Společný návrh usnesení - RC-B6-0250/2005Společný návrh usnesení
RC-B6-0250/2005

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

13. 4. 2005

který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předložili poslanci
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o humanitární pomoci uprchlíkům ze Sahary

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0250/2005
Předložené texty :
RC-B6-0250/2005
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární pomoci pro uprchlíky ze Sahary

Evropský parlament,

- s ohledem na své usnesení o západní Sahaře ze dne 16. března 2000, v němž Evropský parlament „žádá Komisi, aby poskytla více humanitární pomoci uprchlíkům ze Sahary, a vyzývá ji, aby zvýšila humanitární pomoc pro obyvatele Sahary, zejména pokud jde o potraviny, zdravotnictví a vzdělávání“.

- s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2003 o předběžném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2004, v němž požaduje, aby bylo zaručeno, že saharských uprchlíkům bude neustále poskytována humanitární pomoci,

- s ohledem na závěry skupiny evropských poslanců, kteří ve dnech 3. - 6. března 2005 navštívili tábory uprchlíků ze Sahary a zjistili, že humanitární situace se v táborech zhoršila,

A - s ohledem na zhoršování situace obyvatel Sahary, kteří žijí v uprchlických táborech v Alžírsku, neboť nebyla dokončena dekolonizace a že přežití tohoto obyvatelstva závisí pouze na mezinárodní humanitární pomoci,

B - s ohledem na zprávu Generálního tajemníka Organizace spojených národů S/2004/827 a S/2005/49, která vyzývá mezinárodní společenství, aby nadále poskytovalo humanitární pomoc saharským uprchlíkům, dokud nebude vyřešen konfliktu na západní Sahaře,

C - vzhledem k tomu, že zpráva o Světovém potravinovém programu (WFP/EB.2/2004/4-B/4) přihlíží ke zhoršení životních podmínek uprchlíků ze Sahary (opožděný vývoj u dětí, špatná výživa, anémie...) v důsledků snížení pomoci,

D - vzhledem k tomu, že výzva Světového potravinového programu dárcovským zemím ze dne 26. února 2005 zdůrazňuje, že „od května 2005 Světový potravinový program nebude schopen zajistit plnou denní dávku 2100 kcal pro 158 000 uprchlíků ze Sahary...“, neboť chybí velkorysé příspěvky a pomoc z vnějšku, „což může závažným způsobem ohrozit zdraví uprchlíků, zejména dětí a žen“,

E - znepokojen vyčerpáním zásob potravin, k němuž dojde v květnu 2005, což povede u uprchlíků, kteří již teď žijí v nejistotě, k velké humanitární krizi, nebudou-li okamžitě podniknuta nezbytně nutná opatření pro to, aby byla poskytnuta důsledná a rychlá pomoc, díky níž bude možno čelit této vážné situaci,

F - s ohledem na dramatické následky, k nimž by vedlo trvalé snížení pomoci, kterou Komise prostřednictvím ECHO poskytuje saharským uprchlíkům (snížení potravinové pomoci, zhoršení v oblasti zdravotnictví a vzdělávání...),

G - vzhledem k významné specifické a doplňkové pomoci (potraviny, zdravotní péče, vzdělávání, bydlení, hygiena...), kterou Komise poskytovala saharským uprchlíkům až do roku 2002, ve spojení s pomocí, která obnášela výrobky základní potřeby a kterou poskytly orgány OSN v rámci svého mandátu,

H - vzhledem k tomu, že humanitární krize byla způsobena zejména tím, že hledání spravedlivého a trvalého politického řešení politické situace západní Sahary, které by bylo přijatelné různými zúčastněnými stranami, nevykazovalo významné pokroky,

1 žádá Komisi, aby poskytla nezbytně nutnou pomoc, která by umožnila čelit těžké situaci, v níž se nyní nacházejí saharští uprchlíci;

2 žádá Komisi, aby zvýšila a rozrůznila svou pomoc, tak aby tato pomoc dosáhla alespoň úrovně z roku 2002, a aby tak saharským uprchlíkům zaručila potřebné minimum potravin, a žádá, aby současně byla nadále přikládána důležitost zdravotnictví, vzdělávání, bydlení a dopravě;

3 opakuje svůj požadavek uvedený v usnesení EP o návrhu rozpočtu EU na rozpočtový rok 2004, v bodě 66, aby Komise přijala vhodná opatření pro to, aby byla pomoc přislíbená saharským uprchlíkům zaručena a aby v žádném případě nebyla ani dočasně přerušena z důvodů čistě administrativních;

4 žádá Komisi, aby se při provádění programů ECHO pro saharské uprchlíky spojila s evropskými nevládními organizacemi, které již mají v této oblasti zkušenost, tak aby byla zaručena účinnost a rychlost provedení pomoci přidělené Evropskou unií;

5 žádá Komisi, aby přispěla k posílení kapacit pro řízení humanitární pomoce v uprchlických táborech ve spolupráci se saharskými institucemi zřízenými výhradně pro tyto účely;

6 pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, marocké vládě, hnutí Front Polisario a předsedovi Africké unie.