Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B6-0250/2005Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B6-0250/2005

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

13.4.2005

Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
asendades järgnevate fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid: Humanitaarabi Sahara põgenikele

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B6-0250/2005
Esitatud tekstid :
RC-B6-0250/2005
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarabi kohta Sahara põgenikele

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 16. märtsi 2000. aasta resolutsiooni Lääne-Sahara kohta[1], milles parlament palus Euroopa Komisjonil suurendada Sahara põgenikele antavat humanitaarabi ning kutsus teda üles suurendama Sahara elanikele antavat abi eelkõige toidu, tervishoiu ja hariduse osas;

–  võttes arvesse 23. oktoobri 2003. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu 2004. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta[2], milles nõuti Sahara põgenikele olulise ja katkematu humanitaarabi tagamist;

–  võttes arvesse humanitaarolukorra halvenemist, mida märkis Euroopa Parlamendi liikmete rühm 3.–6. märtsini 2005. aastal tehtud visiidi käigus Sahara põgenikelaagritesse (Tindoufi lähistel Edela-Alžeerias);

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5;

A.  arvestades, et Sahara elanikud on Alžeerias põgenikelaagrites ebaõnnestunud dekolonialiseerimise tulemusena ning et nende ellujäämine sõltub täielikult rahvusvahelisest humanitaarabist;

B.  arvestades ÜRO peasekretäri aruandeid S/2004/827 ja S/2005/49, milles kutsuti rahvusvahelist üldsust üles jätkama Sahara põgenikele humanitaarabi andmist kuni Lääne-Sahara konflikti lahenemiseni;

C.  arvestades aruannet (WFP/EB.2/2004/4-B/4) maailma toiduabi programmi kohta, milles käsitleti Sahara põgenike elutingimuste halvenemist (laste kasvuhäired, alatoitumine, aneemia jne) väheneva abi tulemusena;

D.  arvestades maailma toiduabi programmi 26. veebruaril 2005. aastal tehtud üleskutset doonorriikidele, milles rõhutati, et alates 2005. aasta maist ei ole programm enam suuteline tagama 158 000 abi saavale Sahara põgenikule 2100 kcal toiteväärtusega toiduportsjoni, kuna napib suuremeelseid abistajaid ning välisabi, mis võib kaasa tuua rasked tagajärjed toiduga varustamisele ja tervishoiule põgenike, eelkõige naiste ja laste seas;

E.  olles mures toiduainete varude lõppemise pärast 2005. aasta mais, mis põhjustab niigi juba ebakindlates oludes elavate põgenike seas suure humanitaarkriisi, kui ei võeta kohe kiireloomulisi meetmeid olulise ja kiire abi osutamiseks, mis võimaldaks seda tõsist olukorda ajutiselt leevendada;

F.  arvestades ülitõsiseid tagajärgi, mis tuleneksid Sahara põgenikele ECHO raames antava Euroopa Komisjoni abi jätkuvast vähenemisest (toiduvarude vähenemine, tervishoiu ja hariduse olukorra halvenemine jne);

G.  arvestades olulist täiendavat abi (toiduained, tervishoid, haridus, eluase, hügieen jne), mida Euroopa Komisjon kuni 2002. aastani Sahara põgenikele andis ning mis täiendas ÜRO institutsioonide poolt esmatarbekaupade näol antavat abi;

H.  arvestades, et humanitaarkriisi peapõhjus on ebaedu erinevatele osalistele vastuvõetava õiglase ja kestva poliitilise lahenduse otsimisel Lääne-Saharas;

1.  palub Euroopa Komisjonil anda koheselt kiireloomulist abi, mis võimaldab toime tulla raskete tingimustega, kus Sahara põgenikud elavad;

2.  palub Euroopa Komisjonil antavat abi suurendada ja mitmekesisemaks muuta, et tõsta see vähemalt 2002. aastaga samale tasemele, tagades seega Sahara põgenikele minimaalse vajaliku toidukoguse ning pöörates jätkuvalt tähelepanu tervishoiule, haridusele, eluasemele ja transpordile;

3.  kordab oma palvet, mis sõnastati ELi 2004. aasta eelarveprojekti käsitleva resolutsiooni artiklis 66, et Euroopa Komisjon võtaks kohased meetmed Sahara põgenikele abi tagamiseks ning garanteerimaks, et see abi ei katkeks mitte mingil tingimusel, isegi mitte ajutiselt, puhtalt administratiivsetel põhjustel;

4.  palub Euroopa Komisjonil kaasata selle valdkonna kogemustega Euroopa VVOd Sahara põgenike heaks loodud ECHO programmide elluviimisesse, et tagada Euroopa Liidu abi tõhus ja kiire kasutamine;

5.  palub Euroopa Komisjonil kaasa aidata humanitaarabi haldamise suutlikkuse suurendamisele põgenikelaagrites, tehes koostööd spetsiaalselt selle eesmärgi saavutamiseks loodud Sahara institutsioonidega;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa Komisjonile, ÜRO peasekretärile, Maroko valitsusele, Front Polisariole ning Aafrika Liidu presidendile.