Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0035/2005Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0035/2005

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

12.1.2005

projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie w sprawie handlu kobietami i dziećmi w Kambodży

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0035/2005
Teksty złożone :
RC-B6-0035/2005
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie handlu kobietami i dziećmi w Kambodży

Parlament Europejski,

-  –   uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Kambodży, a w szczególności rezolucje z dn. 11 lutego 2004r. i 12 marca 2003r.,

-  uwzględniając porozumienie o współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Kambodży, które weszło w życie dn. 1 listopada 1999r.,

-  uwzględniając Dokument w sprawie Strategii WE-Kambodża na lata 2000-2003 oraz Krajowy Program Wskaźnikowy na lata 2005-2006,

-  uwzględniając oświadczenie lokalnej Prezydencji Unii Europejskiej w imieniu unijnych szefów misji w Phnom Penh w sprawie ataku na schronisko dla ofiar handlu ludźmi prowadzonego przez organizację "Agir Pour les Femmes en Situation Précaire" (AFESIP),

-  uwzględniając Konwencję ONZ o Prawach Dziecka oraz Konwencję w sprawie zwalczania wszelkich form dyskryminacji kobiet, ratyfikowane przez Kambodżę i wszystkie Państwa Członkowskie UE,

-  uwzględniając Protokół ONZ w sprawie zapobiegania, zniesienia i karania handlu ludźmi, szczególnie kobietami i dziećmi, a także Konwencję ONZ o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej,

-  uwzględniając wytyczne UE w sprawie ochrony działaczy na rzecz praw człowieka, zatwierdzone przez Radę Europejską w lipcu 2004r.,

-  uwzględniając porozumienie pomiędzy ONZ i Kambodżą w sprawie budżetu dla Specjalnego Trybunału Zbrodni Wojennych w Kambodży,

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.  A.   uwzględniając atak na Centrum Srey Khan należące do Stowarzyszenia AFESIP ('Agir pour les Femmes en Situation Précaire'), gdzie przebywało dziewięćdziesiąt jeden kobiet i młodych dziewcząt, z których osiemdziesiąt trzy zostały uwolnione przez urzędników pracujących w Departamencie ds. Handlu Ludźmi i Ochrony Młodzieży dzień wcześniej z hotelu, w którym były prostytuowane,

B.  mając na uwadze, iż los tych dziewięćdziesięciu jeden kobiet i dziewczynek jest nieznany,

C.  mając na uwadze, iż podczas operacji policyjnej aresztowano, a na drugi dzień zwolniono osiem osób,

D.  mając na uwadze groźby śmierci kierowane pod adresem Somaly Mam, działaczki pracującej na rzecz dzieci zmuszanych do prostytucji, której władze Kambodży nie są w stanie zapewnić ochrony,

E.  mając na uwadze, iż handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne są formą współczesnego niewolnictwa i stanowią rażące pogwałcenie fundamentalnych praw człowieka dokonywane przez zorganizowane siatki przestępcze działające ponad granicami; mając na uwadze, iż jest to lukratywny interes dla nielegalnych handlarzy,

F.  mając na uwadze, iż handel ludźmi zatacza coraz szersze kręgi z powodu ubóstwa, bezrobocia, bezbronności kobiet i dzieci, pogarszających się warunków socjalnych w ich krajach pochodzenia, wysokich zysków i niskiego stopnia ryzyka dla nielegalnych handlarzy oraz popytu na kobiety i dzieci zmuszane do prostytucji i innych form wykorzystywania seksualnego,

G.  mając na uwadze wysiłki, jakie wciąż niezbędne są w walce z przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi,

H.  mając na uwadze, iż podczas VII Posiedzenia Grupy Konsultacyjnej w sprawie Kambodży w dn. 6 i 7 grudnia 2004r. uczestnicy przyjęli serię wspólnych środków, w tym prawa w zakresie przemocy w rodzinie i zwalczania handlu ludźmi,

I.  biorąc pod uwagę utworzenie przez rząd Kambodży ponadministerialnego komitetu, którego zadaniem będzie przeprowadzenie śledztwa w sprawie ataku na centrum AFESIP,

1.  potępia wykorzystywanie seksualne nieletnich jako przestępstwo erga omnes i jako atak na fundamentalne prawa dziecka, które to czyny muszą być zwalczane na wszystkich poziomach,

2.  wyraża troskę zjawiskiem prostytucji dziecięcej w Kambodży i handlem ludźmi zarówno z, jak i do Kambodży, który ma na celu wykorzystywanie ich do prac przymusowych, prostytucji i żebractwa, a także do nielegalnych adopcji,

3.  przywołuje zasady zawarte w Karcie Praw Człowieka, a w szczególności prawa dziewczynek w przypadku wykorzystywania seksualnego nieletnich w Azji i na całym świecie,

4.  potępia zaatakowanie w dn. 8 grudnia 2004r. schroniska AFESIP dla ofiar handlu ludźmi w Phnom Penh i uprowadzenie dziewięćdziesięciu jeden kobiet i dziewczynek, wśród których znajdowały się osoby nieletnie,

5.  potępia przemysł związany z turystyką seksualną w Kambodży i innych krajach, gdzie proceder ten ma miejsce, oraz zwraca się do Państw Członkowskich UE o utworzenie i przyjęcie koniecznego ustawodawstwa potrzebnego do postawienia przed obliczem sprawiedliwości wszystkich osób zaangażowanych w organizowanie turystyki seksualnej wykorzystującej nieletnich,

6.  nalega, aby Komisja wzięła pod uwagę prawa dzieci i kobiet, które są ofiarami nielegalnego handlu, w programowaniu polityki związanej z prawami człowieka w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka,

7.  zwraca się do Komisji o wspieranie organizacji działających na rzecz praw człowieka w Kambodży, a w szczególności tych, które poświęcają się ochronie ofiar handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego,

8.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję rządu Kambodży w sprawie powołania ponadministerialnej komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele misji zagranicznych oraz krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych jako obserwatorzy, którzy będą świadczyć, prowadzić dalsze dochodzenia i osobiście przesłuchiwać kobiety-ofiary,

9.  przekonany jest o pozytywnym i uczciwym wyniku prac nowo powołanego komitetu ponadministerialnego i przyznaje, iż władze Kambodży poczyniły wysiłki w zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podkreśla jednak potrzebę zwiększenia liczby śledztw i wyroków skazujących dla handlarzy, tak aby ukrócić ten proceder,

10.  wzywa władze Kambodży do zagwarantowania bezpieczeństwa organizacjom chroniącym dzieci i ich pracownikom, a w szczególności organizacjom pracującym na rzecz pomocy ofiarom handlu i wykorzystywania seksualnego,

11.  wzywa władze Kambodży do zagwarantowania bezpieczeństwa Somaly Mam, której życie znajduje się w niebezpieczeństwie,

12.  wzywa rząd Kambodży do ratyfikowania Protokołu ONZ w sprawie zapobiegania, zniesienia i karania handlu ludźmi, szczególnie kobietami i dziećmi, a także Konwencję ONZ o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej,

13.  wzywa Państwa Członkowskie UE do wspólnego działania w walce przeciwko przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi, w szczególności handlu nieletnimi,

14.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Kambodży oraz rządom Państw członkowskich ASEAN..