έχει καίρια σημασία για την πρόοδο της ανθρωπότητας πρέπει να προχωρήσει· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι η έρευνα αυτού του είδους δεν επιτρέπεται να υπονομεύει την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του ανθρώπου,

B.  εκτιμώντας ότι η επιστημονική πρόοδος στον τομέα της τεχνολογίας των ανθρώπινων κυττάρων παρέχει νέες δυνατότητες όσον αφορά τη φαρμακευτική και ιατρική έρευνα, την ιατρική περίθαλψη και τη θεραπεία γενετικών ασθενειών οι οποίες μέχρι σήμερα δεν ήταν θεραπεύσιμες,

Γ.  εκτιμώντας ότι ορισμένες τεχνικές και η πιθανή κατάχρησή τους, και ιδιαιτέρως η κλωνοποίηση ανθρώπινων εμβρύων, ανησυχούν ιδιαιτέρως την κοινή γνώμη και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα δεοντολογίας, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εκτεταμένης και ενημερωμένης δημόσιας συζήτησης,

Δ.  εκτιμώντας ότι το κοινό πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση δημόσιας συζήτησης,

1.  υπενθυμίζει ότι η οδηγία 98/44/ΕΚ απαγορεύει οιαδήποτε βιομηχανική ή εμπορική χρήση των ανθρωπίνων εμβρύων·

2.  επαναλαμβάνει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στη δική του γενετική ταυτότητα και ότι η κλωνοποίηση ανθρώπων, ήτοι η αναπαραγωγή απαράλλακτων ανθρωπίνων όντων, πρέπει να απαγορεύεται·

3.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι έχει ουσιώδη σημασία να ορισθούν κατευθυντήριες γραμμές ηθικού και νομικού περιεχομένου, οι οποίες να βασίζονται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ώστε να ρυθμιστεί η χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών στον χώρο της βιοτεχνολογίας·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ηθικών Κανόνων στις Επιστήμες και τις Νέες Τεχνολογίες να εκδώσει το ταχύτερο δυνατόν τη γνώμη της σχετικά με την κλωνοποίηση ανθρωπίνων εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς και καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον αυτή συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία·

5.  αποφασίζει να συστήσει στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσωρινή επιτροπή για τη βιοηθική, προκειμένου να παράσχει μια δημόσια πλατφόρμα που να καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή μιας ενημερωμένης και ουσιαστικής συζήτησης σχετικά με τα ζητήματα αυτά·

6.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.