Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0091/2005Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0091/2005

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

22.2.2005

ktorý v súlade s článkom 103 odsekom 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o budúcnosti oceliarskeho odvetvia

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0091/2005
Predkladané texty :
RC-B6-0091/2005
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o oceliarskom odvetví

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej ustanovenia týkajúce sa sociálnych práv a na článok 136 Zmluvy o ES, podľa ktorého majú členské štáty za cieľ podporovať zamestnanosť pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné podmienky, primeranú sociálnu ochranu, dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov so zreteľom na permanentne vysokú zamestnanosť a boj proti vylučovaniu z trhu práce,

–   so zreteľom na smernicu č. 2002/14/ES z 11. marca 20022[1] , ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve, smernicu č. 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania a smernicu č. 94/45/ES z 22. septembra 1994 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady; keďže posledné dve uvedené smernice sa týkajú zosúladenia právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa nástrojov dialógu medzi sociálnymi partnermi,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenia Európskeho parlamentu o oceliarskom priemysle, reštrukturalizácii priemyslu a spájaní podnikov a predovšetkým o prípade AST/Thyssen Krupp (Terni, Taliansko), ktoré bolo 12. februára 2004 jednomyseľne prijaté,

–  so zreteľom na pokračujúce rušenie pracovných miest v oceliarskom priemysle v Európe,

–  so zreteľom na článok 103 odsek 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže budovanie Európy sa začalo založením Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ (ESUO),

B.  keďže cieľom lisabonskej stratégie je pretvoriť EÚ na najkonkunkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu ekonomiku založenú na vedomostiach na svete, schopnú trvalo udržateľného rastu spolu s vytváraním väčšieho počtu a lepších pracovných miest a silnejšej sociálnej súdržnosti,

C.  znepokojený nad ubúdaním sa výrob na vysokej technickej úrovni, ktoré boli v posledných rokoch považované za vzor technického know-how a ktoré sa preto musia chrániť,

D.  so zreteľom na záujem EÚ vytvárať podmienky, v ktorých by mohol existovať priemysel, v ktorom je zamestnaná veľká časť pracujúcej populácie rozšírenej Európy,

E.  keďže solidarita musí mať silnú oporu, pre súčasnú a budúce generácie, v hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorá na základe zvýšeného rastu a konkurencieschopnosti pomôže znevýhodneným oblastiam a skupinám obyvateľstva pri vyrovnávaní rozdielov,

F.  keďže firma Thyssen-Krupp nerešpektovala svoje záväzky vyplývajúce z dohody, ktorú uzavrela s talianskou vládou, týkajúcej sa jej prevádzky v Terni, podľa ktorej mala byť oceliarska výroby zachovaná výmenou za poskytnuté výhody v súvislosti s infraštruktúrou a energetickými nákladmi,

G.  keďže nerešpektovanie dohody nemôže ospravedlniť žiaden z dôvodov súvisiacich s priemyslom, predovšetkým vzhľadom na 55%-ný nárast čistých ziskov spoločnosti, ktoré sú teraz na úrovni viac ako 844 miliónov eur,

H.  keďže spoločnosť menej ako po roku znovu oznámila, že mieni zatvoriť továreň na výrobu elektrotechnických plechov, čo môže znamenať zatvorenie všetkých železiarní v budúcom roku; keďže nerešpektovanie dohody uzavretej všetkými zainteresovanými stranami a zrušenie prevádzky firmy Thyssen-Krupp v Terni nemôže ospravedlniť žiaden z dôvodov súvisiacich s priemyslom;

I.  keďže zníženie výroby elektrotechnických plechov v Terni bude v podstate znamenať, že Taliansko príde o toto strategické odvetvie priemyslu, čo bude mať vážne následky na konkurencieschopnosť hospodárstva a zamestnanosť mladých kvalifikovaných ľudí;

