Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B5-0160/2003Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B5-0160/2003

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

10 Μαρτίου 2003

σύμφωνα με το άρθρο 37(4) του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με το κλείσιμο επιχειρήσεων μετά τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδικασία : 2003/2529(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B5-0160/2003
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B5-0160/2003
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κλείσιμο επιχειρήσεων μετά τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989 και το σχετικό πρόγραμμα δράσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/59/ΕΚ για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 94/45/ΕΚ1[1] για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την αναδιάρθρωση, τη συγχώνευση, τη μετεγκατάσταση και το κλείσιμο επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη τις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που χρησιμοποιούνται ενίοτε στον τομέα αυτό σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το πλήθος των διαμαρτυριών των θιγόμενων εργαζομένων, των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους, των πληθυσμών, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την προάσπιση των θέσεων εργασίας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η παραδοσιακή βιομηχανία βυρσοδεψίας και δερμάτινων προϊόντων υφίσταται σήμερα διαδικασία αναδιάρθρωσης,

A.  λαμβάνοντας υπόψη, ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης παρατηρείται σήμερα μαζική μετεγκατάσταση εργοστασίων με μοναδικό στόχο τη βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπία, μετακίνηση που προκαλεί ανεργία και υπονομεύει την κοινωνική σταθερότητα των περιοχών στις οποίες είναι εγκατεστημένα τα εργοστάσια,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετεγκαταστάσεις στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης δεν πλήττουν μόνο τις «παραδοσιακές» - δηλαδή έντασης εργασίας - βιομηχανίες όπως την κλωστοϋφαντουργία, την υποδηματοποιία ή τη βιομηχανία παιχνιδιών, αλλά και τις βιομηχανίες έντασης κεφαλαίου όπως τη χαλυβουργία, τη ναυπηγική, τις εργαλειομηχανές, την εξοπλισμό αεροσκαφών και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και σημαντικούς κλάδους του τομέα των υπηρεσιών, όπως την ανάπτυξη λογισμικού, το χρηματοπιστωτικό τομέα, την πληροφόρηση και τις υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματικότητα αυτή πλήττει εντονότερα τις χώρες με μικρότερη οικονομική ανάπτυξη, όπου παρατηρούνται και έχουν εξαγγελθεί οι μετεγκαταστάσεις διάφορων επιχειρήσεων ή κλάδων επιχειρήσεων (όπως C&J Clark, Gerry Weber, Bagir, Sasimac, Schuh-Union, Scottwool, Ecco'let, Bawo, Rohde, Philips, Yasaki Saltano, Efacec, Eres, Alcoa, Delphy και Alcatel) που θα μετατρέψουν χιλιάδες εργαζομένους σε ανέργους και θα υπονομεύσουν την υλοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής,

Δ.  επισημαίνοντας ότι η C&J Clark υπέβαλε αίτηση για δημόσια χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 1,7 εκ. ευρώ για το εργοστάσιό της στο Castelo de Paiva της περιοχής Αβέιρο (Πορτογαλία) και, ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσής της, κατάργησε 1.056 θέσεις εργασίας την τελευταία διετία, στα δύο εργοστάσιά της στην Arouca και στο Castelo de Paiva της ίδιας περιοχής· ότι, επιπλέον, η εταιρεία αυτή είχε συμβατική συμφωνία με τις τοπικές αρχές να διατηρήσει την παραγωγή της στο εργοστάσιο του Castelo de Paiva τουλάχιστον έως το 2007,

1.  εκτιμά ότι η ενίσχυση από δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους πρέπει να συνδέεται με μακροπρόθεσμες συμφωνίες εκ μέρους της διεύθυνσης των εταιρειών για θέματα απασχόλησης και τοπικής ανάπτυξης·

2.  ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να αρνηθεί τη χορήγηση ενισχύσεων, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις αυτές, που κάνουν κακή χρήση των επιδοτήσεων για επενδύσεις και που επιδοτούν, άμεσα ή έμμεσα, μετεγκαταστάσεις εντός της Ένωσης· ειδικότερα, ζητεί να μη χορηγούνται κοινοτικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες, αφού προηγουμένως έχουν λάβει ενίσχυση σε ένα κράτος μέλος, μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις τους σε άλλη χώρα, χωρίς να έχουν τηρήσει στο ακέραιο τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με το πρώτο κράτος μέλος·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει κώδικα συμπεριφοράς, προκειμένου να αποφεύγεται η επιδότηση μετακινήσεων επιχειρήσεων με τις οποίες οι θέσεις εργασίας μετατοπίζονται από τη μία χώρα της ΕΕ στην άλλη, καθώς και η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από την ΕΕ προς τις υποψήφιες χώρες, με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την ΕΕ και τη χρησιμοποίηση φθηνότερου εργατικού δυναμικού στις χώρες αυτές·

