Společný návrh usnesení - RC-B6-0035/2005Společný návrh usnesení
RC-B6-0035/2005

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

12. 1. 2005

který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předložili
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o obchodu se ženami a dětmi v Kambodži

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0035/2005
Předložené texty :
RC-B6-0035/2005
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o obchodu se ženami a dětmi v Kambodži

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži, a zejména na usnesení ze dne 11. února 2004 a 12. března 2003,

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím, která vstoupila v platnost dnem 1. listopadu 1999,

–  s ohledem na strategický dokument ES–Kambodža na období 2000–2003 a na národní orientační program na období 2005–2006,

–  s ohledem na prohlášení místního předsednictví Evropské unie jménem vedoucích zastoupení států EU v Phnompenhu o útoku na středisko pro oběti obchodu s lidmi, které provozuje sdružení „Pomoc ženám v obtížné situaci“ (AFESIP),

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte a na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, kterou ratifikovala Kambodža a všechny členské státy EU,

–  s ohledem na Protokol OSN pro prevenci, potlačení a trestání obchodu s lidmi, zejména se ženami a dětmi, a na Úmluvu OSN proti organizovanému zločinu,

–  s ohledem na pokyny EU pro ochranu obhájců lidských práv, které schválila Evropská rada v červenci 2004,

–  s ohledem na dohodu mezi OSN a Kambodžou o rozpočtu pro zvláštní trestní tribunál pro válečné zločiny v Kambodži,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k útoku na středisko sdružení AFESIP („Pomoc ženám v obtížné situaci“) ve Srí Khanu, ve kterém nalezlo útočiště 91 žen a mladých dívek, z nichž 81 vysvobodili den předtím úředníci ve službách ministerstva pro boj proti obchodu s lidmi a pro ochranu nezletilých z hotelu, ve kterém se provozovala prostituce,

B.  vzhledem k tomu, že o osudu těchto 91 žen a dívek není nic známo,

C.  vzhledem k tomu, že při zásahu policie bylo zadrženo 8 osob, které byly následující den propuštěny,

D.  vzhledem k výhrůžkám zabitím, kterým byl vystaven Somaly Mam, aktivista věnující se dětem donuceným k prostituci, kterému kambodžská vláda nemůže zaručit ochranu,

E.  vzhledem k tomu, že obchod s lidmi a pohlavní zneužívání jsou novodobými formami otroctví a jsou hrubým porušováním základních lidských práv, kterého se dopouštějí sítě organizovaného zločinu, jejichž působení překračuje hranice států; že obchodníkům plynou z této činnosti vysoké zisky,

F.  vzhledem k tomu, že obchod s lidmi vzrůstá v důsledku chudoby, nezaměstnanosti, zranitelnosti žen a dětí, zhoršujících se sociálních podmínek v zemích původu, vysokých zisků a nízkých rizik pro obchodníky a poptávky po ženách a dětech pro účely prostituce a jiných forem pohlavního zneužívání,

G.  vzhledem k tomu, že je stále třeba úsilí v boji proti organizovanému zločinu a obchodu s lidmi,

H.  vzhledem k tomu, že na 7. schůzi poradní skupiny věnované Kambodži ve dnech 6. a 7. prosince 2004 se účastníci dohodli na souboru společných ukazatelů, mj. na přijetí právních předpisů proti domácímu násilí a obchodu s lidmi, s cílem pomoci vládě Kambodže a partnerským rozvojovým zemím monitorovat výsledky v této oblasti v příštím roce,

I.  vzhledem k tomu, že vláda Kambodže vytvořila výbor složený ze zástupců různých ministerstev, který bude vyšetřovat útok na středisko AFESIP;

1.  je znechucen pohlavním zneužíváním nezletilých jako zločinem „vůči všem“ a útokem na základní práva dětí, proti kterému je nutno bojovat na všech úrovních;    

2.  zdůrazňuje své znepokojení nad dětskou prostitucí v Kambodži a nad obchodem s lidmi, jak z Kambodže, tak do Kambodže, s cílem využívat je k nucené práci, prostituci, žebrání a k nezákonným adopcím;

3.  připomíná zásady Listiny lidských práv, a zejména práva dívek, v souvislosti s případem pohlavního zneužívání nezletilých v Asii a ve zbytku světa;

4.  odsuzuje útok na středisko AFESIP, útočiště obětí obchodu s lidmi, který se udál dne 8. prosince 2004 v Phnompenhu a při němž bylo uneseno 91 žen a dívek, mezi nimž byly i nezletilé;

5.  odsuzuje průmysl sexuální turistiky, kterému se daří v Kambodži a v jiným zemích, a žádá členské státy EU, aby vypracovaly a uplatňovaly právní předpisy nezbytné k trestnímu stíhání všech osob, které se zapojují do sexuální turistiky zahrnující zneužívání nezletilých;

6.  trvá na tom, aby Komise zohlednila práva dětí a žen, které jsou obětmi obchodu s lidmi, při vytváření programů pro svou politiku prosazování lidských práv, v rámci Evropské iniciativy za demokracii a lidská práva;

7.  žádá, aby Komise podporovala organizace prosazující dodržování lidských práv v Kambodži, a zejména organizace zabývající se ochranou obětí obchodu s lidmi a pohlavního zneužívání;

8.  vítá rozhodnutí vlády Kambodže vytvořit výbor složený ze zástupců různých ministerstev, včetně zástupců zahraničních zastoupení a národních a mezinárodních nevládních organizací v roli pozorovatelů, který podá o případu svědectví, bude jej dále vyšetřovat a individuálně vyslechne ženy, které do něj byly zapojeny;

9.  s přesvědčením, že působení právě vytvořeného výboru přinese pozitivní a odpovídající výsledky, uznává, že kambožské orgány vyvinuly úsilí v boji proti obchodu se ženami a dětmi, zdůrazňuje však potřebu zvýšit počet stíhaných a odsouzených obchodníků, a učinit tak přítrž obchodu se ženami a dětské prostituci;

10.  vyzývá kambodžské orgány, aby zajistily bezpečnost organizací na ochranu dětí a jejich pracovníků, zejména organizací, které se snaží pomoci obětem obchodu s lidmi a pohlavního zneužívání;

11.  vyzývá kambodžské orgány, aby zajistily bezpečnost Somaly Mama, jehož život je v ohrožení;

12.  vyzývá vládu Kambodže, aby ratifikovala Protokol OSN pro prevenci, potlačení a trestání obchodu s lidmi, zejména se ženami a dětmi, a Úmluvu OSN proti organizovanému zločinu;

13.  vyzývá členské státy EU, aby postupovaly společně v boji proti organizovanému zločinu a obchodu s lidmi, zejména proti obchodu s nezletilými;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě Kambodže a vládám členských států sdružení ASEAN.