Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0250/2005Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0250/2005

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

13.4.2005

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: humanitaarisesta avusta Länsi-Saharan pakolaisille

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0250/2005
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0250/2005
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma humanitaarisesta avusta Länsi-Saharan pakolaisille

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2000 antamansa päätöslauselman Länsi-Saharasta[1] , jossa se "pyytää komissiota tehostamaan humanitaarista apuaan Länsi-Saharan pakolaisille ja erityisesti lisäämään humanitaarista apuaan saharalaisväestölle etenkin elintarvikehuollon, terveyden ja koulutuksen aloilla",

   ottaa huomioon 23. lokakuuta 2003 antamansa päätöslauselman esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2004[2] , jossa se pyytää, että länsisaharalaisille pakolaisille varmistetaan tehokas ja jatkuva humanitaarinen apu,

–  ottaa huomioon 3.–6. maaliskuuta länsiafrikkalaisten pakolaisten leireillä (jotka sijaitsevat Tindoufin lähellä Algerian lounaisosassa) vierailleiden Euroopan parlamentin jäsenten merkille paneman humanitaarisen tilanteen huonontumisen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että länsisaharalaiset joutuvat siirtomaavallan purkamisen jäätyä kesken elämään pakolaisleireissä Algeriassa ja että väestön elossa pysyminen on kokonaan riippuvainen kansainvälisestä humanitaarisesta avusta,

B.  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin raportit S/2004/827 ja S/2005/49, jossa kansainvälistä yhteisöä kehotetaan jatkamaan humanitaarisen avun antoa Länsi-Saharan pakolaisille, kunnes Länsi-Saharan konflikti saadaan ratkaistua,

C.  ottaa huomioon Maailman elintarvikeohjelman kertomuksen (WFP/EB.2/2004/4-B/4), jossa todetaan, että pakolaisten elinolot ovat huonontuneet (lasten kasvu on hidastunut ja aliravitsemus ja anemia lisääntyneet) tuen vähennyttyä,

D.  ottaa huomioon Maailman elintarvikohjelman 26. helmikuuta 2005 tuenantajamaille esittämän vetoomuksen, jossa korostetaan, että Maailman elintarvikeohjelma ei pysty toukokuusta 2005 lähtien tarjoamaan kokonaista 2100 kilokalorin annosta 158 000 länsisaharalaiselle pakolaiselle avustusten ja ulkopuolisen avun puutteen vuoksi, joten pakolaisille, etupäässä naisille ja lapsille, aiheutuu mahdollisia vakavia ravitsemus- ja terveysongelmia,

E.  on huolestunut elintarvikevarastojen ehtymisestä toukokuussa 2005, ja siitä, että jo nyt epävakaissa oloissa elävät pakolaiset joutuvat vakavan humanitaarisen kriisin kohteeksi, ellei ryhdytä kiireellisesti toimiin tehokkaan ja nopean avun perille saamiseksi, jotta tähän vakavaan tilanteeseen vastataan,

F.  ottaa huomioon ne vakavat seuraukset, jotka aiheutuisivat komission Euroopan yhteisön humanitaarisen avun toimiston välityksellä Länsi-Saharan pakolaisille antaman avun jatkuvasta vähentymisestä (kuten ruokavalion köyhtyminen ja terveys- ja opetusalan huonontuminen, jne.),

G.  ottaa huomioon komission Länsi-Saharan pakolaisille vuoteen 2002 saakka tarjoaman erityis- ja lisätuen (elintarvikkeet, terveydenhoito, koulutus, asunnot, hygienia, jne.), jolla täydennettiin Yhdistyneiden Kansakuntien eri elinten toimeksiannoissa tarjottua perustarvikeapua,

H.  ottaa huomioon, että humanitaarinen kriisi aiheutuu huomattavista puutteista sellaisen oikeudenmukaisen ja kestävän poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi Länsi-Saharan poliittiseen tilanteeseen, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä,

1.  kehottaa komissiota antamaan välittömästi hätäapua, jolla voidaan vastata tällä hetkellä pakolaisina elävien länsisaharalaisten vaikeuksiin;

2.  pyytää komissiota lisäämään ja monipuolistamaan apuaan, jotta se olisi vähintään vuoden 2002 tasolla ja jotta sillä varmistetaan länsisaharalaisille kohtuullinen ravinnon saanti, sekä keskittymään edelleen terveyden, koulutuksen, asuntojen ja liikenteen alan kysymyksiin;

3.  esitää uudelleen päätöslauselmansa Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2004 66 kohdassa komissiolle antaman kehotuksen, että komissio toteuttaa tarvittavat toimet, joilla taataan avunanto Länsi-Saharan pakolaisleireille ja se, että apua ei missään tapauksessa keskeytetä edes hetkellisesti pelkästään hallinnollisista syistä;

4.  pyytää komissiota, että tilanteesta kokemusta saaneet eurooppalaiset kansalaisjärjestöt voisivat osallistua Euroopan yhteisön humanitaarisen avun toimiston Länsi-Saharan pakolaisia koskevien ohjelmien toteutukseen sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin antamaa apua jaetaan tehokkaasti ja nopeasti;

5.  pyytää komissiota vahvistamaan humanitaarisen avun hallinnointikapasiteettia pakolaisleireissä toimimalla yhteistyössä tätä tarkoitusta varten perustettujen länsisaharalaisten elinten kanssa;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, YK:n pääsihteerille, Marokon hallitukselle, Polisario-rintamalle ja Afrikan unionin puheenjohtajalle.