Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0035/2005Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0035/2005

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

12.01.2005

Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesnieguši:
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: par sieviešu un bērnu tirdzniecību Kambodžā

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B6-0035/2005
Iesniegtie teksti :
RC-B6-0035/2005
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par sieviešu un bērnu tirdzniecību Kambodžā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kambodžu un it īpaši 2004. gada 11. februāra un 2003. gada 12. marta rezolūcijas,

–  ņemot vērā Eiropas Kopienas un Kambodžas Karalistes sadarbības nolīgumu, kurš stājās spēkā 1999. gada 1. novembrī,

–  ņemot vērā EK un Kambodžas 2000.–2003. gada stratēģijas dokumentu un 2005.–2006. gada nacionālo indikatīvo programmu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības vietējās prezidentūras paziņojumu ES delegāciju Pnompeņā vadītāju vārdā par uzbrukumu cilvēku tirdzniecības upuru patversmei, ko pārvalda organizācija “Agir Pour les Femmes en Situation Précaire” (AFESIP),

–  ņemot vērā ANO Bērnu tiesību konvenciju un Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, ko ir ratificējusi Kambodža un visas ES dalībvalstis,

–  ņemot vērā ANO Protokolu par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to un ANO Konvenciju pret organizēto noziedzību,

–  ņemot vērā ES nostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, kuras 2004. gada jūlijā pieņēma Eiropadome,

–  ņemot vērā ANO un Kambodžas vienošanos par budžetu īpašam kara noziegumu tribunālam Kambodžā,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.  ņemot vērā uzbrukumu AFESIP asociācijas Srey Khan centram, kur mitinājās 91 sieviete un jauna meitene, no kurām 83 Cilvēku tirdzniecības un mazgadīgo aizsardzības nodaļas darbinieki iepriekšējā dienā atbrīvoja no viesnīcas, kur viņas izmantoja par prostitūtām;

B.  tā kā šīs 91 sievietes un meitenes liktenis nav zināms;

C.  tā kā policijas operācijas laikā arestēja astoņus cilvēkus un nākamajā dienā viņus atlaida;

D.  tā kā Somaly Mam, prostitūcijai pakļauto bērnu tiesību aizstāve, ir saņēmusi draudus, ka viņu nogalinās, un Kambodžas valdība nevar garantēt viņas aizsardzību;

E.  tā kā cilvēku tirdzniecība un seksuāla izmantošana ir verdzības mūsdienu forma un ir baismīgs cilvēka pamattiesību pārkāpums, ko veic organizētās noziedzības tīkli, kuri darbojas pāri starptautiskām robežām; tā kā tirdzniecības veicējiem tā ir ienesīga uzņēmējdarbība;

F.  tā kā cilvēku tirdzniecība pieaug, jo pastāv nabadzība, bezdarbs, sieviešu un bērnu neaizsargātība, slikti sociālie apstākļi izcelsmes valstīs, milzīga tirgotāju peļņa un zems risks un sieviešu un bērnu pieprasījums prostitūcijai un citiem seksuālās izmantošanas veidiem;

G.  tā kā joprojām ir vajadzīgi centieni, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un cilvēku tirdzniecību;

H.  tā kā konsultatīvās grupas 7. sanāksmē Kambodžā 2004. gada 6. un 7. decembrī dalībnieki vienojās par vairākiem kopējiem rādītājiem, tostarp par vietējo pretvardarbības un prettirdzniecības likumu pieņemšanu, lai palīdzētu Kambodžas valdībai un citiem attīstības partneriem pārraudzīt situāciju nākamajā gadā;

I.  apsverot to, ka Kambodžas valdība izveidos ministriju komiteju, kura izmeklēs uzbrukumu AFESIP centram;

1.  nosoda nepilngadīgo seksuālo izmantošanu kā noziegumu “erga omnes” un kā bērnu pamattiesību apdraudējumu, pret ko jācīnās visos līmeņos;

2.  uzsver nopietnas bažas par bērnu prostitūciju Kambodžā un cilvēku tirdzniecību gan uz Kambodžu, gan no tās ar mērķi viņus izmantot piespiedu darbā, prostitūcijā, ubagošanā un nelegālās adopcijās;

3.  atgādina Cilvēktiesību hartas principus un īpaši meiteņu tiesības attiecībā uz nepilngadīgo seksuālu izmantošanu Āzijā un citur pasaulē;

4.  nosoda 2004. gada 8. decembra uzbrukumu Pnompeņas AFESIP patversmei, kas paredzēta cilvēku tirdzniecībā cietušajiem, un 91 sievietes un meitenes, no kurām dažas bija nepilngadīgas, nolaupīšanu;

5.  nosoda seksa tūrisma industriju Kambodžā un citās valstīs un pieprasa, lai ES dalībvalstis izstrādā un piemēro nepieciešamās tiesību normas, lai tiesātu visus nepilngadīgo seksa tūrismā darbojošos;

6.  uzstāj, lai Komisija, izstrādājot cilvēktiesību politiku, ņem vērā cilvēku tirdzniecībā cietušo bērnu un sieviešu tiesības saskaņā ar Eiropas iniciatīvu demokrātijai un cilvēktiesībām;

7.  pieprasa, lai Komisija atbalsta cilvēktiesību organizācijas Kambodžā un īpaši organizācijas, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecības un seksuālas izmantošanas upuru aizsardzību;

8.  atzinīgi vērtē Kambodžas valdības lēmumu izveidot ministriju komiteju, kā novērotājus iekļaujot pārstāvjus no ārvalstu pārstāvniecībām un valstu un starptautiskām nevalstiskajām organizācijām, lai būtu par lieciniekiem, veiktu turpmāku izmeklēšanu un personīgi iztaujātu attiecīgās sievietes;

9.  ir pārliecināts par tikko izveidotās ministriju komitejas darbības pozitīvu un godīgu rezultātu un atzīst, ka Kambodžas iestādes ir centušās apkarot sieviešu un bērnu tirdzniecību; tomēr uzsver vajadzību palielināt cilvēku tirdzniecībā nodarbināto kriminālvajāšanu un tiesāšanu skaitu, lai izbeigtu sieviešu tirdzniecību un bērnu prostitūciju;

10.  aicina Kambodžas iestādes garantēt drošību bērnu aizsardzības organizācijām un to darbiniekiem, īpaši tām organizācijām, kas palīdz cilvēku tirdzniecības un seksuālās izmantošanas upuriem;

11.  aicina Kambodžas iestādes garantēt Somaly Mam drošību, jo viņas dzīvībai draud briesmas;

12.  aicina Kambodžas valdību ratificēt ANO Protokolu par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to un ANO Konvenciju pret organizēto noziedzību;

13.  aicina ES dalībvalstis darboties kopā cīņā pret organizēto noziedzību un cilvēku tirdzniecību, īpaši bērnu tirdzniecību;

14.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Kambodžas valdībai un ASEAN dalībvalstu valdībām.