Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0091/2005Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0091/2005

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

22.02.2005.

Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesnieguši:
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: par tērauda rūpniecības nozares nākotni.

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B6-0091/2005
Iesniegtie teksti :
RC-B6-0091/2005
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par tērauda rūpniecības nozares nākotni

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās noteikumus par sociālajām tiesībām, kā arī EK Līguma 136. pantu, kas paredz, ka dalībvalstu mērķi ir nodarbinātības veicināšana, uzlaboti dzīves un darba apstākļi, pienācīga sociālā aizsardzība, dialogs starp darba devējiem un darbiniekiem, cilvēkresursu attīstība nolūkā panākt ilgstošu, augstu nodarbinātību, kā arī cīņa ar sociālo atstumtību,

–   ņemot vērā 2002. gada 11. marta Direktīvu 2002/14/EK2[1] par vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai, 1998. gada 20. jūlija Direktīvu 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu, kā arī 1994. gada 22. septembra Direktīvu 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi; tā kā abas iepriekš minētās direktīvas attiecas uz dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar dialoga instrumentiem starp darba devējiem un darbiniekiem,

–  ņemot vērā iepriekšējās 2004. gada 12. februārī vienprātīgi pieņemtās rezolūcijas par tērauda rūpniecības nozari, rūpniecības pārstrukturēšanu un uzņēmumu apvienošanos, jo īpaši par AST/Thyssen Krupp uzņēmuma lietu (Terni, Itālija),

–  ņemot vērā to, ka Eiropas tērauda rūpniecības nozarē turpina samazināties darba vietu skaits;

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.  tā kā Eiropa Savienība ir izveidota no Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK);

B.  tā kā Lisabonas stratēģijas mērķis ir izveidot ES par viskonkurētspējīgāko un visdinamiskāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē ar ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, kā arī lielāka skaita un labāku darba vietu radīšanu un lielāku sociālo kohēziju;

C.  nobažījies par atteikšanos no augsta līmeņa tehnoloģiskās ražošanas, ko pēdējo gadu laikā uzskata par tehnoloģisko zināšanu paraugu un ko tādēļ ir jāaizsargā;

D.  ņemot vērā ES interesi nodrošināt apstākļus, kādos var saglabāt rūpniecisku ražošanu, kurā nodarbina lielu daļu paplašinātās Eiropas Savienības strādājošo;

E.  tā kā solidaritātei gan pašreizējā, gan nākamajās paaudzēs ir nepieciešami nopietni pasākumi attiecībā uz ekonomisko un sociālo kohēziju, kura palīdzēs nelabvēlīgiem reģioniem un iedzīvotāju grupām ES novērst atšķirības, pamatojoties uz pastiprinātu izaugsmi un konkurētspēju;

F.  tā kā Thyssen-Krupp nav izpildījis saistības, par kurām tas ir vienojies ar Itālijas valdību par ražotni Ternī, un šī vienošanās paredz, ka tērauda ražotni uzturēs apmaiņā pret infrastruktūras un enerģijas izmaksu priekšrocībām;

G.  tā kā nav rūpnieciska pamatojuma tam, ka nav ievērota 2004. gada vienošanās, īpaši ņemot vērā uzņēmuma tīrās peļņas pieaugumu par 55 %, kas pašlaik ir 844 miljoni EUR;

H.  tā kā nepilnu gadu pēc vienošanās uzņēmums atkal ir paziņojis par nodomu slēgt magnētiskā tērauda plākšņu ražotni, kā arī, iespējams, slēgt visas lietuves nākamajā gadā; tā kā nav rūpnieciska pamatojuma tam, ka uzņēmums neievēro 2004. gada vienošanos, kuru panākušas visas attiecīgās puses, ne arī Thyssen-Krupp rūpnīcas slēgšanai Terni;

I.  tā kā magnētiskā tērauda ražošanas samazināšana Terni pamatā nozīmēs šīs stratēģiskās rūpniecības nozares zaudēšanu Itālijā, radot nopietnas sekas saistībā ar ekonomikas konkurētspēju un jaunu, kvalificētu cilvēku nodarbinātību;

