Gemensamt förslag till resolution - RC-B5-0702/2000Gemensamt förslag till resolution
RC-B5-0702/2000

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

6 september 2000

ingivet i enlighet med artikel 37.4 i arbetsordningen av
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om kloning av embryon från människor för medicinsk behandling

Europaparlamentets resolution om kloning av embryon från människor för medicinsk behandling

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den brittiska regeringens beslut att lägga fram ett förslag till lagstiftning som tillåter kloning av embryon från människor för medicinsk behandling, medan reproduktiv kloning även i fortsättningen kommer att vara förbjuden, och med beaktande av en liknande utveckling i Förenta staterna,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar [1],

–  med beaktande av sina resolutioner av den 15 januari 1998 om kloning av människor [2] och den 30 mars 2000 om Europeiska patentbyråns beslut beträffande patent nr EP 695.351 som beviljades den 8 december 1999 [3], och av följande skäl:

A.  Vetenskaplig forskning är nyckeln till mänskliga framsteg och måste fullföljas. Den bör dock inte undergräva människans värdighet och integritet.

B.  Vetenskapliga framsteg inom mänsklig cellteknologi erbjuder nya möjligheter inom den farmaceutiska och medicinska forskningen, hälsovården och behandlingen av hittills obotliga genetiska sjukdomar.

C.  Viss teknik och riskerna för att denna missbrukas, i synnerhet kloning av embryon från människor, orsakar stor oro bland allmänheten och ger upphov till allvarliga etiska frågor som måste vara föremål för en uttömmande och initierad offentlig debatt.

D.  Allmänheten måste få fullständig information och Europeiska unionen måste inta en ledande roll när det gäller att främja en öppen debatt.

1.  Parlamentet erinrar om att all industriell eller kommersiell användning av embryon från människor är förbjuden enligt direktiv 98/44/EG,

2.  upprepar att varje enskild individ har rätt till sin egen genetiska identitet och att kloning av människor, dvs. reproduktion av identiska människor, måste förbjudas,

3.  bekräftar åter att det är ytterst viktigt att fastställa etiska och rättsliga riktlinjer som grundar sig på respekten för mänsklig värdighet i syfte att reglera användningen av dessa nya tekniker på det bioteknologiska området,

4.  uppmanar den europeiska gruppen för etikfrågor inom naturvetenskap och ny teknik att så snart som möjligt avge sitt yttrande över kloning av embryon från människor för medicinsk behandling, och uppmanar kommissionen att kontrollera om det är förenligt med EU:s lagstiftning,

5.  beslutar att upprätta ett tillfälligt utskott för bioetik i Europaparlamentet för att tillhandahålla en offentlig plattform för en initierad och saklig debatt i dessa frågor,

6.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.