Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B5-0710/2000Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B5-0710/2000

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

6 Σεπτεμβρίου 2000

που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 4, του Κανονισμού, από τους βουλευτές
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με την ανθρώπινη κλωνοποίηση

Διαδικασία : 2000/2598(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B5-0710/2000
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B5-0710/2000
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρώπινη κλωνοποίηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου να επιτρέψει την ιατρική έρευνα η οποία χρησιμοποιεί έμβρυα που έχουν δημιουργηθεί με αντικατάσταση του πυρήνα του κυττάρου (αποκαλούμενη «κλωνοποίηση για θεραπευτικούς σκοπούς»),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Μαρτίου 1989 σχετικά με τα ηθικά και νομικά προβλήματα που προκύπτουν από τις γενετικές επεμβάσεις[1] και σχετικά με την τεχνητή γονιμοποίηση “in vivo”και “in vitro”[2], της 28ης Οκτωβρίου 1993 σχετικά με την κλώνωση του ανθρώπινου εμβρύου[3], της 12ης Μαρτίου 1997 σχετικά με την κλωνοποίηση[4], της 15ης Ιανουαρίου 1998 σχετικά με την κλωνοποίηση ανθρώπων[5] και το ψήφισμά του της 30ής Μαρτίου 2000[6],

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όσον αφορά τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής – Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την βιοϊατρική – και το ψήφισμά του της 20ής Σεπτεμβρίου 1996 επί του θέματος αυτού[7] και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο που απαγορεύει την κλωνοποίηση ανθρώπινων όντων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύσταση 1046 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη χρήση ανθρώπινων εμβρύων,

–  έχοντας υπόψη το πέμπτο κοινοτικό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και τα συγκεκριμένα υποπρογράμματά του,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 1998 για την νομική προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων[8],

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η επακόλουθη αξία κάθε ανθρώπινου όντος είναι οι κύριοι στόχοι των κρατών μελών, όπως ορίζεται σε πολλά σύγχρονα συντάγματα,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια προϋποθέτει αφενός την ισότητα όλων των ανθρώπινων όντων, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαφορά ατομικών ή κοινωνικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, και αφετέρου την αρχή ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάντα ο σκοπός και ποτέ το μέσο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδιαμφισβήτητη ανάγκη για ιατρική έρευνα που απορρέει από τις προόδους στη γνώση της γενετικής του ανθρώπου πρέπει να ισορροπείται με αυστηρούς ηθικού και κοινωνικού περιεχομένου περιορισμούς,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι πλην της κλωνοποίησης εμβρύων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, όπως μέθοδοι αφαίρεσης βλαστοκυττάρων από ενηλίκους ή από τον ομφάλιο λώρο νεογέννητων, καθώς και άλλα εξωτερικά αίτια ασθενειών που χρήζουν διερεύνησης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Συμβουλίου 1999/167/ΕΚ της 25ης Ιανουαρίου 1999 για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης με θέμα «Ποιότητα ζωής και διαχείριση έμβιων πόρων» (1998-2002) ορίζει ότι κατά τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να υποστηριχθεί καμία ερευνητική δραστηριότητα αντιληπτή με την έννοια της «κλωνοποίησης» με στόχο την αντικατάσταση γενετικού κυττάρου ή πυρήνα κυττάρου εμβρύου με κύτταρο οποιουδήποτε ατόμου, κύτταρο εμβρύου ή κύτταρο που προέρχεται από μεταγενέστερο στάδιο ανάπτυξης του ανθρώπινου εμβρύου,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει απαγόρευση για τη χρήση κοινοτικών πόρων, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, για οιαδήποτε παρόμοια έρευνα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 1998 για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων ορίζει ότι στην Κοινότητα επικρατεί συναίνεση για το ότι η βλαστική γονιδιακή επέμβαση στον άνθρωπο και η κλωνοποίηση ανθρώπων είναι αντίθετες με τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα σημασιολογική στρατηγική τείνει να αποδυναμώσει την ηθική σημασία της ανθρώπινης κλωνοποίησης,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφάσταται διάκριση ανάμεσα στην κλώνωση για θεραπευτικούς σκοπούς και την κλώνωση για αναπαραγωγή και ότι οιαδήποτε χαλάρωση της υφιστάμενης απαγόρεύσης θα οδηγήσει στην άσκηση πιέσεων για περαιτέρω εξελίξεις στην παραγωγή και χρήση εμβρύων,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, η κλωνοποίηση ανθρώπων ορίζεται ως η δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων που έχουν την ίδια γενετική σύσταση με άλλο άνθρωπο, ζώντα ή τεθνεώτα, σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξής τους από τη στιγμή της γονιμοποίησης, χωρίς καμία δυνατή διάκριση ως προς την χρησιμοποιούμενη μέθοδο,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου χρειάζονται τη σύμφωνη γνώμη των μελών αμφοτέρων των Σωμάτων του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, στα οποία θα επιτραπεί να ψηφίσουν ελεύθερα και κατά συνείδηση επί του συγκεκριμένου θέματος,

