Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0250/2005Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0250/2005

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

13.4.2005

projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie pomocy humanitarnej dla uchodźców saharyjskich

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0250/2005
Teksty złożone :
RC-B6-0250/2005
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej dla uchodźców saharyjskich

Parlament Europejski,

- uwzględniając rezolucję w sprawie Sahary Zachodniej (0278/2000 z 16 marca 2000 r.) w której „zwraca się do Komisji o nasilenie pomocy humanitarnej dla uchodźców z saharyjskich oraz wzywa w szczególności do zwiększenia pomocy dla ludu saharyjskiego, a zwłaszcza w sektorze żywnościowym, zdrowotnym i edukacyjnym”;

- uwzględniając rezolucję w sprawie projektu ogólnego budżetu Unii Europejskiej na rok gospodarczy 2004, w której domaga się zapewnienia pokaźnej i nieprzerwanej pomocy humanitarnej dla uchodźców saharyjskich;

- uwzględniając pogorszenie sytuacji humanitarnej, stwierdzone przez grupę posłów do Parlamentu Europejskiego podczas wizyty odbytej w dniach 03 - 06 marca 2005 r. w obozoach uchodźców saharyjskich (położonych w pobliżu Tindoufu, w południowo-zachodniej Algierii);

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ludność saharyjska znajduje się w obozach dla uchodźców w Algierii z powodu niedokończonej dekolonizacji oraz, że przeżycie tej ludności zależy całkowicie od międzynarodowej pomocy humanitarnej;

B.  mając na uwadze sprawozdanie S/2004/827 i S/2005/49 Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, wzywające wspólnotę międzynarodową do nieustannego niesienia pomocy humanitarnej uchodźcom saharyjskim aż do rozwiązania konfliktu w Saharze Zachodniej;

C.  mając na uwadze, że Światowy Program Żywnościowy (WFP/EB.2/2004/4-B/4), stwierdza pogorszenie warunków życia uchodźców saharyjskich (opóźnienie wzrostu u dzieci, niedożywienie, anemia...) spowodowane zmniejszeniem pomocy;

D.  mając na uwadze, że apel skierowany do państw - ofiarodawców dn. 6 lutego 2005 r. przez Światowy Program Żywnościowy, w którym zostało podkreślone, że „począwszy od maja 2005 r. ŚPŻ nie będzie w stanie zapewnić pełnej racji 2100 kcal dla 158.000 uchodźców saharyjskich...” z powodu braku hojnych składek i pomocy zewnętrznej, „co może mieć poważne skutki jeśli chodzi o odżywianie i zdrowie uchodźców a przede wszystkim dzieci i kobiet”;

E.  zaniepokojony brakiem produktów żywnościowych w magazynie w maju 2005 r., co narazi uchodźców żyjących już teraz w niepewnej sytuacji, na głęboki kryzys humanitarny, jeśli nie zostaną natychmiast podjęte pilne kroków w celu niesienia obfitej i szybkiej pomocy, umożliwjającej załagodzenie tej poważnej sytuacji;

F.  mając na uwadze dramatyczne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z ciągłego zmniejszania pomocy niesionej przez Komisję za pomocą ECHO uchodźcom saharyjskim (uszczuplenie racji żywnościowych, pogorszenie w zakresie zdrowia i edukacji...);

G.  mając na uwadze istotny, specyficzny i dodatkowy wkład (żywność, zdrowie, edukacja, warunki mieszkaniowe, higiena...) wniesiony przez Komisję na rzecz uchodzców saharyjskich do 2002 r. jako uzupełnienie pomocy polegającej na dostarczeniu podstawowych produktów przez Organizację Narodów Zjednoczonych w ramach ich mandatu;

H.  mając na uwadze, że kryzys humanitarny jest spowodowany przede wszystkim brakiem istotnych postępów w poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego rozwiązania sytuacji politycznej na Saharze Zachodniej, które mogłoby być zaakceptowana przez różne strony;

Parlament europejski,

1.  zwraca się do Komisji o przyznanie natychmiastowej, nagłej pomocy, umożliwiającej stawienie czoła trudnej sytuacji w jakiej znajdują się obecnie uchodźcy saharyjscy;

2.  zwraca się do Komisji o zwiększenie i zróżnicowanie niesionej pomocy, tak aby powrócić przynajmniej do poziomu z 2002 r., zapewniając tym samym godne minimum żywnościowe uchodźcom saharyjskim, oraz o jednoczesne dalsze przywiązywanie wagi do sektora zdrowia, edukacji, warunków mieszkaniowych i transportu;

3.  ponownie zwraca się do Komisji z wnioskiem, zawartym w rezolucji PE w sprawie projektu budżetu UE na rok gospodarczy 2004 - ust.66, o podjęcie właściwych kroków w celu zagwarantowania pomocy niesionej uchodźcom saharyjskim, i w każdym wypadku, nie przerywania tej pomocy, nawet tymczasowo, z powodów czysto administracyjnych;

4.  zwraca się do Komisji o przyłączenie się do europejskich organizacji pozarządowych, które mają już doświadczenie w terenie, w celach realizacji programu ECHO na rzecz uchodzców saharyjskich, aby zapewnić skuteczna i szybką pomocy jaka przyzna Unia Europejska;

5.  zwraca się do Komisji o przyczynienie się do usprawnienia dostarczania pomocy humanitarnej do obozów uchodźców, w kooperacji z organizacjami saharyjskimi stworzonymi specjalnie do tego celu;

6.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji do Rady, Komisji, Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, rządowi Maroka, Frontu Polisario i Przewodniczącego Unii Afykańskiej.