J.  so zreteľom na značné verejné investície vrátane prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre oblasti Cieľa 2 a z Európskeho sociálneho fondu do rozvoja miestnych systémov, infraštruktúr a odborného vzdelávania, ktoré využíval AST Thyssen-Krupp,

K.  so zreteľom na opätovné protesty postihnutých pracovníkov, ich odborov, miestnych spoločností a zástupcov miestnych orgánov,

1.  vyzýva Komisiu, aby prijala rozhodnejšiu stratégiu vzhľadom na reštrukturalizáciu priemyslu a jej sociálneho dopadu, ako už žiadal Európsky parlament v uznesení z 12. februára 2004 (B5-0076/04);

2.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporili iniciatívy, ktoré majú zamedziť zmenšovaniu európskeho oceliarskeho priemyslu a následnej strate pracovných miest pre kvalifikovaných pracovníkov, najmä v priemyselných centrách, ktoré patria k najvýznamnejším na svete, v ktorých bolo veľa investované do inovácií;

3.  vyzýva spoločnosť Thyssen Krupp, nasledujúc intervenciu talianskej vlády a Komisie, aby zachovala počet pracovníkov v súlade s investičným plánom, ktorý predložila v júni 2004, a aby rozvinula iné odvetvia výroby (zliatiny a titán), ktoré nesúvisia priamo s jej hlavným zameraním na výrobu nehrdzavejúcej ocele;

4.  vyjadruje solidaritu postihnutým pracovníkom a ich rodinám, ktorí sú zamestnaní v prevádzke AST alebo v rámci súvisiacich činností, ktorých pracovné miesta sú v súčasnosti ohrozené;

5.  domnieva sa, že využívanie fondov Spoločenstva, najmä finančných prostriedkov určených pre priemysel a z Európskeho sociálneho fondu by malo byť podmienené špecifickými predpismi týkajúcimi sa inovácií, miestneho rozvoja, zamestnanosti a z dlhodobého hľadiska zachovaním výroby podnikov využívajúcich podporu v danej oblasti; žiada predovšetkým o dodržiavanie a posilnenie predpisov týkajúcich sa využívania prostriedkov štrukturálnych fondov;

6.  vyzýva Komisiu a vlády jednotlivých štátov, aby navrhli legislatívu týkajúcu sa spoločenskej zodpovednosti firiem v záujme trvalo udržateľného rozvoja;

7.  domnieva sa, že Európa musí podporiť inovácie vytvorením prijateľnejších podmienok pre svoje záujmy v oblasti priemyslu, najmä v technicky pokročilých odvetviach a odvetviach na vysokej technickej úrovni, prostredníctvom podpory príslušných plánov presunu pracovníkov; zdôrazňuje, že investície do výskumu a vývoja sa môžu využiť na vývoj nových materiálov, modelov a postupov, ktoré môžu viesť k pretvoreniu tradičných priemyselných odvetví;

8.  žiada Komisiu, aby predložila oznámenie o aktuálnom stave oceliarskeho odvetvia a aby pre toto odvetvie vytvorila skupinu na vysokej úrovni;

9.  vyzýva Komisiu, aby po skončení platnosti Zmluvy zakladajúcej ESUO predstavila stratégiu budúceho vývoja v oceliarskom odvetví s cieľom podporiť nezávislé európske možnosti v tomto odvetví;

10.  vyzýva členské štáty, aby podporili a zintenzívnili sociálny dialóg, ktorý je založený na súlade s vnútroštátnou a európskou legislatívou týkajúcou sa informovania a porád so zamestnancami a aby prijali účinné opatrenia s cieľom ochrany predstaviteľov odborov;

11.  vyzýva Komisiu, aby sa v rámci WTO a OECD zasadzovala o prijatie rozhodnutia, ktoré by zabezpečilo ochranu oceliarskeho priemyslu Únie v rámci medzinárodného trhu;

12.  poveruje predsedu Parlamentu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, WTO, OECD a sociálnym partnerom.