Gemensamt förslag till resolution - RC-B5-0710/2000Gemensamt förslag till resolution
RC-B5-0710/2000

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

6 september 2000

ingivet i enlighet med artikel 37.4 i arbetsordningen av
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om kloning av människor

Förfarande : 2000/2598(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B5-0710/2000
Ingivna texter :
RC-B5-0710/2000
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om kloning av människor

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget från Förenade kungarikets regering om att inom medicinsk forskning tillåta användningen av embryon som framställts genom att ersätta kärnan i en cell med en annan kärna eller cell ("terapeutisk kloning"),

–  med beaktande av sina resolutioner av den 16 mars 1989 om genteknikens etiska och rättsliga problem [1]och om konstgjord befruktning "in vivo" och "in vitro" [2], av den 28 oktober 1993 om kloning av embryon från människor [3], av den 12 mars 1997 [4] och den 15 januari 1998 [5] om kloning av människor samt av den 30 mars 2000 [6],

–  med beaktande av Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och människans värdighet vid tillämpning av biologi och medicin – konventionen om de mänskliga rättigheterna och biomedicin – och parlamentets resolution av den 20 september 1996 i detta ämne [7], samt tilläggsprotokollet med förbud mot kloning av människor,

–  med beaktande av rekommendation 1046 från Europarådets parlamentariska församling, om användningen av embryon från människor,

–  med beaktande av gemenskapens femte ramprogram för forskning och dess särskilda underordnade program,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar [8], och av följande skäl:

A.  Försvaret av mänsklig värdighet och därmed varje enskild människas värde är medlemsstaternas främsta mål och ingår i många moderna författningar.

B.  Mänsklig värdighet innebär å ena sidan att alla människor är jämlika, oavsett olika individuella eller sociala villkor, inklusive ålder, och å andra sidan att principen om att mänskligt liv alltid är ett slutligt resultat och aldrig ett medel skall gälla.

C.  Det behov som onekligen finns av medicinsk forskning, baserad på framsteg inom kunskapen om mänsklig genetik, måste vägas mot strikt etiska och sociala restriktioner.

D.  Det går att använda andra metoder än kloning av embryon för att bota allvarliga sjukdomar, till exempel sådana som innebär att stamceller tas från vuxna eller från navelsträngen hos nyfödda barn; det finns även andra yttre faktorer bakom sjukdomar som kräver forskning.

E.  I femte ramprogrammet och i rådets beslut 1999/167/EG av den 25 januari 1999 om delprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området livskvalitet och förvaltning av bioresurserna (1998-2002) heter det att: "På samma sätt får det inte ges stöd till någon forskningsverksamhet inom begreppet 'kloning' som genomförs i syfte att ersätta kärnan i en könscell eller i en cell i ett embryo med en kärna från en annan individs cell, en cell från ett embryo eller en cell från ett senare utvecklingsskede till ett mänskligt embryo".

F.  Det är därför inte tillåtet att vare sig direkt eller indirekt använda anslag från gemenskapen till sådan forskning.

G.  I Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar uppges att det råder samförstånd inom gemenskapen om att ingrepp i mänskliga könsceller och kloning av människor strider mot allmän ordning och goda seder.

H.  Med en ny semantisk strategi försöker man försvaga den moraliska innebörden av kloningen av människor.

I.  Det finns ingen som helst skillnad mellan kloning för medicinsk behandling och kloning som syftar till reproduktion och varje uppluckring av det gällande förbudet kommer att leda till påtryckningar om att kunna vidareutveckla framställningen och användningen av embryon.

J.  Parlamentet definierar kloning av människor som att skapa ett mänskligt embryo, som befinner sig i ett utvecklingsstadium efter befruktningsögonblicket, med samma genetiska uppsättning som en annan levande eller död människa, oavsett vilken metod som utnyttjas.

K.  Förslagen från Förenade kungarikets regering måste godkännas av ledamöterna i det brittiska parlamentets båda hus; dessa ledamöter skall tillåtas rösta enligt sitt eget samvete i frågan.