J.  ņemot vērā ievērojamos publiskos ieguldījumus, ko ir saņēmis AST Thyssen-Krupp, tostarp struktūrfondu līdzekļus saistībā ar 2. mērķi un Eiropas Sociālā fonda līdzekļus vietējās sistēmas, infrastruktūras un arodmācību programmu attīstībai;

K.  ņemot vērā skarto strādnieku, arodbiedrību, vietējās sabiedrības un vietējo varasiestāžu pārstāvju atkārtotos protestus;

1.  aicina Komisiju, kā jau ir prasījis Eiropas Parlamenta 2004. gada 12. februāra rezolūcijā (B5-0076/04), pieņemt izšķirīgāku stratēģiju rūpniecības pārstrukturēšanas un tās sociālo seku problēmu risināšanai;

2.  aicina dalībvalstis un Komisiju sekmēt iniciatīvas, kas novērstu Eiropas Savienības tērauda rūpniecības nozares samazināšanos un kvalificētu darba vietu turpmāku zaudēšanu, īpaši attiecībā uz pasaules līmeņa rūpniecības centriem, kuros ir bijuši liela apjoma ieguldījumi novatorismā;

3.  aicina Thyssen Krupp, ņemot vērā Itālijas valdības un Komisijas iejaukšanos, saglabāt darbinieku skaitu, izpildīt 2004. gada jūnijā iesniegto ieguldījumu plānu, kā arī attīstīt citas ražotnes (sakausējumu un titāna), kas nav tieši saistītas ar galveno nerūsējošā tērauda ražošanu;

4.  izrāda solidaritāti tiem skartajiem strādniekiem, kas strādā AST rūpnīcā vai saistītā nozarē un kuru darba vietas pašlaik ir apdraudētas, kā arī viņu radiniekiem;

5.  uzskata, ka Kopienas līdzekļu, īpaši rūpniecības finansēšanai, kā arī Eiropas Sociālā fonda līdzekļu izmantošanai jāpiemēro īpaši noteikumi attiecībā uz novatorismu, vietējo attīstību, nodarbinātību un ilgtermiņa ražošanas saistībām saņēmējuzņēmumiem šajā teritorijā; jo īpaši aicina ievērot un nostiprināt noteikumus par struktūrfondu izmantošanu;

6.  aicina Komisiju un valstu valdības ilgtspējīgas attīstības labad ieviest tiesību aktus par uzņēmumu sociālo atbildību;

7.  uzskata, ka Eiropas Savienībai jāveicina novatorisms, attīstot rūpnieciskās intereses, īpaši progresīvo un augsto tehnoloģiju jomās, un atbalstot attiecīgus rūpniecības pārstrukturēšanas plānus; uzsver, ka ieguldījumus pētniecībā un attīstībā var izmantot, lai izstrādātu jaunus materiālus, projektus un procesus, kas var pārstrukturēt tradicionālās rūpniecības nozares;

8.  aicina Komisiju iesniegt paziņojumu par pašreizējo situāciju tērauda rūpniecības nozarē un izveidot augsta līmeņa grupu šajā nozarē;

9.  aicina Komisiju pēc EOTK dibināšanas līguma spēkā esības beigām iesniegt stratēģiju par nākotnes perspektīvām tērauda rūpniecības nozarē, lai veicinātu Eiropas Savienības neatkarīgas iespējas šajā nozarē;

10.  aicina dalībvalstis veicināt un paātrināt sociālo dialogu, pamatojoties uz valstu un Eiropas Savienības tiesību aktu saskaņotību darbinieku informēšanas un uzklausīšanas jomā, kā arī pieņemt efektīvus pasākumus, lai aizsargātu arodbiedrību pārstāvjus;

11.  aicina Komisiju strādāt pie lēmumu pieņemšanas PTO un OSCE līmenī, kas nodrošinātu Eiropas Savienības tērauda rūpniecības nozares aizsardzību starptautiskajā tirgū;

12.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, PTO un OSCE, kā arī darba tirgus partneriem.