Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B5-0702/2000Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B5-0702/2000

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

6. syyskuuta 2000

työjärjestyksen 37 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: Ihmisalkioiden kloonaus terapeuttisiin tarkoituksiin

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisalkioiden kloonauksesta terapeuttisiin tarkoituksiin

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen päätöksen ehdottaa lakiluonnosta, joka sallii ihmisalkioiden kloonauksen terapeuttisiin tarkoituksiin, mutta kieltää edelleen suvun jatkamiseen liittyvän kloonauksen; ottaa huomioon vastaavanlaisen kehityksen Yhdysvalloissa,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 6. heinäkuuta 1998 antaman direktiivin 98/44/EY[1] bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta,

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 1998 antamansa päätöslauselman ihmisten kloonauksesta[2] ja 30. maaliskuuta 2000 antamansa päätöslauselman Euroopan patenttiviraston 8. joulukuuta 1999 tekemästä patenttia EP 695351 koskevasta päätöksestä[3],

A.  katsoo, että tieteellistä tutkimusta, joka on ratkaisevaa ihmiskunnan edistysaskeleiden saavuttamisen kannalta, on jatkettava; katsoo, että tällainen tutkimus ei saa kuitenkaan vähentää ihmisen arvokkuutta ja koskemattomuutta,

B.  katsoo, että ihmissoluteknologiassa saavutettu tieteellinen edistyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia lääkeaineiden ja lääketieteelliselle tutkimukselle, terveydenhoidolle ja toistaiseksi parantumattomien perinnöllisten sairauksien hoidolle,

C.  katsoo, että tietyt tekniikat ja niiden mahdollinen väärinkäyttö, erityisesti ihmisalkioiden kloonaus, aiheuttaa huomattavaa julkista huolestuneisuutta ja herättää vakavia eettisiä kysymyksiä, joita tulee käsitellä avoimessa ja asiantuntemukseen perustuvassa julkisessa keskustelussa,

D.  katsoo, että julkinen tiedottaminen on välttämätöntä ja että Euroopan unionin on vastattava ensisijaisesti julkisen keskustelun edistämisestä,

1.  vaatii, että direktiivissä 98/44/EY kielletään ihmisalkioiden kaikenlainen teollinen tai kaupallinen käyttö;

2.  toistaa, että jokaisella yksilöllä on oikeus omaan geneettiseen identiteettiinsä ja että ihmisten kloonaus eli identtisten ihmisyksilöiden luominen kloonaamalla on kiellettävä;

3.  on vakuuttunut, että on olennaisen tärkeää määritellä eettiset ja oikeudelliset suuntaviivat, jotka perustuvat ihmisarvon kunnioittamiseen bioteknologian alalla;

4.  pyytää luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää laatimaan mahdollisimman pian ihmisalkioiden kloonausta terapeuttisiin tarkoituksiin koskevan lausunnon ja pyytää komissiota tarkistamaan, että se on yhdenmukainen yhteisön lainsäädännön kanssa;

5.  päättää perustaa bioetiikkaa käsittelevän Euroopan parlamentin väliaikaisen komitean julkisen foorumin tarjoamiseksi näitä kysymyksiä koskevalle asiantuntemukseen perustuvalle ja perusteelliselle keskustelulle;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.