Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0250/2005Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0250/2005

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

13.4.2005

Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesnieguši:
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, ko iesniegušas šādas grupas: par humāno palīdzību Rietumsahāras bēgļiem

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B6-0250/2005
Iesniegtie teksti :
RC-B6-0250/2005
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humāno palīdzību Rietumsahāras bēgļiem

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2000. gada 16. marta rezolūciju par Rietumsahāru [1], kurā tas “pieprasa, lai Komisija pastiprinātu humāno palīdzību bēgļiem no Rietumsahāras un aicina it īpaši palielināt humānās palīdzības sniegšanu Rietumsahāras iedzīvotājiem, īpaši pārtikas, higiēnas un izglītības jomā”,

–  – ņemot vērā 2003. gada 23. oktobra rezolūciju par Eiropas Savienības 2004. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [2], pieprasot garantēt būtisku un nepārtrauktu humānās palīdzības sniegšanu Rietumsahāras bēgļiem,

–  ņemot vērā humanitārās situācijas pasliktināšanos, ko Eiropas Parlamenta deputātu grupa konstatēja, kad viņi 2005. gada 3.–6. marta vizītes laikā apmeklēja Rietumsahāras bēgļu nometnes (kuras atrodas pie Tindufas Alžīrijas dienvidrietumos),

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.  tā kā Rietumsahāras iedzīvotāji nepabeigtās dekolonizācijas dēļ atrodas bēgļu nometnēs Alžīrijā un šo iedzīvotāju izdzīvošana ir pilnībā atkarīga no starptautiskās humānās palīdzības;

B.  tā kā ANO ģenerālsekretārs savos ziņojumos S/2004/827 un S/2005/49 aicina starptautisko sabiedrību turpināt humānās palīdzības sniegšanu Rietumsahāras bēgļiem līdz Rietumsahāras konflikta atrisināšanai;

C.  tā kā Pasaules pārtikas programmas ziņojumā (WFP/EB.2/2004/4-B/4) ir konstatēts, ka Rietumsahāras bēgļu dzīves apstākļi ir pasliktinājušies (augšanas traucējumi bērniem, nepietiekams un slikts uzturs, mazasinība u.c.) sakarā ar palīdzības samazināšanos;

D.  tā kā 2005. gada 26. februārī tika izplatīts Pasaules pārtikas programmas aicinājums palīdzības sniedzējām valstīm, kurā ir uzsvērts, “ka no 2005. gada maija Pasaules pārtikas programma vairs nevarēs nodrošināt 158 000 Rietumsahāras bēgļiem pārtikas devu 2100 kaloriju apmērā ..”, jo trūkst dāsnu ziedojumu un ārējas palīdzības, “kas visiem bēgļiem, bet pirmkārt bērniem un sievietēm, var radīt nopietnas pārtikas un veselības problēmas”;

E.  tā kā 2005. gada maijā pārtikas produkti krājumi izbeigsies, kas bēgļu vidū, kuri jau dzīvo nedrošā situācijā, izraisīs nopietnu humanitāro krīzi, ja nekavējoties netiks veikti pasākumi, lai ātri sniegtu ievērojamu palīdzību, tādējādi uz laiku labojot šo nopietno situāciju;

F.  tā kā radīsies dramatiskas sekas, ja turpmāk tiks samazināta palīdzība, ko Komisija Rietumsahāras bēgļiem sniedz ar ECHO starpniecību (pārtikas devas samazināšanās, situācijas pasliktināšanās veselības un izglītības jomā utt.);

G.  tā kā līdz 2002. gadam Komisija Rietumsahāras bēgļiem ir sniegusi īpašu un papildu palīdzību (pārtikas produkti, veselība, izglītība, mājokļi, higiēna utt.), papildinot palīdzību attiecībā uz pamatproduktiem, ko ANO struktūras ir sniegušas saskaņā ar savām pilnvarām;

H.  tā kā humanitāro krīzi galvenokārt ir izraisījis ievērojamu panākumu trūkums, cenšoties rast taisnīgu un ilgstošu politisko risinājumu saistībā ar Rietumsahāras politisko situāciju, kurš varētu būt pieņemams dažādajām iesaistītajām pusēm,

1.  pieprasa, lai Komisija nekavējoties piešķirtu ārkārtas palīdzību tās grūtās situācijas risināšanai, ko piedzīvo tie Rietumsahāras iedzīvotāji, kuri pašreiz ir bēgļi;

2.  pieprasa Komisijai palīdzību palielināt un dažādot, lai tā atkal būtu vismaz 2002. gada apmērā, tādējādi garantējot bēgļiem no Rietumsahāras pietiekamu pārtikas minimumu, vienlaikus turpinot pievērst īpašu uzmanību veselības, izglītības, mājokļu un transporta jomai;

3.  atkārto savu pieprasījumu Komisijai, kas formulēts 66. punktā Parlamenta rezolūcijā par 2004. finanšu gada ES budžeta projektu, veikt attiecīgus pasākumus, lai Rietumsahāras bēgļiem piešķirtā palīdzība būtu garantēta un lai tā nekādā gadījumā — pat uz laiku — netiktu pārtraukta tikai administratīvu iemeslu dēļ;

4.  pieprasa Komisijai, īstenojot Rietumsahāras bēgļiem paredzētās ECHO programmas, sadarboties ar tām Eiropas nevalstiskajām organizācijām, kurām šajā jomā jau ir pieredze, lai garantētu, ka Eiropas Savienības palīdzība tiek piešķirta efektīvi un ātri;

5.  pieprasa Komisijai sekmēt humānās palīdzības pārvaldības spēju stiprināšanu bēgļu nometnēs, sadarbojoties ar tām Rietumsahāras iestādēm, kas ir izveidotas tieši šim nolūkam;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ANO ģenerālsekretāram, Marokas valdībai, “Front Polisario” un Āfrikas Savienības priekšsēdētājam.