1.  εκτιμά ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από τη στιγμή της σύλληψης πρέπει να είναι διαρκής στόχος κάθε πολιτικής νομοθετικής δραστηριότητας και, όταν υπάρχουν αμφιβολίες, πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο που να επεκτείνεται και όχι να περιορίζεται η προστασία·

2.  θεωρεί ότι η «κλωνοποίηση για θεραπευτικούς σκοπούς», η οποία εμπεριέχει τη δημιουργία ανθρωπίνων εμβρύων αποκλειστικώς για ερευνητικούς σκοπούς, θέτει βαθύ ηθικό δίλημμα, υπερβαίνει κατά τρόπον αμετάκλητο τα όρια των κανόνων της έρευνας και αντιβαίνει στη δημόσια πολιτική που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

3.  καλεί τη βρετανική κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη θέση της για την κλωνοποίηση ανθρώπινων εμβρύων, τους δε αξιότιμους συναδέλφους, τα μέλη του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, να ψηφίσουν κατά συνείδηση και να απορρίψουν την πρόταση να επιτραπεί η έρευνα με τη χρήση εμβρύων που έχουν δημιουργηθεί με μετάθεση του πυρήνα του κυττάρου, όταν αυτή τεθεί ενώπιόν τους·

4.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν δεσμευτική νομοθεσία που να απαγορεύει κάθε έρευνα για οποιοδήποτε είδος κλωνοποίησης ανθρώπων στην επικράτειά τους και να προβλέψουν ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης·

5.  θεωρεί απαράδεκτη τη διάκριση μεταξύ αναπαραγωγικής και μη αναπαραγωγικής κλωνοποίησης·

6.  επιμένει να εστιαστούν οι πολιτικές, νομοθετικές, επιστημονικές και οικονομικές προσπάθειες σε θεραπείες που χρησιμοποιούν βλαστοκύτταρα ενηλίκων ή που δεν συνεπάγονται την καταστροφή ανθρώπινων εμβρύων·

7.  ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκού επιστημονικού προγράμματος που να προωθεί ειδικές τεχνικές της μοριακής βιολογίας που να έχουν τα ίδια αποτελέσματα με την κλωνοποίηση οργάνων από τα βλαστοκύτταρα ανθρώπινων εμβρύων·

8.  επιβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή του προς τη βιοτεχνολογική επιστημονική έρευνα για την οποία η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους·

9.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για τεχνικές τεχνητής γονιμοποίησης ανθρώπων που να μην παράγουν υπερβολικό αριθμό εμβρύων·

10.  ζητεί από τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές να φροντίσουν ώστε να τονιστεί εκ νέου ο αποκλεισμός της χορήγησης ευρεσιτεχνίας και της κλωνοποίησης από τομείς που άπτονται του ανθρωπίνου όντος και να λάβουν τα σχετικά κανονιστικά μέσα·

11.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό των όρων του πέμπτου κοινοτικού προγράμματος πλαισίου και των συγκεκριμένων υποπρογραμμάτων του, επισημαίνει δε ότι ο καλύτερος τρόπος για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης είναι να διασφαλισθεί ότι κανένα ερευνητικό ίδρυμα που εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην κλωνοποίηση ανθρώπινων εμβρύων δεν θα λαμβάνει πιστώσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για οποιεσδήποτε από τις δραστηριότητές του·

12.  ζητεί από τη Συνέλευση που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του σχεδίου Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβει στον εν λόγω Χάρτη την απαγόρευση της κλωνοποίησης ανθρώπινων όντων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους·

13.  επιμένει εκ νέου ότι πρέπει να υπάρχει καθολική και συγκεκριμένη απαγόρευση στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών για την κλώνωση ανθρωπίνων όντων σε όλα τα στάδια του σχηματισμού και της αναπτύξής τους·

14.  θεωρεί ότι οιαδήποτε προσωρινή επιτροπή που θα θεσπίσει το Κοινοβούλιο, με σκοπό να εξετάσει τα ηθικά και νομικά προβλήματα που προκύπτουν από τις νέες εξελίξεις στη γενετική επιστήμη, πρέπει να λάβει ως σημείο εκκίνησης των εργασιών της τις απόψεις που έχει ήδη εκφράσει το ίδιο στα ψηφίσματά του· η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει ζητήματα για τα οποία το Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη λάβει σαφή θέση· οι αρμοδιότητές της, η σύνθεσή της και η θητεία της θα πρέπει να καθορισθεί μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, αλλά χωρίς να περιορισθούν οι εξουσίες της μόνιμης επιτροπής που είναι αρμόδια για τα ζητήματα που άπτονται της παρακολούθησης και της εφαρμογής της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας·

15.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τα μέλη του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.