4.  αναμένει από την Επιτροπή, όταν χορηγεί ενισχύσεις στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, να εξασφαλίζει τη συνάρτηση της βοήθειας με εγγυήσεις για μακροπρόθεσμη απασχόληση·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει και να τηρεί ενημερωμένη κατάσταση των ενεργειών που ζημιώνουν τον ανταγωνισμό και που συνιστούν παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων που επωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από δημόσιες παροχές, σε συνδυασμό με ενέργειες μεταφοράς κεφαλαίων εντός ή εκτός της Ένωσης, προκειμένου να αξιολογείται η συμβατότητά τους και να αποφασίζεται ενδεχομένως η επιβολή κυρώσεων·

6.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Βιομηχανικών Αλλαγών (ΕΠΒΑ) να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στη μελέτη της μετεγκατάστασης, ενόψει της διαμόρφωσης πολιτικών για την εξουδετέρωση των επιζήμιων συνεπειών της·

7.  επισημαίνει στην Επιτροπή την ανάγκη να υπάρξει σοβαρή παρακολούθηση των σημερινών διαδικασιών που σχετίζονται με το κλείσιμο και τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, καθώς και να εγκριθούν επειγόντως συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και οικονομικής ανάκαμψης των πληττόμενων περιοχών·

8.  καλεί την Επιτροπή, καθώς και τα κράτη μέλη, να αποσύρουν τις επιδοτήσεις από τα προγράμματα βοήθειας και να ζητήσουν την επιστροφή των επιδοτήσεων αυτών από τις επιχειρήσεις που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους·

9.  καλεί την Επιτροπή να διακριβώσει κατά πόσον οι επιχειρήσεις C&J Clark, Gerry Weber, Bagir, Sasimac, Schuh-Union, Scottwool, Ecco'let, Bawo, Rohde, Philips, Yasaki Saltano, Efacec, Eres, Alcoa, Delphy και Alcatel τήρησαν τις διατάξεις της οδηγίας 94/45/ΕΚ, καθώς και της οδηγίας 98/59/ΕΚ για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις·

10.  υπενθυμίζει ότι, σε άλλες περιπτώσεις που η ομαδική απόλυση φαινόταν να αποτελεί τη μοναδική λύση για να ξεπεραστεί μια κατάσταση κρίσης της επιχείρησης, οι διαπραγματεύσεις με τους εργαζομένους συνέβαλαν στη διαμόρφωση εναλλακτικών σχεδίων για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης·

11.  συνιστά, κατά συνέπεια, οι διοικήσεις των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων να αναζητήσουν, μαζί με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργαζομένων και τις τοπικές αρχές, λύσεις για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης· ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις οικείες τοπικές αρχές, να μελετήσει το θέμα μιας αποτελεσματικότερης και στοχοθετημένης χρήσης του ΕΚΤ για την επαγγελματική κατάρτιση και τον αναπροσανατολισμό των εν λόγω εργαζομένων·

12.  εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις των κλάδων που απειλούνται από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, με τη βοήθεια των κρατών μελών και της Επιτροπής, για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα βασίζονται στην παγκόσμια βέλτιστη πρακτική και θα βελτιώνουν την αξία για τον καταναλωτή·

13.  τονίζει ότι οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, με την αποδέσμευση πόρων της ΕΕ μέσω του 6ου προγράμματος-πλαισίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων υλικών, σχεδίων προϊόντων και διεργασιών που θα είναι σε θέση να αναμορφώσουν τους παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους·

14.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλους τους εργαζομένους που θίγονται άμεσα ή έμμεσα από το κλείσιμο και, ειδικότερα, τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων·

15.  ζητεί από την αρμόδια για τον τομέα αυτό επιτροπή του να αξιολογήσει προσεκτικά τη συνέχεια που θα δώσει η Επιτροπή στο παρόν ψήφισμα·

16.  αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στους κοινωνικούς εταίρους, κυρίως σε αυτούς που συνδέονται με τις επιχειρήσεις C&J Clarks, Gerry Weber, Bagir, Sasimac, Shuh-Union, Scottwool, Ecco'let, Bawo, Rohde, Philips, Yasaki Saltano, Efacec, Eres, Alcoa, Delphy και Alcatel.