1.  Parlamentet anser att försvaret av de mänskliga rättigheterna och respekten för mänsklig värdighet och mänskligt liv måste vara en ständig målsättning för politisk lagstiftningsverksamhet och i de fall det finns någon tveksamhet måste de tolkas så att skyddet utökas, inte begränsas,

2.  anser att "terapeutisk kloning", som innebär att man skapar mänskliga embryon uteslutande i forskningssyfte, utgör ett svårt etiskt problem, oåterkalleligen överskrider en gräns inom forskningsetiken och strider mot den generella politiska inriktning som antagits av Europeiska unionen,

3.  uppmanar Förenade kungarikets regering att se över sitt ställningstagande beträffande kloning av embryon från människor och uppmanar sina kollegor, ledamöterna i Förenade kungarikets parlament, att rösta i enlighet med sitt samvete och avvisa förslaget om att tillåta forskning där man använder embryon som framställts genom att ersätta kärnan i en cell med en annan kärna eller cell,

4.  upprepar sin uppmaning till alla medlemsstater att inom sitt territorium genomdriva bindande lagstiftning som förbjuder all forskning om alla former av kloning av människor och se till att alla överträdelser blir straffbara,

5.  anser att distinktionen mellan reproduktiv kloning och icke-reproduktiv kloning är oacceptabel,

6.  yrkar på att maximala politiska, lagstiftningsmässiga, vetenskapliga och ekonomiska insatser inriktas på behandlingar som innebär att man utnyttjar stamceller från vuxna individer eller som i vilket fall inte leder till att levande embryon från människor förstörs,

7.  efterlyser ett vetenskapligt program på EU-nivå som verkar för att hitta särskilda molekylärbiologiska tekniker där man utan att utnyttja stamceller från mänskliga embryon kan hjälpa patienter som lider av olika sjukdomar,

8.  bekräftar åter sitt fulla stöd till bioteknisk vetenskaplig forskning, under förutsättning att den vägs mot strikta etiska och sociala restriktioner,

9.  efterlyser på nytt tekniker för konstgjord befruktning på människor som inte leder till att ett överskott av embryon framställs så att man därmed undviker att producera överflödiga embryon,

10.  uppmanar behöriga nationella och gemenskapsmyndigheter att se till att man bekräftar förbudet mot patent på delar av människan och mot kloning av människor samt att rättsliga åtgärder vidtas i detta hänseende,

11.  uppmanar kommissionen att garantera att villkoren i det femte ramprogrammet och dess underlydande särskilda program följs fullständigt, och påpekar att det bästa sättet att tillämpa detta beslut är att se till att ingen forskningsinstitution som på något sätt medverkar till kloning av embryon från människor får anslag ur EU:s budget till någon del av sin verksamhet,

12.  uppmanar konventet för utarbetande av ett förslag till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna att i stadgan inbegripa ett förbud om kloning av människor, oavsett utvecklingsstadium,

13.  upprepar än en gång att det bör finnas ett allmänt och särskilt förbud på FN-nivå mot kloning av människor under alla stadier av framväxt och utveckling,

14.  anser att alla tillfälliga kommittéer som tillsätts av detta parlament för att undersöka de etiska och rättsliga frågor som uppkommer genom ny utveckling inom humangenetiken skall använda de synpunkter som redan framförts i parlamentets resolutioner som utgångspunkt; kommittén bör undersöka frågor om vilka parlamentet ännu inte uttryckt någon tydlig ståndpunkt; dess befogenheter, sammansättning och varaktighet skall fastställas på förslag från talmanskonferensen, utan att det sker några inskränkningar i befogenheterna för det ständiga utskott som har ansvar för frågor som rör övervakning och tillämpning av gemenskapsrätten på området,

15.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar, ledamöterna i Förenade kungarikets parlament och Förenta nationernas generalsekreterare.