Společný návrh usnesení - RC-B6-0091/2005Společný návrh usnesení
RC-B6-0091/2005

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

22. 2. 2005

který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci:
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o budoucnosti ocelářství

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0091/2005
Předložené texty :
RC-B6-0091/2005
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o ocelářství

Evropský parlament,

–  s ohledem na Chartu základních práv Evropské unie a zejména na její ustanovení o sociálních právech a na článek 136 Smlouvy o ES, podle něhož je cílem členských států podpora zaměstnanosti, zlepšení životních a pracovních podmínek, řádná sociální ochrana, dialog mezi vedením a zaměstnanci, rozvoj lidských zdrojů s ohledem na trvale vysokou zaměstnanost a boj s vyloučeností,

–   s ohledem na směrnici 2002/14/ES ze dne 11. března 20022[1] o informování zaměstnanců a konzultování s nimi, na směrnici 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění a na směrnici 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o založení evropských závodních rad; vzhledem k tomu, že se obě posledně jmenované směrnice zabývají harmonizací právních předpisů členských států týkajících se nástrojů dialogu mezi vedením a zaměstnanci,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o ocelářském průmyslu a průmyslové restrukturalizaci a fúzích a zejména na usnesení o případu AST/Thyssen Krupp (Terni, Itálie), která byla jednomyslně schválena dne 12. února 2004,

–  s ohledem na neustále ubývající pracovní místa v evropském ocelářském průmyslu,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie byla vystavěna na vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO),

B.   vzhledem k tomu, že cílem Lisabonské strategie je vytvořit z EU nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku na světě založenou na znalostech, která bude schopna trvalého hospodářského rozvoje spolu s vytvářením většího množství lepších pracovních míst a větší sociální soudržnosti,

C.   znepokojen nezapojením se do technologické výroby na vysoké úrovni, která je v posledních letech považována za příklad technologického know-how, a kterou je proto nutno chránit,

D.   s ohledem na zájem EU o vytvoření podmínek, v nichž bude možno udržet průmyslovou činnost, která zaměstnává velkou část pracujících rozšířené Evropy,

E.   vzhledem k tomu, že solidarita musí být jak pro dnešní, tak i pro budoucí generace, vyjádřena pomocí hospodářské a sociální soudržnosti, která znevýhodněným oblastem a skupinám obyvatel v EU pomůže odstranit nerovnosti na základě většího růstu a konkurenceschopnosti,

F.   vzhledem k tomu, že společnost Thyssen-Krupp nerespektovala závazky učiněné v dohodě, která byla vyjednána s italskou vládou ohledně závodu v Terni a podle níž měla být ocelárna zachována výměnou za výhody plynoucí z infrastruktury a nákladů na energii,

G.   vzhledem k tomu, že z průmyslového hlediska neexistuje důvod nerespektovat dohodu z června 2004, především s ohledem na 55% zvýšení čistého zisku společnosti, který v současné době činí více než 844 mil. eur,

H.   vzhledem k tomu, že méně než jeden rok po uzavření této dohody společnost opět oznámila svůj záměr zavřít ocelářský závod na výrobu magnetických plechů, přičemž existuje riziko, že příští rok dojde k uzavření všech kováren; vzhledem k tomu, že z průmyslového hlediska neexistuje důvod nerespektovat dohody, kterých strany již dosáhly ohledně demontáže závoru společnosti Thyssen-Krupp v Terni,

I.   vzhledem k tomu, že snížení výroby magnetických plechů v Terni bude prakticky znamenat ztrátu strategického průmyslového odvětví v Itálii, což bude mít závažné důsledky na konkurenceschopnost hospodářství a zaměstnanost mladých kvalifikovaných lidí,

J.   s ohledem na značné veřejné investice, včetně financování pomocí Cíle 2 Strukturálních fondů a z Evropského sociálního fondu, které byly uskutečněny za účelem rozvoje místního systému, infrastruktury a odborného vzdělávání a z nichž společnost Thyssen-Krupp profitovala,

K.   s ohledem na obnovené protesty dotčených pracovníků, jejich odborů, místní komunity a zástupců místní správy,

1.  vyzývá Komisi, jak již bylo zmíněno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2004 (B5-0076/04), aby přijala rozhodnější strategii na řešení restrukturalizace průmyslu a jejích sociálních dopadů;

2.  vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly iniciativy, které mají zabránit úpadku evropského ocelářského průmyslu a následným ztrátám kvalifikovaných pracovních míst, zejména v těch odborných oblastech, v nichž se značné prostředky investovaly do inovací;

3.  vyzývá společnost Thyssen Krupp, v návaznosti na podobnou intervenci ze strany italské vlády a Komise, aby zachovala počet pracovníků, dodržovala plán investic předložený v červnu 2004 a rozvíjela jiná výrobní odvětví (slitiny a titan), které nejsou přímo spojeny s jejím základním výrobním odvětvím, tj. výrobou oceli;

4.  vyjadřuje svou solidaritu s dotčenými pracovníky a jejich rodinami, zaměstnanými v závodě AST nebo zabývajícími se příbuznými činnostmi, jejichž místa jsou nyní ohrožena;

5.  domnívá se, že využití finančních prostředků Společenství a zejména financování průmyslu a financování z Evropské sociálního fondu by mělo podléhat specifickým pravidlům se vztahem k inovaci, místnímu rozvoji, zaměstnanosti a k dlouhodobým výrobním závazkům společností, které z takového financování profitují, na daném území; vyzývá zejména k tomu, aby byly předpisy upravující používání Strukturálních fondů dodržovány a posíleny;

6.  vyzývá Komisi a národní vlády, aby v zájmu udržitelného rozvoje vytvořily právní předpisy týkající se sociální odpovědnosti podniků;

7.  domnívá se, že inovace v Evropě je nutno podporovat pomocí rozvoje průmyslových zájmů, především v moderních odvětvích a odvětvích využívajících nejnovější technologie, přičemž je potřeba podporovat vhodné plány na racionalizaci průmyslové výroby; zdůrazňuje, že investice do výzkumu a vývoje lze použít na vývoj nových materiálů, modelů a procesů, které mohou přetvořit tradiční průmyslová odvětví;

8.  žádá Komisi, aby předložila sdělení o současném stavu ocelářství a aby vytvořila skupinu na vysoké úrovni, která by se tímto odvětvím zabývala;

9.  vyzývá Komisi, aby po ukončení platnosti smlouvy o ESUO předložila strategii příštího vývoje ocelářství, aby bylo lze podporovat schopnost Evropy nezávisle podnikat v tomto odvětví;

10.  vyzývá členské státy, aby podpořily a urychlily sociální dialog na základě dodržování národních a evropských právních předpisů o informování a zaměstnanců a konzultování s nimi a aby přijaly účinná opatření zaměřená na ochranu zástupců odborů;

11.  vyzývá Komisi, aby se zasadila o přijetí rozhodnutí na úrovni WTO nebo OECD, které by zajistilo ochranu ocelářského průmyslu Evropské unie na mezinárodním trhu;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, WTO, OECD a sociálním partnerům.