Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0091/2005Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0091/2005

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

22.2.2005

Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Terasesektori tulevik

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0091/2005
Esitatud tekstid :
RC-B6-0091/2005
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon terasesektori kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ja eriti selle sotsiaalseid õigusi käsitlevaid sätteid, samuti EÜ asutamislepingu artiklit 136, mille kohaselt on liikmesriikide eesmärk tööhõive edendamine, parandatud elamis- ja töötingimused, piisav sotsiaalkaitse, töösuhte poolte dialoog ning inimressursside arendamine, pidades silmas kestvat kõrget tööhõivet ja tööturult väljatõrjumise tõkestamist;

–   võttes arvesse 11. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/14/EÜ2[1] töötajate teavitamise ja ärakuulamise kohta, 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ning 22. septembri 1994. aasta direktiivi Euroopa töönõukogu asutamise kohta; arvestades, et kaks viimatinimetatud direktiivi käsitlevad liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist töösuhte poolte dialoogi instrumentide osas;

–  võttes arvesse varasemaid resolutsioone terasetööstuse, tööstuse restruktureerimise ja ettevõtete ühinemise kohta ning eriti 12. veebruaril 2004. aastal ühehäälselt vastu võetud resolutsiooni AST / Thyssen Kruppi (Terni, Itaalia) juhtumi kohta;

–  võttes arvesse jätkuvaid koondamisi Euroopa terasetööstuses;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4;

A.  arvestades, et Euroopat on üles ehitatud alates Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) loomisest;

B.  arvestades, et Lissaboni strateegia eesmärk on muuta EL maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistepõhiseks majanduseks, mis on suuteline püsivaks majanduskasvuks, millega omakorda kaasneb täiendavate ja paremate töökohtade loomine ning suurem sotsiaalne ühtekuuluvus;

C.  olles mures, et loobutakse kõrgtehnoloogilisest tootmisest, mida on viimastel aastatel peetud tehnoloogiliste teadmiste mudeliks ning mida tuleb seega kaitsta;

D.  võttes arvesse ELi huvi luua tingimused, kus oleks võimalik säilitada tööstusharud, milles töötab suur osa laienenud Euroopa töötavast elanikkonnast;

E.  arvestades, et nii praegusel ajal kui ka tulevasi põlvkondi silmas pidades on vaja solidaarsust kindlalt väljendada läbi majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse, mis aitab suurenenud kasvu ja konkurentsivõime abil kaotada ebasoodsates tingimustes olevate ELi alade ja elanikkonnarühmade ebavõrdsuse;

F.  arvestades, et Thyssen-Krupp ei ole järginud Terni tehase kohta Itaalia valitsusega saavutatud kokkuleppega võetud kohustusi, mille kohaselt jääks terasetehas alles ning vastutasuks saaks ettevõte toetust infrastruktuuri- ja energiakulude katmiseks;

G.  arvestades, et 2004. aasta juunis sõlmitud kokkuleppe täitmisest hoidumist ei õigusta mitte ükski tööstuslik põhjus, eriti pidades silmas ettevõtte kasumi suurenemist 55% võrra, küündides praegu enam kui 844 miljoni euroni;

H.  arvestades, et kokkuleppest vähem kui aasta möödudes on ettevõtte taas teatanud oma kavatsusest sulgeda magnetilise lehtterase tehased ning võimalusest sulgeda järgmisel aastal kõik metallisulatustöökojad; arvestades, et kõikide huvitatud poolte vahel saavutatud kokkulepete täitmisest hoidumist või Ternis asuva Thyssen-Kruppi tehase likvideerimist ei õigusta mitte ükski tööstuslik põhjus;

I.  arvestades, et magnetilise terase tootmise vähendamine Ternis tähendab praktiliselt selle strateegilise tööstussektori kadumist Itaalias ning sellel on tõsised tagajärjed majanduse konkurentsivõimele ja noorte kvalifitseeritud inimeste tööhõivele;

J.  võttes arvesse märkimisväärseid avalikke investeeringuid – sh eesmärgi 2 raames eraldatud struktuurivahendeid ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid – kohaliku süsteemi, infrastruktuuride ja tööalase koolituse arendamiseks, mis ettevõttesse AST Thyssen-Krupp on tehtud;

K.  võttes arvesse probleemiga seotud töötajate, nende liitude, kohaliku kogukonna ja kohaliku ametivõimu esindajate uusi proteste;

1.  kutsub Euroopa Komisjoni üles vastu võtma otsustavamat strateegiat tööstuse restruktureerimisega ja selle sotsiaalse mõjuga tegelemiseks, nagu juba paluti Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2004. aasta resolutsioonis (B5-0076/04);

2.  kutsub liikmesriike ja Euroopa Komisjoni üles edendama algatusi Euroopa terasetööstuse hääbumise ja sellest tuleneva kvalifitseeritud töökohtade kadumise ennetamiseks, eriti valdkondades, kus innovatsiooni heaks on tehtud suuri investeeringuid;

3.  kutsub Thyssen Kruppi üles pärast Itaalia valitsuse ja Euroopa Komisjoni säärast sekkumist säilitama töötajate arvu, täitma 2004. aasta juunis esitatud investeerimisplaani ja arendama muid tootmisharusid (sulamid ja titaan), mis ei ole otseselt seotud ettevõtte peamise tegevusega, st roostevaba terase tootmisega;

4.  väljendab solidaarsust probleemiga otseselt seotud töötajate ja nende sugulastega, kes töötavad AST tehases või on seotud selle tegevusega ning kelle töökoht on ohus;

5.  on seisukohal, et ühenduse rahaliste vahendite kasutamise kohta ning eelkõige tööstuse rahastamiseks mõeldud ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise kohta peaks toetust saavatele ettevõtetele kehtestama erieeskirjad innovatsiooni, kohaliku arengu ja tööhõive osas ning kohustuse säilitada tootmine kindlal territooriumil pika aja jooksul; nõuab eelkõige struktuurifondide kasutamise eeskirjade järgimist ja karmistamist;

6.  kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide valitsusi üles koostama õigusakte ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta säästva arengu eesmärgil;

7.  on seisukohal, et Euroopas on vaja tööstuslike huvide arendamise kaudu edendada innovatsiooni, eriti kaasaegse ja kõrgtehnoloogia sektorites, toetades asjakohaseid plaane tööstuse ümberkorraldamiseks; rõhutab, et teadusuuringutesse ja arengusse tehtud investeeringuid võib kasutada uute materjalide, skeemide ja protsesside arendamiseks, mis võivad traditsioonilisi tööstusharusid ümber kujundada;

8.  palub Euroopa Komisjonil esitada teatis terasesektori praeguse olukorra kohta ja luua kõrgetasemeline töörühm selle sektoriga tegelemiseks;

9.  palub Euroopa Komisjonil pärast ESTÜ asutamislepingu kehtivusaja lõppemist esitada terasesektori tulevikuväljavaateid käsitlev strateegia Euroopa suutlikkuse edendamiseks nimetatud sektoris;

10.  kutsub liikmesriike üles kooskõlas töötajate teavitamist ja ärakuulamist sätestavate riiklike ja Euroopa õigusaktidega edendama ja tihendama sotsiaalset dialoogi ning vastu võtma tõhusad meetmed ametiühingute esindajate kaitsmiseks;

11.  kutsub Euroopa Komisjoni üles tegema tööd WTO ja OECD tasandi otsuse nimel, mis tagaks liidu terasetööstuse kaitse rahvusvahelisel turul;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa Komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, WTOle, OECDle ja sotsiaalpartneritele.