Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0251/2005Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0251/2005

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

13.4.2005

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om Lampedusa

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0251/2005
Ingivna texter :
RC-B6-0251/2005
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Lampedusa

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och dess artikel 14,

–  med beaktande av Genèvekonventionen av 1951 om flyktingars rättsliga ställning, i synnerhet artikel 33.1 som föreskriver att varje enskilt fall skall prövas grundligt och att ingen skall skickas tillbaka till förföljelse,

–  med beaktande av Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, i synnerhet artikel 4 i protokoll 4, enligt vilken kollektiv avvisning av utlänningar är förbjuden,

–  med beaktande av Barcelonaförklaringen och det arbetsprogram av den 28 november 1995 som antogs under konferensen vid samma tillfälle och som syftar till att främja skyddet av de grundläggande rättigheterna i Medelhavsområdet,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och dess artikel 18 om rätt till asyl,

–  med beaktande av artikel 6 i EU-fördraget och artikel 63 i EG-fördraget,

–  med beaktande av de skriftliga frågorna E–2616/04 och E–0545/05,

–  med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Lampedusa ligger mitt i Sicilianska kanalen och är en liten ö på 20 kvadratkilometer med 5 500 invånare. Det är uppenbart att ön har begränsade möjligheter att ta emot och härbärgera de många invandrare och asylsökande som regelbundet når dess kust, ofta under miserabla förhållanden.

B.  Det är oroande att de italienska myndigheterna mellan oktober 2004 och mars 2005 genomförde kollektiva avvisningar av invandrare från ön Lampedusa i Italien till Libyen.

C.  FN:s flyktingkommissariat har fördömt avvisningen av 180 personer den 17 mars i år och slagit fast att det är långt ifrån klarlagt att Italien vidtog de nödvändiga åtgärderna för att förvissa sig om att det inte fanns flyktingar som kommit med ärligt uppsåt bland dem som avvisades till Libyen, som inte kan betraktas som ett säkert asylland. Vidare beklagar flyktingkommissariatet djupt bristen på insyn såväl från de italienska som från de libyska myndigheternas sida.

D.  Det är oroande att de italienska myndigheterna förvägrade FN:s flyktingskommissariat tillträde till uppsamlingslägret i Lampedusa den 15 mars i år, samtidigt som flyktingkommissariatet rapporterar att libyska företrädare beviljades tillträde.

E.  Det finns anledning att känna djup oro över vad som hänt de hundratals asylsökande som skickats tillbaka till Libyen, detta med tanke på att landet inte undertecknat Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga status, inte har något fungerande asylsystem, inte garanterar flyktingars rättigheter och dessutom genomför godtyckliga gripanden, kvarhållanden och avvisningar. De som avvisas beläggs i regel med handbojor och får inte reda på vart de skickas.

F.  Det finns anledning att känna oro över behandlingen av de personer som befinner sig i de libyska lägren och över deras miserabla levnadsförhållanden liksom över att utlänningar massavvisats från Libyen till sina ursprungsländer under ovärdiga förhållanden och med risk för sitt liv. Libyska källor talar om att 106 personer avlidit i samband med dessa avvisningar.

G.  Italien och Libyen har slutit ett bilateralt avtal vars innehåll alltjämt är hemligt men som torde innebära att de libyska myndigheterna skall övervaka flyktingströmmarna och återta personer som avvisats av Italien.

H.  Italien saknar lagstiftning om asylrätt.

I.   Den 6 april 2005 uppmanade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna Italien att lämna uppgifter om situationen på Lampedusa, detta till följd av ansökan nr 11593/05 från en grupp avvisade invandrare.

1.  Europaparlamentet uppmanar de italienska myndigheterna och medlemsstaterna att inte genomföra några kollektiva avvisningar av asylsökande och ”olagliga invandrare” till Libyen eller andra länder och att garantera att det görs individuella prövningar av asylansökningar och att principen om icke-avvisning respekteras.

2.  Europaparlamentet anser att de italienska myndigheternas kollektiva avvisningar av invandrare till Libyen, bland annat den som ägde rum den 17 mars 2005, är ett brott mot principen om icke-avvisning och att de italienska myndigheterna inte fullgjort sina internationella skyldigheter. Man har nämligen inte fastställt huruvida det föreligger någon risk för de avvisade personernas liv i deras ursprungsländer.

3.  Europaparlamentet uppmanar de italienska myndigheterna att ge FN:s flyktingkommissariat fritt tillträde till uppsamlingslägret i Lampedusa och till de personer som befinner sig där och som eventuellt är i behov av internationellt skydd.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i egenskap av fördragens väktare och i enlighet med artikel 6 i EU-fördraget och artikel 63 i EG-fördraget se till att respekten för asylrätten respekteras i EU, att verka för att de kollektiva avvisningarna skall upphöra och att uppmana Italien och övriga medlemsstater att fullgöra sina skyldigheter enligt EU‑rätten.

5.  Europaparlamentet erinrar om att det behövs en invandrings- och asylpolitik inom gemenskapen som bygger på att de lagliga invandringsvägarna öppnas och på att det fastställs gemensamma normer för skyddet av invandrares och asylsökandes grundläggande rättigheter i hela unionen, i enlighet med de beslut som fattades vid Europeiska rådet i Tammerfors 1999 och som bekräftades genom Haagprogrammet.

6.  Europaparlamentet upprepar sitt kraftiga missnöje med principen om den minsta gemensamma nämnaren i rådets direktiv om asylförfaranden och uppmanar medlemsstaterna att skyndsamt genomföra direktivet om miniminormer för flyktingstatus (2004/83/EG).

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla en öppen dialog i denna fråga, bland annat genom att offentliggöra resultaten från den tekniska delegation som i november/december 2004 arbetade i Libyen om olaglig invandring.

8.  Europaparlamentet uppmanar Libyen att ge internationella observatörer tillträde, att upphöra med de godtyckliga avvisningarna och gripandena av invandrare, att ratificera Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning och att erkänna mandatet för FN:s flyktingkommissariat och kräver att alla avtal om återtagande som slutits med Libyen skall offentliggöras.

9.  Europaparlamentet vill att en delegation bestående av ledamöter från de behöriga utskotten skall skickas till flyktinglägren i Lampedusa och i Libyen, så att denna kan undersöka problemets vidd och pröva legitimiteten i de åtgärder som de italienska och libyska myndigheterna vidtagit.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Libyens regering, medlemsstaternas regeringar och parlament samt FN:s flyktingkommissariat.